Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 26-52. szám)

1906-07-29 / 30. szám

1906. julius 29. BALATONYIDÉF 7 czim alatt egyöntetű szép kiadásban, t>5 kötetben, díszes vászonkölésben tdja közre a Franklin-Társulat. Tartalmazza: *Arany János Kisfaludy Károly * Arany László Kisfaludy Sándor Balassa Bálint Kölcsey Ferencz *Bajz<i József Kossuth Lajos Bcn.senji Dániel Madách Imre Csiky Gergely Mikes Kelemen Ciokonay V. M. Pázmán Péter *Czuczor Gerg. Petőfi Sándor Deák Ferencz Reviczky Gyula Eötvös József br. Széchenyi Istv.gr. Fazekas Mihály *S;igliyeli Ede *Caray János Teleki László gr. Gyöngyössy I. *Tompa Mihály Gvadányi József * Vajda János Kármán József * Vörösmarty M. Katona József Zrínyi Miklós Kazinczy Fer. műveit. * Kemény Zsigm. Képies lyra Népballadák Kuruczköltészet * A csillaggal' jelzett remekírók ki­adási jogát a Franklin-Társalat magának •eriódésileg biztosította, ágy hogy azt más kiadó ki nem adhatja, ezen írók •fivei más versenygyfijleméayben meg sem jelenhetnek. A Franklin-féle Magyar Re­mekírók S5 testes kötete felöleli a legbecsesebbet, mit a magyar szel­lem teremtett és hivatva van arra, hogy minden ctaládi könyvtár qerincze legyen. A Franklin-féle Magyar Re­ekirók kiállítása méltó a nem­aiű jeteasííégéhez. Kötése pálya­nyertes, művészi, erős angol vászon­kötés. a papírja famentes, soha meg nem sárguló; betűi külön e czélra készülnek. A Franklin-féle Magyar Re­mekírók öt kötetes sorozatokban jelennek meg 1902 februártól kezdve és azontúl minden félévben egy-egy öt kötetből álló sorozat. A Franklin-féle Magyar Re­mekírók előfizetőinek külön ked­vezményi epén a most megjelenő nj magyar Shakspere - kiadás, 6 vaskos kötetben, diszkötésben 20 korona — kivételes árban szállíttatik, holott e kiadás bolti ára 30 korona lesz, és az eddig forga­lonfban volt Shakspere kiadás 100 koronába került. — Legkiválóbb köl­tőink remekforditásaiban köz/i Shaks­pere remekeit e kiadás, névszerinl Arany János, Petőfi, Vörösmarty, Szász Károly, Lévay József, Arany László, Rákosi Jenő, Győry Vilmos átültetésében. Ez az egyetlen teljes magyar Shakspere, és értékes kiegé­szítője a Magyar Remekírók gyűjteményének. Megrendelhető a Magyar Remekírók kal egy­idejűleg. 0 A Franklin-féle Magyar Re­mekírók 53 kötetnyi teljes gyűj­temény ára 220 korona, mely ösz­szeg havi részletekben lörleszlhető; a hat köteles teljes Shakspere ked­vezményára 20 kor. a Remek­írók előfizetőinek, La a két tuű együttesen rendeltetik Sajt:' ala rencLezil; és az illető iró életet es munkáinak jel­lemzését felületű be­vezetéssel ellátják.­Alexander Bernát Angyal Dávid Badics Ferencz Bánóczi .József Beöthy Zsolt BerzeviczyAlbert Baver József Endrőd-v Sándor Erődi Béla Erdélyi Pál Ferenczy Zoltán Fraknói Vilmos Gyulai Pál Heinrich Gusztáv Koroda Pál Kossuth Ferencz Kozma Andor Lévay József Négyessy László Kákosi Jenő Riedl Frigyes Széchy Károly Széli Ki/mán Váczi Jáno» Vadnai Károly Voinovich Géza Zoltvány Irén E fényes névsor biz­tosítékot nyújt arra né zve,hor/yo Magyar fíemekvrók megbíz­ható szövegét adja a fölvett munkáknak, 6 hogy m-.nden elet­rvi onáUó l^ctü <*mnka lest­A Franklin-Társulat állal kiadott « Magyar Reme kiró k » nagy érteket in.it- kivül emeli, hogy annak kiegészítője a Teljes Magyar Shakspere, a Kisfaludy-TársasáíJ által kiadott s költőink : Arany, /'előfi. Vörösmarty, Sran Károly, Lévay, Arany László, Fejes, Greguss, Győry Vilmos. Lőrinrzy-Leltr, Jenő, Szigligeti által fordított kiadása. Ez a fordítás ma m*r magyar reinekiró-szimhí megy, mert azt halljuk a színpadról,ezt idézzük lépten-nyomon; átment a nemzet \éi tje A teljes magyar Sliakspere-l kedvezményes áron kapják a «Mag.v ;«r Rcmekirókn megrendelői, vagyis a hal köteles díszesen bekötöli munkát 30 koM.™ bolti ár helyett 20 koronáért, ha mind a két munkát megrendelik. Megrendeléseket elfogad mindé 11 II11 zai könyvkereskedés vagy a Franklin-Társulat Budapesten. B tí — •a »C N uj -ci j­^ ^ VJ c C-S a * .S-s * C vs "S fe-S Itt 9 C C gse Je £ c * S 2 S £. e MEGRENDELŐ JEGY. Alólirott. (hol): _könyvkereskedésében _iezennel rendel .féld. Magyar Remekírók 55 kötet 220 kor. • Shakspere összes színművei 6 kötet 99 kor. helyett 20 kor. kedvezményes áron * Shakspere összes színműveit 6 kötegben külön (a Magyar Remekírók nélkül) 90 korona bolti áron : és kéri a szállítási föltételek közlését Hely: Nemzeti ir odalmunk legértékesebb alkotásait, a magyar irodalom főmüoaít FRANKLIN Társulat kiadása ®oio SUJAHSZKY y JL w w könyv« és papirkereskedése, könyvnyom~ ** ^ Keszthely, a, Hungáriával szemben daja és könyvkötészete IDan szerencsém a n- é. közönség becses figyelmébe ajánlani a mai l^ornal^ íeljesen meg-­felelöen berendezett és a főüáros bármely nyomdájával is versenyképes l^önppnpcinddmat, l^önpp^öíészetemef, hol bármily munkádat a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebbig szolid árak mel­lett a leggyorsabban készítek. Ajánlom továbbá a községi és körjegyző urak szives figyelmébe dúsan felszerelt n ? o m t Q t t) d n ^ r a 1; f d r Q M Q i. ^^ Raktáron tartom a tejszövetkezetek részére szükséges összes npomíaípánpol^af. Rendeléseket esetleg bekötve a megrendeléstől számítva óra alatt megküldöm. Raktáron nem lévő nyomtatványokat 48 óra alatt szállítom. i fej m

Next

/
Oldalképek
Tartalom