Balatonvidék, 1908 (12. évfolyam, 27-51. szám)

1908-09-27 / 39. szám

1903. szeptember 27. BALATONVIDÉK 5. Példa erre a gnlácsi ós legutóbb a sümegi búcsúkon történt vérengzés. Ma már RZ utolsó suhanc is tudja, hogy a csendőröknek keze vele szemben meg vau kötve. Hogy csak tapintatosan — enyhén szabad nekik — a durva, faregat­lan egyénekkel is bánni, hogy a preventív beavatkozástól úgyszólván el vannak tiltva ! És ez a tudat vérszemet ad nekik, így lehetséges, liogy néhány vad suhanc nem egyszer rendez vérfürdőt, mint rende­zett most legutóbb a sümegi bucsun is. Mindezek a gyakran ismétlődő szo­morú bucsui jelenségek, kell, hogy gon­dolkodóba ejtsék ugy az illetékes egyházi, mint a világi hatóságokat is. Egy-egy ilyen véres bucsu csak növeli Erdély püspökének eljárása fölötti helyeslésünket. Az iiy szomorú kihágások indították arra, hogy a falusi búcsúkat szigorúan eltiltsa. Addig is, mig főpászt,óraink ez iránt intézkednének, sokat tehetnek a plébános urak a maguk hatáskörében is. Szigorúan ragaszkodjanak az Egyház­nak ez ügyben is elfoglalt tiszta álláspont­jához. Tartsák meg a templom búcsúját a maga napján. Ám ebben a nemes de min­denesetre nehéz feladat,ukban a hatóságok­nak és a társadalomnak is segítségére kell sietni a lelkészkedő papságnak. Mert, egy úgyszólván százados, a nép érzelmi és gon­dolatvilágába mélyen bevésődött elfajult szokás bajait egykönnyen gyógyítani, ki­növéseit leuyirbálni nem igen lehet,. Az összes humanusHn gondolkodó mű­velt tényezők együttes munkája járhat itt sikerrel. A hatóság sokat tehetne az által, ha az úgynevezett bucsui korcsmai mulatsá­gokra nem adna engedélyt. Ha a vasárnapi munkaszünetet a korcs­mákra is kiterjesztené e napokon. Az ital­mérést korlátozná s az ellenőrzést a legna­gyobb szigorral eszközölné! Ha a duhajkodó suhancok csoportosulását s vad ordítozását betiltaná ! A társadalom közbelépése pedig ab­bau érvényesülhetne, ha az u. 11. bucsui összejöveteleket, a templom valódi s nem az u. n. nép, vagy réteses bucsu napján tartaná, segyéb tekintetben is szavának egész súlyá­val s példájával támogatná a lelkipásztoro­kat humánus munkájukban. Altalános a panasz, hogy vagy nem ismernek bennünket a külföldön, vagy csak rossz oldalunkról, szilaj temperamentumunk után ismernek. Innét, hogy ezer éves itt­létünk alatt, sem tudtuk meggyőzni a mű­velt Nyugatot, hogy hiszen még sem vol­hogy Angliának életbevágó érdeke volt, hogy Mustafa Kamel pasa ne igen sokáig zavarja már London cirkulusait. Hiába csak, Angliának még az ilyenben is sze­rencséje van, mert mindig akkor szabadul meg ellenfeleitől, midőn a legveszedelme­sebbek. Ha Mustafa Kamel pasa életben ma­rad, kétségkívül forradalomba vitte volna nemzetét, ép ugy, mint Arabi pasa s tán neki sikerült volna az angol iga lerázása és a szultán uralmának helyreállítása. Igaz ugyan, hogy a most szépen virágzó Fá­raó-birodalom visszaesnék aztán a régi hanyatlásba. Mustafa Kamel halálával az egyip­tomi nemzeti párti mozgalom nem alszik el, ha idejében alkalmas ember kerül az élére; az elhunyt vezér nevelt néhány társat maga mellett s aligha nem talál­kozunk rövidesen egy ujabb üstökössel az egyiptomi szabadságmozgalom ólén. Mustafa Kamel pasa temetésén öt­venezernél több ember vett részt, amely ruháját tépve, sirva haladt «atyja» kopor­sója után és — amellett szidta az idege­neket s esküdözött a próféta szakállára, hogy megvalósítják az elhunyt népvezér terveid. nánk mi olyan barbár, vad csordák, mint a minőknek lefesteni szoktak bennünket, mert, mi tagudás, csupa liberalizmus és alhuma­nizmusból legyezgettük nemzetünk egyes osztályainak, nevezetesen a népnek, egyes hibáit, fogyatkozásait, ós szenvedélyeit. Az állami demagogiasoha,de a nép helyes irány­ban való tartása : igazi szeretele a népnek. Nevelni, iga ságos, de szigorú fegyelemben tartani a népet, feladata az államhatalom­nak. Akkor még Vázsonyi Vilmos sem be­szélhet, rólunk, mint bőrkabátos culturbetyá­rokról. Más véleménye lesz majd a külföld­nek is rólunk ! Sümegi János. I HÍREK. — öszi koronák. A keszthelyi esperesi kerület papsága uiult kedden tartotta Fe­kete Gergely zsidi plebáno.-, kefületi es peres elnöklete alatt ez évben városunkban őszi rendes koronáját. Délelőtt, 10 órakor a plébánia templomban a knületi papság szentmisét hallgatott, mely után a plébá­nián jött össze tanácskozásra, melynek tár­gyát tisztán egyházi ügyek képezték. Ennek végeztével mindnyájan együtt maradtak Dunst Ferenc dr. apátplébános vendégsze­rető asztalánál. Részt,vettek a koronán, mint vendégek Berkes Ottó, fögiuin. igaz­gató és az egyházmegyének Keszthelyen lakó nyugalmazott, plébánosai. A marcali kerület papsága pedig szer" dán tartotta szokott őszi tanácskozásai*' Marcaliban, Adám János apát esperes el­nöklete alatt. Mint minden évben, elnöklő apát esperes ezúttal is szép alkalmi, a napi társadalmi kérdéseket érintő beszéddel nyitotta meg az ülést, melynek eUő tár­gyaként meleg szeretettel ós lelkesedéssel ünnepelte a kerületi p»pság megyés püspökünk őnagyméltóságát áldásos kor­mányzásának 20 éves évfordulója alkalmá­ból. Majd a gyü'ós többek közt. tárgyalta a párbér kérdést, s határozatiig kimon­dotta, hogy a kérdés törvényhozási meg­oldását a kormánynál Zboray Miklós dr., a kerület képviselője uijan megsürgeti s az ez ügyben a képviselőházhoz benyújtott kérvények sorsa iránt interpelláltába a kultuszminisztert. Tanácskozás után a pap­ság ^.dáiu János apát-esperes vendégsze­rető asztalánál gyűlt egybe. — Investitura. Kasza Vilmos csicsóí lelkész, plébániájára f. évi szeptember hó 16 én törvényszerűen invest.iáltaiott. — Hitoktatói kinevezés. Az ujouan szervezett, pápai második hitoktatói állásra Bereczk Gyula dr., pápai káplán nevezte­tett ki. — Dispositio Ifj. Káuzlí Gyula ugodi káplán Pápára, Bari ha István, csauádegy­házuiegyei áldozár, lengyeltóti segédlelkész Ugodra, Szabó Sándor ujinisés áldozár pe­dig Lengyeltótiba küldettek kápláni minő­ségben. — Kitüntetés. Ö felsége a király Sztankovics János magyaróvári gazdasági akadémiai tanárnak, a gazdasági szakokta­tás terén kifejtett buzgó és sikeres műkö­dése elismeréseül aFerenc József-rend lovag­keresztjét adományozta. Gratulálunk. — Iskolatársak találkozója. Egyház­megyénknek 1891-ben végzett s felszentelt, papjai az elmúlt kedden találkozóra gyűl­tek egybe Nagy Bakónakon, Müller Károly plébános vendégszerető házánál, hol is szeretetteljes barátsággal emlékez'ek vissza a veszprémi szemináriumban töltött éveikre s az elmúlt 17 év élményeire. Sajnálattal gondoltak azokra a távollevő társaikra is, kik a szeretet, és barátság e gyülekezetéti részt, nem vettek. Megjelentek a 14 társ közül csupán négyen : Hankóczy János so mogyvári, Németh Jáuos vörsi, Schmidt Antal ádáudi plébánosok, kiket Müller Károlj bajtársuk lekötelező szívességgel fogadott s látoct vendégeiül. A távollevők hiányát pótolták a házi gazda kerületének i derék lelkészei, kik szeretettel osztották még a találkozásra összegyűltek örömét. Ott, voltak St.rausz Antal merenyei, Kreut­zer Dezső, Mühlstein Lajos orosztouyi plé­bánosok s többen a kerület,beli káplánok közül A megjelentek kedves emlékekkel távozva hagyták el találkozásuk helyét. — Fogadóórák a főgimnáziumban. Az iskola nevelő és oktató munkája csak ak­kor mutathat fel igazán eredményt, ha karöltve jár a szülők oktató és nevelő munkájával. Szükséges tehát, hogy a szü­lők minél sűrűbben érintkezzenek gyerme­keik nevelőivel, tanáraival és időnként ne csak hivatalosan, Írásban értesüljenek gyer­mekeik előmeneteléről és magaviseletéről, hanem szóval is tudomást szerezzenek azok egyéni különös képességéről,jelleméről,nem­különben fogyatkozásáról is. Erre kiván al­kalmat adni és ezt célozza elérni főgimná­ziumunk tanári testülete, midőn elhatá­rozta, hogy a hét minden napján egy-egy órára rendelkezésére áll az érdeklődő szü­lőknek, vagy ezek helyetteseinek. Örven­detes kezdőlépés ez, melytől a tanférfiak sokat várnak, mely hivatva lesz a nem­zeti nevelés nehéz munkájában közelebb hozni a két legfontosabb tényezőt — a szülői házat s az iskolát. A kölcsönös megértés, meghallgatás, megkönnyíti a ne­velő munkáját s üdvös hatása nem fog el­maradni — reméljük. A fogadó órák idejét az igazgatóság a következő sorrendben ál­lította össze : Berkes Ottó igazgató fogad az igazgatói irodában (földszint) kedden 9—10-ig, szerdán 11—12-ig, csütörtökön 10—11-ig, pénteken 10—11 ig. Gaal József tanár fogad a rajztanári szobában (I. em ) kedden 11—12 ig. Gergye Ipoly tanár fo­gad a filológiai muzeumban (í. em.) pénte­ken 10—11-ig. Gótzy Mihály tanár fogad a filológiai muzeumban (I. em.) kedden 10—11-ig. Gönczi Ede tanár fogad a filo­lógiai muzeumban hétfőn 9—10 ig. Lakatos Vince dr. tanár fogad a filológiai muzeum­ban (I. eir.) hétfőn 10 —11-ig. Láng Emil tanár fogad a filológiai muzeumban (I. em.) pénteken 10—11-ig. Mohai Lajos tanár fo­gad a filológiai muzeumban (I. em.) szom­baton 11—12-ig. Molnár Szaniszló tanár fogad a fizikai tanári szobában (II. em.) pénteken 11—12-ig. P«p László dr. tanár fogad a filológiai muzeumban (I. em.) pén­teken 11 —12 ig. Sohaffer Gyula dr. tanár fogad a filológiai muzeumban (I em.) hét­főn 10—11-ig. Tibolt, Akos tanár fogad a filológiai muzeumban (I. em.) szombaton 10—11 ig. Vargha István tanár fogad «, fizikai szobában (II. em.) hétfőn 10—11-ig­Vutskits György dr. tanár fogad a termé­szetrajztauári szobában (I. em.) szombaton 10—11-ig. Lukács István tornatanár togad a tornateremben (földszint) hétfőn 9—10-ig. E hivatalos fogadóórákon kívül a tanárok a szülők vagy helyetteseik rendelkezéséra állanak minden időben, amikor az iskola­épületben tartózkodnak ós hivatalosan el­foglalva nincsenek. — Szent Mihály begyen a bucsumise kedden, szeptember 29 én lesz déle'őtt 9 órakor. — Külföldi tudósok Keszthelyen. A bé­csi amerikanista kongresszus tudósainak egy része Lóczy Lajos dr.-nak, a m. kir. földtani intézet igazgatójának meghívására kirándult a Balatonra, hogy Közép-Európa legnagyobb tavának szépségeit szinről-szinre láthassa. A tudós kiránduló társaság e hó 19 ón délutáu fél 3 órakor érkezett meg Keszthelyre a B. H. R. T, egyik vontató gőzösén, mely ez alkalommal zász'ódiszt öltött. A kikötőuól Nagy István váiOsbiró üdvözölte a vendégeket. Nevükben Lóczy Lajos dr. mondott köszönetet. Ebéd után a ven "égek Festet,ic3 Tassilo gróf föudvar­in>-ster fogatain Hévízre rándultak. Itt ReibChl Vencel bérlő fogadta őket magya­ros vendégszeretettel. Este 8 órakor ban­kett volt a Hullám szálló nagytermében, melynek során a messze földről érkezett vendégek tiszteletére a «Keszthelyi Iparo­sok Dalköre> szarenádot adott. Az első felköszöntőt Lóozy Lajos dr. mondta, aki hosszabb beszédben köszönte meg az ide­geneknek, hogy hazáuk egyik legszebb vi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom