Balatonvidék, 1902 (6. évfolyam, 27-52. szám)

1902-07-06 / 27. szám

5. Fürdövendégeink névsora. A héten a következő fürdővendégek ér­keztek városunkba : Baudiss Rezső Budapest 3 sz., Baudiss Rezsőné Csáktornya 3 sz., Földes Józseínó Bu­pest 4 sz., Kun Gyula Budapest G sz., Czvet­kovics Jenő Csáktornya, < Horváth Mar it Bu­dapest 2 sz. Lugossy család Budapest 6 sz., Nyári Géza Budapest, Stérn Béla Budapest 6 sz., Veisz Miklós Bekendek, Hellensteiner Imre családja Fehérvár, Szemere Lajos Budapest, Szemere Sándor Fiume, Faics Irén Dotnbovár, Remenyik Lajos Nyíregyháza, Alszeghi Kálmán Budapest 2 sz., Kiván Tanos dr. Budapest, Dörnyei Károly Kis-Szeben, Stun Budapest 3 sz. Iván Kalics Budapest, Freud Jakabné Bu­dzpest, Balabán Imre Budapest, Szigeti József Budapest 5 sz , Fenyves Adolf Budapest 3 sz. Teőke Andor Budapest 2 sz., Bien Soma Te­mesvár 2 sz., Izmán Uziás Krakkó, Halmos Bó­dog Budapest, Sebestyén László Budapest, Gál Imre Zombor, Reisz Simon Temesvár, RecL­nitzei Jakab Temesvár _ 2 sz., Trotter Margit Budapest 2 sz., Grün Aron Temesvár 2 sz., Tlora Márkusáé Budapest, Steffy Márkus Bu­pest 3 sz., Schaeherer család Budapest 5 sz., Nóra Bamberger Wien 3 sz., Baltine Spert Mariska Pécs, Kirsclmer Miklós Fehérvár, Pa­taki Arminné Fehérvár, Mautner Miksáné Bu­dapest, 2 sz., Gaál Ferenc nejével Szabadka. Mautner Pista Budapest, Pataki Lajos dr.-ná Fehérvár. Tudomásul. Hat nap kivételével 12 esztendőt töltötteni Keszthelyen, 3 éret a, szomszédos plébánián, N.-Vitán. Összesen 15 esztendő• Nagy idö egy emberi élet minden szakán, de különösen a java életkorban. . ' S én ezt a 15 évet ebből a korból töl­töttem itt. Julius 1-én Festetics lassilo gróf ur ö excelleniiájának kegyéből és megyés Fópászto­rom atyai jósága folytán a taranyi plébániára helyeztettem át. Most, midőn e, várva várt, de meglepően hirtelen érkező szerencse folytán nagy szánni helybeli és vidéki ismerőseim köréből az ifjúi korból szép számban itt töltött évek után tá­vozom, szorongó és fájó szivvel mondok Isten hozzádot mindegyiknek ! i Szívben és lélekben ezután is köztük ma­radók. A Balatonvidéknek, mely tulajdonomat képezi, kedves szerkesztőtársaim becses óhaja értelmében továbbra is felelős szerkesztője ma­radok. A közvetítést a kiadóhivatal intézi el. Azért a kéziratokat is ezentúl a kiadóhivatal cimére kérem. A multak kedves emlékeinek hatása alatt mondok még egyszer Isten hozzádot minden barátomnak és ismerősömnek. Isten velük I Bontz József. HÍ REK, Előfizetőinket, kiknek előfizetése junius hó végével vagy már előbb lejárt és még nem újították meg, biza­lommal felkérjük, hogy a megújítást eszközölni szíveskedjenek. " Jl „Balatonvidék" kiadóhivatala. — Személyi hir. Festetics Tassilo gróf ur ő excellentiája holnap keszthelyi palotájából Berzencére fog utazni. — Főúri esküvő. Festetics Tassilo gróf ur ő excellentiájának lánya, May grófnő és Fürstenberg Károly herceg esküvőjé­nek napját már végleg megállapították. Julius 23-án (szerdán) lesz Keszthelyen a plébánia templomban. Az esketési szertartást megyés főpásztorunk, báró Hornig Károly dr. püspök ur őnagyméltó­sága végzi, A nagy és fényes esküvőre már nagyban történnek az előkészületek. Festetics Tassilo grófúr ő excellentiájának keszthelyi uradalma is részt vesz az ŐSZSZÍ 1 tar­tandó pozsonyi mezőgazdasági kiállításon 21 drb. állat, kerül kiállításra és pedig 10 drb. ló, angol félvér, 5 drb. gulyabeli tehén és 6 drb. juh, azonkívül nagy mennyiségű és igen szép gyapjú részint, piszkosan részint mosva. Egyházmegyei hirek. Péller Pál apát ka­nonok uak és az előléptetett kanonokoknak ün­nepélyes installációját jun. hó 29-én tartották meg. _ Báró Hornig Károly dr megyés püs­pök ur ő excellentiája Kránitz Kálmán heovizi apátot és Rida István cseprőfői prépostot, szent Péter és Pál napján benedikalta. — Szanyi Fe­reLC taranyi esperes plébánost, a csehi plébániára nevezte ki. Az igy megüresedett taranyi plébánia vezetésével Bontz József keszthelyi segédlel­készt bizt.a. meg. Abezeredi|plébániál Rácz Béla sámsoni káplán kapta meg. Ráth Gyula a geszti plébánia ideig­lenes administratora nevezett plébánia vezetésé­től fölmentetvéu, Babócsára küldetett káplánnak. A görgetegi esperesi kerület esperesévé id. Yass Ferenc, görgftegi plébános nevezte­tett ki. Ö nagyméltósága a megyés püspök ur fo­lyó évi julius hó 1 én a püspöki rezidencia kápo'nájában Bereczk Gyula. Gyeney György, Fonni Gábor, Frey Géza, Fülöp Károly, Kiss István, Krizsek Alajos és Szemerey János vég­zett egyházmegyei papnővendékeket, áldozó pa­pokká nzentelte. Julius hó 2-áu pedig a zirczi apátsági templomplombau Bándy, Boldizsár, Nyilasi Raj­rnond, dr., Tordai Anyó- és Uuger Barabás végzett ciszt. rendi növendékeket szentelte ál­dozárokká. Zséger János Felső-Iszkázról Csatárra kül­detett segéd lel késznek. Az ujmisések közül pe dig : Bereczk Gyula, Felső Iszkázra, Fülöp Károly Látrányba, Frey G-za Petendre, Kri­zsek Alajos Haliinbára jegédle'.késznek küldet­tek. Fonai Gábor pedig saárdi házi káplánnak küldetett. A fol) ó évi julius hó 1-én megtartott konkurzuson 22 jelent,keaő közül a következő ket vette fel püspök urunk ő Excellent,iája pap­növendékeknek : Butiéi- Miklós (Győr), Bán Ignácz (Veszprém), Brekovics Iuire (Felső-Lövő), Blasutig Sándor Gyula (Veszprém), Farkas László (Székesfehérvár), Göutér Sándor (Nagy­kanizsa), Horváth József (Szombathely), Horváth János (Nagykanizsa), Kéri Károly (Gj őr), Kré­mer Sándor (Veszprém), Margovits Béla (Szom­bathely). Nagy Sándor (Veszprém), Rumi Ist­ván (Keszthely), Simon Gyula (Keszthely), Somlyai Ambrus (Veszprém), Szabó Imre (Nagy­kanizsa) Tapolczai Pál (Keszthely), Uiiger Fe­rencz (Kecskemét). — A siófoki kivándorlási kongreszuson Zalavárm.gyét dr. Jankovicíi László gróf főis­pán és Csartán Károly alispáu képviselték. A.z alispán kíséretében ott volt K uflmann Mátyás megyei aljegyző, mint szakelőadó. — Siófoki fürdöbiztosok. A siófoki fürdő­rész vény társaság kérelmére a vármegye alispánja a siófoki fürdöbiztmi teendők ellátásával julius hó 1-töl augusztus hó 15-ig dr. Bibó Káioly megyei 11- od aljegyzőt, aug. hó 16-tól a szezou végéig pedig Kányay Jó^s-f enyingi t.b. főszolga­bírót bizt.a meg. Kirendelés. A m. kir. államvasutak igaz­gatósága a Keszthely-tapolcai h. é. vasút épí­tési munkáinak ellenőrzésére Lányi Nándor m. á. v. mérnököt kirendelte és az épités idejére Keszthelyre helyezte. — Halálozások. Kis és nagy szlabosi Szlá. bey Géza magy. kir. állami vasgyári művezető jul. 1-én életének 56-ik évében Diósgyőrött meghalt. Jul. 3-án temették el nagy részvét mellett. A megboldogultban Dunst Ferenc dr. apátplébános szeretett sógorát gyászolja. — Aj­kay Miklós kir. aljárásbíró juu. hó 30-án, éle­tének 59. évében meghalt. Jul. 1-én temették el nagy részvét mellett. _ Németujfalusi özv. Simonffy Endréné szül. Zanat.hy Rozália janius 26-án 72 éves korában Zalaegerszegen meghalt. Temetése 27-én volt a nagyszámú rokonság és tisztelök részvéte mellett. — Huszáraink gyakorlata. A helybeli hon­véd huszár osztály f. hó 2-án indult el Készt­helyről Kéthclyre, 3-án Somogyvárra, 4-én Acsara, 5-én pedig T.-Tamásiba és környékére érkezett. Itt az osztály egyesült a pécsi törzs­osztálylyal. 8-án dandár összpontosításban vesz részt, 9-én és 10-én felderítő gyakorlat fog tar­tatni viszonossággal, 11-től 20-ig pedig hadosztály összpontosításon vesz részt. A hadosztály össz­pontosítás alatt Kálozon és környékén fog az osztály táborozni. 13-án az ezred lóversenyt fog tartani Abán. 21-én indulnak hazafelé Város­Híd végről, s Kilíti, Szólád Köttse, Balaton-Csehi, Balaton-Berény ós Balaton-Szt.-György érintésé­vel 27-én érkeznek Keszthelyre. — A bencés rendtagok elhelyezése 1902/3. iskolai évre. Panuonhalmán központi számvevő Tóth Inczo. Tanár és segéd-levéltárnok Rezner Theobald Tanár Csernád Szaniszló. Esztergomban tanárok Terlanday Emil, Molnár Ervin és László Dániel. Könyvtárnok Kovács Vidor dr. tanár. Győrött tanárok Kemény Kolumbán dr. Gödör Kapisztrán és Havadi Barnabás; könyvtárnok Németh Ambrus dr. tanár. Sopronban tanár Meszléuyi Lambert. Komáromban tanárok Bausz Theodorik és Steugl Nepomuk, Kőszegen tanár Mattyasovszky Kászon. Bakonybélben nyugalom­ban Hofbauer Konstantin és Ross Mór. Tihanyban hitoktató ós ünnepi hitszónok Székely Damár. Budapesten prefektus Boros Alán. Láziban plé­bános Csikász Villebald. Nyalkán plébános Récsei Farkas. — A >keszthelyi iparosok dalköre* ma este táncmulatságot rendez a sörházban. A kö­zönség szives figyelmét felhívjuk az estélyre, melynek jövedelme jótékony célra: a dalárda tagjainak a tatatóvárosi hangversenyre való uta­zási költségeinek fedezésére lesz fordítva. — A Darnay muzeum Sümegen junius 29-ón uyilott meg a nagy közönség számára E napot nagy érdeklődéssel várta a közönség s a reggeli idő folyamán valósággal ellepte a tágas termet. A tulajdonos ós kedves neje szívesen fogadták a látogatókat, akik azután élénk figyelemmel és érdeklődéssel szemlélték a muzeum tárgyait. — A keszthelyi kölcsönös segélyzö szövet­kezet igazgatósága f. hó 2-án tartott tanácsülé­sén hozott határozata értelmében értesíti a szö­vetkezet t. tagjait, miszerint a kölcsönkifizeté­sek alkalmával ez ideig felszámított 1% keze­lési dijat f. hó 8-tól kezdődőleg az eddigi 6% kamatláb épségben tartása mellett a kölcsón­vótelekuól mellőzi. — A Siófokon tartott kivándorlási kongre­szusról a napi lapok bőven hoztak tudósításokat. Azért annak lefolyásával nem foglalkozunk Magát a kongreszust s annak tartalmát mai vezércikkünkben méltányoljuk. A kongreszuson kiemelkedő beszédeket tartottak : Feuyvessy Ferenc Veszprómvármegye főispánja, Hertelendy Ferenc országos képviselő, Széchenyi Imre gróf, és Szilassy Zoltán. Érdekes beszédet mondott a Keresztény szövetkezetek méltatásáról Kauffmann Mátyás megyei aljegyzőnk is. — Előléptetés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Gérecz Károly sümegi állami reális­kolai tanárt a VIII. fizetési osztály 3 ik szaka­szába léptette elő. — A kesz: helyi m kir, állami polgári leány­iskola 1902. évi junius hónap 25-ón tartott évzáró ünnepségének műsora: 1. Szózat,. Euekeltók a tanulók. 2. Bercsényi László. Irta Lámpért Géza. Szavalták : Krausz Józefin és Rónai Sárika, 2. oszt. tan. 3. »A tanév végónc Eckhárdt Antal­tól. Énekelték a tanulók. 4 Celli bucsu. Endrődi Sándortól. Szavalta: Böhm Matild, 2. osztályú tanuló. 5. Dal a dalról. Szavalta . Kovács Ilonka 2. oszt., tanuló 6. Hymnus. Irta Orbán L. Zené­jét készítette Biró Ilonka. Énekelték a tanulók. 7. A lengyel anya. Irta Tóth K. Szavalta Ber­g'er Rózsa 3. oszt- tanuló. 8. Salamon. Irta Vörösmarty M. Szavalta Pető Erzsi 3. osztály tanuló. 9. Bucsu az iskolától. Szilcher Frigyestől Énekelték a tanulók. 10' Levél egy kibujdosott barátom után. Irta Tompa M. Szavalta Anuók Margit 4. oszt tanuló. 11. Bucsu az iskolától, a tanulótársaktól és a tantestülettől. Annók Margit 4. oszt. tanuló. 12. Évzáró beszéd, juta

Next

/
Oldalképek
Tartalom