Balatonvidék, 1902 (6. évfolyam, 1-26. szám)

1902-03-23 / 12. szám

4. BALATONVIDEK 1902. március 23. nagy gonddal szerkesztett felolvasásával ás Hamburger Sánd*r a „Harmadik kitüntetés"-© dolgozatának előadásával. Utolsónak Vadász Adolf Ábrányi Márc. Idusát szavalta _ el. Az ünnepi műsor a Hymnus eljátszásával ért véget. — Halálozás, özv. Farkaspatyi Farkas Dávidné, született Nemesócsai ós Czifferi Fűzik Mária a haldoklók szentségének ájtatos fölvétele után március 20-án életének 78. évében Zala­Egerszegen meghalt. A jólelkű urnő holttestét Egerszegről a pusztakálócfai családi sírboltba szállították, a hol nagy részvét mellett temet­ték el. — A tapolcai kath. legényegylet f. hó 19-én szép ünnepélyt rendezett szeretett elnöke ft. Ley József plébános sztszéki ülnök tiszteletére, nívnapja alkalmával a köv. prog. Üdvözlet az ün­nepelthez, tartotta Tininszky Antal, utána Sebes­tyén Mihály Szt. József cimü költeményt szavalta, majd -Kéry Elek az egylet egyházi alelnöke tartott igen szép ós tanulságos felolvasást a azt. családról. Tininszky Antal a „Templomban" cimü költeményét szavalta. Ezután Gréber SU­fánia, Stephannek Sarolta és Ulriok Margit a „Hit, remény és szeretet"-et élőképben adták elő, majd Kéry Elek lépatt az emelvényre, tar­talmas beszédben üdvözölvén az ünnepelt elnö­köt, mire a sikerült életnagyságú képről lehullt a lepel. Ezután az ünnepelt meghatottan mon­dott köszönetet a nem remiit kitüntetésért, majd Ulrik Margit igen sikerült monológot adott elő nagy hatással. Az ünnepélyt, melyen nagy számú és intelligens közönség vett részt, tombolajátékkarfejeztók be. — Búcsúzó színigazgató Bokody Antal színigazgatótól vettük a következő sorokat: Mélyen tisztelt szerkesztő ur ! A hála, melylyel Keszthely közönségének tartozom, késztet e bucsu szavakra. 31. éves színigazga­tói pályámat itt végzem a mai nappal. Elmond­hatom, hogy a hosszú idő alatt egy közönség se méltányolta annyira igazgatói törekvésemet, melylyel mindig a színészet nemes hivatására törekedtem, mint Keszthely közönsége. Sok ke­serűség, sok veszteség ért e tövises pályán! . . Keszthely közönsége az utolsó hónapban nagy­részben feledtette azokat, s ujabb erőt adott a munkához! . . . Nem megyek még nyugdíjba, hanem nyugodtabb körii munkába, melyben az anyagi gondok nem zavarják művészi munkál­kodásomat. Beállottam közlegénynek egy I. rendű igazgatóhoz. Ismételten köszönöm Keszt­hely közönségének hazafias pártfogását, vala­mint a sajtó nagybecsű támogatását. Mély tisz­telettel Bokody Antal. — Március 15-ike. A magyar szabadság nagy napját, március 15-ét fényesen ünnepelték Sümegen is. A polgári önképző kör március 15-én este tartotta ünnepét. Ez alkalomra a kör nagyterme ünnepi díszt öltött, nemzeti zászlók­kal, díszítésekkel ós zöld lombokkal dekorálva keretül szolgált a minden izében remekül sike­rült ünnepélynek. A nagyszámú közönség, amelynek sorában ott voltak a 48-as honvédek is, a »Szózat.tal« nyitotta meg a hazafias ünne­pet. Eitner Sándor lelkes szavakkal mutatott rá az ünnepély céljára, Barabás Ernő magvas fel­olvasással, Gróf Tivadar emelkedett, lendületes szép beszéddel méltatták a magyar nemzet e korszakos nagy napját, Gróf János pedig hévvel előadott szavalatával felgyújtotta a közönség szivét. A közönség az ünnepet Kölcsey Himnu­szával zárta be. Utána társas vacsora volt, me­lyen szebbnél szebb toasztok emelték a közön­ség hangulatát. — Nagy-Kanizsa városa a héten Csertán Károly alispán elnöklésével tisztújító közgyűlést tartott, melyen Vécsey Zsigmond volt polgár­mestert 169 szavazattal 8 ellenében újra meg­választották. A főbb tisztviselők a régiek ma­radtak. — A zalaegerszegi ügyvédi kamara f. évi március hó 15 én tartotta meg választó köz­gyűlését Hajik István kamarai elnök elnöklete mellett. — A közgyüléseu jelen volt, 14 kama­rai tag. Hajik István kamarai elnök a gyűlés megnyitása után meleg szavakkal emlékezett meg a lelépő választmány lefolyt 3 évi működé­séről, lelkiismeretesen teljesítette — ngymond­— a reá bizott nehéz feladatot, az ügy vádi kar erkölcsi súlyának emelése érdekében niegt, indult országos mozgalomban is tevékeny rész­vett és igy ő a kezébe letett zászlót szeplöt,le­nül adhatja vissza. Ezután a választás megej­tése céljából a közgyűlés a szavazatszedő kül döttséget választotta meg. A választásra a vi­dékről beérkezett szavazati-lapokkal együtt le­adatott összesen 27 szavazat. A szavazatszedő küldöttség működésének befejezte után elnök a választás eredményét a következőkben hirdette ki. Elnök : Hajik István Zalaegerszeg. Helyettes elnök: Hertelendy Béla, Nagykanizsa. Titkár: Boschán Gyula Zalaegerszeg. Ügyész Czinder István dr. Zalaegerszeg. Pénztárnok : Sziget,hy Elemér dr. Zalaegerszeg. — Választmányi ren­des tagok : Hajós Ignác dr. Zalaegerszeg, Jám­bor Márton dr. Zalaegerszeg, Thassy Kristóf Zalaegerszeg, Isoó Ferenc Alsólendva, Sebes­t.ény Lajos Nagykanizsa, Grünvald Samu dr. Zalaegerszeg, Kele Antal dr. Zalaegerszeg és Obersohn Mór dr. Zalaegerszeg. Választmányi póttagok: Hajós Mihály Alsólendva, Keresztury József dr. Zalaegerszeg, Csendes József Tapolca és Bárdió Ferenc dr. Sümeg. Ezen közgyűlés­bő! még válasz alakjában felterjesztés intézte tett a nagyméltóságú m. kir" igazságügymiuisz­ter urnák VI. 1912. T. 54/4. sz. a. kelt leira­tában az egységes igazságügyi gyakorlati vizsga miként szervezése érdemében feltett kérdé­sekre. — Közgyűlés. A sümegi takarékpénztár folyó hó 16-án tartotta évi rendes közgyűlését Gyömor^y Gáspár elnökleto alatt. Ezen az igazgatóság és felügy előbizot.tság jelentését el­fogadták s a fölmenlést megadták. A mult óv 25,867 korona 75 fillér tiszta nyereménnyel zárult. Ez összeget következőképpen osztotta föl a közgyűlés: A tartaléktökéhez 4582 K., a részvények kiegészítésére 10 000 koiona, a nyugdijalaphoz 1086 korona 15 fillért csatolnak, a boba-sümegi vasút részvényeinek leírására 1000 koronát fordítanak, a kár értékéből 800 koronát, írnak le. Osztalékul 80Q0 koronát sza­vaztak meg. Jótékony célra 399 korona 60 fil­lért fordítanak, amelyből az elemiiskola tan­köuyvalapja 80 K., az ipariskola 100 K., a fel­ső'eányiskola 20 K., a tűzoltó egyesület 39 K. 60 f., a Ramassetter szoboralap 100 K., vörös­keresztegyesület, a jótékony és az izraelita uö­egyesület 20 -20 koronát kapnak. Igazgatósági taggá az elhunyt Balasics Antal helyérő Bala­sics Józsefet, felügyelő bizottsági taggá a le­mondott Sümegi Tivadar helyére Semetke Jó­zsefet választották meg. — Felolvasás. Március 21 én volt a kath. legényegylet VI. böjti fölolvasása. Peér L»o, főgymn. tanár tartott ezúttal is igen vonzó és érdekes fölolvasást a hétfájdalmu Szűzről. A mindvégig magas színvonalon álló és tanulságos felolvasást a szépszámban megjelent, közönség nagy lelki élvezettel hallgatia. Ezzel a nagy­böjti felolvasások véget értek. — Mezőgazdasági kiállítás. 1902. szept. 7-től 21-ig Pozsonyban Frigyes főherceg őfenségé­nek védnöksége alatt mezőgazdasági országos kiállítás lesz, melyre a gazdák figyelmét fel­hívjuk. Bővebb felvilágosítással és bejelentő ivekkel készséggel szolgál a Zalamegyei gazd. egyesület titkársága Zalaegerszegen. — A megyei gazdasági egyesület közgyii lése. A Zalamegyei Gazdasági egyesület f. hó 10-éu Hertelendy Ferenc egyesületi eli;ök el­nöklésével rendes közgyűlést tartott, az egyesü­let helyiségében. Voigt Ede egyesületi titkár felolvasta évi jelentését az egyesület, 1901. évi működéséről. Ezuláu megállapította a közgyű­lés az 1902. évi muukaprograininot, melynek kerel.ébe felvette a pozsonyi kiállításra a me­gyei collectiv kiállítás rendezését; folytatólag közrehat tejszö vetkezetek alakítására s ezzel kapcsolatban tojásértókesii.ő szövetkezeteket lé­tesít ; kísérletet tesz kisgazdák részére raktár­szövetkezetek alakítására ; megfontolás tárgyává teszi egy értékesítő és fogyasztási szövetkezet alakitását; rendez téli gazdasági felöl vasásokat. és házi ipari lanfolyamokat és pedig e kettőt kap­csolatosan Sümegen, Keszthelyen, Tapolcán, Zalaegerszegen, Leteuyén és Bellatincon és egy sorozatos előadást Nagykanizsán, valamint sző­lészeti előadásokat az állami szakközegek kőz remüködóáévei mindazokon a helyeken, hol erre nézve szükség mutatkozik. Az állat.dijjazások az idén elmaradnak, helyette az egyesület rajta lesz, hogy a kisgazdák a pozsonyi országos me­zőgazdasági kiállítást látogassák és tenyészálla­taikat, ott bemutassák. Az indítványok során Szil assy Márton dr,, az Országos Magyar Gaz­dasági Egyesület titkára, foglalkozott a dunán­tuli kivándorlással. Megemlité, hogy ennek meggát.lása végett Veszprémben előértekezlet.et tartanak : kérte a közgyűlést,, hogy ezen előér­tekezleten magát képviseltetni sziveskedjék. A közgyűlés a felszólalást helyeslőleg tudomásul véve, felkérte az elnököt az előórtekezleten VHIÓ részvételre, amit az szives készséggel megígért. Malatinszky Ferenc egyesületi tag indítványozza, hogy a f. évi juuius 8 áu Keszthelyen tartandó Festetics szobor leleplezési ünnepélyen az egye­sület lehetőleg minél nagyobb számmal képvi­seltesse magát; továbbá, hogy az országos jel­legű űunepély rendezése tekintetéből a szük­séges intézkedések kellő időben megtétessenek. A közgyűlés az indítványt általános helyesléssel fogadta ; az elnököt felkeri, hogy a Keszthely­vidéki gazdakörrel és a keszthelyi gazdasági tanintézet tanári karával karöltve a kebö idő­ben megtétessenek a helyi intézkedések, egyön­tetűen az Országos Magyar Gazdasági Egye il­let kiküldötteivel. — A Gítzdaközönség figyelmébe. A m. kir honvédség az 1902 — 3-iki időszak tartam;* alaiti széna, szalma ós tüzelő anyag szükségletének beszerzése iránt a kerületi parancsnokság a ter­melőkkel kíván érintkezésbe lépni. Felhívatunk cuuélfogva mindazon termelők, kik a mtgy ka­nizsai, zalaegerszegi és a keszthelyi állomások széna- alom- ágyszalma és keménv tűzifa szük­ségletének szállítása iránt érdeklődnek a Zila­vártnegyei Gazd. Egy. titkári hivatalánál Zx'a­egerszegeu, legkésőbb 1902. március hó 26-lg jelent kéznek. Veszett ebek. Zala-Koppányban és Szeni-Gróth­Polgárvárosban veszett ebek vonultak végig és több embert megmartak. A község kuty'ái közül Is sokat megsebesítettek. A legmesszebb menő hatósági intéz­kedések lettek foganatba véve. A megmart (gyének Budapestre a Pasteur ictézetbe szállíttattak; a kutyá­kat pedig 40 napi zár aláhelyezték. — Szép, tiszta, üde arcbőr a legkönnyeb­ben és legbiztosabban a Földes-féle inargii-civin használata által érhető el. A közkedvelt és vi­lághírű Földes féle törvényesen védett arcke­nőcs semmi ártalmas anyagot nem tartalmaz; szeplöt, májfoltot, pattanást és az arc minden­nemű tisztátlanságát pár nap alatt eltávolítja, a ráncokat, redöket kisimítja ós az arcúak finom, fiatal, rózsás szint ad. Nagy tégely 2, kiosi l korona. Szappan 70 fillér 3 féle szinbi-n 1-20 korona. Kapható a készítőnél : Földes Kelemeu gyógyszerésznél Aradon és minden gyógyszer­tárban. Scrozás. A sümegi járás sorozása nem valami fényes eredményűvel végződött- A 634 sorözásra köte­les egyének közül 47 távol volt, bevált 130, tehát az alkalmasak az egész számnak 20'B százalékát teszik ki. — Értesítés. A postát igé.iybe Ve\ő kö­zönség értesíttetik, hogy a még birtokában levő 4 filléres levelezőlapokra, ruielőit, azokat, elküldik, ragasszanak még egy egy fii ére pos­tabélyeget, inert ennek hiányában, cimz ttek a hiányzó díjrész kétszeresét, fizetik. -- Halálos kimenetelű bale'et. Franc.usz Ferenc sörházi kocsis a napokban a kocsitól lefordult s az ez által okozott agyrázkódás kö­vetkeztében rövid szenvedés után 46 eves ko­rában meghalt. E hó 20-au temették el. — Zárlat. Az osztrák belügyminiszter a serlés­vésznek Nagykanizsáról Alsó-Ausztriába történt be­hurcolása miatt a sertéseknek Ausztriába való szállí­tását Nagykanizsa városból és a nagykanizsai járásból megt ltotta. Szerkesztői izenetek. Fr. L. Közölve lesznek. Arra a tá'-gvra, ha időnk engedi rátérünk. D. Sümeg. Kötelességet teljesítettünk. Levél megy nemsokára. Egerszeg. A jkönyv megkésve érkezett. Piaci gabnaárak 1902. márc. 21 Buza . Rozs . Árpa . . Zib . . Burgonya Kukorica 18 K. 40 fii. 14 K. — fii. - K. — fii. 15 K. 40 fii, 5 K - fii. 12 K 50 fii. Vállalkozók és építészek fi­gyelmébe ! Az Országos Pályázati Köz­löny szállításokra, építkezésekre kiirt összes nyilvános és magán pálj 7 ázató t közli. Előfizetési ár negyedévre 4 kor. Megrendelhető a kiadóhivatalban Buda­pest, Kökk-Szilárd-utca. 27 szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom