Balatonvidék, 1908 (12. évfolyam, 1-26. szám)

1908-01-12 / 2. szám

í >08. január 12. BALATONVEDÉK 6. tuáv. kaposvári nevelő- és tápintézetének igazgatóját az ellene tett. feljelentések foly­tán állásától felfüggesztették. A vizsgálat folyik. — Isten Ujja. Jaures, francia munkás­ügyi miniszter ás a szociáldemokraták ve­zére. Fáradhatatlan izgatásaival nagyban hozzájárult a francia egyházüldözök isten­telen egyházrabló munkájához és ragyogó ékesszólásával milliók lelkéből sikerült, ki­tépnie a boldogító hitnek gyökereit Ta­nulságos iróniája a sorsnak, hogy ez a nagyeszű ember családját, nem tudta isten­tagadásra birui. Felesége mélyen vallásos lélek ; naponkint templomba jár ós minden hónapban gyónik. Leánya pedig kijelen­tette, hogy a suhogó selyemruhát és a legújabb divatú párisi kalapot az apácák szőrruhájával ós vászonfőkötőjével fogja fölcserélni. Apjának minden kérése, lebe­szélése és fenyegetése dacára is megmarad azou elhatározása mellett,, hogy már a kö­zel jövőben megkezdi a szerzetesuői foga­dalom letételéhez szükséges próbaévet,. Adná Isten, hogy a leány áhiiatos imája a megtérés kegyelmét kiérdamelhetué a megtévedt apának. — Kóbor cigányok letepülése Csoda történt ! A Dunántúli Hirlapnól vettük át, a köv. hírt : Egy kóbor cigányokból álló karaván, a melynek Lakat.o« Mihály a vaj­dája, bejelentelte a hatóságnak, hogy ál­landó megtelepülés céljából telket, akar vá­sáiolni a várostól. A tanáé* megbízta Hö­fer tanácsost, hogy a cigányokkal a lete­lepülés dolgát megtárgyalja. — Vármegyei telefon. A belügymi­miniszter Zulavarmegye törvényhatóságá­nak a telefonhálózat tárgyában hozott határozatát, jóváhagyta. A vármegye alis pánja ebből az alkalomból felhívást inté­zett, a zalaegerszegi, a tapolcai, a csáktor­nyai, a kanizsai és a keszthelyi főszolga­bírókhoz, hogy a telefon-hálózat létesítése tárgyában lépjenek érintkezésbe az illeté­kes posta- és t ávirda-főnökökkel, hogy az mielőbb létesilessék. Ugy iiirlik, hogy az említett hivatalokat január első felében már összekötik Zalavármegye alispáni hi­vatalával. — A virtus. Jó barátok voltak Zala­szentlászló községben Odor István és Rez neki Zsigmond legények. IJjév napján este szintén együtt, ^ voltak több más barátaik társaságában. Odor egy kicsit ittas volt. Egyszer csak igy kiáltott, fel : «Kit szúr­jak meg ?» s kését kezében tartotta. Rez­neki igy felelt: «Gyere szúrj meg engem!» Erre Odor Reznekihez futott s kését, mar­kolaiig döfte hátába Rezneki most a kór­házban van. Állapota aggasztó. — A szénapiacon. Megszólal egy pu" fókos somogyi atyafi : — Hinám, de nem lom ho mi a neve. • Ni né csak nejde, mast. ösméröm. Gyün ke az ur mán ! E kis jó szénám van eladó ! Ehunn e! — Jó napot, Csarab uram ! Hát meg se ismer már messziről ? — Dehonnem uram! Már nó ho mond­hat ollast. Hajsze azér kátottain keenek! Mer tudom, hogy ez jó lúuak való széna. Abbizo ! Ippeg az urnák szántom má, de majdhonnem elkapták elüle ezt, a jó falatot! Azután letenyereztek. — Itt a hideg tél és vele a hurutok ideje, melyeknek különösen azok vannak kitéve, akik a légzőszervek chronikus meg­betegedéseiben szenvednek. Akik nincsenek abban a kellemes helyzetben, hogy az enyhe délvidéket felkeressék, használjanak «Siroiin-Roche»-t, melynek hosszabb vétele felette ajánlatos, mert, kevesbíti a köpetet, száritja a légzőszerveket és előmozdítja az étvágyat. Mindennemű hurutban szenvedők részére valóságos mentőszer. Kapható a gyógyszertárak ban. — Az anyanyelv. . . . Egyik dunántuii város helyőrsége fölött, szemlét, tartott egy tábornok. Végignézte a gyakorlótéren az ezred gyakoilatát, nagyon meg volt elé­gedve és közben néhány percre ipilienj»-t vezényelte!ett,. A tisztek csoportjának köze­lében, hol tábornok ur ficánkoltatta a szür­kéjét, néhány közlegény hangosan disku­rálni kezdett. A magyar szó — az ezred­ben csupa magyar fiu szolgál — ugy lát­szik zavarta a tábornok urat, mert egy­szerre csak Ő maga szólt a zsibongó le­génységnek : — Ruhe j Ruhe ! De a zaj osak nem szüut meg. Sőt a katonák még hangosabban beszélgettek, tré­fálkoztak egymással. — Kedves ezredes ur — szólt a tá­bornok a mellette álló ezredeshez — le­gyen szives mondja meg ezeknek itt az anyanyelvükön, hogy legyenek csöndben ! Az ezredes tisztelgett, odalépett a ba­kákhoz ós rájuk kiáltott ; — Kuss ! — A «Budapest» jubileumi diszalbuma pár nap múlva közönség kezében lesz ós bizonyára óriási feltűnést, fog kelteni. «Har­minc óv» címmel, művészi diszköt,ésben, 20 iven, képben és szövegben mondja el a lap harminc éves történetét. írni fognak abba politikai, társadalmi ós irodalmi éle­tünk legkiválóbb alakjai, a «Budapest» volt és jelenlegi munkatársai ugy, hogy az szel­lemi tartalmával és remek illusztrációival is minden eddig megjelent, hasonló munkát messze felül fog múlni. A könyv minden háznak disze ós bolti ára husz korona. A jubileumi albumot ujonaw belépő előfizetők is megkapják, ha most, legalább egy negyed­évre 6 korouával előfizetnek. A «Budapest» előfizetési ára : Egész évre 24 K., fél évre 12 K., negyed évre 6 K., egy hóra 2 K. Mutatványszámokat kívánatra bárkinek szí­vesen küld a «Budapest,» kiadóhivatala Budapesten, IV. ker., Sarkantyús utca 3. sz. — Mindnyájunknak kell néha egy erő­sitöszer, mert a folytonos munka farasztó. Kitűnő erősítő szernek bizonyult a «Scot*> fóle Etnulsió,» mely főleg csukamáj-olajból áll, csakhogy igen jóízű és a leggyengébb gyomor is könnyen emésztheti. A cScott­féle Emulsió» minden gyógyszertárban kap­ható. — A Kis Pajtás (szerkeszti Csöppike Csanika) 19 ik száma megjelent,. Újévi számba megy e lapocska, mert most az alőfizetések idején ugyancsak kitűnik gaz­dag, érdekes tartclinával. Újévi köszöntő. Csöppike Csanikától. — Kozma Jáuos : Odva kő tündére. Legendás elbeszélés. Raj­zolta Harsányi Gyula. — Bözsi néni : Józsika álma. Fáy D rajza. —Jegesmedve. Oldalas képpel. —Dongó: Kutyafarka nem kolbász. Fáy Dezső rajza. Egész oldalas humoros kép. — Tóth J. : fiiatok versan­gése. — Gyermekhirek. — Tudománycsöp­pek. — Mulattató. — Tarka-barka. — Fej­törők. — Csöppike Cs. pó-itája. — Kiadó­bácsi postája. — Az újévben jól ajánlja magát ez a kedves gyermeklap. Rajza, tar­talma csak nemesbitőleg hat, a gyermekke­délyre. Olcsó és jó. Előfizetési ára január­tól-junius végéig 3 kor. 60 fillér, szeptem­bertől számítva 6 kor. I. félév díszesen kötve 4 kor. 70 fillér. Chn : Kis Pajtás Budapest, VII., Thököly-ut 16. — A Liniment. Capsici comp., a Hor­gony Pain Expeller igazi, népszerű házi­szerré lett,, mely számos családban már sok év óta mindig készletben van. Hátfá­jás, csipőfájdaloin, fejfájás, köszvény, csuz­nál stb.-nél a Linimenttel való bedörzsö­lósek mindig fájdalomcsillapító hatást idéz­tek elő ; sőt járvány kórnál, rniuő : a kolora és hanyótiasfolyás, az altest,nek Liniment­tel való bedörzsölóse mindig igen jónak bizonyult,. Ezen kitűnő háziszer jó ered­ménnyel alkalmaztatott bedörzsöléskóppen az influenza ellen is és üvegekben : á 80 fillér, 1 kor. 40 f. ós 2 korona a legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás alkalmával tessék határozottan: Riohter­féle Horgony Liuimentet, (Horgony Paiu­Expellert) kérni, valamint a »Horgouy« védjegyre ós a Richter cégjegyzésre fi­gyelni és csak eredeti üveget elfogadni. — A <Vasárnapl Újság> január 5-iki számában kezdi meg Rákosi Viktor «Ki­érendált urak> cimü uj regényének közlé­sét, mely kitűnő tulajdonságaival bizonyára nagy tetszésre fog találni. Ugyané számban kezdődik Fogazzaro-nak, a világhírű olasz regóuyiróuak «Kis emberek régi világa* cimü regóuye. írtak még e számba: Mikszáth Kálmán elmés apercuet, Bársony, István vadászrajzot,, Paszlavszky Józseí természet­tudományi cikket a gyöngyvirágról, Lam­pérth Géza ós Farkas Imre verset. A ké­pek közt egész sor mutatja be a magyar telepes községeket,, egy másik sorozat a Vatikáut. Egyéb közlem nyek: Juszkó Béla művészi rajza, a Berlinben próbára épített magas vasút, Lord Kelvin és Junsseu csil­lagász arcképe, tárcacikk a hétről s a rendes heti rovatok: Irodalom ós művészet, Közint,ó­z€)tek 8 egyletek Sakkjáték, Képt.alány, Egyve­leg stb.Vasárnapi Ujságelőfizetósi áranegyed­évre négy korona, a iVilágktóuikác-val együtt, négy koroua 80 fillér. Megrendelhető a »Vasárnapi Uj*ág« kiadóhivatalában (Bu­dapest IV., Egyetem-utcza 4.) Ugyanitt megrendelhető a >Képes Nép]ap« a legol­csóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 kor. 40 fillér. — Magyar Otthon Tisztelt olvasóink­nak becses fig\elmébe ajánljuk a Budapes­ten, VII[., Főherceg Sándor utca 30. szám alatt levő Magyar Otthon Penziót. Mérsé­kelt, árban elegánsan bútorozott, különbe­járatu szobákat lehet, ott bérelni s esetleg teljes ellátás is kapható. Csoportos jelent­kezőknek megfelelő kedvezmény. Szigorúan osaládi otthon. Szerkesztői izenet. L. Z dr. Budapest Mai számunkban mindkettőt, megtalálja. Köszönet, érte. G. V. Zalaszentlászló Abban az ügy­ben levél in**gy még a héten. Udv. Turul Csak most került rá a sor, K Z. Budapest. Sorra kerül az is, csak türelem. Üdv T. B. Siófok. Lipuuk terjesztése kö­rftl kifejtett buzgóikodását köszönjük. Min­den számra küldhetne a fürdötelepről 8 a környékről tudósításokat. Inkább E. J.-t is szólítsa fel erre. Üdv. Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő : Nemeth Ján08. Kiadó : A szerkesztőseg. Piaci gabonaárak 1908 nov. 10. Buza . Rozs . Árpa . Zab . . Kukorica 22 K, 40 fii. 20 K. 40 fii. 17 K. 40 fii. 17 K. — fii. 15 K. — fii. Krumpi . 6 K. — fii. Vérszegénység ellen gyorsan ható szer a SCOTT-féle Emulsio és az ezen betegségből származó kedély telensé­get, csüggedést és gyengeséget is elhárítja. Az a jó hírnév, melyet a SCOTT-féle Emulsio kivívott magának, különösen érszegénység eseteiben azon alapszik, hogy an­nak elkészítéséhez azokat a legfi­nomabb szereket használják, me­lyek pénzért egyáltalán beszerez­hetők, s amelyeket sok évi tapasz­talat alapján tudtak felismerni, továbbá, hogy ezen alkatrészek a sajátos SCOTT-féle a. E„«,„<, ELJÁRÁS Tásárlásánál a által izlet-s, könnyen emészthető S99 T T" fé l®. Emulsiová dolgoztatnak fel. Ennek íiioas Z6r vea- « , ^ / t , jegyét—aha- eredu enye ezen készítmény, mely­ÍAszt—kérjük nek tápereje felülmúlhatatlan. ficr v öl ft mhpi venni. Egy eredet' üveg ára 2 K. 50 fillér. Kapható minden gyógytárban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom