Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 26-52. szám)

1906-07-29 / 30. szám

1906. julius 2 2. BALATONVIDÉK ff Ez utóbbit névleg a gazdászok, tényleg azonban a nyaraló fiatalság rendezte, mely már egymagában is e'óg bizonyság arra, hogy a mulatság szép, kedélyes és élveze­tes volt. S a rekkenő hőség ell°nóre is csak a reggel vethetett véget a táncnak. Ma este a Hullámban, mint már em­iitettük, egy művész-család ad 'hangver­senyt. Legalább ekként értesült a krónikás egy a Balaton partján osztogatott meghí­vóból, melyből a műsoron kívül dicséretet hitdetö ujságszemelvényekről s a művész életrajzáról is tudomást lehet szerezni. A krónikásnak kételyei vannak az iránt, vaj jon az életrajzi adatoknak ily módon való terjesztése a nyaraló közönséget vagy a aüvészt illetőleg vált-e szükségessé ? A jövő hét érdekesnek Ígérkezik. Hét­főn tulipános társaskirándulás lesz. Szeidán a nyaraló fiatalság tennisz- verseny t rendez. A fiatalság arra kéri a pályakeze­lőséget, hogy a pályát a verseny napjára hozza használható állapotba. Szombaton pedig a csónakázó és korcsolyázó egyesü­let. lainpionos diszcsónakázást, confetti csa­tát és a szokásos Anna-bálját tartja. Amint tehát látszik, a jövő hétnek is meglesz a maga érdekessége. Tisztelettel férjük azon előfize­tőinket, l^ihnel^ előfizetése junius l^ó elsejépel lejár, azt megújítani, eset­leges fyátralél^ail^at beküldeni szi­•pesl^edjenel^. HÍREK. — A csornai prépost beiktatása. Mél­tóságos gróf Széchényi Miklós dr., győri megyés püspök ur f. hó 26 áu installálta a fehér és kiváltságos csorna-préraoutréi kanouokrend uj prépost prelátusát Burány Gergely drt, Varga János győri apátkano­nok, Köfalvi Vidor perjel és c. prépost s a rendtagok nagy és fényes segédletével szép közönség előtt. Az ünnepies szentmise különböző részeinél ment végbe a benedi­kálás és végül az uj prelátus beiktatása préposti székébe, mikor is az uj própost­prelátus meghatva, szép, gondolatokban gazdag, mélyen járó beszédet intézett egy­begyűlt rendtársaihoz. Amúgy is tiszteletet parancsoló alakja földíszítve uj méltóságá­nak jelvényeivel, az installáció megható aktusai és a prépost-prelátus lendületes, lelkes szavai, sokak szemébe könnyet csal­tak. Beszédében foglalkozott a kettős hiva­tás kötelességeivel, a küzködő társadalom szociális bajaival, a demoralizációval, a sze­génységnek, a proletárizmusnak erös küz­delmével a tőke, a gazdagság ellen, a tár­sadalmi egyenlőtlenséggel s az ebből szár­mazó bajokkal, a sürgető szociális kérdés­sel. A társadalmi egyensúly helyreállítását a középiskolai ifjúság vallásos, haza­fias nevelésétől várja — kijelentvén, hogy nincs boldog nemzet, csak ott, hol Isten eszméje uralkodik a honfiak szivében, lelkében, Egy erős, egészséges elvű közép­osztály nevelését, vallásos, hazafias, erköl­csös nevelését köti rendtársai lelkére, ettől várja az ellentétek elsimítását, a forrongó társadalom oonsolidálását, a haza boldogu­lását. A templomi ünuep után az uj prelá­tus rendi körben ebédet, adott, melyen a megyéspüspök, a segédkező Varga apátka­nonok, Nits szertartó, egynéhányan az egy­házmegyei papság részéről és a rendtagok vettek részt. Pohárköszöntöt mondtak: a prépost-prelatus ur ő nagysága a pápára, királyra és a benedikáló püspökre, — a püspök ur ő méltósága a prépostra, mint rendfőnökre és barátjára, Kőfal vi perjel Varga kanonokra ós egy másik köszöntő­ben a nagy nemzeti kormányra. Az uj pré­post-prelátust számosan üdvözölték. Ebéd alatt az érkezett táviratokat felolvasták. Távirat, jött a hercegprímástól : tFelava­tása alkalmával átvett rendi kormányzat­hoz isten bő áldását kérem.» Vaszary Ko­los, bibornok, hercegprímás ;. — Kohl Me­dárd dr. fölszentelt püspöktől : «Ad multos annos.» Medárd. — Darányi földinivelési minisztertől : «Fogadja Nagyságod a inai emlékezete* öröinünnepély alkalmából őszin­te szerencsekivánataimat és hazafias üdvöz­letemet » D,irányi Ignác ; — Gyöngyössy János miniszteri tanácsostól, Keszthely és Szómba'hely városoktól, Dunsi dr. keszthelyi apáttól, Tauber Sándor dr. szombathelyi szemináriumi aligazgatótól, a volt tanítvá­nyoktól, Hampel egyetemi tanártól, Bör­zsönyi győri bencés tanártól, Bódiss Jusz­tin dr. pannonhalmi főiskolai tanártól, a távollevő rendi tagoktól, Márkus József Budapest székesfőváros volt főpolgármeste­rétől, Gerlits árvaházi igazgatótól Szombat­helyről és még sok más helyről. — Egyházmegyei hlr. Megyés püspök ur ő nagyméltósága a megüresedett uágo­csi plebania adminisztrálásával Sinkovits Nándor helybeli segédlelkészt bizta meg. Mig egyrészt örömmel tölt el bennünket a hír, mely sok évi fáradságos munka jól megérdemelt jutalmát közli velünk, addig másrészt szomorúságot okoz a közeli válás tudata. Sinkovits, rokonszenves egyénisé­gével ugyanis kedvelt alakja volt társadal­munknak. Több évi ittműködése alatt szá­mos jóbarátot szerzett magának s az egész város osztatlan szeretetét ós tiszteleté., ér­demelte ki. Uj otthonába jóbarátainak és tisztelőinek szerencsekivánatai kísérik, me­lyekhez mi is csatoljuk a magunkét, arra kérve a távozót, hogy a körünkben töltött évek kellemes emlékeit megőrizve, szere­tettel gondoljon vissza városunkra s benne itt hagyott barátaira és tisztelőire. Siuko­vite helyébe Vegele Lajos dr. a szt. Ágos­tonról nevezett, bécsi felsőbb papnevelő in­tézet végzett növendéke küldetett segéd­lelkésznek. — Közgyűlés. JKeszthely nagyközség képviselőtestülete f. hó '27-én délután 2 orakor rendkívüli közgyűlést tartott, me­lyen a következő ügyek tárgyaltattak : 1 A község csatornázási terve, térképe ós épí­tési vonalainak meghatározására beérkezett 12 darab ajánlatot a képviselőtestület ki­adta a fürdő-bizottság kebelében alakult szakbizottságnak tanulmányozás ós vélemé­nyezés végett. 2. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter urnák a vasúti párhuzamos ut megnyitására vonatkozó rendelete tár­gyaltatott. Mivel a kérdéses útvonal meg­nyitása az állomás előtti kocsitorlódást sem­mivel sem csökkentené s azon csakis a tér megnagyobbításával lehetne segíteni, elha­tározta a képviselőtestület, hogy deputáció utján fogja megkérni a minisztert, jelen rendeletének visszavonására. 3. Sági János beadványában arra kéri a képviselőtestüle­tet, hogy állandó igazságügyi palota építé­sét kéljék HZ államtól. A képviselőtestület magáévá teszi az indítványt s a szükséges lépéseket megteendi. 4. Tudomásul veszi a képviselőtestület, az elöljáróságnak a vil­lanyvilágítás ós a fürdökezeléséről szóló je­lentését. Néhány illetőségi ügy letárgyalása után a gyűlés véget ért. — A Gazdakör kiállításán a követke­zők nyertek kitüntetéseket: Díszoklevelet: Kutasi Imre, Kenyeres József, Schweiger Sándor, Mayer Testvérek, Szilágyi György, Baksa István, Perpits Fereno, Sárvári Zol­tán, Glasner Miksa (Pacsa), Regensperger Ferenc, Regensperger István III. polg. osz­tályú tanuló, Gaál Nándor, Heidecker Já­nos, Sujánszky József, Hruska Gyula, Ká­rolyi István, Fonnyadt József, Pámer Ist­ván, Holló Alajos (Bpest), Taar József, Vö­rös Anna, Lázár József, Hoc János, Oppel Ödön, Durzsa Sándor, Mérei Ignác, Weiser J. C. (Nagykanizsa), Hofherr és Schrantz (Bpest), Gyarmathy Zsigáné (Bánffy-Hu­nyad), Nyakkendőgyár (Miskolc), Koiná­rommegyei hitelszövetkezetek áruraktára, Apatini kosárfonók szövetkezete, St.iegler Boldizsár (Apatin), Turcsiscsei háziipari te­lep, Magyar Mezőgazdák Orsz. Szövetke­zete (Bpest), Morgenstern Arthur (Zala­apáti), Autométer társaság (Bpest), Pátria pótkávégyár (Nagykanizsa) s ezenkívül mintegy 60 bortermelő, kiknek neveit majd lapunk jövő számában hozzuk. Elismerő oklevelet : Bognár József, Schianz Géza (Ta­polca), Mátrai, Feik és. Társa (Bpest), Si­mon György. Epstein Ödön (Sümeg), Plech­ner Rudolf, Stern Sándor (Z*laszentgrót.) — Kirándulás. A p<*csi kadetiskola 60 növendéke f. hó 24-én 3 t.auár vezetése alatt városunkba érkezett. Néhány órai itt tartózkodásuk alatt, megtekintették a vá­rost s a Balatont. A park szépsége, külö­nösen pedig a partról nyiló szép kilátás egészen elbűvölte a kirándulókat, kik a délutáni vonattal tovább utaztak Sümee felé. * — Anna-bál. A keszthelyi csónakázó ós korcsolyózó egyesület vigalmi bizottsága augusztus hó 4-én, szombaton este lain­pionos diszcsónakázást és konfettit rendez. Ez alkalommal tartja meg a Hullám szálló nagytermében a szokásos Anna-bálját is. — Dalestély. A Keszthelyi Iparosok Dalköre f. hó 21-ón a Sörkertben igen lá­togatott és minden tekintetben sikerült dal­estélyt, tartott,. A műsor minden egyes szá­mával, de különösen a tárogató kísérettel előadott kuruc nótával keltettek nagy ha­tást- A dalestély után tánc volt. Felülfi­zetni szívesek voltak: Gróf Festetics Tassilo, Reischl Vencel és Imre 10—10 K. Barna György 8 80 K., Lénárd Ernő, Csébi La­jos 4—4 K., Veháp Lajos 3-80 K., Burány Gergely dr. 3 K., Lakatos Vince dr., Gál Nándor, Molnár Szaniszló, Peér Leo, Né­meth János, Szieber József 2—2 K., Si­mon Ernő, Braun Rudolf, 1'60—1-60 K., Talabér István 1-40 K., Kövesi András 1.20 Takách Imre, Rábai Lajos, Moravcsek Lé­nárd 1 — 1 K., Berkes Ottó, Vadász Nor­bert, Krizmanics Péter, Bendekovics Ist­ván, N. N. 80—80 f., Kölgyesy Gyula, Paulin József, Virág Ernő, Görög József 60—60 f., Kapitány Imre ós Fassing Imre 40—40 f. Fogadják a szíves felülfizetők ez utou is a Dalkör hálás köszönetét. — A szentgyörgyvári urodalom aratói az aratás megkezdésekor látták, hogy a si­lány termés miatt keresetük csekély lesz, be akarták szüntetni a munkát. Az uraság látván igazságukat, kívánságaiknak eleget tett. — Életmentés. A múlt szerdán d. u. egy kis leányka a parti töltés szélén sé­tálgatva a vízbe esett. Úszni nem tudván, a mély vizben alámerült s ha gyors segít­ség nem érkezik, menthetetlenül a vízbe fal. Szerencsére >Ferkó« a csónakázó egye­sület derék matróza észrevette s még ide­jén kimentette a már fuldokló leányt. Fer­két különben az idén sokszor igénybe ve­szik s ez juttatta eszünkbe utána tudako­zódni, vájjon hány ember életét, mentette már meg ? 16 izben sikerült élve partra l ozni a vizbe esetteket. Mikor kitüntetése felől kérdezősködtünk, szerényen jegyezte meg, hogy nem tart rá számot. Igazán nem tudjuk, mi lehet az oka, hogy ilyen derék életmentőnek kitüntetésre való fel­terjesztése miért nem jutott eddig eszébe a hatóságnak ? Sokan egyszeri életmenté­sért is kapnak kitüntetést, Talán annyi em­berélet megmentéseért Ferkót is megilletné. Kitüntetést nem, de gáncsot 'már eleget kapott. A minap is, hogy Wlasics Antal öngyilkos lett, az egyik itt fürdőző hírlap­író »Barbárság« otmen erős hangon tá­madta meg, amiért a már felpuffadt hullát nem emelte ki a mólóra s a fürdőzök na­gyobb gyönyörűségére élesztési kísérleteket nem végzett rajta. Ferkó már körülbelül 20—30 hullát fogott ki a vizből, van elég gyakorlata annak felismerésére, vájjon van-e még élet a testben, vagy nincs ? 20—30 peronyi viz alatt létei ntán hiába­való minden élesztési kísérlet. Ferkó ügyét különben ajánljuk az illetékes hatóság fi­gyelmébe. — Agyonütötte a villám. F. hó 14-én a reggeli órákban egy 50 éves boldogasz­szonyfai földmivest, amint a mezőn sietett, a villám agyonsújtott. Laptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő : Németh JánOS. Kiadó : A szerkesztőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom