Balatonvidék, 1902 (6. évfolyam, 1-26. szám)

1902-06-01 / 22. szám

1902. junius 1. BALATON VIDÉK 3. nosuó, szül. Neurihrer Katalin, Fischer Károly­' szül. Neurihrer Lujza, Neufihrer Aranka, Özv. Neurihrer Sándorné mint nagyanya. Ozv. T)regály Boldizsárné, M. Kóssa Amália, M. Kóssa Kálmán, mint nagynénjei és nagybáty­j«i. Neurihrer Sándor, Neurihrer Gyula, Neurih­r. r Ödön, Neurih.ier László. — A Festetics szobor leleplezési ünne­pére már nagyban folynak az előkészü­letek. Különösen van nagy gondja az ünnepély rendező bizottságnak, hogy valóban nagy és nehéz feladatát köz­megelégedéssel oldja meg. ^z ünnepélyre való jelentkezések napról-napra erős mértékben szaporodnak. A szobor fel­állitásához tegnap fogtak hozzá, Feste­tics György gróf szobrát képben mai számunkban már bemutatjuk t. olva sóinknak a mellék alakok nélkül. Jövő számunkban azokat is hozni fogjuk, Volt alkalmunk a szobrot megtekint­hetni és mondhatjuk, hogy a szobor ki­tűnően sikerült, a művész mesterileg ol­dotta meg feladatát. — Uj ispán Radán. A pannonhalmi ben cések főkonventje a. napokban, tartott ülésén a radai ispáni állásra Ékes Andor szili ispáut, vá­lasztotta meg. — Egyházmegyei hir. A zalaegerszegi espe­resi kerületben István Vilmos dr. püspök ur ő méltósága Legát,h Kálmán Zalaegerszeg iipm re giben kinevezett plébánosát, uevez'e ki esperes­nek, a ki f. hó 27-én az esküt Szombathelyen le is tette. — Katonai tiszti tanulmány utazás. A 4 ik hadtest tiszti iskola tanulmány utjábui f. évi junius hó 4 ón 46 liszttel és 23 legéuynyel Nagykanizsán fog pihenőt tartani. — A zalaegerszegi kath. legényegylet meg­ható módon adott kifejezési, az egyesület párat­lan buzgalmu egyházi elnöke, Kun Vilmos fő­gimn. hittanár iráut é'/et.t szeretetteljes ragasz­kodásának névnapi előestéjén A küldöttséget Kauffmann Mátyás vármegyei aljegyző vezette, a ki őszinte meleg szavakban köszönte az egye­Üiet, nevében Kuu Vilmos odaadó, fáradságos munkálkodását, melyet az egyesület alapítása megszilárdítása és felvirágoztatása érdekében l<i fejtett. Mire Kun Vilmos meghatottan köszönte )üeg az egyesület tagjainak fig; elmét, s biztos.­lotta az egyesületet, hogy a jövőben még foko­zódottabb buzgalommal fog muukáll. odni a kalh. legényegylet által kitűzött cel elérése iránt. — Tanulmányi kiránduláson voltak tegnap a gazd. tanintézetnek III. é. hallgatói. Szt.anko­vics János és Fáber Sándor tanárok vezették a kirándulókat. Zichy Béla gr. lengyeltóti birto kát tekintették meg. Jövő szán.unk többet, hoz ez ügyben. — Közgyűlés. A *ümegi lövéá/.társulal évi rendes közgyűlését Ajit* 29- n tartotta meg Sümegi Tivadar elnök vezetékével. A megnyitó és a mult közg3'ülés jegyzökönyvének felol­vasása után eluök beszámolt a mult évről s en­nek kapcsán tudatta, hegy az egyesület, pénz­tára 132 K. 51 fillérrel gyarapodott, igy a tár sulat vagyona 2016 K. 72 fillér. Majd előter­jesztette az alapszabályok módosításáról szóló indítványt. A közgyűlés az elnöki előterjeszté­seket, tudomásul vette s a választmányt meg­bízta, hogy az alapszabályok módosítását, meg­ojtv •, ezt jóváhagyás vágett, rendkívüli közgyű­lés elé terjessze. Ezután az elnök a maga és tisz'larsai nevében lemondott, de a közgyűlés uj ra e83 hangulag az eddigi tisztikart és vá­lasztmányt választolta meg. Elnök Sümegi Ti­vadar, főlovászmester Hladüy János, lövószines­tereic Cunya Sándor ós Janisch Alajos, pénztá­ros Eitner Jenő. jegyző Sugár Jákó, pályagond­nok Talabfr Károly, választmányi tagok : Bárdió György dr., El es Károly, Fűzik Gyula, Kehe­men Károly dr,, Lukoních Gábor dr., Németh János és Takács Zsigmond. Miután elnök a vá­lasztásért köszönetet, mondott, a közgyűlés a szokásos megújító mulatságot elhatározta s ren­dezését a választmányra bizt.a. Egyéb tárgj' nem lóvén, eb ök éltetésével a gyűlés véget ért. — Festetics-album A keszthelyi Festetics­szobor leleplezési ünnepelvének rendező bizott­sága megbízása folytán Jeszenszky Pál 0. M. G. E. titkár Festetics albumot szerkesztett, amely tartalmazza néhai Festetics György gróf életrajzi adatait, nemkülönben a szobor történe­tét,. Az albumot az ünnepély napján osztják szót a megjelentek közt. — Értesítés. A »Közigazgatási segéd - ós kezelő tisztviselők országos segítő egylete mint szövetkezet* f. évi május hó 4 ón Zalaegerszegen tartott alakuló közgyűlésén ól-uöjíké Farkas Jó­zsef országgyűlési-képviselő. Eluök helyettessé KaufFiminn Mátyás vármegyei aljegyző. Igazga­tósági tagokul: Czebe Károly vánn. árvaszéki ülnök, Keresztury József dr köz ét váltó ügy­véd, Záborszky József megyei alpéuztárnok, Kozáry Ltjos várni, közig, kiadó, Pais Kazimir várui. árvaszéki irattaros, Nagy Antal vármegyei közig, iiiiok. Felügyelő bizottsági tagoltul : Csák Károly dr. vm. árvaszéki ülnök, Szultzberger Alajos vármegyei főszámvevő, Vidóczy Pál vár­megyei lőpénztáruok zalaegerszegi lakósok vá­lasztattak meg. A szövetkezet célja : a rendsze­res ós tényleges állományú, valamint, nyűg- ós kegydijht élvező közig, segéd- és kezelő tisztvi­selők, azok özvegyei és árvái segélyezésére se­gélyalap létesítése, azonkívül a Szövetkezeti ta­gok hiteligényeinek előnyös kielégítése s azok­nak takarékosságra és pontosságra szoktatása által anyagi helyzetük javítása. Tag lehet min­den teljes korú magyar honpolgár, a kinek va­gyona felett szabad rendelkezési joga van s ez iráut szándékát Írásban bejelenti. Tag lehet jogi személy i-i. A szövet.Kezet, kölcsönöket, csakis tagoknak ad, Takarékbetéteket, nem tagoktól is elfogadhat. A betétek 2 koronánál kisebbek nem ^lehetnek s a betéteit követő 30 nap letelte után a kivételt, megelőző napig 5%-ot kamatoznak. A szövetkezeti üzleti tevékenységét f. évi junius hó 1-én kezdi meg ideiglenes helyiségében, a vármegyeház kistermében. Sport. Festetics Tassíló gróf ur ö excellen­tiájának Dynaujit nevű 3 éves pej ménje május hó 25-én B?csbeu a megnyitó versenyen 3000 koronái nyert. — Nyári Sándor dr. kitüntetése. Megyénk jeles szülöttjét, Nyáry Sándor dr. egyetemi m. tanárt, az Országos Képtár Őrét, ujabb kitünte­tés érte. Az orosz cár a Szent-Szaniszló-rend •lovagkeresztjével tüntette ki. ,— A szobor körül levő park Nitsche Gusz­táv urodalmi tökeriész tervei szerint, készült és dicséri az ügyes kertészr, a ki a tért nem ap­rózta tel keskeny szalagokká, hanem feladatát ugy oldotta meg, a hogyan megoldani kellelt; a szobor hatását az ültet vények emelik és annak teljesen alá vaunak rendelve. — Zongora vizsga. Murai Lujosné helybeli zongora tanítónő mult csütörtökön szép es ked­ves ünnepséget rendezett t.auitványaiuak a »Hul­lám < sltáll ó nagytermében, melyen a szülők és érdekelteken kívül- a nagyközönség kör böl is többen megjelentek. A zongora vizsga igazán szépen és általános tetszés közepette fol} t, les a jeleulevők elismerése jutalmazta ugy a növen­dékeket, mint lelkes tanítónőjükéi. Különösep megnyerték a közönség tetszéséi, a bájos Her­mán Stefiké, Hofniau Margit és Lázár l'onka, kik szép játékukkal és szabatos techniká|ukkal a jelenlevők zajos óljenzésót vívták ki uiaguk­ui k ; uerrf kevesebb taps jutott a kis Manó vili Irmujkáuak. ki korához képest méltó elismerés­sel oldo' a meg;feladatát. Abeiesz Sarolta játéka szin'én szakszerű oktatásra vall. A többi vizs­gázók : Hofman Jenő, Löke Lajos, Lázár László, Erényi György ós Vellner Bandi mind, mind dicséret'-t érdemelnek. Különösen elismerés illeti meg a fáradságot nem ismerő taniiónöt, ki ilyen kellemes élvezetet nyújt a szülőknek és érde­kelteknek. • — Iskolaszéki gyűlés. A sümegi iskolaszók május 29 én Eitner Sándor elnöklete alalt gyű­lést, tartott, ezen alső iorbau mély ré-zvéttel emlékezett, meg Könnye József tanító elhuny­táról s jegyzőkönyvileg örökítették meg áe is­kolaszók fájdalmát. Ezután Bánfi AUjos igaz­gató előadja a helyettesítésre Vonatkozó intéz­kedéseket,, s ezzel kapcsolatban Németh Béla hely'etf,esnek havi 60 koronát szavazlak meg. Erre az évzáró vizsgákról intézkedett, a gyűlés s a felső leányiskola jó tanulói számára 20 ko­ronát szavazott meg jutaloinkönyvekre. — A nagykanizsai róm. katli. hajadonok va­sárnap mult hó 25 ón zászlói szentelteti k a hit dicsőségére. A szép ünnepély sorrendjét sajnos, megzavarta a reggeli eső, mely a nyílt helyen való gyülekezési leketetlenné tétté és igy a tervezett ünnepi menet elmaiadl. Az ün­nepély szinhelye : a szentferencrendiek tem­plo ma, zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel, melynek sorában rendkívül sok volt a fehér­ruhás leáuyka, kik sajnos a rosz idő miatt nem vehették ki érdemleges részüket az ünnepély­ből, melyen több egyesület testületileg vett részt, Az ünnepély fénypontja főt. Nith Nor­bert hatalmas beszéde volt, melyben költői len­dülettel ecsetelte a magyar leányok kötelességeit, a vallás és haza iránt. — A zászíóanyát,, Zichy Aladár grófnét, Sebestyén KRIÓ urleány képvi­selte, ki az első szeget verte a fehér selyemből készült egyházi zászlóba. Utána Halvax Frigyes v. tanácsos következett, mint, a városi tanács megbízottja. A szegbeverés nem lévén általános, az ünnepély ezen része nem nagy időt vett igénybe Mire az ünnepély véget ért, az ég is kiderült, ugy, hogy az ünneplők hazatérése iga­zán ünnepies szint kölcsönzött a városnak. — Tornaverseny. A fögymnasiumi ifjúság t.oruaverseuye jövő szombaton fél 5 órakor lesz. Ezzel az alkalommal az ifjúsági dalos kör egy számol énekel. A vendégeket, az ünnepségen szívesen látják. ' Jelentkezések a társasebédre. A Feste­tics szobor leleplezése alkalmából rendezendő társasebód rendezőbizottsága, ez uton felkéri mindazokat, a kik az ebéden rósztvenni óhajta­nak. hogy ezen szándékukat a bizottság jegy­zőjénél — Wiudisch Rikárd dr. gazdasági taninté­zet Keszthely — bejelenteni szíveskedjenek. Régztvételi jegyek junius hó 7-ig kizárólag Bozó Géza gyógyszerész urnái, 8-án az ebéd helyszí­nén, a Hullám szálló Balaton felőli feljárójánál kaphatók. — A nagybányai festőiskola Fonyódon. A nagybányai festőiskola, mely Hollósy Simon mester vezetése alatt nyaranta a nagybányai müvésztelepeu szokott tanyázni, az idén a Ba­laton mellékére, a fonyódi hegyre költözött. Mintegy hatvan tagja van az iskolának, közte német, francia, angol, norvég és spanyol. A fiatal művészek képeket festenek a Balaton szép tájáról s a balatonmellóki népéletből. A magyar tengerről festett képaket az őszszel külön tár­laton fogják kiállítani. — Meghívó. A Festetics szobor le­leplezése alkalmával 1902. évi junius hó 8-án este a zalamegyei-, a keszthelyi gazdasági tanintézeti- ós városi fiatalság a Balaton partján honvéd zenekar köz­reműködésével sétahangvevsenynyel egy­bekötött velencei estét, tűzijátékot s táncestélyt rendez. Séta hangverseny fél 7 órakor, velencei est 8 órakor, tűzi­játék 9 órakor, tánc 10 órakor veszi kez­detét. Belépőjegyek a pénztárnál vált­hatók. A sétahangverseny-, velencei est­és tűzijátékra jogositó jegy ára : 1 korona, gyermekjegy 40 fillér. A táncestélyre 2 korona. (Közönséges utcai ruhában való megjelenést kérünk !) A tiszta jövödelem a felállitandó mensa akademika javára fordittatik. (Külön ineghivó nem lesz ki­bocsátva.) Felülfizetéseket hirlapilag nyugtáz az elnökség. — Színészet. Kunhegyi Miklós a szókes­fejérvár-szombai hely i ketülei igazgatója színtár­sulatával a jövő hét.en Zalaegerszegről városunkba megérkezik. Jun. 7-én a Korona szálló udvarán épült nyári színkörben kezdi meg előadásait. — Gyermek mulatság A keszthelyi elemi iskolások tavaszi, mulatságát, ma tartják meg az uradalmi erdőben. — A keszthelyi kereskedő ifjak egylete má­jus 28-án rendkívüli közgyűlést tartott Kóródy Si-. mou dr. elnök vezetésével. Elhatározták, hogy testületileg jelennek meg a Festetics György gróf szobor-leleplezési ünnepélyén. Indítványoz­tak, hogy az egylet a nyáron táncmulatságot rendezzen, mire Gut Vilmos egyleti titkár az egylet erkölcsi és anyagi viszonyait ecsetelvén, síjnálatát fejezte ki, hogy az egyletet nem ré­szas'tik támogatásban azok, kik első sorban vol­nának hivatva uzt erkölcsileg és anyagilag tá­mogatni. Kéri az elnököt, hasson oda, mi­szerint az egylet a kellő jj támogatásban része­süljön. Indítványa elfogadásával a gyűlés vé­get ért. — Berendelés, Az igazságügyminiszter Henc

Next

/
Oldalképek
Tartalom