Balatonvidék, 1910 (14. évfolyam, 27-52. szám)

1910-09-04 / 36. szám

1910. szeptember 11 BALATONVIDÉK 5. írják meg neki, hogy szerény cse­kélységem fogja, mihelyt betette ide a lá bát, házi kezelésbe venni s mihamar visszaküldeni oda, ahonnét kibujt. (Avét nadrágot árulni a Rombach-utcába.) Nem tudom hol. akar előadást tar­tani, a Hungái iában, vagy a Szent-Há­romság téren, de az bizonyos, hogy a ké­szülő kolisher-polisher kán kánhoz én fo­gom szolgáltatni a teljes zenekiséretet Jól jegyezze meg a khán, amit a M. Á. V. lépten-nyomon az emlékezetébe vés, mely szerint Opasno je vau »e nnguuti ! — Kihajolni veszélyes ! És ha mégis ki találna hajolni, elő­zetes üdvözlésül csak annyit, hogy a nagy khán egy közönséges svindler, akinek a büntető bírósággal annyi összeütközése volt, hogy azzal más csirkefogó egy egész életre megelégednék, s ép azért figyelmébe aján­lom a keszthelyi csendőrségnek, hogy őt, mint sokszorosan bűnügyi tárgyalások alap­ján elitéit szélhámost és nem is kétes, ha­nem kétségtelen egzisztenciát megérkezé­sekor vegye őrizetbe és tolonc utón inditsa vissza mint keresetnélküli büntetett előéletű csavargót. És ha esetleg mégis felolvasást tar­taua, kérem a Keszthelyi Hirlapot, tie mu­lasszon el nékem is oda megl ivót küldeni. Laptársuuk egyébként pedig tanulja meg már egyszer azt a böics mondást, a mit Kajabucz próféta hagyott az utókorra: • Ne menjál a vizbe, mer leesel róla, Ne mászol a fára, mer fulladsz belája !» Szóval jöhet a khán ! Orbán Dezső. HETI KRÓNIKA A vizi-viczinális. Az Ukk— Tapolca között közlekedő helyiérdekű vasút a legutóbbi na­pok nagy esőzése alatt beázott, ugy, hogy az utazó közönség csuron vizesen ért be rajta Tapolcára. Személyek : Egy tapasztalt vicinális utazó, Egy tanulékony ifjú, Etiy papa, E,>y mama és három kis leány. Meg egy kalauz. (A tapasztalt vicinális utazó megjelenik az ukki állomáson búvár sisakban, gummi ruhában, ólomtalpas cipöKkel. Az éllomáson esik az eső.) A mama : (A papához) Kálmánkám . . . oda nézz, az a szegény ember álarcos bálba indul szeptemberben ! Bizonyosan elment az esze ! A papa: (A lányokhoz) Gyertek ide gye­rekek, ino«t itt bemutatok nektek egy érde­kes keszthelyi szokást ! Ez a néprajz, az etnográfia, vizi vadászat, azaz iis foglalko­zás ! . . . Az az ember ott egy vadász, egy réce vadász, aki vadrécéket akar vadászni a kisbalatonba ! Azért Luzta a fejére azt a tököt, hegy a vadrócék tökfejünek nézzék! E-i az az ember bele fog ülni a nádasba és ott megvárja, amig gyünnek a récék. A ré­cék körülállják és azt mondják : «Itt van egy ember, egy tökfejű ember, ennek semmi­esetre sincs annyi esze, hogy meg fogjon bennünket, etiöl nem kell félni, ehhez kö­zel lehet úszni !» No és mi történik ezután ? A récék nem félnek, a récék közel úsznak és ez az ember a tök fejével meg fogja valamennyit. ! A mama : Te Kálmán, hol, tanultad mindezeket ? A papa : Pszt I Az t.rtok ! Ezt, a Sági Jánis irta meg «A Kis Balaton Írásban és képben» cimü munkában. Ez az ö szak­Maga azt hiszi, hogy az ukki vicinálisban elég az esernyő ! Ide a technika legújabb vivmánypi szükségesek ! Búvársisak, ólom­cipő és . . . A kalauz: (Kiabál.) Sümeg, Gógánfa, Lesencet oniaj, Tapolca felé tessék kérem beúszni ! (Egy paraszthoz.) Nem oda hó ! Az második osztály. A fene a pofáját, ! A har­madik osztály ott hátul van ! Bugyboré­koljon oda mer mindjárt megyünk ! (Az utasok beúsznak a kupékba. A tap. vicz. ut. és a többiek egy szakaszba kerülnek.) A mama : Jesszus, te Kálmán, ha én ezt tudtam volna, a lányokkal felhuzattam volna a fürdő ruhát ! A papa : Én mondtam neked, hogy ez egy fürdő vonat ! De te sohase szoktál rám hallgatni ! Az egyik kisleány : (Kinéz az ablakon az állomás elé.) Mama ! Mama, nézd azok a szegény lovak mindjárt belefulladnak a viz.be ! A tanulékony ifjú : Ne \jedjen meg kisasszony, azok elemükben vannak! Azok vízilovak ! A Nílusból hozatják őket, az ukki fiakkerosok ! (A vonat megindul. A kerekei vigan csap­kodják a vizet. Két matróz fogja a kormánykere­ket. a kapitány az iránytűt nézi.) A tap vicz ut. : (A társasághoz.) Tet­szik most m»r sejteni, hogy mért öltöztem én búvár uniformisba ? Pedig ez még csak a kezdet. A mama : (A leányokhoz.) Gyerekek, húz­zátok föl a lábatokat az ülésre, ott lent a vizben egy harcsainál- majdnem kibontotta a fűzős c pömet. A tanulékony ifjú: (Horgokat osztogat ki.) Hölgyeim, hogy az utazás unalmát elűzzük, azt hiszem, hogy i't a kupéban pompásan lehet horgászni ! (Pickézni kezdenek.) A papa : Pompás élvezet. ! Jövőre ve­lőhálót is bozok ! (A vonat megáll. Kalauz bekiált) Sümeg egy perc. Be-rófolni az ablakokat ! (Min­denki engedelmeskedik.) A tap. vicz. ut. : (Fejére csavarja a sisa­kot, megindítja az oxigénes tömlőt és vigan pipálja az oxigént. Utolsó figyelmeztetésül) Most gyün a liagy viz ! (Esik csak ugy szakad.) (A vonat indul.) A papa : Lányok, csak az orrotokat tartsatok ki a vízből ! Aki már megállni nem tud a lábán, az higgadtan kezdje meg a tempókat ! Eg\ -kettő, egy-kettö ! (Az egész család úszik. A búvár ember tüntetőleg leül a kupé fenekére és kuruttyolni kezd.) A tanulékony ifjú : (Felordít.) Au, vau, egy polip harapott az orrom! a ! Kalauz! fogja meg a bestiát. (,Kiszabadítják. Mindenki irigykedve látja, hogy a kalauz a nagy gyakorlat folytán kopoltyukkal vesz lélekzetet.) (Aggodalmas pár óra telik el igy, miközben \ a kupé megtelik rákoKkal, békákkal és más tengeri fenevadakkal, egv cápa a szolgálati szakaszban fog­lal helyet és ingyen utazik Tapolcáig. Tapolcán kotróhálókkal és varsákkal szedik ki az utasokat a vonat pedig újra a viz fenekére merülve vissza fordul Ukk felé.) —*— maja A tanulékony ifjú : (Megkopogtatja a tap. vicz. ut. sisakját.) Pardon . . . pardon ... la­kik ebben valaki ? A tap. vicz. ut. : (Kinéz a sisakból.) Hogyne kérem! Maga nevet? Szépen fog maga Sümegen nevetni ! Látja, hogy esik az eső ! A tanulékony ifjú ; Én kérem elhoz tam az esernyőmet ! A tap. vicz. ut : Esernyő ! Jó vicc ! Hirek a nagyvilágból. Nemzetközi világbank. A világ pénzei nek egyesítése. Illetékes körök egy olyan központi bankot terveznek, ahol a világ összes nemzeteinek a pénzügyét lebonyolí­tanák. A diplomácia, mint az elvek ós sza­vak tudománya, nemsokára helyet fog adui annak az uj rendnek, mikor a nemzetek között a pénzügyi kapcsolatra fogják he­lyezui inkább a fősúlyt, amikor a harcias szellem mindinkább veszíteni f g jelentő­ségéből s az egységesebb pénzügyi poli­tika nem kis mértékben fog hozzájárulni a faji ós nemzetiségi válaszfalak ledöntésé­hez. Legalább is az Egyesült Államok kül­ügyminisztériumában nem tartják lehetet­lennek a nemzetközi politika ilyen irányú változását. Most még, mint hivatalos körök ma­gyarázzák, nincsen elég egyöntetűség az egyes nagy nemzetek kereskedelmi ós pénz­ügyi testületei k özött,. Ez okozza azt, hogy valamely nemzet állampapírjai árfolyam csökkenésnek vannak kitéve más nemzetek pénzügyi központjában, az ottani tőzsdé­ken. Igen egyszerű megoldással lehetne se­gíteni ezen a hátrányos állapoton. A legutóbbi napokban egy központi nemetközi bank alapításának eszméje me­rült fel, mely banknak igazgatótanácsában helyet foglalna minden nemzetnek egy-egy képviselője. Az egyedüii nehézséget ma már csak az okozza, hogy hol legyen ez a bank felállítva s hogy legyenek-e min­den nemzet székvárosában fiókjai avagy valamely már fennál'ó pénzintézetet, bízza­nak meg az ügynökséggel. Pénzemberek, akikuek erre vonatkozó véleményét kikérték, valamennyien meg­egyeznek abban, hogy egy ilyen nemzet­közi benk véget, vetne az állampapírokkal Űzött nemzetközi spekulációnak. A külügy­minisztériumban, hol elismerik, miszerint több kormány csakugyan foglalkozik egy ilyen bank felállít ásának eszméjevei, azt mondják, hogy ennek a pénzintézetnek gyakorlati teendői lennének inkább, sem­mint elméletiek s ámbár a bank pénzügyi intézet, az üzleti világnak nem állana szol­gálatára, haneui csakis az egyes országok nemzeti bankjainak ügyleteit bonyolítaná le. Azok között a bankok között, me­lyek a nemzetközi pénzintézet igazgatósá­gában képviselve lesznek, helyet, foglal az International Banking Corporation, a Deutsche Asiatische Bank, a Banque de l'Lido-Chine, az Iuiperial Bank ot Ger­many, a Banca Nationale . dTtalia, Mor­gan, Harjes & Co. Paris, Di>xel, Morgan & Co. London, Kuehn, Loeb & Co. és a National City Bank New-York ós a wa­shingtoni Riggo National Bank. A tervezők megállapodtak arra nézve, hogy a nemzetközi pénzintézetnek magán­bank nem lehet a tagja ; vaiószinü az is, hogy minden városból csak egy bankot fo­gadnak el tag gyanánt s csak olyan váro­sokból, melyeknek egy fél milliónál több lakosa van. Ámbár ez ideig még nem történt meg­állapodás arra nézve, hogy a nemzetközi bankot hol állítsák fel, mégis vaiószinü, hogy erre a célra Londont, fogják válasz­tani, amely kevésbbé erősebb ugyan pénz­ügyileg New-Yorknál, de sokkal szorosabb és közvetlenebb összeköttetósben áll a pénz­ügyi világgal. Az amerikai és európai pénzügyi vi­lág vezető emberei október folyamán nagy értekezletre fognak összejönui Londonban s ekkor kezdik meg hivatalosan a nemzet­közi bank alapjának brakását, Budapest székesfővá­ros vegyvizsgáló-intézete hivatalos jelentéseiben a követke­zőket állapítja meg : A természetes Ferencz József­keserüviz rendkívül nagy kén­savas nátron és kénsavas mag­nesia tartalma, mely által ez minden más ilynemű víztől kü­lömbözik, kétségtelenné teszi, hogy ezen viz gyógyhatását főleg ezen két alkotórészének kell tulajdonítanunk. A valódi Ferencz József-keserű­víz biztos h atása, kellemes és olcsó használhatósága által tűnik ki, s ezért az orvosok és betegek többre becsülik, mint a gyengébb hason­nemü ásványvizeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom