Balatonvidék, 1905 (9. évfolyam, 27-53. szám)

1905-09-17 / 38. szám

2. BALATONVIDÉK 1905. szeptember 10. jury működése, 3/ 41 re a jury befejezvén működését a dijak kiosztását kezdte meg, Gallubich elnök hazafias szavakkal buz­dítva a további okszerű gazdálkodásra és állattenyésztésre. A dijak kiosztása után a községi er­dőben társasebéd volt, amelyen a meg­jelentek kivett 1 nélkül résztvettek. Meg kell emlékezni Starzsinszky György páratlan tevékenységéről, rendkí­vüli ízléséről, vendégszeretetéről, s népe iráut való gondoskodásról. Az előkészítés s a rendezés kitűnő volt s oly cnunyal rendezte, bogy egy kiállításnak is díszére vált volna. A/, ebéd Jerffy Adolf elnök s a rendező bizottság szívességéből kin az erdőben egy mstellációs bankettnek is be­illett volna, amelyen galamboki fiatal és szép menyecskék végezték, ugy a kony­hánál, mint a felszolgálásnál a teendőket. Ájszíhely város részvétirata. Nagyságos és Főtisztelendő Csorna-pré­montréi Kanonok-Rendnek Csornán. Azon nagy csapás, mely a Mindenható kikutathatatlan végzéséhői a métyen tisztelt csorna-premontrei kationok-rendet, a rend nagi/érdemű praelatusának, méltóságos és fő­tisztelendő dr. Kunc Adolf prépost urnák váratlanul történt elhunytával oly mélyen súj­totta, fájdalmasan érintette Keszthely város közönségét is. mert a megholdogidt prépost úrban városunk egyik legnagyobb jóakaróját, vesztette el, aki városunk iránti szeretetének és jóindulatának egész életén át, de ley főké­pen azon válságos időben adta legfényesebb tanúságát, midőn az 1880-as évik végén a keszthelyi gimnázium megszüntetése komoly kérdés tárgyává lett és a neme*lelkü Főpap éveken át tartó fáradhatatlan munkálkodása áltil főgimnáziumunk ügyét. kedvező irányba terelte s ezt nagylelkű áldozatkészséggel vá­rosunk Kiszámíthatatlan kulturális és anyagi előnyére végleges megoldásra juttatta, miáltal városunk közönségét örök hálára kötelezte Fájdalmas kötelességet teljesítünk te'iát, midőn a nemesszivii Főpap elhunytával a Nagi/s. és Főtisztelendő Csorna-premontrei rendet ért nagy veszteség fölött városunk egész közönségének valláskülönbség nélkül legbensőbb részvétét és azon óhaját nyilvánítjuk, hogy a vigasztaló Isten nyújtson a mélyen sújtott Rend összes tagjainak a legjobb főnök és Atya elvesztése feletti mély fájdalmában eny­hülést és megnyugvást Kelt Keszthelyen, a Képviselőtestület 1905. évi szeptember hó 11-én tartott köz­gyűléseién. Kiváló tisztelettel Szekeres Ödön s. k. Nagy Istoán s. k. jegyző. biró. (P. H.) HÍREK. — Kunc Adolf ur. temetése. Egysze­rűen, végrtkaratahoz biven, minden pompa nélkül ment, végbe Tiirjéu a mult csütörtö­kön a megboldogult főpap temetése, igen nagy intelligens közönség jelenlétében. A beszeutelós után, melyet, a kedves »Pistn bacsi« végzett, megindult a szomorú me­net, melyben ott, láttuk Zala, Sopron, Győr, Vas ós Mosonmegyék képviselőit, városok, községek és szerzetesrendek küldöttségeit. Megyénket Cserlán alispán 8 tagú, váro­sunkat Nagy Istváu 3 tagu küldöttséggel képviselték ; azonkívül ott láttuk váro­sunkból Lénáid Ernő kir. közjegyző, Dunst, Ferenc dr. apát, D»zsényi Árpád dr. főtit­kár, Dervarics Imre birtokos, Hanny Ödön dr. orvos stb. urakat. A szombathelyi kö­zös és a zalaegerszegi honvédhuszár tiszti­kar is képviseltette magát s egyáltalában a közel ós távol vidék nagyszámú intelli­genciája. A menet elején a világi papság, a koporsó után pedig Takács Menyhért, dr. jászóvári praelatus vezetésével az összes csorna-prémontréi rendtagok és igen nagy közönség. Két oldalról a türjei tűzoltóság mozgó kordounal védte a menetet a nagy tolongás ellen és a koszorúk óriási számát két oldalon a koporsó medett, vitték arra kirendelt, emberek. — Ó felségétől, a mi­nisztériumoktól, püspökök- ós káptalanok­tól, városoktól és magánosoktól a részvét­iratok ós táviratok 200-nál nagyobb száma érkezett a gyászoló Rendhez. — A fényes sarkophag sa nagy diszszel kiállított gyász­pompa varosunkból, Haraszt ovics István vállalatából került, ki. — Requiem. A csorna-prémontréi ka­nouokreiid praelát.osáiiak halálhíre váro­sunkban is mi-ly és igaz részvétet, keltett. A városházán négy napon át gyászlobogó lengett, a hétfői közgyűlésen Lénárd Ernő kir. közjegyző meleg hangou tolmácsolta érdemeit es indítványozna H temetésen küldöttségileg való részvétet, Dunst Fe­renc dr. apát pedig szerdán a templom­ban, melynek jótevője volt, a Rend nyolc tagjának, Pákor Adorján, Láng Emil, Ber­kes Ottó, Gönczi Ede, Kőhalmy Manón, Peér Leo, Gratzer- Alfonz és Molnár Sza­niszló közreműködösével ünnepélyes gyász­istentiszteletet tartott, uaelyeu a váios elül­járósága, az uradalmi tisztikar, a gazd. tan­intézet igazgatója és itihoulevő tanárai, az összes iskolák ifjúsága tanáraikkal, testü­letek és nagyszámú közönség vett részt. — Köszönetnyilvánítás. Keszthely vá­ros képviselőtestületének, Elüljáróságáuak és közönségének, az iskolák mélyen tisz­telt igazgatói, lanári és tanítói karának, a helybeli egvesületek és testületeknek, dr. Dunst Ferenc apát urnák és a helybeli ft. papságnak, Eckhardt Antal karnagynak, az énekegyle' közreműködő m. t. hölgyei­nek és urainak és mindazoknak, kik ré­szint részvétnyilatkozataikkal, részint a szerdán tartott gyászistentiszteleten való nagyszámú részvétteljes megjelenésükkel <• nyhitették a váratlan c-^pás fölött, érzett mély fájdalmunkat, ezúton is igen nagy köszönetünket fejezzük ki. Keszthely, 1905. szept 17. A csorna-prémontréi kanonok-rend keszthelyi házának tagjai. — Nagylelkű, adomány. Dr. Hornig Károly báró megyéspüspök ur Onagyméltósága a vörsi plébánia gazdasági épületeinek kibővítése és kijavítása céljaira kétezer koronát volt kegyes adományozni, mely ke­gyességért ugy a saját, mint liiveim nevében leghálásabb köszönetemet nyilvánítom. Németh János, plébános. f A veszprémi káptalan gyásza. La­punk zartakor mely megilletődéssel vettük a hírt, hogy Szalay Mihály prépost kano­nok, a veszprémi .székesegyház főesperese, hosszas szenvedés után, folyó hó 15-én meghalt. Temetése ina — vasárnap lesz. — Szanatóriumi bizottság városunkban. Ugy értesülünk, hogy még e hónap folya­mán a József kir. herceg szanatórium bizottsága meg fog alakulni. Az ügy ne­mes szivek kezében van s bizonyos, hogy a nópmentós ügyeért városunkban is lesz­nek áldozatkész és nemes szivek. — Statisztika a beiratásokról. Az 1905—906-ik tanévre beiratkozott a fő­gymnasiumba 292 tanuló, A. zárdai polg. leányiskolába beirtak 133 tanulót, az elemi iskolába 200 tanulót, a munkaosztályba 21 tanulót, összesen 454 tanulót. Az áll. polg. leányiskolába beiratkozott 80 tanuló. A községi elemi fin és leányiskolába 596 ta­nuló. Az iparostanonciskolába 140, a ke­reskedő tanonciskolába 36. Az összes be­irottik szama: 1598. — Méltányosság. A f. hó 11-én tar­tott, képviselőtestületi gyűlésen, — mely­nek lefolyásáról más helyen számolunk be tárgyal tátott, az iskolaszók átirata, mely­ben Pethő El/a ós Emec G'zella tanítónők fizetésének 1056 koronáról 1320 koronám leendő felemelését kéri. A képviselő'estü­let a kérést csak részben teljesítette, amennyibsu megadta a nevezett tanító­nőknek az 1200 korona rendes tanítói fi­zetést, de a 10%-os fizetés javítást majd osak két év múlva fogják megkapni, Mi­után az iskolaszék, a régi szokás ellenéra — a megüresedett, rendes tauifói állásokra nem a már évek óta itt működő tanítónő­ket léptette elő, hanem azokra pályázatot nirdetett, előállt az az eset., hogy az ujo­nan megválasztott tanítók nagyobb java­dalmazásban részesülnek, mint az évek óta itt . működök. Pedig a méltányosság, ugy kívánta, hogy a nagyobb javadalma­zásban elsősorban azok részesüljenek, kik arra már érdemet szereztek s nein azok, kik u ég csak ezután fognak szerezni. — Megjöttek a huszárok. A városunk ban állomásozó houvódhuszár osztály az idei ÖJZÍ gyakorlatokról f. hó 13-án délben ér­kezett meg. Ugy a legén3 Tsóg9ii, mint a lo­vakon, iiag3 rou meglátszottak a fárasztó gj'akorlatok nyomai. Mint beszálik, az idei gyakorlatok alatt, nagyon agyonhaj­szolták őket, ug3', hogy az utolsó napok­ban 18—20 óráig kellett nyeregben ülni, anélkül, hogy akár ember, akár állati enui vagy inni valót kapott, volna. Utolsó állomás­helyükön Martouvásárott, mint értesülünk, a keszthelyi osztály kitűnt tte magát. A fárasztó g3 Takorlat után ép pihenni készül­tek, midőn felhangzott, a vészkiáltás : Tüz van ! Tüz van I Az osztáty a mezőn tábo­rozott, honnét tisztjeik vezetése alatt a különbeu agyonfáradt emberek futólépés­ben siettek a községbe, a vész színhelyére. A tüz ekkorra már nagy mérvet öltött. Vagy 40 ház, melléképület és sok kazal állt lángokban. A tüz localizálása csakis a mi huszárjainknak köszönhető, kik tiszt­jeik példáján buzdulva ember feletti mun­kát végeztek. Mint értesülünk Kerekes Endre százados saját élete kockázta­tásával eg3' ember életét, mentette mer. Szívesen mondunk a hazatérteknek »Isten hozott,«-at s kívánjuk, hog3' fáradalmaikat minél előbb kipihenjék. — A Vendéglősök Szövetsege Keszt­helyen A magyarországi vendéglősök és kávésok országos szövetségének congresz­sz.u-a az idén G3'őrött volt. A congresszus tagjai közű! mintegy 140-en lerándultak a Balaton mellé, hogy HZ' megszemléljék. A társaság Almádiban hajóra szállva áthajó­zott Balatonfüredre s onnét Keszthelyre. Városunkba f. hó 14 éu d. u. 4 órakor ér­keztek. Tiszteletükre a mólón díszkapu volt felállítva. Cigányzene és mozsár dur­rogás közt kötött ki a hajó. A város ne­vében Nagy István városbíró lel! es sza­vakkal üdvözölte a társaságot, mire Gun­del János szövetségi elnök fejezte ki köszönetét a barátságos • fogadtatásért. Ez­után a vendégek a »Hullám« szállodába mentek, megozsonuáztak, később pedig közölük többen kocsikon Hévízre rándultak. Este a veudégek tiszteletére, a balatoni sétányt, lampionokkal kivílági'ották, « mó­lón pedig tűzijátékot rendeztek. Kilenc órakor bankét volt a »F liánét szállóban 160 teritékkel. Az első felköszöntőt Bognár Imre városi jegyző mondta, éltetve a dí­szes társaságot. Utána Guudel János a város elöljáróságára ürítette poharát, is­Legfinomabb uriruhák, legta tósabb libériák mérték szerint készülnél SZABÓ SÁNDOR polgári és libéria-szabónál, a főgimnáziummal szemben. Állandó raktár valódi angol, francia és hazai szövetekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom