Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1906-02-25 / 8. szám

4. B ALATONV IDEK 1906. február 25. csérve és ugy szólva erőszakkal varr egy­egy ház nyakába és amit vagy e! nem olvas senki, vagy ha elolvasta, többé nem vágyik soha annak elolvasására• Legtöbb­ször azután a gyerekszobába kerül, hol aztán beceruzázva és széttépve fejezi be hasznot nem hajtó életét. Nem találjuk a hazai klasszikusok, a modern irodalom és lyra termékei iránt való érdeklődést; nem a tudományok egyik vagy másik ágát mírelő vagy ismertető könyveket, nem a haladást figyelemmel kí­sérő szakfolyóiratok egyikét vagy másikát, nem a vallásos irodalom képviselőit. Egy napilap, egy hetilap s egy di­vatlap, — — s aztán vége. Ez az egész. Francia-, ,Angol- és Németország mo­dernebb és fejlettebb, s ha még úgy tet­szik, felvilágosodottabb országok mint a mienk ; s mégis mennyi, a vallással, en­nek igazságaival foglalkozó könyv, folyó­irat, értesítő, szemle fogy ott ! Mutasd meg könyvtárad jegyzékét, és meg lehet belőle nagyrészt mondani, mi­lyen vagy. Hivatalos rovat. Zala vármegye törvényhatósági bizott sá^a hn •/. törvh. bizottsági tag kérelmére folyó 1906 évi március hó l-én d. e 10 Órakor » vármegyeház gyüléstermében rend­kívüli közgyűlést tart, melynek tárgyai: 1 ször. A változott politikai viszo uyok folytán a törvényhatóság miheztar­tása iránti határozathozatal, 2-szor, Herteleudy Ferenc vármegyei főispánnak ezen áUásátó történt felmen­tése, 3 szor Porteleky Líszló dr. minisz­teri segéd'itkáruak megbízatása a vármegye Öukorináuyzati hatáskörében követett köz­igazgatási eljárásának és ügyvitelének kor­mánybiztosi minőségben leendő megvizs­gálása iránt. Zalaegerszegen, 1906. február 32-én. Csertán Károly s. k. Zalavármegye alispánja. HÍMEK. — Ajándék a sümegi templomnak. Szentmártom Daruay Kajetán sümegi lakos és neje, aranymenyegzőjük emlékére a sü­megi plébánia templomnak két nagy értékű s művészi kivitelű ablakfestményt, ajándé­kozlak. A bőkezű adakozóknak megyés­pü-pök urunk ö Nagyméltósága moleg hangú Ínyéiben mondott, föpásztori köszö­netet, az Ur házának díszére ós a hivek lelki épü'ésére hozott, eme szép ajándékért. — Betiltott beszámoló. Batthyány Jó­zsef gróf, a keszthelyi kerület országgyű­lési képviselő|e ma akarta megtart tui be­számolóját városunkban, melyre a kerület választópolgárait plakátok utján hívta meg a függetlenségi párt elnöksége. A beszá­molót. azouban — mint a megye más he­lyein is — a tegnapi napon felsőbb pa­raucsra betiltotta a ható-ág, — Hazafias tüntetés A'.sólendván. Alsó­lendva már szamtaUn jelét adta annak, hogy megyénk legmagyarabb, legkurucabb városai közé tartozik. Ez a rokonszenves község minden alkalmat megragad, hogy őszinte, hazafias érzelmeit demonstrálja. Ez elsősorban a helyi előkelőség és a kaszinó érdeme, melytől a hazafias agitá­ciók ötlete mindenkor kiindul. Impozánsan nyilatkozott meg az alsólendvai közönség hazafias felháborodása e hó 20-án az or­szággyűlés törvénytelen feloszlatása felett. Kedden reggel a nemzeti gyász jeléül az egész városban gyászlobogók lenglek és a város képe egészen olyan volt, mintha va­lami nagy halottat búcsúztatnának. Este 7 órakor fáklyásmenet vonult végig a vá­roson, impozáns c endbeu, magasztos mél­tósággal. A menetben ott volt a város apraja-nagyja, gazdag ember a szegény mellett, öreg az ifjúval karonfogva. Együ't lehetett, vagy másfélezer ember. A menet, miután bejárta a város összes utcáit, a Korona szálloda mellett, állapodot' meg. Itt elénekelték a Kossuth nótát, és a Talpra magyart, majd Hajós Mihály ügyvéd, a Polgári Olvasókör elnöke magas szárnya­lású, lelkesítő, haz..fias beszédet intézett a tömeghez. Élénk színekkel vázolta a mai válságos helyzetet és kitartásra buzdította a hazafiakat.. A beszédnek rendkívüli volt a hatása. A hallgatók szűnni mm akaró éljeuzésben törtek ki. Utánna Izsó Ferenc ügyvéd néhány tartalmas, lelkesítő szót, intézett az eg begyültekhez és higgadt­ságra intette őket. Az alsólendvai dalárda gyönyörűen elénekelte a Himnusz' és a Talpra magyart; végül már az egész kö­zönség velük énekelt. A menet a leglel­kesebb hangulatbau osz ott zét, miközben lelkesen éltetlék a szöv-tkezett. ellenzék vezéreit és abcugolták Fejérváryékat. — A hazai ipar védelme. Lapunk mult számában már említettük, hogy a csák tornyai kereskedők kimondták a »boj kott«-oi az osztrák árucikkekre Most is­mét szép jelét adja e határszéli város kö­zönsége hazafiságának. A csáktornyai nők és az iparo-sok gyűlést, tartanak e tárgy­ban, melyre óriási nemzetiszinü plal.át.o­kou hívják meg a város közönségét. A Csáktornyái nők által kibocsátott lelkes hanga felhivást itt közöljük: C-áktornya asszonj'ai ós leányai ! Apáink, férjeink és testvéreink küzdenek, hogy szeretett ha­zánk sorsán segítsenek. Mi e küzdelemben nem vehetünk részt, bár szivünk hevesen dobog e szent földért; de tehetünk mi is családi köiüukben, háztartásunkban fontos és naszuos szolgálatot hazánknak, ha an­nak anyagi megerősödését, elősegítjük. Ezt csak ugy érhet |ük el, ha a haza iparát és terményeit, kereskedelmét pártoljuk, Nem veszüuk más árut, csak hazait, hisz az éppen oly jó, mint. a külföldi, de ha nem i« volna oly jó és szép, mint. az, annyi áldozatot, elvárhat tőlünk a haza hogy mégis azt vásároljuk. Felkérünk titeket kedves honleányok, jöjjetek el folyó évi március hó 1 én délután két órakor a Csáktornyái önk. tűzoltó egylet helyiségé­ben megtartandó értekezletre. Ott megbe­széljük, miként mozdítsuk elő mi is a haza jávát. Éljen a magyar ipar és keres­kedelem ! Csá tornyán, 1906. évi február hó 20-án. Több aláírás. — Gyümölcseszeti tanfolyam. A hiva­talos lapban oivassuk, hogy március 22- t,öl 31 éig a gazdasági tanintézetben gyiimól­o-észeti tanfolyamot tartanak tanítók ré­szére. A tanfolyam előadója és vezetője Farkas Sebestyén fökertész jesz. — A főgymn ifjúság segítő egyesü­lete javára rendezeti hangversenyen felül fizettek: Burány Gergely dr., Premontrei kanonokrend kormányzósága (Csorna), Der­varics Imre, D^utsch Ignác (B. Szt.-G) Örgy) 20—20 kor., Illés Rafael ("Tűrje), özv. Mi­bálykovits Istvánné, Szentes Anzelm (Zirc), Dunst, Fereno dr, Pletnits Ferenc (Kis­Cell) Kroller Miksa (Zalaapóti), Feslet.its Tassilo gróf, Erényi Ignác (Nagy-Berki), Mayer Ignác dr, (Maroali), Lukonich Gá bor dr. (Sümeg), Berger Vilmos (Tapolca), Rutich Béla (Kápolna) 10—10 kor., R-ch­nitz József, Hayden Sándor (Szalapa) 8—8 kor., Mayer Béla, Kerekes Endr-i (Bpest) 7—7 kor., Bozzay Bálint 6 kor,, Kőváry Károly (Csorna), Vida József (Alsó Pál.ok), Böhm Mór, Galdon Károly, Gróhman Ká­roly, Bőhm Zsigmmd (Pacsa). Szabó Lajos (Felső Máud), Barna György, Griinwald Zsigmond, Wünsch Ferenc, Bűchler Sándor dr., Szabó Zsigmond dr. (Poriak), Mészáros Lajos 5—5 kor., Dezsényi Árpád dr., Sö­vegjártó Lajos. Bozzay Pál, Cséby Lajos, Lázár József, Fraucsics Gyula, Zitterbarth Kálmán 4—4 kor., Pákor Adorján, Gönczi Ede, Lukács Ist ván, PeérLeo, Takách Imre, R-thy Gyula (Jánoshida), Vargha István, Grátzer Alfonz, Vutskits György dr., Mol­nár Szaniszló, Berkes 0> t,ó, Papp Lisdó, Láng Emil, Fábry Pál (Jánoshida), Csánk Béla, Kőhalmy Márton, Lakatos Vince dr., özv. Burkovit.s Lajosné (Bezdán), P'áger Tivadar, Philips Mária, Kluger Mór, B-n­dekovits István Haám Ferenc (C-urgó) 3—3 kor., Zanathy Bódog (Zala Apáti), Sabjanics Antal (Vind. Szőlős), Neumark Alóert, Braun Rudolf, Mmovill Mór, Ki­rály Kálmán (Szombathely), Nádor Henrik (Szlatina), Csiuós József, St.ein Mór, Simon Ernő dr., dr Erdős A. József(Szt,. Gró'h), Mosonyi Henrik (Szt. Gróth), Marton Mór, Waldaller Gusztáv (Mesztegny e) ( Szieber József 2—2 kor., Tar József, Lakatos Pál (Kővágó-Eörs), Braun Amo d, Vázsonyi Izidor (Tapolca). AdW Mór, Windisoh Ri­chárd dr., Vida Jenő, Gődbauin József 1 — 1 kor., PoUák Árpád 40 fillért. Összesen 436 kor. 40 fillér. Fogadják a nemess'zivü ada­kozók ez uton is a főgymn. ifj. segitö egye­sület hálás köszönetét. — A hangverseny tiszta jövedelme ÍOOO kor. 3 fillér, — EskÜVŐ. Kiss Pál államvasuli ke­zelótiszt tegnap esküdött örök hűséget Szabó Ilonának. — EskÜVŐ. Radó Géza budapesti ke­reskedő ma délután esküszik örök hűséget a keszthelyi izr. imaházban özv. Weidmann Vilmos dr.-né kedves és bájos leányának, Lillának. — Az Iparoskör f. hó 21 én tartotta évi közgyűléséi Zitterbarth Kálmán elnök­lésével. Az elnöki megnyitó után előter­jesztettek a mnlt évi számadások, melyek rerdben találtattak. Az 1906. évi költség­előirányzatot elfogadták. Végül örvendetes tudomásul vették az Országos Nemzeti Szö­vetség azon átiratát, amely tudatja, hogy a kör könyvtárának gyarapítására 1000 K. értékű könyveket bocsát a kör rendelke­zésére. — Romai telep a Balaton mellett. A kesztholyi Balaton Muzeum Egyesület nagy szabású régészeti föladat megoldásán fára­dozik. A K»szthely mellett, levő «Fenék­puszta« területén volt Mogeutiána nevű romai telepet nagy munkaerővel ásatja. A romaiaknak a Balaton ezen egyik legkis­sebb pontján volt a muuioipiumuk, mely a Pécsiöl-Szombathelyig s Keszthely töl-Bu­dáig menő romai utak elágazásánál feküdt. ! A hatalmas telepet a n^pvándorlók foglal­ták el s csak azután nóliánj/ század múlva pusztult el. Az épületeknek csupán a leg­mélyebb falai maradtak a földben, azokat táratja most föl az Egyesület. Az egyik épület közel kétszáz méter hosszú. Nagy­félkör alakú kiugrások és oszlopcsarnok maradványai díszítik a régi épület alap­rajzát. Ezen kívül még tiz kisebb nagyobb épületet tártak föl, amelyek már is kiraj­zolják Mogeutiáua párhuzamban haladt >zé­les uicáit. Ásás közben százíval kerülnek elő a hatalmas romaiak kultúrájának hír­mondói. A romai császárok pénzei sziule literszám bukkannak elő, temérdek a sar­kantyú, a nyílhegy, a kard-töredék, a bronz és vas horog, a fibula, a romai mécses, az ékszer, a mezőgazdasági és házieszköz. Légért,ékesebb a tegnap talált három óriási méretű különböző alakú bronz edény, amely a romaiak iparának valóságos remeke. — Adományok. Ley József tapolcai plébános, szentszéki ülnök a minap elhunyt édesanyjának drága emlékére a tapolcai = Húsvéti saison SALVATOR SEE = minden vasárnap friss csapolás van az AMAZON éttermében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom