Balatonvidék, 1905 (9. évfolyam, 1-26. szám)

1905-05-28 / 22. szám

BALATONVmftK 1905. májú a 28 pénzszedési jogát a képviselőtestület St.eg­niüller Károlynak, aki a legmagasabb aján­latot tette, 3 évre bérbe adta. A Zámor legelő felosztásával szükségessé vált ka­tasz'ert a közgyűlés határozatához képest., Sz elöljáróság alakíttatja át. A Hoffmann­féle szappanfőző kibővítése tárgyéban ho­zott hatósági «ma határozatot, melynek ér­telmében a kibővítést megengedi, a képvi­se'ő'es'ület a megyei közigazgatási bizott­ságnál megfelebbezi. A közgyűlés — te­kintettel a város öntözésére, különösen pe­dig annak tűzbiztonságára — megengedte 2 drb. honvédló beszerzését. Ezután ille­tőségi ügyek tárgyaltat!ak és ezzel a köz­gyűlés véget ért. — Miniszteri biztos. A helybeli kath. főgymuasium igazgatóját, Bnrány Gergely dr. o. főigazgatót a közök'atásűgyi m. kir. miniszter a nagy kanizsai katb. és a zala­egerszegi állami főgimnáziumokhoz az érett­ségi vizsgálatokhoz miniszteri biztosul kül­dötte ki. — A tűzoltó egylet jubileuma a IÜZ­oltó-e^ylet jubileumi ünnepélyének nagy­szabású programmja. mint értesü'űnk, ké­szen van. Reggel tűzoltó zenekarral disz­ébresztő. melyet 8 ór<ikor istentisztelet kö­vet; utánua u városház nagytermében dísz­közgyűlés és a szolgálati érmek kiosztása. 11 órakor Zilavármegye tüzo'tó-szövetsó gének közgyűlése ez ünnepélyes alkalom­ra történt átengedése folytan fél 1 óra­kor társasebéd a Hullám szállóban. Fél 4 órakor iskola gy akorlatok bemutatása az Andrássy-téren, majd visszavcmilás az őr­tanyára, honnan riasztó-jelre a in. kir hon­védség tűzoltói szakaszával támadó gya­korlat a közfégi elemi fiu-isVolában. 5 Óra­kor tel vonulás a Hullám szálló elé, hol mu­csai vásár, koufet'i, stb.-vei egybekötött sétahangverseny. Est > fél 9 órakor műked­velők hangversenye, mely igen vál ozatos és kedves szórakozást fog nyújtani a kö­zönségnek 8 amelynek sikeréről a szép te­hetségű szereplök neVd kezeskedik. Szere­pelni fognak : dr. Vutskits Györgyné Szi­lárdffy Elvira, Murai Lajosné és Molnár Ignácné úrnők, R-ischl Heda úrhölgy, Eckhardt Antal, S.mon Ernő dr és Gönci Ede urak, a zene. és énekkedvelők egye­sülete és HZ iparos dalkör. Végül Ejury Nándor főgépósz mutat be a tűzoltói életből impozáns é'őképet, melyet a sár­vári Csillag Jancsi jó zen^jéro, tánc követ. — Tornaverseny Budapesten A teg­nap és ma megtartott, ifjúsági tornaver senyre a helybeli kath. fögymnasiumból Burány Gergely dr. főigazgató, Gönczi Ede, Molnár Szaniszló és Lukács István tanárok ós 35 ifjú utazott el pénteken délelőtt,. — A keszthelyi Ipartestület elöljáró­sága május havi ülésében jegyzőkönyvi köszönetét fejezte ki az iparhatósági biz­tosi állásról lemondott Stieder Lajos köz­és váltó-ügyvédnek, ki hosszú időn ke­resztül önzetlenül vezette iparhatósági biz­tosi teendőit. Ugyanezen gyűlés üdvözölte Vaszary Kolos hercegprímást, áldozó pap­ságának ötvenedik évfordulójára ; továbbá Szerdahelyi Jenő indítványára több egye­sületbe, kőztük a Balatoni Muzeum, Keszt­helyi Iparos Dalkörbe leendő belépését moudt i ki az ü'és. — A <Ge0rgÍC0r>» emléktábla leleple­zési ünuepélye — minthogy a gazdászok nagy tanulmányi kirándulása a pünkösd előtti hétre esik — nem pünkösdkor, ha­nem valószínűleg 20 körül lesz. A leleplezési ünnepélyt az ifjúság csak szűkebb körben akarja megtartani. — Belépés a függetlenségi párlba. Batthyány Ernő és Pál grófok, vidéküuk nagybirtokosai, bejelentették a független­ségi pártba való belépésüket. — Köszönetnyilvánita«. Az állami pol­gári leányiskolának e hónap 20 áu tartott hangversenyén felülfizettek : Zitterbarth Kálruán 5 K., dr. Simon Ernő, Manovill Mór, Vass Mór 3—3 kor , - Gróf Mik­sáné, Kriz.uauits Péter és Obersobn Adolf né 2—2 kor., — Bac.a Ferencz Alsó­Páhokról 1 kor. 50 fillért, — Bognár Imre, Bőhm Zsigmond Bitudiss Ernő, Braun Adolf, Iv S its Gyula, Krausz Lajosné, Míhál­kovitsné, Rónai Soin», Strausz Miksa, Schadl János 1 — 1 kor., — N. N. 1 kor. 70 fill., — Ftschl Juliska, Métei Ignácné, Mészáros Elek, Sebestyén J. 50—50 fill., — N. N. 20 fülért. Összesen 34 korona 60 fillért. A szíves telülfizetőknek ez utou is hálás köszönetet nyilvánít, az iskola igazgatósága. Keszthely, 1905. május hó 25. Biró József igazgató. — Rajztanárok juryje. A héten Buda­pesten nagygyűlést tartanak a rajztanárok. A juryb« csak egye len vidéki rajztanárt választottak be elnökül : Gaál Józsefet, a helybeli kath. főgimnázium rajztanárát. — Tanulmányi kirándulás. A gazda­sági tanintézet III. é. hallgatói Ferenczy Fe­rencz, Fáber Sándor, Wmdisch Rikárd dr. tanárok és Berger Károly Lajos intéző vezetése mellett f. hó '20 áii Hunyady Jó­zsef gróf kóthelyi uradalmát tekintették meg. Minden évben tesznek i'yen tauul­máuyi kirándulást, mert a gazdasigi tau­iutézet tanítási niódszecébeu az elméleti oktatást a gyakorlattal, a szemléltetéssel köti össze. Az állomáson az uradalom ne­vében Fekete Zsigmond ti-zt tartó, Bor­csányi Endre és Seregélyi I-tván intézők, Schuch Károly pénztáros és Joó uradalmi orvos fogadták őket. Az állomáson 6 me­zei vasúti kocsira üllek és S*ri pusztán keresztül a tőzegtelepre hajtott. Ez volt egyik legérdekesebb látnivaló. Itt, mintegy 50 munkás foglalatoskodik egy 8 lóerejü lolomobil által haj'ott elevátor és csavar­kitoló, illetve prés körül. r.tőzeg 1'80 m. mély, s minthogy alsó részében levelesebb, felső részében pedig földesebb, a két réte­get összekeverik a -csavar-kitolóban. A ki­tolt tőzeget azután darabokra vagdalják és l l/a méteres deszkán helyezik a kocsik­ra, még pedig 24 drb -ot,, a melyeken levő tőzeg súlya nyersen 4 q, szárazon G0 kg. A szárítást, a napon végzik s 5—6 nap alatt, szárad ki. Naponta 3 w-iggou tőze­get állítanak elő, mely waggououkint 50, 60 koronába kerül. Nem annyira a minő­ségre, mint iukább a inennyiségre törek­szenek, mert éveute igen sokat használ fel az uradalom, amennyiben a malomban, a téglagyárban tőzeggel fűtenek, söt a cselédek is tőzegben kapják meg a tü'elő­auyagot. A bevétel éveukint 20000 kor., melynek fele tisztán megmarad. Azután a berni tehenészetet tekintették ^meg, a hol igen szép pé dányokat, láttak, különö­sen szép növendék bikákat, melyeket Er­délyben értékesítenek az állattenyésztési felügyelőségnél. Megtekintettek egy >Me­liohár«-fóle kombinált mű' rágya-szóró és czukorrópa vető gépet, majd egy tábla cikóriát, melynek termékét Zágrábban ér­tékesíti az uradalom. Azután a téglagyár és a unalom berendezést mutatták meg. Mindenütt, Fekete Zsigmond tiszttartó s Seregélyi Istváu intéző adták meg a kellő felvilágosítást.. A 'anulmányozás után Fe­kete Zsigmond tiszttartó látta ^vendégül a hallgatókat. Felköszöntőkben sem volt, hi­ány. Este 7 óráig voltak együtt kedélyes hangulatban. — Az állami polgári leányiskola hang­versenye. Nagy r ós fényes közönség jelen­létében folyt le május 20 áu az állami pol­gári leányiskola hangversenye, mely min­den izében pompásau sikerült. Jól esik konstatálnom — már nem egyszer — a közönség meleg érdeklődését, melylyel a tanulóifjúság jótékonyczélu ügyeit és mű­ködését mindenkoi felkarolja. A műsor első pontja >A nagyravágyás büntetése« c. dal­játék volt Szabados Bélától. Ilonka szere­pét Stein Margit rendkívül ügyesen és szépen alakította. A többi szereplő is köz­vetlenséggel, természetességgel juttatták érvényre a kis darab tanu'ságos taria'.uát. Külőuöseu Tóreky Anna (Hosszú) tűnt ki bátor fellépésével, meg Porédos Margit (Egyszerűség). Utána Szántó Ida Farkas Imre >Czinka Pannt« o. költeményét sza­valta el órzóss-1 és temperamentummal. Nagy hatást, ért el vele. Majd Schmidt Juliska játszott, szépen és sikeresen ma­gyar népdalokat czimbalmou. Osz'atlau tetszésben részesült Peller H,telka szava­lata, ki »Julins Cézárt c. vig monológot adta elő. Sokszor hangos kacajia fakasz­totta a közönséget s mindenkit meglepett szép előadásával, melyet, bőven jutalmaz­tak tapssal. A hang erseny fénypontja »A tavasz ünnepe« c. zenésített költemény elősdása volt. A csalogányok, lepkék, arany­bogarak, rózsák kara, énekkarok, a szó'ók, duettek diszkrét tökéletes előadása végtelen kedves benyomást hagyott a hall­gatók lelkében. Mesterich Marinka (Ibolya) kell-mes alt hangjával hatott, S'egmiiller Elvira (bogár) és A'vay Erzsi is ('epk*) nagyon szépen énekeltek. Egys/.óvat mind mind szépen játszottak. Tetszett is a kö­zönségnek s a játék utolsó részét három­szor kellett megismételniük. Nagy elisme­rés illeti meg a polg. leányiskola tanári karát, különösen Eckhardt Antal karna­gyot, ki nagy buzgalommal fáradozott, az est sikere érdekében ugy a betanítás, mint a rendezés körül. A szóp°n sikerült, hang­verseny után kicsinyek is, nagyok is de­rült jó kedvvel járták a táncot éjfélig. Rafael. — A keszthelyi Ipartestület kebelé­ben alakult békéltető bizottság 1905. évi junius 2 ára hirdetett gyűlése 1905. évi junius 4.-éu d. e. 10 órakor tarr.atik a keszthelyi ipartestület helyiségében. — Figyelmeztetés. A helybeli houvéd­hus'/.ároszt.aiy holnap, hétfőn, d. u. 2 ólá­tól esti 6-ig a lövőtéren, éles tölté-sel, cél­lövészetet, tart. Felhívjuk a közönség fi­gyelmét, hogy ezen idő alatt a keszthelyi, alsópáhoki ós sármelléki berekben való já­rás vagy tartózkodás veszélyes. — Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza ereklyék Kisfaludy Sándor hagyatékából, Szegedy Róza ós Kisfaludy Sindor és Ká­roly emléktárgyait, kéziratait Darnay Kál­mán mentette meg sümegi muzeuina szá­mára. Itt, van elhelyezve Kisfaludy Sándor iratszekrénye több száz darab kéziratával. Himfy dalainak első fogalmazványa, német fordításának kéziratai, regéinek fogalmaz­ványa, a cenzúrától visszautasított vers­szakok átdolgozott példányaival, levelezése, jegyzetei, az iusurrektio történetének ter­vezete stb. Emléktárgyainak egész soro zata van ; közötte az egykor Íróasztalán állott embe'-koponya, melyen sajátkezüleg rajzolta ki Lavater tanai szerint az agy érzéseinek helyét. Séta- ós csákány botja, diszpohara, keresztje, ezüst sarkantyúi, általa olvasott újságok egész évfolyamai stb. Kisfaludy Károly által elefán'csontra festett önarcképe, ravatalának festett ha­lotti cimero, kézirataival ellátott könyvek stb. Szegedy Róza varróasztala, diszes fa­ragású rokkája, elefántcsontra festett arc­képe, hangjegy könyvei, szentképei, kézi­munkái, ezüst,- és ékszernemüi, hajtfűrtje, cipőcskóje, szalagocska, ezüst koppantója, gyertya ellenzője stb. A május 28 iki Sze­gedy Róza és Kisfaludy-üunepség alkal­mával, az emléktárgyak Darnay Kálmán muzeumában kiállitva lesznek. D. u. 2 órá­t,íl estig a vidékről jött tanintézet növen­dékeinek ós a nagyközönségnek fog nyitva állani a muzeum. — Időjárás. Szörnyű abnormis időjá­rás volt az egész májusban. Második felé­ben különösen a hideg volt érzékeny, ugy, hogy sok helyütt fűtöttek is. A folyton szakadó eső nagy szélviharral tette magát, még kellemetlenebbé ; és emellett ott volt Óvjuk Téli ruháinkat, szőrméinket, függönyeink és szőnyegeinket moly-kár és [©ff j po** ellen, melyet ugy érhetünk el, ha azokat gchweigeif Sáqdor njolgkái* elleqi ö idézetébe qgári gondozásra adunk, hol azok igen jutányos árért biztosan Ieszqel^ gondozva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom