Balatonvidék, 1907 (11. évfolyam, 1-26. szám)

1907-05-26 / 21. szám

26. BALATONVIDÉK 1907. ápr ili s 21. — Változás a bérmálásban. Kránitz Kálmán püspök ur őméltósága a taranyi plébánia híveit június 3-án Taranybau fogja megbérmálui, nem pedig Háromfán, miként az tervezve és közölve volt. — Héviz megnyitása. Mint lapunk leg­utóbbi számában már emlilettük, a mult szombaton szentelték fel és nyitották meg Héviz fürdőt nagy ünnepség keretében, me­lyen városunk előkelősége s nagy­számú közönség vett részt,. Reggel »Veni Sanctet volt a hévizi kápolnában, mely után Vida József páboki plébános beszen­telte ós megáldotta az uj épületeket. A<; eg3'liázi szertartás után a vendégek megte­kintették a fürdőt, mely az utóbbi két év alatt gy'ökeres változáson ment át, ugy, liog3' ma már méltán elfoglalhatja helyét a modern fürdők között. Nemcsak a fürdő, de az egész telep külső képe megváltozott. A régi földszintes bérházak helyén szebb­nél-szebb emeletes épületek emelkeduek, meiyekben teljes coinforttal berendezett szo­bák állnak a vendégek rendelkezésére. El­tűnt a parti mocsaras bozót, el a bekanyál­lal fedett »feneketlen* is s helyüket vad­gesztenye alék s gyönyörű szőn3'egágyak, virággruppok foglalják el. A sétány köze­pén diszes zenepavíllon emelkedik. A régi rozoga fürdőkabinok helyén egész városka épült, mintegy 400 kabinnal, kupolás váró­termekkel, fedett folyosóval. S mind eme változást a fürdő jelenlegi bérlője, Reischl Vencel idézte elő. Rövid idő alatt — óri­ási befektetéssel ugyan — de kiemelte a fürdőt az elhagyatottságból s maradiságból s oda helyezte az elsők közé, mely helyet gyógyító erejénél fogva már régen kiérde­melt, ugyan, de a külső csín és kényelem hiánya miatt mégis háttérbe szorult a hozzá . hasonló gyógyfürdők között. A fürdő felvi­rágoztatásának erdeme Reischl Vencel ne­véhez fog fűződni s méltán, mert ki tudja meddig sínylődött volna még e drága kin­csünk a maradiságban, ha e tévékéig, ál­dozatoktól vissza nem riadó férfiú kezébe nem kerül annak vezetése. — A fürdő megte­kintése után bérlő vendégül látta a megje­lenteket, a Briher-féle vendéglőben. — Sport. A Festetics istálló Patience letörése óla a mult vasárnap először jelent meg győzelmesen a turfon. A bndapesti lóversenyek tizedik napján •Justice< a Nákó dijat (aranyserleg és 2000 kor.) nvert.e, • Hajnalc pedig a 3000 koronával díjazott Nyeretlen kétévesek versenyét. — Hangverseny. A keszthelyi katho­likus főgimnázium segitő egyesülete javára 1907. évi június hó 5-én a >Huliám szálló* nagy termében tánccal egybekötött zártkörű hangversenyt, rendez. Kezdete délután 6 órakor. Belépő-jegy szeuiélyenkint: ülőhely: 3 kor. állóhely : 2 kor. felülfizetóseket kö­szönettel fogad és hirlapilag nyugtat a se­gitő egyesület. Jegyek előre válthatók Su­jánszky József ur kereskedésében. — Tanítói gyűlés. A Zalamegyei Ál­tal áuos Tanítótestület készt,helyi járáskőre f. hó 23-án Z-iden tartotta meg évi rendes közgyűlését. Gyűlés előtt a kör tagjai szent misét hallgattak, melyet Fekete Gergely es­peres mondott. Utána a rk. népiskola egyik termében gyülekeztek, hol a gyűlés a kö­vetkező sorrendben folyt, le : 1. Csathó Alajos elnök szivótyes szavakkal üdvözölte a kör tagjait, a megjelent vendégeket és az ülést megnyitotta. 2. Újlaki Ferenc ér­tekezett >A földrajz sikeres tanításáról.* A sikert a közvetlen szemlélet biztosithatja leginkább, miért is a tanítás kezdőfokán a földrajzi kirándulásokat, ajánlja. Szükséges­nek tartaná a tanítók csoportos turista ki­rándulásait a nyári szünidőben, melynek mikéu'i kivitelére tervezetet, ajánl. Érdekes fejtegetéseit a kör tagjai figyelemmel hall­gatták s felolvasását jegyzőkönyvi köszö­nettel honorálták. 3. Károlyi Ferenc olva­sott fel ily cimeu : »A természettudomá­nyok a népiskolában.' A bevezető részben elsorolta, hogy e tudományágból mik tar­toznak a népiskola körébe, majd kiragadva a természetrajzot, annak helyes ós célszerű beosztását, mutatta be. Felolvasásával alta­lános tetszést aratott. 4. Kárpáihy János ismertette a »Magyarországí munkások rok­kant- és nyugdijeg3'letét,.« Röviden, de ért­hetően vázolta ez intézményiek a munká­sokra, a gazdákra, a hivatalnokokra kiható áldásait s ajánlja pártfogásra ós minél szé­lesebb körben leendő terjesztésre. 5. Bórj Imre bejelentette, hogy a >Taniióegyesűle­tek Országos Szövetsége*, megalakítási esz­méje a fizetés rendezés előtérbe n3 Tomulá­sával lekerült a szőnyegről. Indítványozza: kérjék fel a megyei központot, hogy ez ügy­ben a kezdeményező lépéseket tegye meg. Elfogadtatott. 6. Füzessy János zsidi kán­tortauitó olvasott fel »Áz alkohol káros és veszedelmes hatásáról.* A nép körében szerzett tapasztalatokból szomorú képet, tárt hallgatósága elé. Bemutatta a gyermeket, születésétől kezdve 20 éves korig. Meggyő­zően bizonyította, hogy az alkohol az oka a testi fejletlenségnek, az erkölcsök elfajulá­sának s végül ,a nemzeti vagyonosodás csökkenésének. Érdekes, lebilincselő felol­vasását nagy tetszéssel fogadták s érte jegy­zőkön3'vi köszönetet szavaztak. 7. Polgár Jenő t.omaji tanító ismertette a Magyar Gazdaszövetséget. Felolvasásával mindvégig lekötötte hallgatói figyelmét. 8. Csat.hó Alajos elnök a Kozma —Somogyi-féle III. IV. osztályú olvasókönyveket mutatta be s mivel helyi vonatkozású olvasmányokkal van kibővítve, ajánlja bevezetésre oly he­geken, hol még nem az uj utasítás nyo­mán készült tankönyvekből tanítanak. 9. Murai Lajos pénztárnok beterjesztette szám­adásait. Rendben találtatván minden, a fel­mentvény megadatott. Néhány folyó ügy letárgyalása után a jövő gyűlés helyéül Szigligetet állapítván meg, elnök az ülést bezárt s. — Érettségi vizsgák Főgimnáziumunk­ban az érettségi szóbeli vizsgálatok junius 3 án kezdődnek. A vizsgálatokon Bartoujek Géza, a budapesti Eötvös collegium igaz­gatója elnököl, — Hangversenyek Az Iparosok Dal­kőre juuius hó 30-an, Péter Pál utáni va­sárnapon a sörkertben hangversennyel egybekötött táncvigalmat rendez. — Julius közepe felé pedig a hódmezővásárhelyi da­laregylet fog városunkba jönni s a Dalkör, esetleg a kanizsai dalárda bevonásával is, nagy monstre hangversenyt rendez a Hullám szállóban. — Hitélet Hévizén 1906 ban. A ká­polna perselyeiből ós kegyes adomá­nyokból beszereztetett : Szent Antal kenyérre és segélynyújtásra 133'14 kor., 2 játéko.i harmónium, Angster József és fi­ától 430 kor., harmónium szék 14 k r., dobogó 16 kor., a sekrestye székiéivé fölé feszület 50 cm 20 kor., 2 biretum 16 kor., 1 kehely 190 60 kor., 1 kasula 60 70 kor. Mindezek fedezésére adakoztak az eddig hirlapilag nyugtázol takon kívül : Beuacsek Béla egyházm. főszámvevő 10 kor., Molnár Zsigmond 50 kor., Reischl Vencel, Traut­tenberg br., Vidos Lajos kanonok 20—20 kor., Auer Ferenc, Dubnániczky Elek, La­tinák Gyula, Hállay 10—10 kor., Hállay Károly, Sintenszky, Szuverey Gizi 5 — 5 kor., Thassy 20 kor., Markovics Gyula dr. 5 kor., özv. Sturm Mihályné, Popecka Anna 4—4 kor., KollerErnő 2 kor., Paraic Manó, Selmeci Károly, Dömötör Sándor 1 — 1 kor., Leituer Mihály 10 kor., Kikaker Viktória, Glück N. 1—1 kor., Czundl Péter kanonok 20 kor., Odor Emilia 4 kor., Ádám And­rásáé, Horváth Károlyné 2—2 kor., Sü­megi Tivadar, Hetyei Pál 5—5 kor., Rieger N , Márkus József 10—10 kor., Jankó Péter 1 kor., Hámbek Alajosné, Szodonka N. 4—4 kor., Vurglioh Gusztáv 10 kor., Hanny Ödön, Barna György 5—5 kor.. Dezsényi Árpád, Knebel Jenő 4—4 kor., Horváth Károly 2 kor., Kálmán 4 kor., Melosok Lajos, Szeles János, Ejury Nándor 1 — 1 kor., Kummer Mihály 2 kor., Balla Tusi 1 kor., Mérei Ignác 5 kor., Keszthelyi tak. pénztár részvényt. 10 kor., Burány Gergely 2 kor., Gönci Ede, Molnár Szaniszló, Peer Leó 1—1 kor., Keszthelyi ipari és gazd. hi­I telszövetkezet 5 kor., Sujánszky József 1 kor., Keszthely vidéki tak.-pénztár r. t. 6 kor., Ulman Nándor, Takács Imre, Hoff­man Samu 2—2 kor., Keszthelyi kölcsönös segélyező szövetk. 4 kor , özv. Simonica Bilázsné Budapestről egy gyönyörű oltár­teritőt (cintipendium) ajándékozott a hé­vizi kápolna oltárára. Ft. Acsay Ferenc győri főgimn. igazgató pedig két darab könyvállványt. A szenvedő emberiség ne­vében hálás köszönetemet nyilvánítom mindazok iránt, kik anyagi és valláserkölcsi támogatásukkal a fájó sebeket, enyhíteni se­gítették. Alsópáhok, 1907. május 18. Vida József plébános. — Tanulmányi kirándulás. F. hó 22-én az égenföldi, sármelléki és páhoki népiskola 225 tanulója — leányok és fiuk — Csergő Vencel, Dongó Gizella, Proszt Ignác és Jakabos Dénes tanítók vezetése alatt vá­rosunkba rándultak. A kis turisták déltáj­ban érkeztek meg. Mindegyike kezében csomag, benne egy napi elemózsia. A meg­lehetős hosszú ut fáradalmait kipihenve, a magukkal hozott, élelemből megebédelve, vigan indultak a város megtekintésére, majd az állatsereglet,be, hol egy óránál tovább gyönyörködtek a különféle állatokban s az idomított, medvék, hiénák, farkasok pro­dukcióiban. Azután a balatoni sétányt, néz­ték meg. A parton egész kis ünnepélyt rögtönöztek. Énekelték a himnuszt s több szép kuruc-nótát. Öt óra felé haza indultak. A gyermeksereg példás rendje és illedelmes magaviselete a legjobb benyomást tette mindeukire. — A Szentlélek működése az alsópá­hoki plébániában. Fönséges és megható ün­nepélynek voltak részesei az alsópáhoki plébánia hívei f. hó 20-án, pünkösd hét­főn. 1888. dec. 16-án Nemesboldogasszony­fán született Tamás Jenő, 1891. jul. 19-én szül. Tamás Erzsébet, 1894. jan. 17-én szül. Tamás Kálmán, Tamás József nazarenus és Rákos Anna rom. kath. földmives szülők gyermekei elhag3'ván a nazarenus feleke­zetet, a keresztség szentségének fölvétele által az egyedül üdvözítő rom. kath. eg3'­ház tagjaivá lettek, a szent mise alatt a legméltóságosabb O'táriszentség vételéhez járultak. Ugyanez alkalommal járult a há­zasság szentségéhez ezeknek testvére Ta­más Teréz, ki 1886. máj. 3-án született és 1903. május 3-án elhag3-ván a nazarenus felekezetet a keresztség szentségének föl­vétele által a róm. kath. anyaszentegyház tagjává lett. Nem tagadom, magam is meg­voltam hatva, mert nem mindennapi tény­kedés felnőtteket keresztelni ós ez alkalom­mal egyszerre hármat,, de jó hatással volt híveimre is, midőn rövid oltárbeszódben ramutattam a Szentlélek kézzel fogható működésére. Ahol először fogadták be az úgynevezett, nazarenus vallást, talán közel van az idő, hogy ugyanott, gyökereiben megtámadva elpusztuljon. Spirilus ubi vult spirat. Alsópáhok, 1907. május 21-én. Vida József plébános. — Tudományos színház név alatt, ér­dekes ós tanulságos felolvasásokat és >Urá­ma«-féle előadásokat fog városunk lakója Ertl Károly ideig], nyugd. oki. tanító és polg. isk. tanár tartani. Felolvasásainak anyagát részben tengerész-hadapród korá­ból meríti. Útleírásait — a szöveg mellett — álló ós vetített képekben fogja bemu­tatni. 32 útleírásának anyagát geographia és ctnograpbia alapján irta meg. A kész anyag érdekesebbj ei : Fiume, Velence, Dal­matia, Corfu, Róma, Jeruzsálem, Svajcz, London, Afrika és népei, Alexandria, Saiut­Louis, Newyork, China, Japán, Kréta, Izlaud és lakói stb. A felolvasásoknál Csu­por Imre horvátkuti oki. tanító fog se­gédkezni s Ertl a gépet vezeti. Az elő­adások részletes műsorát az utcai hirdeté­sek s lapunk következő száma fogják kö­zölni. Mint értesültünk Ertl Károly, az elő­adások jövedelmeinek nagyobb részét — költségei levonásával — a város szegény tanulóinak fogja adományozni s ezt lapunk­ban közölni is fogj a. Ezen tudományos és rendkívül tanulságos felolvasásokra a tan­intézetek igazgatóinak figyelmét előre is felhívjuk. Jegyek az előadásra Sujánszky József könyvkereskedésében kaphatók. Hely­árak : teritett asztaloknál személyenkint 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom