Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 1-25. szám)

1906-04-22 / 16. szám

1906. április 15. BALATONVIDÉK 3 megszövegezett és helyesnek elfogadott szerződés módosítására a %-ban megállapí­tott haszonrészesedést már az első évben 1800 koronában biztosítja a községnek ugy, hogy a közvilágítás az első 3 évben 4000 koronába kerülend. A negyedik év­től kezdődőhg pedig a község haszonré­szesedését legalább 5800 koronában garan­tálja, vagyis a 4-ik évtől a közvilágítás teljesen ingyenes lesz. Kötelezően kijelenti, hog3 T a szerző dósben a felügyeletért, számított, 3000 ko­ronát, 2000 koronára redukálja, egyúttal a már megszövegezett szerződést megbizó cég nevében oda módosítja, hogy netáni fel­mondás esetén 10 éven belül kártéritéské­pen az előző évben kimutatott tiszta jöve­delem félszeres összege lesz a község által fizetendő, 10 év után ellenben a cég kár­térítési igénye megszűnik. Végül az óvadék összegét, 20000 koronára felemeli. Miután a Siemens Schuokert cég meg­bízottja ezekre nyilatkozni nem volt haj­landó, Nagy István városbíró a kérdést a következőkben teszi fel : • Hajlandó e a község a villányvilágí­tást létesíteni, a kivitellel a Ganz- vagy Siemens és Schukkert céget megbízni ós a bérleti szerződóst nevezett cég egyikével megkötni ?» Névszerinti szavazás megejtetvén, a villanyvilágítás létesítése- és a berendezé­sek szállításával a már megszövegezett bér­leti szerződésnek ismertetett módon való pótlása után n Ganz és társa céggel leendő megkötése a képviselőtestület által két sza­vazat ellenében elhatároztatott. Az ezután következett tárgyak az idő rövidsége miatt ezúttal a napirendről levé­tettek s a gyűlés bezáratott. Prépostjelölö gyűlés Csornán. A préinontréi rend e hó 18 án, szer­dán tartotta prépostválasztó gyűlését Csor­nán, melyen, Széchenyi Miklós gróf, győri püspök, mint kir. biztos elnöksége alatt az Összes választó rendtngok összegyűltek, három beteg társ kivételével. A királyi biztosi miuőségben elnöklő püspök mélyen­járó igazságokban gazdag beszédet intézet t az összegyűltek hez, kik jegj'zöket, (Kárpáti Kelemen és Lnkatos Vince dr.) és szava­zatszedőket (R zsófi Györgv , Dallos Jó­zsef dr. és Pakor Adorján) választ,va, meg­kezdették a hármas szavazást. Nemcsak a rendben, de annak kere'én kivül is igen nagy érdeklődés mutatkozott a válasz'ás iránt, mely ugy végződött, afiogy azt a legtöbben remélték. Az első szavazás az első helyen jelölenilőre történt, ; és erre igen nagy többséggel Burány Gergely dr.-t, a helybeli kath. főgymnasium igazgatóját választották szerető és érette szivvel lé­lekkel lelkesülő rendtársai. A második sza­vazásnál (a második helyre) Horváth Gel­lértet, a tudós tanárt, most türjei h. jó­szágkormáuyzót, jelölték nagy többséggel; a harmadik szavazásnál Pákor Adorján keszthelyi tanárt, jelölték a harmadik helyre, szintén uagy többséggel. A kir. biztos mindegyik jelölttől megkérdezte, elfogad­ják-e a jelölést? A jelöltek mindegyike köszönettel fogadta el rendtársai bizalmát. Választás után kedélyes, rövid ebéd következett, melyen a rend tagjain kivül csak a kir. biztos püspök és titkárja volt jelen. Az első felköszöntőt Széchenyi Mik­lós gróf győri püspök mondotta, ki lendü­letes, eszmékben gazdag beszéddel éltette a pápát, a királyt,, a rendet s a három jelöltet. A rend nevében Köfalvi Vidor prior, a jelöltek nevébea Burány Gergely dr. válaszolt, A délutáni három órai vo­nattal a kir. biztos püspök s a rendtagok nagy része hazautazott. Mivel a százados gyakorlat szentesi­tette ama szokást, hogy a három jelölt kö­zül mindig az első helyre kijelöltet nevezi ki a király, Burány Gergely dr.-t imy te­kinthetjük, mint, a csorna-prémontréi ka­nonokrend praelátus prépostját. Nekünk, keszthelyieknek, kik 17 év óta kisértük figyelemmel azt a szivet, mely szeretni tudta az ifjúságot, azt a férfit,, ki szeretni tudta ós tudja a munkát, nem kell külö­nösebben kiemelni, hangoztatni, ki ő. S ha büszkék vagyunk is arra, hogy városunk falai között éri a kitüntetés, hogy egy, hazánkban immár hatodik százados múltra visszatekintő és kulturális munkát végző rendnek élére állítja Őt i eudtársainak ra­gaszkodó szeretete és valódi értékét meg­becsülni tudó bizalma, mégis sajnáljuk tá­vozását. 32 óv óta működik a tanítás ne­héz terén ; egész generációk nőttek fel mellőle s mikor más ilyenkor már a nyu­galomra és a pihenésre gondol, ő most uj és nem könnyű munkakörben újra munká­hoz lát. Adja Isten, hotjy erővel, erős egészséggel viselhesse uj hivatala terheit, hová sokak szeretete kisftii. JVlöltetése al­kalmából számos üdvözlő itat, és távirat, érkezett mint, hozzá, mint. Pákor Adorján­hoz ; melyek közül kiemeljük Festetics Tassilo gróf ur melegh angu távirata.!, szer zelesrendek, barátai, tanítványai, volt ta­nártársai üdvözlését és Szombathely város­nak ós közönségének rendkívül meleg han­gú, szívélyes sürgönyét. Szívből kívánjuk mi is, hogy a jó Isten áldja meg öt azért a sok jóért, mit sokakkal tett ! Színház. 1906. április 21. Hogy krónikás tisztüuknek is megfelel­jünk, mindenekelőtt azt jegyezzük ide, hogy az Amazon szállóban mult vasárnap megnyílt színházban a mai napig a követ­kező színművek adattak elő : Smoleu Tóni, Gul i Soma hazafias életképe ; Kacsóh Pon­grác : János vitéz-e ; A vasgyáros, Ohnet Györgytől ; Echegaray drámája : Folt, a mely tisztit; Fényes Samu: Csöppség-je ; s végül ismét, János vitéz, ezúttal zóuahely­árahkal. A bemutató előadás — hogy igazsá­gosak legyünk — kriminálisán rossz volt. Maga a darab, mely jóformán csak a bu­dapesti közönség részére íródott,, a politi­kai helyzet, váboztávai aktualitását teljesen elvesztette. A címszerep viselője pedig az előadást egyszerűen agyoncsapta. Játéká­hoz méltóan simult az a néhány a «Foli»­ból hozott s éktelen rímekben magyarra vetkőztetett kupié. Egyébiránt telt ház volt. Az első előadás hatása a második nap közönségén meg is látszott. Gyér számbau volt jelen. Az előadás sem nagyon haladta tul a bemutatót. Bár annál határozottan jobb volt. Szinte sajnáltuk, hogy városunk közönségének ily gyönge műélvezetben le­het része. A színtársulatnak pedig állandó üres házat mertünk volna jósolni. E véleményünk a «Vasgyáros» elő­adásávul — dicséretnek hangozzék a tár­sulatra — egyszeriben megváltozott, mig Echegaray drámája után már teljes elisme­réssel kellett, adóznuuk. A Vasgyáros sike­rében talán csak a vendégtagnak, Zöldi Elzának volt része, de már a Folt, mely tisztit,-ban méltó társa volt a vendégtsg­nak Lendvay Ferike, Szilágyi Ivor, Vágóné, Szilágyi Dezső egyaránt, A sikerben az összes szereplők osztozkodtak. Kár, hogy e két igazán szép előadást oly kis közönség nézte végig. A csütörtök — vígjáték ke­rült sziure — ismét meglepetést hozott. Mintha nein is a bemutató előadás szerep­lői játszottak volna. Egész más élet telje­sen uj levegő uralkodott a színpadon. Nem a szerző élceitől, szellemétől vártak hatást, a szereplők, nem egyedül az író eszével nem azt a hadsereget, melynek kötelé­kébe tartoztam. * * * Másnap a reggeli órákban azon hegy­ség felé, — melyben vadászni akartunk volt — kocsiztam segédeimmel és orvo­sommal Mennyivel más volt az előző napi kirándulás ! Akkor jókedv s örömtől ra gyogtak arcaink, csevegtünk, nevetgéltünk, mig most levert, komor, szótalan volt mindegyikünk, mintha temetésre készülne. Megérkezésünkkor az ellenfél helyett egy teljesen gyászba öltözött hölgy várt reánk, ki azonnal nevemen szólított és midőn közelebb mentem hozzá, halk han­gon kért, hogy hallgassam meg. Midőn én erre késznek nyilatkoztam, elmondá, hogy ő ellenfelemnek nővére, aki t'tokban érte­sült párbajunktól s hogy e párbajnak nem szabad megtörténnie, mert egy özvegy édesanya várja otthon fivérét és őtet s ő érzi, tudja, hogy r fivére e párbajban el fog esni. — Legyen nagylelkű és hallgasson reám, — folytatá tovább. Lehetetlen, hogy Ön nem tudná átérezni ama borzasztó kint, melyet egy anyai szív érezne akkor, midőn szivének büszkeségét, egyetlen tá­maszát halva vinnék eléje. Hiszen nincs anyámnak és nekem ö kívüle senkink s mi őt oly nagyon szeretjük. Számitok Önre. — E szavak után eltűnt. Mondhatom nagyon meghatott a szép hölgy kérése és megfogadtam, ha lehetsé­ges, igyekezni fogok kívánsága szerint cse­lekedni. A véletlen kedvezett. Ellenfelem megérkezése után segé­deink azonnal kimérték a helyet, hol a párbajnak végbe kellett mennie és felál­lítottak bennünket. Az első lövés termé­szetesen ellenfelemet illette. A felhangzott jeladásra ellenfelem felemelé pisztolyát ós rövid célzás után lőtt E őször nem érez­tem semmit, de pár pillanat múlva észre­vettem, hogy jobb karomon meleg vér fut alá ós karom zsibbadtan lehanyatlott. Or­vosom csakhamar bekötözte sebemet és én újra kezembe vett<-m pisztolyomat, de nem lőttem. Ellenfe em pár percig várt, de ennek elteltével felszólított, hogy lőjjek. Ekkor fegyveremet magasra tartva a leve­gőbe lőttem. Ezt látva ellenfelem sápad­tan rohant kocsijához s anélkül, hogy va­lakitől elbúcsúzott volna, elrobogott. Ke­vés idő múlva mi is visszatértünk. Hazaétkezve asztalomon egy gyö­nyörű csokrot ós egy női kézvonásokkal irt levelet találtam. A levélben a követ­< 9kező sorok állottak: Uram ! Nem tudom másként kifejezni köszö­netünket és hálánkat nemes tetteért, me­lyet velünk cselekedett, mint e kedvenc virágaimból kötött egyszerű csokor küldé­sével. Napi imáinkban kérjük Istent, hogy nagylelkűségéért bővm jutalmazza Önt. Örök hálára kötelezettje I. Ellen. * * * Másnap — sebem jelentéktelen levén — felkerestem a testvérpárt. Csinos kert közepén álló házban laktak A virágokkal tele kert ugy nézett ki, mintha tündérke­zek varázsolták volna ide. A kert utain sétálgatott a testvérpár és élénk vitatko­zásba voltak merülve. Beléptemkor el­hallgattak és mindketten elém siettek. Tegnapelőtti ellenfelem barátságosan fo­gott velem kezet, mig nővére szívélyesen liivott, hogy lépjünk be a házba. Bemenve elbeszélték, hogy másnap az első hajóval hazautaznak Portsmouthba s azon kíván­ságuknak s reményüknek adtak kifejezést, hogy az indulás előtti estét együtt tölte­nénk, melj'be én szívesen beleegyeztem. Nekem is másnap indulnom kellett, azon­ban sajnos, az én utam Toulonba ve­zetett A kedélyesen eltöltött est után — melyen meghívtak, bogy okvetlenül láto­gassam meg őket — csakhamar virradni kezdett. Hajómra mentein s miután az in­dulásra minden készen állott, a bucsulövé­sek után nekiindultam a végtelen Óce­ánnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom