Balatonvidék, 1900 (4. évfolyam, 26-52. szám)

1900-12-09 / 49. szám

6 BALATONVIDEK 1900. december 6. foga, behatolt tehát Ribiz Henrik ny. őrnagy házába s ellopott egy ezüst zsebórát. Pár napra rá Putheány Géza báró jégvermét feszitette fel s ellopott egy sonkát, csak azért, mert már régóta nem vásott tőle a foga. Ebből már Pén­zes uramnak is" juttatott. Bántotta a lelkiis­meret, megszökött Szigligetről, de Uzsa pusz­tán a csendőrök kezébe jutott, kik a tapolcai járásbíróságnak, adták át. — Köhögés gyakran előhírnöke a tüdőbaj nak, miért is uein ajánlható eléggé ilyen köhö­gés gyors megszüntetése. E célra legmelegebben ajánlhatjuk a kitűnő izü és páratlan hatású Réthi Béla b. csabai gyógy szerész által készített pemetfü cukorkát, mely mindennemű hurutot, rekedtséget, néhány nap alatt biztosan meg­szüntet. E közkedvelt cukorkák mindenütt kap­hatók dobozonkint 60 fillérért. — Nem újság, hogy a vasúton a boroshor­dókat akárhányszor kifúrják s a bort szépen kiszívják, a hordó pedig üresen érkezik rendel­tetési helyére. Ez történt a tapolcai vasúti ál­Inmáson is a mult héten. Pollák Emánuel bécsi borkereskedő nagyobb mennyiségű bort vásárolt s az állomáson egyik hordóját kifúrták, a bort szépen eltüntették. A tettest még nem sikerült felfedezni. — Megmérgezett murci Bakos Benő bala­ton-kisszőllősi lakost Koch Károly barátja meg­kínálta egy kis idei murcival a nyilt utcán. Mikor Bakos egyet húzott az üvegből, erős há­nyási inger és hasrágás vette elő. Az orvos megállapította, hogy a borba szénkéneg volt keverve. Bakos nem halt meg, de pár hétig ágy­hoz van szegezve. Kérdés, szándékosan került-e a szénkéneg a borba ? ! — Bicskázások. Szeles Sándor cserszegi lakos víg poharazás közben megpillantja régi ellenségét, Kozma Lajost, előveszi kusztoráját s nyakszirten szúrja. A sebesült testi sértést szenvedett s több napon át feküdt sebében. — Ugyanez a paraszt virtus szállta meg Erhardt János tüske-szentpéteri legényt, aki Horváth Flórián legény társát késelte meg. Csak nem akar ez a durva szokás alább szállani népünknél! — Megrögzött tolvaj. Salamon Turó József megint lopott, bár hat évet töltött már a bör­tönben, de a javulás szelleme távol maradt tőle. Legutóbb Lakatos István rezi lakos házában garázdálkodott. Az ily megrögzöttekkel szemben íihgyon is enyhe a mi büntető törvényünk. — Nagy tüz volt a napokban Pacsához tartozó Andorházán a hol Szenttnihályi Dezső földbirtokos istállója gyulladt ki s égett el. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy déli szél fujt, mert ellenkező esetben az egész major elég. A marhákat még idejekorán ki tudták hajtani belőle, de benn égett vagy 120 szekér bükköny a padláson. Egy cselédgyerek gyúj­totta fel, a ki ijedve szaladt ki belőle a tűz ke/detén. Egészen földig égett, mert oltani sem igen lehetett, mivel cseréppel volt fedve és pattogott. A kár körülbelül 15—16 ezer kc róna. — Az idagen forgalom érdekében intéző köreink mozgalmat indítottak, azonban nem ugy, hogy azt nagyban emelhetnék. Ma az ipar és kereskedelem az egész világ lő tényezője és épp ez vau nálunk háttérbe szorítva, a meny­nyiben . közönségünk nagy resze még ma is külföldön vasárolja külömböző szükségleteit. Nagyon kívánatos, hogy a nu közönségünk akkép segítse elő nagy vállalatainkat, hogy szükségletét ne külföldön, hanem hazánkban szerezze be. Ezáltal módot nyújt nagy iparo­saink és nagy kereskedőinknek vállalataikat oly­módon kibővíteni, hogy az idegenek tőlünk a a legjobb benyomással távozzanak. Ezt legjob­ban elősegíti az általánosan ismert »Parisi nagy áruház* (Budapest, Kerepési-ut 38.) hol az ösz szes használati ós szükségleti tárgyak óriási mennyiségben ós választékban vanuak felhal­mozva. Ezekről a most, megjelent, az 1901. évi téli és naptárral egybekötött képes nagy ár­jegyzéket kívánatra mindenkinek bérmentve ós ingyen küldi a kitűnő hírnévnek örvendő vállalat. — Visszaélt a bizalommal. Horváth Sándor süraeg-mihályfai lakos 276 koronás takarékpénz­tári könyvecskéjét rábízta szállásadó asszonyára, Fehér Jánosnéra, aki rutul visszaélt a bizalom­mal, mert a megtakarított pénz egy részét, 4-0 koronát, kivette a takarékból. Csalása napfényre derült s feljelentették a bíróságnál. — Szivárvány télen. F. hó 5-én reggel 8 óra tájban gyöny Törü szivárvány volt látható Hévíz és Verébhegy 7 irányában. Az özönvízre figyelmeztető természeti jelenség december hó­ban a lőcsei kalendárium szerint erős fagyot, nagy telet jelent. — Verekedések. Hajdinyák István dráva­óhidi illetőségű napszámos ós Vugrimsics Rudolf Csáktornyái lakos m. hó 26-án Budai János csáktornyai lakos korcsmájában szóváltás közben összevesztek, miközben Hajdinyák elővette kését és azzal Vugrimsics bal karján a fellett orvosi látlelet szerint 16 —18 napig gyógyuló szúrást ejtett. Hajdinyák a bűnjellel a csáktornyai kir. járásbíróságnak tény vázlattal átadatott — Vug­rinecz József ós Bajzok Mihály drávavásárhelyi lakósok f, hó 2-án éjjel, midőn a korcsmából hazafelé mentek, az utcán szóváltás közben ösz­sze vesztek ós Bajzek Vugriueczet késével ugy összeszurkálta, hogy az orvosi látlelet szerint 18 napi sérülést okozott. A hös Bajzek a Csáktor­nyái kir. járásbíróságnak feljelentetett. Budapesti levél. A közeledő kanlcsonyiünnepek ismét alkal­mul szolgálnak, hogy a vidéki közönség figyelmét egyes oly szükségletekre hívjuk fel, melyeket csakis a fővárosban lehet legjobban feltalálni. Első helyen Kertész Tódor müiparáru raktárát (Kristóf tér, gr. Teleki-palota), mely legújabban a m. kir. kereskedelmi muzeum magyar cikkei­nek. magyar majolikák, torontáli, |kalotaszegi stb, hímzések, varottasok, szőnyegek, stb. ela­dásával lett megbízva, karácsony estére alkal­mas játékszereit és a karácsonyfa-díszítéseket ajánljuk, melyek 2-50, 5 és 10 forintos összeál­lításban, egy dobozban a legszebb ós leggaz­dagabb választékot tartalmazza. A társas játé­kok és játék-asztal kellékei, roulet-játék, sakk, doutino stb. : a társas-játékok könyve, leirás ós utasítás 100-uál több társasjátékhoz, kívánatra 25 krért bérmentve inegküldetik. Legújabban megjelent a Lawu-tenuis társasjáték 1 frt. Foot­ball társasjáték 2 frt. Salta társasjáték 2 frt. Lotto- és egyébb játékok : nyeremény tárgyak összeállítása 5, 10—20 frt Fröbel oktatva mulat­tatójátékai, a leggazdagabb választékokkal játék­szerek kis gyermekeknek. A sport és torna cikkek. Részletes képes árjegyzéket, az annyira kedvelt valódi olasz, veronai vivó szerekről a Magyar athletikai szövetség által hitelesített sportcikkekről ingyen és bérmentve küld. Va­dász fegyverek és a vadászat egyébb kellékei. Lovagló-eszközök. Finom bőráruk. Porcellán ós díszműáruk, íróasztal kellékek, a varróasztal kellékei, háztartási cikkek, toilet.te cikkek, ke­délyderit.ö' meglepő tréfás tárgyak. Könnyen előadható büvészmesterség, mind a leggazdagabb választékban van raktáron és vau bemutatva Kertész Tódor legújabb árjegy zékében, melyet kívánatra ingyen és díj mentesen küld. A vi'lamvilágitás terén általános uagy feltűnést keltett, hogy a párisi világkiállításon a Siemens es Halske cég mily óriási mérvű ki­tüntetést nyert: 12 grand prix, 10 arany érem, 12 ezüst érem és 7 bronz érem jutalmazta azon érdemeket, melyeket e világhírű cég méltán ki is érdemelt., mert létesített villaiuvilági tási müvei mindenütt a legnagyobb elismerést vív­ták ki. A Siemens és Halske oég hazánk szá­mos városában rendezett be villamvilágitást ós esőátviteli t lepeket, melyek kitűnő rendszerűk­nél fogva mindenütt zavartalan világítást ós munkaerőt szolgáltatnak. Legújabban ismét Szer­biában az Uzicai szövőgyár részvónytár a.ság részére rendezett be a látenieus és Halske cég villant világítást és erőátviteli müvet, mely az ottani roppant nagy mérvű gyapjutermelós elö­uyösebb feldolgozására szolgál. Haj'óerül a Djet.ina folyó — mely a várostól egy kilométer távolságra folyik — használtatott, tél. Az első tervszerint csak a szövőgyár üzemének villamos hajtása célozgatott, azonban a vizerőuek teljes kihasználhatása céljából a villamvilágitás is be­rendeztetett, mi a vizerőuek értékesítése által rendkívül jutányos s a modern villamtechuika egyik legszebb eredménye. Igen celszerü karácsonyi ajándékul alkal­masak a Calderoni és Társa tanszer- és látszer­raktárábau (Vási-utca 1. és Kishid utca 8 sz.) igei ga> d;,g választékban található rajzeszközök és fizikai eszközök gyűjteménye az ifjúság ré­szére, olcsó árakon. Fényképészeti készü'ékek hölgyek, művészek és amateurök részére. Szem­üvegek és orrcsiptetők a legújabb ós a l«g­jobb alakokban, kitűnő üvegekkel lorguettek á la Pompadour teknősbéka csontból különféle hosszúságban. Színházi ós tábori látcsövek, sat. IRODALOM Karácsony. Már csak rövid idő választ el bennünket karácsonytól, a keresztény világ leg­szentebb ünnepétől. S ahogy közeledik kará­csony, a Megváltó születésének finnepe. ugy gyarapodik a családfők gondja, mit hozzon Jé­zuska a családnak. Az ajándék csak akkor lesz igazi józusi ajándék, ha nemcsak pillanatnyi örömet okoz, de egyúttal a lélek nemesítésére való, a jó er­kölcsökre hat. Ne csak anyagi, de szellemi haszna is legyen a karácsonyi ajándékoknak. Ezzel ünnepeljük meg legméltóbban a legszebb ünnepet. A könyv, a szellemet mivelö, lelket ne­mesítő, erkölcsöket tisztító könyv a legméltóbb karácsonyi ajándék. Ez vezette a Magyar Hir­lap-ot is, mikor elhatározta, hogy fennállásának tizedik évfordulójára egész kis könyvtárt juttat olvasóinak. Teljes tiz regény lesz a Magyar Hírlap karácsonyi ajándéka, tiz érdekes könyv, a ha­zai és külföldi szerzők legjelesebbjeinek mun­kái. A regényírók, kiknek munkáit az előfizetők megkapják, a következők : Hazai irók : Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Bársony István, Herczeg Ferenc. Külföldiek : Georges Ohnet, Emilé Zola, Marcel Próvost, Ridder Haggard, Leo Tolstoj. A könyveket ez óv december közepén kül­dik szét, ugy tehát, hogy karácsony ünnepére már mindenkinek a kezében lesznek. Erre vo­natkozólag pedig a következőket tudatja a kiadóhivatal: Könyvajándókra esakis azok az előfizetők tarthatnak számot, a kik közvetlen a Magyar Hirlap előfizetői. Akik egyenként vásárolják a lapot, vagy közvetve fizetnek elő tőzsdékben, papirkeresKedósben, csomagszállítónál, azok nem részesülhetnek ebben a kedvezményben. A könyvek kiosztása, illetőleg szétküldése olykép- történik, hogy minden féléves vagy egész éves előfizető tiz kötet regényt kap, minden ne­gyedéves előfizető öt kötet iegényt, minden hó­napos előfizető két kötet regényt. E megállapított rendszer alól a kiadóhi­vatal semmiféle kivételt nem tehet. Minden elő­fizetőnek e szabály alapján járnak ki az aján­dék-könyvek. Erre pedig a decemberi előfizetői lajstrom lesz az irányadó. Igy tehát aki most félévre vagy negyedévre előfizet: tiz, illetőleg öt kö­tet regényre tarthat számot. Azok akik decem­berben egy hónapra fizetnek elő, vagy ujitják meg előfizetésüket, két kötetet kapnak. Mindenkinek módjában vau tehát már most kiválasztani a kategóriát, amely neki és viszo­nyainak legjobban megfelel. Ezt mindenki maga határozza meg, a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez, hogy a döntést ne halaszsza sokára, nehogy a könyvek kellő szám­ban való kinyomtatása és szétküldése zavarral járhasson, ami a sok-sok ezer könyv mellett könuyen megtörténhetnék. Még csak azt kell mondanunk, hogy a küldött regények teljesen uj, csinos kiállítású, szépen fűzött könyvek lesznek, amely nemcsak pillanatnyi örömet szereznek, de minden könyv­tárnak díszére és becsületére válnak. Előfizetési ár : félévre 14 korona, negyed­évre 7 korona, 1 hónapra 2 korona 40 fillér. Tisztelettel a Magyar Hirlap kiadóhivatala Budapest, V., Honvéd-utca 10. Szerkesztői izenetek. A Pillangó. Közléséről szó sem lehet. írója a verselés szabályait sem ismeri. Rímei meg kegyetlen rosszak. Boldogságom. Legközelebb megjelenik. Igy már rendben vagyunk. Forró üdvözlet. B. Csáktornya. Pontosságáról egészen meg va­gyunk győződve. Csakis a postán múlhatott.. Tjssék csak bírálat alá bocsátani az emiitett dolgozatot,. Ragyogj reám. Megkaptuk. Köszönet. Levél megy. P. Egerszeg. Hiába vártuk az Ígéretet. T. Egerszeg. Ceruzával irt közleményt nem fo­gadhatunk el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom