Balatonvidék, 1907 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1907-08-18 / 33. szám

1907. augusztus 18. BALATONVIDÉK 5. hogy RZ embernek van lelke. Már most & kutatók keresik a kaposolatot a lélek és a test között. Sokan állítják, hogy a ló'ek az anyagnak, azaz a testnek csak egyik tulaj­donsága, megnyilvánulása, mások azt állít­ják, hogy a test és a lélek egy és ugyan­azon anyagúak két kiilönbözö megnyilvá­nulása, mások ellenben — és ezek a spiri­tualisták — azt. vitatják, hogy a test és lé­lek egymástól teljesen függetlenek. Ezek szerint a lélek szabadon elhagyhatja a tes­tet, érintkezésbe léphet más lelkekkel akár­milyen távolban ós — nagyon érdekes — a lélek ilyen kivándorlásokat még az élet­ben is végezhet. Ezek szerint nem elég, hogy halálom után hagyja el a lélek há­látlanul porhüvelyemet, otthagyva az enyé­szetnek, hanem már életemben is kisétál­hat belőlem egy láthatatlan csillagtest és minden hatósági korlátozás nélkül szaba­don sétál a világűrben. Képzelem, milyen nagy lehet a viszontlátás öröme, ha egy ilyen csillagtest hosszú bolyongás után visszatér ! Hanem ez mind semmi! Halál után a lélek vagy jó, vagy gonosz angyal lesz ós mindenféle pipogya alakok hívására meg jelenik, amilyen öltözékben csak tetszik és leadja bölcs tanácsait. Nos — hires és nagy emberek, iga­zán nem volt érdemes meghalnotok, ha Gennari és Bay urak hívására meg kell je­lennetek. Csak azt nem tudom, ha a jó angyalt, egyszerre nyolc tiz helyre hívják, hová megy először. Bizonyára az elsőbb­séghez Gennari protekciója kell és ezt meg­nyerheted, csak legyen elég pénzed és légy — hypnotizálva, mint szegény Eránosz. így azután neked is sikerülni fog szellemeket látuod, kísértetekkel társalognod, ha jól megy, akár fehér lepedőben — de addig nem. A nagyközönséghez ! A magyar társadalom gondolkozó és humánus tagjaihoz szólunk, midőn ez uton bejelentjük, hogy ml, magyar állami díj ­nokok f. hó 18 án vasárnap d. u. 1/ 2 3 órakor az Újvárosháza üléstermében (Bu­dapesten) országos nagygyűlést, tartunk. Tartunk pedig azért, mert muuka­adónk, a magyar kormáuy »jóakarattal ren­deztet fizetésünket, de ugy, hogy ügyünk immár nemcsak az állam, hanem a magyar társadalomnak is szégyene. Szégyene az államnak, mert napi 80 kr., 1 frt. ós 1 frt. 25 kr.-ért legtöbbszór szük, sötét, börtönszerü szobákban dolgoz­tat bennünket, intelligens és javarészt, csa­ládos embereket. Rendes tisztviselői mun­kát végeztet ezért az éhbérért és elvárja, hogy az állhmi hivatal méltóságához illően éljünk és öltözködjünk ; kiszipolyozza ifjú­ságunk erejét, anélkül, hogy gondoskodnék öregségünkre'. Es teszi ezt az állam, amely legfőbb ^erkölcsi testület és teszi ezt, még ma is, ebben az ir­tózatos drágaságban, amikor 1 frt. 25 kr. egy családnak még ennivalóra sem elég — mikor már az utcaseprőket és napszá­mosokat is — csak példaképen emiitjük 1 — 2 korona 80 fillérrel fizetik. Tanulmányútra küld krimiualistákat és reformalja a büntető jogot, de nem ér­deklődik az iránt, hogy honnan ól tisztes­ségesen és miből ruházkodik hivatalához méltóan a dijnok ? Pedig de sok társadalmi bajt és bűnt, háríthat na el tizetesünk igazán humánus, korszerű rendezésével. Mert szomorú, de igaz, hogy jelenben sorsunk : a legteljesebb anyagi ós erkölcsi nyomorúság. Nőtlen életünk H betegségek és bűnök elleni kinos vergődő küzdelem, osaládos életünk, rongyos és éhező gyer­mekeinkkel, gondtól sorvadó feleségeink­kel : maga a földi pokol ! Es ez a baromi sors miért ? Mert nem bírunk olyan könnyen sztráj­kolni, mint a postások vagy vasutasok ! Hát nem szégyene ez a magyar társa­dalomnak, amely mindezt szótlanul türi ? ! Nem emel szót még akkor sem, amikor a kormány egyik tagja, most, a XX-ik szá­zadban kijelenti, hisz azért dijnokok, hogy kevés legyen a fizetésük. Ezen kétségbeejtő helyzetünk folytán tartunk gyűlést, melyre az érdeklődőket ós velünk rokonszeuvezö&et tisztelettel meg­hívjuk. Állami dijnokok szervező-bizottsága. Színház. E héten színészeink ismételten igazol­ták a beléjük helyezett bizalmat. Jó dara­bokat,, elfogadható alakitásokkal adtak elő szép számú közönségnek. Először is szó­lunk ama két, jutalomjátékról, melyet a mult héten adtak. Hét.főu Raskó Ernának a kitűnő drámai színésznőnek volt juta­lomjátéka. Ifj. Dumas Sándor tollából »A Bagdadi hercegnőtt adták. A hatásos si­tuátiókban gazdag színműben Raskó sze­repét Lionettet oly jól felfogott, természe­tességgel, oly alkalmas mimikával játszotta, hogy bátran elmondhatjuk, ily jó alakítást e nyá'"ban keveset láttunk. Raskó ez estén minden tehetségét igyekezett érvényre jut­tatni. Különösen szép, hatásos jelenetben volt részünk az első felvonásban, midőn Nouiwady, (Német) a vagyonilag bukott grófnő hel) rzetét. kiaknázza és szerelmi aján­latot tesz neki. Raskó itt nagyon jól bele­élte magát szerepébe. Ideges magaviseletével nagyon jól imitálta a becsületében megsér­tett nőt. Síri csendben, feszült, figyelemmel hallgatta és nézte végig ezt a közönség. Várta azt, a mi be is következett. A be­csületében oly mélyen megsértett nő csak ennyit mondott. Nourvadynak: »szemtelent. E rövid, megvető választ nemes magatar­tás és ügyes gesztus kísérte. Egy másik hatásos jelenet volt, mi­dőn az árlatlauul szenvedő nőt férje is meggyanúsítja és gyalázza. Ezen jelenet sikerében Raskó mellett Keménynek is (Jean de Hun gróf) nagy része van Raskó itt oly jól beleélte magát szerepébe, hogy bámulatot, keltett ügyes személyesitésóveí. Leg-zebb volt az utolsó jelenet., mi­dőn Lionette védelmére kel gyermekének Nourvadyval szemben s elűzi azt s hívja férjét. A különféle indulatoknak s érzel­meknek ily gyors váltakozása nagyon nehézzé teszi e szerepet,. Ennek ügyes meg­játszása dicséretére válik Raskónak. A szép számban megjelent közönség többször viharos tapssal honorálta Raskó fáradságát és egy díszes csokorral lepték meg. Ke­mény játéka nagyon szép volt. Német ez estén bebizonyította, hogy nemcsak ko­mikus, hanem az eféle szerepekben is si­kerrel állja meg helyét. A másik jutalomjáték, Kemény Lajosé, csütörtökön volt. Ismét gonddal megválasz­tott, magas színvonalon álló irodalomi mű Szigligeti Ede >Liliomfitc. vígjátéka került szinre. Közönség — dacára annak, — hogy ugyanezen este tartották a velencei estélyt, szép száuiuan volt. Kemény játszotta Lili­omfit. Játékán meglátszott, hogy jutalom­játékán különösen ki akar tenni magáért. Jól meggondolt, ügyes alakítást nyújtott, melynek meg is lett a kellő hatása a kö­zönségnél. Gyakran megtapsolták. Neki fá­radságos, sokoldalúságot, igénylő szerepe volt, melynek ily ügyes alakítása csak Ke­mény tehetségéről tesz tanúságot. Keménynek mindjárt a fellépése élénk rokonszenvet keltett s ezt sikerült is neki mindvégig megtartania. Különösen jó ala­kítást nyújtott a második felvonásbeli ama jelenetben, midőn ifjú Schvarc szerepét, játszotta Keménynek minden mozdulatáu, arrogáns hangján érezhető volt ; z, hogy meg akarja az öreg KányáiváI, meg leá­nyával Erzsikével is (Raskó) gyülöltetui az ifjú Schvarcot. Ez teljes mértékben sikerült is neki. Az igazi Schvarc (Barabás) kido­bása s az ezt, megelőző pör, Keménynek mint rendezőnek is dicséretére válik. Az ' utolsó felvonásban mint szerelmes sziuész juttatta érvényre tehetségét, szép sikerrel. Kemény mellett dioséretet érdemel Németh, (Szellemfi), Szilágyi Erzsike (Mariska) és Tukorai, Szilvay szerepében. Szombaton Leon Viktor és Ascher Hugó »A koldus gróf* c. operettjét adták Mérei Adolf fordításában. Ez esti előadás sikerültnek mondható. A főszerepet Ka­riii8ky Bogumil grófot, Kemény Lajos adta, kí egész előadás alatt kitűnő alakítást nyúj­tóit,. Különösen meghatóan játszott az utolsó felvonásban, midőn gyermekét meg­ismeri. Az estély sikeréhez nem kis mér­tékben járult hozzá Cserey (Jessie) kedves megnyerő modorával és gyönyörű énekei­vel. Völgyi ez estén különösen neki való szerepet kapott. Blaokvell szerkesztőt ját­szotta nagyon szép sikerrel. Táncával több ízben tapsot aratott. Szilágyi Dezső (Slip­pel) és Makai (Stephenson) kitűnő ötlete­ikkel élénk derültséget keltettek. Mulasz­tást, követnénk el, ha meg nem emlékez­nénk a kis Havasi Ferikéről, ki gyermekes naivsággal játszotta a kis Bogumilt. A kö­zönség többször visszahívta és megtapsolta, j Elismerés illeti még Zoltánt, Malona ós Szilágyi Erzsikét Crab s.zerep< ben. Vasárnap Follinusz >Nánit c, nép­színműve került szinre. A közönség az ek­korra tervezett, de elmaradt velencei éj és az előadást megelőző kellemetlen idő da­cára is elég nagy számban jelent meg. Ez előadáson is, miut a lobbin Cserey, Ke­mény és Németh nyújtottak a közönség­nek műélvezetet. Németh, Krencer Michelt játszotta és a közönséget, állandóan mulat­tatta. Náni leánya, Cserey volt,, ki e szerep­ben egy uj oldalról mutatta be magát. Játéka nagyon vonzó és érdekes volt. Ügyesen ját­szott még Kemény, Molnár Józsi szere­pében. Kedden Zeller gyönyörű zenéjű ope­rettejét >Madarászt t-t adták telt ház előtt. A közöuség n<«gy érdeklődést mutatott a nagyhirü és jó darab iránt,, mi csak azt bizonyítja, hogy közönségünk jobban szereti az efajta szolidabb darabokat, mint a frivol francia operetteket. Szépen énekelt Cserey, (Postás Milka), Zoltán (Mária fejedeiemnő) és Kemény (Adám), Németh (Szaniszló gróf) hangja kissé fátyolozott volt. A kar ez es­tén sokkal jobban énekelt, mint a mult hetekben. A jó játékáért elismeréssel kell adóznunk Szapári Jankának, ki Adelaida bárónőt adta. Az ügyes rendezés Kemény­nek dicséretére vallott, Szerdán a közönség előtt két előnyö­sen ismert szerzőnek, Martos Ferencnek és Huszka Jenőnek »Arany virág t c. operett­jét adták szép számú közönség jelenlété­ben. Cserey ez estén a körülményekhez képest elég élénken ídta szerepét, az Aranyvirágot. Zoltán (Stone Ellen) diszkrét játékával, kedves modorával megnyerte a, közönség tetszését,. Szép, kellemes énekét több izben megtapsolták. Szépen énekeltek még Cserey és Kemény is. Ez utóbbi Bep­pót adta sikerrel. Csereynek solo tánca, valamint Makaival előadott duettje szépen sikerűit. Makai, Gauld Harry amerikai mil­liárdost. játszotta. Pénteken »Lotti ezredeseit-t adták a régi szereposztással. KIREK. — Őfelsége születésnapja. Ma ünnepli koronás királyunk 77-ik születésnapját. Vele ünnepel az egész ország. A templo­mokban mindenfelé hálaadó istenitiszteletet tartanak s hü népei buzgó imája száll az ég felé, áldást esdve az ősz uralkodóra. Városunk is kiveszi részét az ünnepségből, 9 órakor hálaadó istentisztelet lesz a temp­lomban, melyen szokás szerint résztvesznek : a katonaság s a hivatalok képviselői. — Személyi hirek. Csáky Károly gróf, váci püspök, v. b. t. t,. a hót elején hosz­szabb tHitózkodásra városuukba érkezett. A püspök ur a Hévizet használja s itt tar­tózkodásának ideje alatt a prém. rendház

Next

/
Oldalképek
Tartalom