Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1906-05-27 / 21. szám

1906. április 5. BALATONVIDÉK 3 Este a Hullámban juniális, melyre küiön meghívót bocsátanak ki. Belópö-dij együt­tesen a mulatságra és a versenyre 2 kor. Kérik a hölgyeket minél egyszerűbb ruhá­ban megjelenni. — A főszolgabíró jubileum*. Igen szép ünuepeltet.ésbeu vo!t része szombaton Viosz Ferenc nagykanizsai főszolgabírónak. E napon töltötte b« főszolgabírói működésé­nek tizedik évét, mely iilkalmat tisztelői és barátai felhasznállak alioz, hogy örö­müknek és nagyrabecsülésüknek kifejezést adjanak. A járás tisztikara előbb tisztel­gett H főszolgabírónál, majd egy társas­vacsora keretén belül számos pohárköszöntő üdvö/.ölte n jubilánst. A bankett a legjobb hangulatban a késő esti órákig tartott. — Sorozások Zalában. Zalamegye já­rásaiban és városaiban hivatalos megálla­podás szerint, a következő napokon lesznek az ujoncsorozásók: Keszthely június 11 —13, Tapolca junius 18—22, Sümeg junius 25—28, Szentgrót junius 30—július 3. Egerszegi járás julius 5—10, Egerszeg vá­ros juluis 11, kanizsai járás ju ius 13- 14, Létenye junius 11 — 15,Perlak junius 18—22, Csáktornya junius 25—28, Álsólendva ju­lius 2 — 5, Nova junius 9—11, Pacsa junius 18-21, Nagykanizsa város junius 23—27. — Majális. A zalaegerszegi főgimná­zium tanuló ifjúsága a tanárok vezetésével junius 7 én tavaszi mulatságot rendez a bo­zsoki erdőben. A vidék e legszebb és a szabadbau v >ló időtöltésre p legalkalma­sabb helyét Kroller Miksa zalavári apát volt szíves e célra átengedni. — Waoner-estély. E hó folyamán We­ston Willy, "Wagner estélyt ad Nagykani­zsán. A vátos előkelősége, javarésze már jegyeket váltott erre a ritka művészeti estélyre és e nagy érdeklődés mellett, e hangverseny fényes sikerét mar most prog­nostikáljuk. Mű or a következő: 1. Wagner Weston. Niebelung fantasia. 1. Wagner­Liszt Lohengrin (Elza nászmenete. 3. Grieg a) Der Kobold (Az erdei manó), b) lek liebe dicli (Szeretlek). Szünet. 4. Wagner »Tüzvarázs« (a Walkürből). 5. Wagner, Siegfried halála (Istenek alkonyából) 6 Racmaninow. Pielude cis-moll. Szünet. 7. Wagner Izolda szerelmi halála. (Tiistan és Izoldából). 8. Wagner, Walkürök lovaglása (t Walkürből). 9. Weston. Magyar ábránd. — A mester műsorszámain kiviil még • Magyar lengyel szabadságharcot^ cimü szerzeményét fogja előadni, melyet akkor irt, amidőn a lengyelek tavaly Budapestre jöttek a Bern szobor javára hangversenyt rendezni. — Vettük a köv, gyászjelentést : Be­senyői és v fii kei Skublics Izubella férjezve volt Kapivári Kapi Miklósné mély fájda­lommal jelenti ugy a saját, valamint leánya Izabella nevében szeretett Htjjáuak, illetve nagyatyjának, besenj ói és V- likei Skub'ics Gyula földbirtokos, Zalavármegye nyug. főispánjának stb. Badacsonyban, 1906. má­jus 23 án hosszú kínos szenvedés mán 76 éves korában történt elhunytát. A boldo­gultnak hűlt tetemei május bó25-én fognak Badacsonyban beszenteltetni és délután 4 órakor Puszta-Dörögdön a családi sírbolt­ban ölök nyugalomul tétetni ; az engesz telő szent mise áldozat zedig május 26 án délelőtt 10 órakor fog a Mindenhatónak betnutattauii. Badacsony, 1901 május lió 24-én. Nyugodjék békével ! — A Balatonpart H héten HZ állandó lóidő következtében ugyancsak megélénkült,. Naponként, de különösen ünuepnapokou csak ugy özönlik a közönség a parkba s a parti sétányt egészen ellepi a sétálók tö­mege. Igazán ideje volt a sétány meghosz­szabbitásáról gondoskodni, mert a jelenle­git. a keszthelyiek maguk is úgyszólván zsúfolásig megtöltik. Ha a fürdővendégek megérkeznek, mozdulni sem lehet. Mint halljuk, a héten felállítják a zenepavillont s a jövő hó 3 tói kezgve térzene is lesz. — Gazdászok tanulmányi kirándulása Tegnap, azaz május 26 á;i a helybeli gaxd. tanintézet III éves hallgatói Fáber Sán­dor és Ferenczy Ferenc tanárok veretése alatt a zalavári apátság birtokát látogatták m'g tanulmányozás céljából. A jövő szám bán bővebben. — Felülfizetések. A keszthelyi egye­sült körök altal f. hó 20 án erdőn felállí­tandó menházalap* javára rendezett erdei mulatság alkalmával felü'fizettek : Szerda­helyi Jenő 3 K. Meizler Károly 50 f. Mol­nár Albert, Gáspár József 40—40 f. Révész Lnjos, Kölgyesy Gyula 1 — 1 K. Berger Ká­roly 1 K. 20 f. Baksa Rudolf 20 f. Domo­kos István, Rácz Gyula 40—40 f. Csótár Vendel, Hol a A nnus 1 — 1 K. Redler Jó­zsef, Virág Sándor, Kohu Sándor 20—20 f. Sattál Lajos, Hofmnu Antal, Stampfel Pál, Hofman Arnold 40—40 f. Nagy István 80 f. Birk Mátyás, Hertelendy N., Gönczi Ede, Lakatos Vince dr., Molnár Szaniszló 1.40—1 40 K. Ritóper István. N. N. 40— 40 f. Scbádl János, Götz Lajos 2—2 kor. Durzsa Sándor adománya egy papírkosár, kijátszalo't s ebből befolyt. 20 K. Összesen 45 korona 70 fillér. E nemes emberbaráti célra adott felülfizetésekért ez uton mond hálás köszönetet a rendezőség. — A mu­latság tiszta jövedelme 71 kor. 08 fillér, a már meglévő előbbi alap 51 korona ; ez időszeriut. 122 kor. 08 fillér van a Keszt­helyi Ipari és Gazdasági Hitelszövetkezet­ben kamatozás véggtt elhelyezve, melynek könyvét az Iparoskör kezeii. — Meghívó. A veszprémegyházmegyei rom kath, ianit.ók egyesületének Tapolca— Balatonfüred vidéki köre május hó 29-én Tapolcán évi rendes közgyűlést, tart. A gyű­lés tárgyai : 1. Elnöki megnyitó. 2 A mult gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 3. El­nöki jelentés. 4 Felolvasások és gyakorlati előadások. 5. Pénztáros jelentése. 6. Indít­ványok. 7. Tagsági dijak befizetése. — Halálozás. Gombás LHJOS, a gazd. tanintézet volt hallgatója életének 24-ik évében folyó hó 22-én rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogultat 24 én he­lyezték örök nyugalomra nagy íójzvét mellett Balatonfüreden. — Jégeső. F. hó 15-éu délután 6 óra tájban Saltöld, Bács, Mindszentkálla, Kék­kút és S'-entbékálla községek határában nagy jégeső vo't, mi mindenfélében sok kárt tett. A «bácsi» hegyben pedig a ziva­tar Vézeli Lajos k. tót.i lakost, egy mély utbau éite, hol a nagy vizáradat, kocsiját, milyen 200 dr'o téglát vitt, rapotyára zúzta. Ö maga és lovai szerencsésen megmenekül­tek, de 3 éves kis fiát a viz elvitte s csak másnap találták meg a hegyalatt, fekvő ré­teken meghalva. Ugyancsak vizbe fúlt Far­kas Márton k. tóti lakosnak 17 éves hülye fia is, ki szintén a kocsival volt. — Az automobil csodálói. Folyó hó 23-án a gráci tüzérezred automobilján egy tüzér hadnagy és egy közvite z utazott, ke­resztül városunkon a a hajináskéri lövő­térre. S mikor az automobilosok benzin vásárlás végett pár percre megállottak, nagyszámú kíváncsi közönség tódult a furcsa alkotmány köré, hogy jól szemügyre vehessék a portól fehér alakokat. Mintha még nem láttak volna a keszthelyiek auto­mobilt, pedig városunkban is van már 3 automobil tulajdonos, kik naponkint végig száguldanak az utcákon. — Elismeréssel adózunk Durzsa Sán­dor kosárkötőnek azért a szép cselekede­téért, hogy az egyesült körök által f. hó 20 án az erdei menház javára rendezett majális szép céljára egy papírkosarat adott, mellyel kisorsolás utján az alapot 20 koro­nával gyarapította. — A leleményes finánc. Már benn vau a magyar ember vérében, hogy a fi­náncot nem kedveli és őrizkedik tőle s jól tudják ezt maguk a pénzügyőrök is. Ez érlelte meg egyik keszthelyi fináncban azt a gondolatot, hogy munkás álruhába öltözik és igy indul el felfedező útra. Elő­ször is beállitott egy kereskedőhöz, kinek nincs szeszmérési engedélye és ott spiri­tuszt akart vásárolni. A kereskedésben azonban csakugyan mm volt spiritusz, igy t.eliát nem sikerült a ki.éilet. Nem is elé­gedett m-g a finánc az eredménynyel El­ment, egy butellia mérésbe és egy fél liter bort vett, s megkérte a kiméről,, hogy ott mindjárt megihassa. Az jóhiszemüleg szí­vességből meg is engedte. Erre aztán a finánc avval fizetett, hogy megbüntette jól a kimérőt, mivel ott helyben megihatta a bort. Erdemos tehát a finánccal jót ten­ni. Ezek után nem csodi, kogy még job­ban gyűlölik a fináncot, akik jóhiszemű emberekben balekokat fognak s az állam s a maguk javára jól megbüntetik. — Kóbor cigányok. Kanizsa vidékén a napokban a cigányok több tolvajlást kö­vettek el, mely után nyomtalanul eltűntek, F. hó 23-áu egy csapat, cigány városunkon akart átvonulni, de a csendőrség elfogta az egész csapatot s megmotozta valamennyit. Lakatos Sándornál — Zala- ós Veszprém­vármegyékben évek óta ismert cigánynál 90 koronát, két. társánál pedig összesen 120 koronát talált a csendőrség Volt ezenkívül két szép lovuk is, mely testvérek közt is megért, 4 — 500 koronát. Miután a vallatás alatt bebizonyosodott hogy Zalaujlakon, Récsén és Homok komároinban elkövetett tolvajlások lettesei ők voltak, a csendőrség Lakatos Sándort és két társát letartóztatta, a csapat többi tagjai., pedig szabadon bo­csátotta. Zálogházi felhívás. Felhivat­nak mindazok, kiknek zálogtár­gyai lejártak, hogy azt okvetle­nül kiváltsák, mert az üzlet fel­hagyása miatt elárvereztetnek. Tisztelettel Fizáry Alajos. Szerkesztői izenet. P S. Sümeg. Pethő utca 12 sz. Lsptulajdonos : Bontz József. Felelős szerkesztő : Németh János. Kiadó : A szerkesztőség. Piaci gabonaárak 1906 május 25 Buza . . . 15 K 80 fii. Rozs . . . 13 K. — fii. Árpa . . . 14 K. — fii. Zab . . . 16 K. — fii. Kukorica . 14 K. 20 fii. MIT IGYUN K ? hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz legbiztosabb óvószer A mohai Ágnes-forrás, mint, természetes szénsavdus erre a Igyunk mohai Igyunk mohai Igyunk mohai Igyunk mohai forrást, ha gyomor, bél és Iégcsőhuruitól szabadulni akarunk, forrást, ha a vesebait gyógyítani akarjuk, forrást, ha etvágyhíány és emésztesi zavarok állanak be. forrást, ha májbajoktól es sárgaságtól szabadulni akarunk. ásványvíz, föltétlenül tiszte, kellemes és olcsó savanyúvíz; dus szénsavtartalrránál fogva nerrcsaic fertőző elemek ellen, han;m a benne foglalt g^ógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor , legcsö- és húgyszervi betegségeknek. biztos óvszer ___ , _ _ . _ _ 26 év óta bebizonyosodott, hogy még ragályos betegségektől Is, mint t.yj.hus, cholera, megkíméltettek azok, akiit közönséges ivóvíz helyett a baktérium­mentes mohai Agnes-vizzel éltek. Legjeiesebíí orvosi sraktekintélyek által ajánlva. Számos elismerő nyila'kozat a fonás ismertető füzéében olvasható. Ház­tartások számára másfélliteres üvegeknél valam vei nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telített víznél, sőt a szódavíznél ís olcsöbb ; hof-y az Agnes-forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse, nagyobb vidéki városokban 1 uakatok szerveztettek, ugyanott a forrás leirásanak ismertető füzete ingyen kapható. A forráskezelöség. — Kap- fflM&g T*' TT^J Tr £.l i. lini'irí^ ? "H^KS ható minden füszerüzletben és elsőrangú vendéglőben. ffiJ^P IkCUVCit Vl£ • Főraktár IJLofiuiMiin Jakab urnái Keszthelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom