Balatonvidék, 1907 (11. évfolyam, 27-52. szám)

1907-12-01 / 48. szám

1907. december 28. BALATONVIDÉK 7. múlni. A könyv minden Láznak disze lesz és bolti ára bu9z korona. A jubileumi al­bumot ujouan belépő előfizetők is megkap­ják, ha most legalább egy negyedévre 6 koronával előfizetnek. A »Budapest« elő fizetési áiai : Egész évre 24 K., fal évre 12 K, negyed évre 6 K, egy bóra 2 K. Mutatványszámokat, kívánatra bárkinek szí­vesen küld a »Budapest« kiadóhivatala Bu­dapesten, IV., Sárkautyus-utca 3. Irodalom. <A társadalomtudomány vezérfonala er­kölcsi s nemzeti aiapon> címen Igen figye­lemre méltó munka jelent meg a könyv­piacon Lukácsi Gyösgy dr. volt veszprém­megyei tanfelügyelői tollnoktól. A mii megírásával szerző úttörő munkásságot fej­tett iii, amennyiben eleddig e témát senki sam dolgozta fel s művével egyenesen az volt a célja, bog}' komoly kutatásra s ennek folytán határozott iráuyelvek felállítására serkentse, buzdítsa a tanügyi irodalom mű­velőit. Igen szépen mutat rá művében, ho­gyan lehet egységesen felölelni az ember fizikai-, erkölcsi-, kulturális-, jogi- és poli­tikai életének jelenségeit az egj'én, a nem­zet és az ös8zemberiség életében. Munkája különösen a népneveléssel foglalkozóknak szolgálhat hasznos útmutatásokkal, igy pa­poknak ós tanítóknak beszerzésre ajánljuk. A csinos munka ára 1 korona. Megrendel­hető a szerzőnél (Temesvár, kir. tanfel­ügyelőség). Gyermeknaptár. Az országos állatvédő egyesület igen hasznos könyvecskét adott ki «Gyermekuapt,ár • címen a tanulóifjúság számára. A könyv ára 10 fillér. Miut hall­juk a városi tanács is megrendelt, belőle hétszáz példányt, mely az elemi iskolások között fog szétosztatni, de nem nálunk, hanem Veszprémben. \ — Tudós Hetényi János és kora E cimen Pogrányi József, Komárom várme­gye tiszti főügyésze tollából kiválóan ér­dekes korrajz jelenik meg legközelebb a könyvpiacon. A könyvet méltán nevezhet­jük a hazánkban a tizennyolcadik század • végén ós a tizenkilencedik század első fe­lében lezajlott, események korrajzának,amely idő tudvalevőleg a magyar nemzet nyelvé­ért és függetlenségéért való kitartó, lelkes küzdelmének a történelem lapjain arany­betükkel tündöklő időszaka volt. A korrajz homlokterébe szerző tudós Hetényi János életének és irodalmi működésének kópét illesztette. A minden izében telivér tudó­•sét, ki ez irodalom meleg szeretetét csa­ládi hagyomány gyanánt, örökölte és a tu­dományos ismereteknek nemzeti szellemben fejlesztését és mivelését életfeladatának te­kintette. Magas látkörü, széles mezejü tu­dományos mi veltségóvel, fenkölt erkölcsi­és nevelési tanításaival, magasan járó, min­deneken átttíkiulő, mindeneket egyetemesen ö3sz fogó és osztályozó bölcseleti elméjé­nek kritikai erejével, melyek által kora ma­gyarságának közmivelödésére termékeuyi­tően és nemesitően, kora uralkodó eszméi­nek és kérdéseinek megvilágítására, t.isztá zására irányító befolyással hatott, közéle­tünk vezérlő alakjai közt kivívta magának azt, a helyet, érdemet, hogy emlékezete a nemzeti köztudatban fenmaradjon. De nem­csak az 1786. évben született, 1853 bau el­hunyt tudós pap életrajzát, irodalmi és közéleti tevékenységét ismeri meg e könyv­ből a multak nagyjainak, elöharcosaiuknak munkálkodása iránt érdeklődő olvasó, de megtalálja ama kor kimagasló esemé­nyeinek érdekes, vonzó leírását is, a sze­replőket, jellemző intimitások kapcsán és megtalálja a szabadságharc egyes moz­zanatainak, a politikai tevékenység rugói­nak megértésére képesítő azon adatokat is, melyeket szerző részint Szinnyey I. és Horváth Mihály kiváló történetíróink mü­veiből, részint a korrajz hőseinek élettör­ténetéből merített. Ezekben a kö>'yv tar­talmára rámutatva, a célt, mely végett íra­tott leginkább feltünteti az a jelige, melyet a szerző a cimiapon alkalmaz és mely Kölcsey következő versszakából áll : Csak törpe nép felejthet, Csak elfajult, kor, hű elődöket, A lelkes eljár ősök sirlakához, S régi fénynél gyújt uj szövétneket. Való igaz, mert aki e korrajzot el­olvassa, az fölemelkedve korunk kicsinyes, önző törekvéseinek, a megmételyezett köz­szellemnek nyomasztó köréből »a régi fény­nél gyújt uj szövétneket.« A munka a tar­talomhoz méltó dísszel lesz kiállítva. Szerző pedig előfizetést hirdet a műre, melynek előfizetési ára diszkötósben négy korona. Az előfizetési pénzek és megrendelések a szerzőhöz, Komáromba küldendők. LEGÚJABB Képviselőtestületi közgyűlés. Városunk képviselőtestülete tegnap délután Nagy István városbíró elnöklete mellett gyűlést, tartott. Tárgyaltatott 1 szőr az iskolaszék azon átirata, hogy a tanítók korpótlékának fedezésére a város állam­segélyt kérjen. A Segély kérése elhatároz­tatván a szükséges okmányok összeállítá­sával és felterjesztésével Szekeres jegyző bízatott, meg. Ez üggyel kapcsolatban szóba került a férjes tanítónők lakbére is. A képviselőtestület megszüntetendő a sé­relmet, a férjes tanítónők lakbérét is 240 koronában állapította meg. 2. Bóry Imre és társai csatorna épí­téshez hozzájárulást s utcájuknak villany­világítással való ellátását kérték. A köz­gj'ülés mindaddig, mig a osatornahálózat terve el uem készül, hozzájárulást a csa­torna építéséhez nem ad ; a kérés második felére pedig ugy határozott, hogy mig a villanytelep jövödelmi elszámolását nem látja, addig uj lámpák felállítására felhatal­mazást nem ad. 3. Városi ügj'ósz bemutatta az isko­lai alajiitványokra vonat kozó alapítólevelek tervezetét. A 18 alapítólevél a törvény­hatósági közgyűléshez lesz felterjesztendő. Az alapítólevelek közt vau Kern Rezső­nek népkönyvtár felállítására tett 2030 kor. alapítványa is, melynek kamatai eddig 1017 koronára szaporodtak. A képviselőtestület elhatároz!u, hogy ez ősszegből egy az ala­pító nevét viselő népkönyvtárt, fog fel­állítani. 4. A Kossuth-muzeum segélyt kért a várostól. A képviselőtestület fix-összeget nem szavazott ngyan meg, de utasította az elöljáróságot, bogy a muzeumot más váro­sok által megszavazott segélyhez mérten segélyezze. 5. Jelentette a városbíró, hogy nov. elsejétől kezdve üj bérlői vaunak a város­házi üzlethelyiségeknek s egyben előter­jesztette Gulácsy Lajos volt bérlő kaució­jának visszafizetése iránti kérvényét. Mivel Gulácsy a befizetés idejére ós számára hi­vatkozni nem tud, a képviselőtestület el­rendelte a pénztári naplók átvizsgálását s ha a befizetés téuyleg konstatálva lesz az összeg visszafizetését is elreudelte. 6. A főszolgabíró a községi faiskolá­ban tapasztalt hiányok pótlására hívta fel a képviselőtestületet. A hiányok pótlásával elöljáróság uiegbizatott. 7. Babos Sándor 400 korona kölcsön­kérvétiyót kedvezően intézte el a közgyűlés, amennyiben a kórt összeget a Szegény­alapból részére kiutalta. 8. Városbíró jelentette, hogy a József kir. herceg szanatórium javára halottak es­téjén Takách Imrénó urnő kezdeményezé­sére városunk nemesszivü hölgyei gyűjtést rendeztek s a begyült, összeg felét az épí­tendő keszthelyi kórházban felállítandó gyer­mekágy-alap javára beszolgáltatták, mely összeg gyütnölosözőleg takarékban kezelte­tik. Indítványozza, hogy Takách Imrénó uruőnek s a gyűjtésben rósztvett hölgyek­nek buzgólkodásáért jegyzőkönyvi köszö­netet szavazzon a képviselőtestület Elfo­gadtatott. 9. Neumark Béla dr. interpellálta a képviselőtestületet az uj földtöltésen át­vezető szennycsatorua áthelyezése tárgyá­ban. A képviselőtestület a szükséges intéz­kedésekkel elöljáróságot bízta meg. 10. Zitt^rbarth Kálmán a körút vilá­gítása tárgyában szólalt fel. A képviselő­testület ez ügybeu felterjesztést intéz gróf ur őnagymóltóságához. A gyűlés délután 5 órakor ért véget,. N Y I L T T É R.*) *) E rovatban közlöttekért nem vállal fe­lelősséget a Szerk. Köszönet. Szívből jövő köszönetet mondok mind­azon ismerőseimnek, kik Pepita leányom esküvője alkalmával jóindulatukat tanúsí­tották. Különösen köszönetet mondok az Ének- és Zenekedvelők Egyesületének a gyönyörű énekszámért s Eckhardt Antal karnagy urnák művészi orgonajátékáért. Jámbomé, Köszönetqgilváqitá^. Mindazoknak, akik felejthetetlen férjem BENEDEK BÉLA m. kir. ny. honvéd-ezredesnek elhalálozása alkal­mával személyesen, táviratban, levél­ben, vagy a temetésen való megjele­nésük által részvétüket nyilvánítot­ták, ezúton is köszönetemet feje­zem ki. Keszthely, 1907. nov. 28. özv, Benedek Bélá.né szül. Scholtz Mária. Szerkesztői izenet. T. B Siófok. Köszönettel vettük, majd rákerül a sor. Bicsak. Anyaghalmaz miatt lehet, hogy csak karáosonykor hozhatjuk, de jönni fog. Üdv. F—la LOCO. Radikális eszme valóban. Csak arra volnánk kiváucsiak, mit csi­nálna a sok kisebb-uagyobb ipari termék­mékkel ? Füstre tenné ? Sch. E Tab Csodáljuk, hogy életjelt, adtál magadról. Az ünnepekben remélhe­tőleg lesz szerencsónk. K. J. PaC8a Azzal a cikkel még vár­nunk kell. Mindaddig mig a villanyos va­sút sorsa el nem dül, nem időszerű, Üdv. Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő : Németh János. Kiadó : A szerkesztőség. Meglepi a szülőket a SCOTT-fóle Emulsio hatása minden al­kalommal, ha azt angolkórban szenvedő gyermeküknek adják. A SCOTT-fóle Eraul­sio feltűnő gyorsan gyógyítja ós izmosítja a gyermeket, erősiti a csontokat ós elősegíti fejlődésüket. Ily rendkívüli gyógyhatás való­ban csak ilyen kiváló szer­rel érhető el. A SCOTT csakis elsőrendű alkatrészeket tar­talmaz s az er edeti SCOTT­féle eljárás okozza, hogy hatásában felülmúlhatatlan és nemcsak fiatal és öreg, ha­nem még a halál küszöbén hitt gyermek is könnyen emészti. Egy eredeti ttveg ára 2 K. 50 fillér. Kapható minden gyógytárban. Az EmiWsio vásárlásánál a SCOTT-féle módszer véd­jegyét — a ha­lásit— kéljük figyelembe venni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom