Balatonvidék, 1908 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1908-03-01 / 9. szám

1908. március í 6. BALATONVIDÉK 5. renc dr., Mayer Ignác dr. (Marcali), Tán­cos Lajos (Rád), Darvas Aladár (B.-Szent­György), Bozzay Bálint 5—5 kor., Danitz Sándor (Stridó), Pákot Adorján (Csorna), Brodnyák A. (Stridó). Sinkovits Sándor (S.­S'.entbenedek), Vas Sándor, Székely Ernő (Paesa), Filippi F. (Sávoly), Sövegjártó La­jos, Farkas Alajosné,. Kiss Sándor (Káld), Sarkady Károly (Szántó) 4—4 korona, Fleischmau- Jenő, Zauathy Bódog| (Zala­Apáti), Huss Ferenc, Varga N.-né (N.-Ba­jom), Braun Arnold, Simon G. dr., Lázár I., Molnár Szaniszló, Hó' hi Gyula (János­hida), Vutskits György dr., Lakatos Vince dr, Papp László dr., özv. Burkovits La­josnó, Láng fiimii, Vargha István 3—8 kor., Dezsónyi Árpád dr., Fraukó János, Treff­ler Ferenc, Rechnitzer G., Drucker Mihály (Marcali), Berónyi B., H-idecker János, Mandics P., Mosonyi R. (Z.-Apáti), Mészá­ros Antal, Plulipsz Maria. Dotnbay Sándor, Neumark Albert, Kalovics Tamás 2—2 kor., Takách Imre, Krausz Jakab (Marcali) 4—4 kor., Szabó Lajos, Fischl Juliska, Grün­feld N., Hol pertué, Melcsók La jos, Varga János, Bartos M., Vázsonyi Izidor (Tapolca), Tóth Jáuos, Jakabos D., Vida Jenő, TaU­bér István 1 kor., összesen 349 korona. Fogadják a nemesszivü adakozók ez uton is az Iírj. Segitö Egyesület hálás köszöne­tét. A hangverseny tiszta jövedelme 1000 K. 19 fill. — Zóna-estély. A € Keszthelyi Iparo­sok Dalköre* holnap, húshagyó héttőn a -•Hungáriát nagytermében zóna-estólyt ren­dez a székesfehérvári dalosverseny költsé­geire. A mulatság iránt, mint halljuk, igen nagy az érdeklődés. — Kinevezés. Sági Dezső földmüve­lésügyi segedgyakornokot gróf Erdődy sági urodaimába gazdasági ellenőrré nevez'e ai. — Köszönetnyilvánítás. A főgimn. Ifj. Segilő Egyesület Eckhardt Vilma urleány­nak a hangversenyen való szives közre­működéséért, a Kath Legényegyletnek színpadi díszleteiért, Hoffmann István, Ha­rasztovits István és Ejury Nándor uraknak pedig a szinpad fölállítása és kivilágítása alkalmával tanúsított, szívességükért ez uton is hálás köszönetét fejezi ki. — Társasvacsora. A helybeli ipartes­tület nagy jótevője — Unterberger Ferenc — emlékezetére a mult hó 22 ón este tál­sas vacsorát rendezett, m Leitner szálló ét termében. A vacsorán közel 150 en vettek részt,. Az ünnepi felköszöntőt, az Unterber­ger s-jileggel kezében, Na^y István vá.ros­biró mondotta, szép szavakkal adózva az iparosság elhuuyt nagy jótevője emlékének. Azután niég több lelkes felkös/.ömő hang­zott el s a társaság vidám hangulatban a reggeli órákig együtt maradt. — Járásbíróság Siofokon. Már megem­kezlünk arról, hogy Siófok község mozgal­mat indított egy járásbíróság felállítása ér­dekében. Az építendő uj községházzal ezen ügy kapcsolatban van, mert, ha tényleg létesülhetne a járásbíróság, ugy a község­ház jelenlegi földszintes tervezetét félre te­szik és emeletes községház disziúmajd a sió­foki piac-tért. A mult, héten Bakó József országgyűlési képviselő vezetése alatt Sió­fok község kérelmével Günther igazságügyi miniszternél megjelent Borbély József bíró, Sallay Jenő jegyző és Cservény Ferenc községi képviselő. Az igazságügyi minisz­ter jóindulatulag vette a siófokiak kérel­mét és ígéretet tett, hogy ez ügyben el fog járni. — Fogások kerti magvak árusításánál. Hogy mire kepesek a zavarodban halászó emberek, azt legjobban mutatja a magel­árusitással foglalkozó egyes kereskedők ra­vaszsága, kik máshonnan beszerzett kerti magvaikat, a Mauthner-féle árjegyzék folyó számaival jelölik, mert ezáltal azt a hitet, akarják kelteni a vevőkben, hogy Mauth­ner-féle magot, kapnak. A közönség ne hagyja magát megtéveszteni, mert akár milyen szám van a tasakra nyomva, ha nincs rajt a Mauthner-név, akkor az a ta­sak uem is tartalmazza az általánosan leg­jelesebbnek elismert Mauthner féle kerti magot. — A «Siófoki Kaszinó' közgyűlése Február hó 23 án tartotta meg évi rendes közgyűlését a S;ófoki Kaszinó saját helyi­ségében. Ez évre tisztviselőknek megvá­lasztattak : Elnök : Rosznagl István, alel nők : Torkos Pál, jegyző : Sallay Jenő, péuztárnok : G^rber Henrik, könyvtarnok : Tompa Béla, háznagy : Mihályik Eiemér. Választmányi tagok: Cservény Ferenc, Fl" meut Lajos, Horváth Boldizsár, Rónai Adolf, Sch-warc Jenő. Póttagok : Freud Imre, Lengyel Béla. — JÓtékony-ZSÚr. Jövő vasárnap lesz a szokásos z*úr az • Amazon» szálló nagy­termében a következő műsorral . Felolva­sás, tartja Kadelburg Beatrix urnő. Versek, szavalja: Farkas Jenő. «Noctlirna.» Liszt­től, zongorán előadja Takách Ilonka. Befe­jezésül Tarnay A'ajos ismert, zongoraművész fog játszani. Belépő dij szeuiólyenkint 2 korona. Háziasszonyok lesznek : Bezeródj Lászlőné, Dezsónyi Arpádnó.Dunst Mariska, Gaál Józsefné, Garger Eugénia, Faber Sáudorne, Melcsók Lajosnó, Simon Eruőné, Lázár Izsóué, Schwartz Zsigrnonduó, Schadl Jauosné, Horváth Kátolyué, Klein N.-né, Takách Imréné. — Munkás nyugdíj. A Maeyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj Egyletének keszthelyi fiókpénztára — mint értesülüuk -— 'gen szépen halad a megkezdett uton. Örvendetes jelenség, hogy a tagok száma a keszthelyi fiókpénztár megalakulása óta megkétszereződött. A tagok sorában a tár­sadalomnak minden osztálya képviselve van, uii csak biztaió lehet azok számára, kik nem akarják még most sem megérteni, hogy eljön mindenki számára az az idő, mikor a kenyérkereső szerszám kihull a kézből. Ha jó előre nem szerzünk érvényt ama mondásnak : «Segits magadou s az Isten is megsegít,» köunyen megtörténhetik mind nyájunkkal, hogy öreg napjainkban nyu­galmas élet helyett, nyomor ós koldusbot lesz osztályrészünk Egyben felhívjuk a ta­gok figyelmét, az alapszabalyok 14. § ára, mely szerint az a tag, ki 12 heti befize­téssel indokolatlanul (15. §.) elmarad, a ta­gok sorából kitöröltetik. Felkérettünk to­vábbá annak kijelentésére, hogy április ' hóban — tekintettel a húsvéti ünnepekre — befizetések ós tagfelvétel 5-én ós 12-én tartatnak meg. — Közgyűlés. Keszthely nagyközség képviselőtestülete 1908. évi március hó 2-án d. e. 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart a köv. tárgysorozattal : 1. Az ügyvédi kar megkeresesése az újonnan építendő já­rásbirósági palota elhelyezése tárgyában. 2. Illetőségi ügyek. — TŰZ. F. hó 27-én éjjel rászállott a vörös kakas Hermán Árpád asztalos Hajdu­utcai lakóházának náddal fedett tetőzetére s mire a házbeliek felébredtek, már láugba is borította az egészet. A tüzet, éjfél után •/ 41 órakor vették észre. A száraz uádfe­dól oly gyorsan égett, hogy a rögtön elő­hívott, tüzörsógie már csak a takarítási munkálat várt. Az épületben esett kár p biztosítás révén megtérül. A tűz keletke­zésének oka ismeretlen. — Kedvező alkalom utcanyitásra. A f. hó 27-én éjjel leégett, épület, és telke egy vonalba esik a Hancók-rtten épülő uj városrész egyik utcájával. Hisszük, hogy az érdekelt körök meg fogják ragadni a ked­vező alkalmat s a tulajdonossal mielőbb tárgyalni fognak az épület átengedése ér­dekében. Most, vagy soha! Azért hát, gyor­san, míg nem késő. — Rejtélyes eset. Még a mult óv okt. havában történi, hogy Zamárdi község kán­tortanitója eltűnt a községből. A osend­őrség nyomozása ez időben hiábavalónak bizonyult. Takács József — az eltűnt ta­nító — nőtlen ember volt és édesanyjával lakott együtt. Eltűnése alkalmával az a gyanú merült fel, hogy Amerikába ment, ez azonban csakhamar eloszlott, mert ok­mányait, otthon megtalálták. Takács orv­vadászatért, október hóban a kaposvári tör­vényszékhez lett beidézve s még egyéb dolgokról is suttogott a község, házasságtö­rés stb, igy az a feltevés sem volt lehetet­len, hogy eltették a láb alól. A mult héten azaz 4 hóuapra eltűnése után megtalálták az erdőőrök az erdőben, a hol egy fának támaszkodva ült, fegyvere mintegy 20 lé­pésre volt tőle és egy golyó hiányzott be­lőle. A csendőrség és a tabi járásbíróság most újból felvette az erélyes vizsgálatot. A környék nagy érdeklődéssel várja he eredményt. — Fehér jellem — fekete cipő díszére válik nölgyeknek, uraknak egyaránt. Fe­hér jellemhez sok minden ékes tulajdonság utján jut az ember, de fényes, fekete cipő­höz csak egy módon, ha «Noxin» cipőkré­met használ. Ez a krém el vau terjedve az egész világou s versenyen kivül áll már. Noxin a kulcscsal kapható Hochsiuger Testvéreknél Budapesten és minden fino­mabb üzletben. N Y I L T T É R.*) Sági János aláírással a Keszthelyi Hirlap mult heti számában «Egy kis mérv­adást cim alatt megjelent közleményre feleletem: Si tacuisses, philosophus mansisses. Érthető ? Igen, vai;y nem ? Dr. Bozzay József, *) E rovatban közlöttekért nem vállal fe­lelősséget a Szerk. Szerkesztői izenet. Kr. K. Veszprém. A küldött összeget, köszönettel vettük. 1908. jul. 1-éig rend­ben van. Réthy Budapest. A társulat egy hét óta van nálunk. Kérését szívesen teljesít­jük. L-vélben bővebben. Bicsak. Ki szorult, ma is, de jönni fog. L Z dr. Budapest. Ne tessék express küldeni, közönséges levélben is megkapjuk. B Z Budapest. Csak most kelült rá a sor. Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő : Németh János. Kiadó : A szerkesztőség. Piaci gabonaárak 1908 febr. 14. Buza . Rozs . . Árpa . Zab . . Kukorica Krumpi 22 K, — fii. 20 K. — fii. 16 K. — fii. 17 K. — fii. 15 K. 60 fii. 6 K. 40fil. w^y^wwww tAt «AÉ ^^ ^^ Fogzá^an IéVö gyermekeknek valóságos megkönnyebbülés a SCOTT-féle Emulsio, mert elősegíti az étvágyat erőt s egészséget ad s a fogak erősen ós fehéren bújnak ki. A $coíí­M e Emnl^iű oly jóízű és édes, hogy a gyermekek örömmel, elősze­retettel veszik ; szabályozza a gyermek emésztését, csilla­pítja az idegeket, miáltal a szülőknek, valamint ajgyerme­keknek nyugodalmas, hábo­rítatlan éjszakákat biztosit. Egy eredeti üveg ára 2 1. 50 fillér. Kapható minden gyógytárban. Az Emulsio vásárlásánál a SCOTT-féle módszer véd­jegyét — a ha­lászt — kéi', k figyelembe

Next

/
Oldalképek
Tartalom