Balatonvidék, 1900 (4. évfolyam, 26-52. szám)

1900-12-02 / 48. szám

4 1900. december 23. Teljes tiz regény lesz a Magyar Hírlap karácsonyi ajándéka, tiz érdekes könyv, a ha­zai és külföldi szerzők legjelesebbjeinek mun­kái. A regényírók, kiknek munkáit az előfizetők megkapják, a következők : Hazai irók : Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Bársony István, Herczeg Ferenc. Külföldiek: Georges Ohnet, Emilé Zola, Marcel Prévost, Ridder Haggard, Leo Tolstoj. A könyveket ez óv december közepén kül­dik szét, ugy tehát, hogy karácsony ünnepére már mindenkinek a kezében lesznek. Erre vo­natkozólag pedig a következőket tudatja a kiadóhivatal : Könyvajándékra csakis azok az előfizetők tarthatnak számot, a kik közvetlen a Magyar Hírlap előfizetői. Akik egyenként vásárolják a lapot, vagy közvetve fizetnek elő tőzsdékben, papirkereskedésben, csomagszállitónál, azok nem részesülhetnek ebben a kedvezményben. A könyvek kiosztása, illetőleg szétküldése olykép történik, hogy minden'féléves vagy egész éves előfizető tiz kötet regényt kap, minden ne­gyedéves előfizető öt kötet regényt, minden hó­napos előfizető két kötet regényt. E megállapított rendszer alól a kiadóhi­vatal semmiféle kivételt nem tehet. Mbiden elő­fizetőnek e szabály alapján járnak ki az aján­dék-könyvek. Erre pedig a decemberi előfizetői lajstrom lesz az irányadó. Igy tehát aki most félévre vagy negyedévre előfizet : tiz, illetőleg öt kö­tet regényre tarthat számot. Azok akik decem­berben egy hónapra fizetnek elő, vagy újítják meg előfizetésüket, két kötetet kapnak. Mindenkinek módjában van tehát már most kiválasztani a kategóriát, amel}* neki ós viszo­nyainak legjobbaii megfelel. Ezt mindenki maga határozza meg, a kiadóhivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez, hogy a döntést ne lialaszsza sokára, nehogy a könyvek kellő szám­ban való kinyomtatása és szótküldése zavarral járhasson, ami a sok-sok ezer könyv mellett könuyen megtörténhetnék. Még csak azt kell mondanunk, hogy a küldött regények teljesen uj, csinos kiállítású, szépen fiizött könyvek lesznek, amely nemcsak pillanatnjd örömet szereznek, de minden könyv­tárnak díszére és becsületére válnak. Előfizetési ár : félévre 14 korona, negyed­évre 7 korona, 1 hónapra 2 korona 40 fillér. Tisztelettel a Magyar Hírlap kiadóhÍDaiala Budapest, V., Honréd-utca 10. • Molnárok Lapja « Ez a szaklap hét évi fennállása után újévkor hetilappá alakul át a régi előfizetési ár megtartásával (ára egy évre 8 kor.) Praktikus rovataiban bőven értesül az •őt érdelő dolgokról : technikai haladásról, üzem­viszonyokról, kereskedelmi és közgazdasági hí­rekről, a belföld és külföld érdeklő eseményeiről a molnár, alkalmazott, gabona- és lisztkereskedő és sütő. A kiadóhivatal (Budapest, József-körut 33.) szívesen küld mutatvány-példányt annak, aki egy levelező-lapon hozzáfordul. Szerkesztői izenetek. Sarlay. Megkaptuk a küldött dolgokat. Óhajod szerint intézkedtünk. Piaci gabnaárak 1900. nov. 23. Buza . Rozs . . . Árpa. . . Zab . . . Burgonya . Kukorica 14 K. — fii. 12 K. 60 fii. 12 K. — fii. 11 K. 20 fii, 5 K — fii. 12 K 40 fii. Legjobb és legolcsóbb bevásárlási források Keszthelyen. Perpics Ferenc rézműves Keszthelyen, Balaton-utca. Raktáron tart saját gyártmányú pálinka kazánokat, üstöket, víz­melegítőket stb. Elvállalja mindennemű vasedények cinezését. Hizott sertések felé hasitva bármily súlyban kilónként 40 krért kapható mindenkor Havay­féie hentes üzletében Keszthely, Polgárvároson. T'szta szalonna-zsir literje 50 kr., sertéshús kilója 48 kr. Aki jutányosai] akar vásárolni kézimunkát, fehérneműt, harisnyát és ka­lapot az keresse fel Neumark Adolf férfi- és női divatáru üzletét Keszthelyen a vá­í őshaza átellenében. Heímann Lajos J tennallo jo hírnévnek örvendő lakatos műhelyét Keszthely, Andrássy-tér. Készit min­dennemű épület vasalást, disz sirkeritéseket, vasrács­kapukat, szoba-sürgönyök felállítását, kutak és fegyve­rek javítását stb e szakba vágó munkákat. Kövér Gyulái munkák pontos és íz ' bádogos műhelye Keszthelyen jfj Városház-utca. Elvállal bármi­nemű épület munkák és disz­léses elkészítését. Épület- és bútor asztalos 558- i I legolcsóbban készit Gász József épület- és bútor asztalos Keszt­helyen Hajdu-utca. Prácser Sándoi mily kivitelben. Elvállal jutányosabb áron. szíjgyártó Keszthelyen Vá­1 rosház-utca. Készit minden e szakba vágó múnkákat bár­mindennemű javitásoKat a leg­Legfinomabb cukor, kávé, Rum-Real, tea, cognak. valódi magyar bánáti búzából előállí­tott hengerliszt és rizsa kapható Schleiffer Lipótnál Keszthelyen, Andrássy-tér. Bakonyi Gábor | férfi szabó Keszthely, Hajdu­utca. Elvállalja bárminemű férfi ruhák mértékszerinti pon­tos elkészítését a legjutányosabb áron. Haraszíovics István tara liesztneiyen Ta­polcai-utca. Elvállal mindennemű temetések rendezé­sét helyben és vidéken, elvállalja továbbá hullák szál­lítását is. munkákat, fürdőkáda­kat és min­Épület- és diszgíi bádogos dennemü bádogos mun kákát, a legjutányosabb árban és a legcsinosabb kivitelben készit Sárváry Zoltán bádo­gos tapolcai-utca, Tompa-féle ház. Kész férfi- és quermekruhák uD válasz­tékban a legolcsóbban kaphatók Huss Ferencnél Keszt­helyen Fő-utca a Városházzal szemben. (tapétázást) mindennemű kárpitos és díszítő mun­pontosan és jutá­nvos áron készit Sztavenik János kárpitos és diszitő Keszthelyen, Fő-utca Reischl-féle házban. Szoba kárpitozást g Vegyi és finog fejjéraegü András Keszthely, Városház-u'ca. tisztítását elvállalja Kövessy Albel Igtván epület- és bútor asztalos Keszt­helyen, Sajka-utca. Elvállal min­dennemű épület munkákat, készit ebédlő és háló szoba berendezéseket a legcsinosabb ki­vitelben. Kitűnő njinó^égü cgerépkályhákaí, tüzhelyburkolatokat a legdíszesebb kivitelben, minden színben készit és raktáron tart, ugy szintén kályha ra­kásokat, javitásokat, pontosan és szakszerűen a legszo­lidabb árak mellett teljesít Baksa János kályha-müves Keszthelyen, Hajdu-utca 334. Neuvald Adolf szabó mester Kesz hely, üzlet a főgvmnasiummal szemben. Nagy választékban tart raktá­ron bel- és külföldi gyapjúszöveteket. Megrendeléseket pontosan teljesít. patkó- és kocsikovács Keszthelyen Lehel-ut­ca 130. sz. Pontosan s a legolcsóbban készit mindennemű kocsi vasalásokat bármily kivitelben. Ló vasalásokat a legnagyobb figye­lemmel készit bármily hibás és elferdített patkolásokat helyrehoz, valami t mindennemű géprészek lekovácso­lását elvállalja. Elterditett patákat helyrehoz. Bertha Sándor __ _ _ - és tűzhely-raktár. vaskereskedés i^t t Fried ir d i ' *• w w W Vfc v M kályhák, mindenne­mű épüjet és bútor vasalások nagy választékban a leg­olcsóbban kaphatók Frank Ign&a vaskereskedésében Keszthelyen, Fő-utca. Bartos Márk ^r^ Kegyen, v á­rosház-utca. Elvállalja min­lennemü civil és egyenruhák mértékszerinti pontos el­készítését, valamint mindennemű ruhák javítása-, átala­kítása* és vasalását. ju r , • poi cellán és üveg ke­Csompo Gaoor poi cellán és üveg ke­reskedése Keszthí" ^ (Fő-utca.) Ajánlja. san felszerelt kereskedését. Nagy választékban porcellán edények, képek, tükrök, asztali- és íüggő lámpák. Min­dennemű kép keretezést és üvegezéseket pontosan s a legolcsóbban készítek. Hitelképes egyéneknek részlet­fizetésre is. _ n|u l l cipész, Keszthely, Fő-utca Nagv luZaiail lűnac Sándo r­fél e házban. Készit min­P jJ ÍJ dennemü lérfi-, női- és gyermek cipőket. Szolid munka és pontos kiszolgálás. •> — . _ . _ _ kárpitos és diszitő, Neuvald Adolfne mai szemben Keszthely. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgál. Fényképészeti miiterem Satrál Andor Keszthely, (Széchenyi-utca.) Ajánlja a mai kor igényeinek megfelelően berendezett fényképészeti műtermét. A legolcsóbban és Ízlésesen készit minden­nemű felvételeket bármily időben. Kis képek után na­gyításokat s minden e szakba vágó munkákat. Legolcsóbb "bevásárlási — t - Lröbl Ármin ajánlja dúsan felszerelt T fi P T Á ej" raktárát a téli idényre Jáger-ingek, ~ •• • nadrágok, harisnyák, kesztyűk, kez­dett női kézimunkák és kellékek, mélyen leszállított árakon. Bronner Hermán sx s3 helyen a Tapolcai-utcában, ahol a legjobb ét' lek kü­lönbnél-különb italok és legjobb zamatu kávé, thea stb. különlegességek olcsó áron kaphatók 45 szoba, bel- és külföldi lapok állanak a közönség rendelkezésére. Le^oM) szivarka hüvelyek legnagyobb választékban és legolesóbban kaphatók Si:jánBzky József Könyvkereskedésében Keszthelyen, Fő-utca. Épület- és "bútor asztalos munkákat, szalon-, ebédlő- és hálószoba berendezése­ket a legszebb kivitelben nagyon előnyös árért készit Kenyeres József épület- és bútor asztalos Keszthely Polgárváros. Schleiffer Izidor tárát. Téli keztyük, téli harisnyák és alsó ruhák, kézi munkák mindennemű kivitelben. Függő- és asztali lám­pák, gyermek-játék és diszmü árukból. Jutányos árak, pontos kiszolgálás. TvllT^UCl AnTAl cs. é» kir. szabadalmazott müórás és ékszerész ajánlja nagy raktárát, arany és ezüst órákban. Dus vnlaszték arany, ezüst s gyémánt gyűrűk, fül Ibevalók, melltük és egyéb legújabb divatú különlegességekben. Legol­csóbb, árak. pontos kiszolgálásról kezeskedik. Himzéseket és monogram elkészítését elvállalom bármi alakban. Mindezeket ere­deti szinger varrógépen teljesítem. Úgyszintén elfoga­dok tanítványokat fizetés mellett. Heffler Lajosnó. TAM MÁr™ ® s divatüzletében meg­V SLCS IViUI érkezett máris a MIKULÁS minden lehető kivitelben, mire b. figyelmét felhivja a fenti cég a nagyérdemű közö <> sógnek. Winkler Vilmos r^y-S vésését a legrövidebb idő alatt a legjutányosabb árban, valamint aranyozást és ezüstözést elvállal, kizárólag egyedüli arany és ezüst műves. TVTflr^öirn "R, férfi-, női- és gyermek-cipő ITXadlliWliU ±W. raktárát ajánlja a t. c. kö­zönség szives megtekintésére. Megrendelések a leggyor­sabban és legjobb kivitelben, bámulatos olcsó árban eszközöltetnek. Megjöttek a Krampuszok és Mikulások. Az őszi idény beálltával, valódi jamaikai rumot, teát, különféle legfinomabb tea-süteményeket, valamint cukorkákat, cukrozott gyümölcsöt, valódi bor­ber datolyát, minden egyéb csemege dolgokat a legju­tányosabb áron a legfinomabb minőségben ajánl Marton Móric Keszthelyen. TVTl l?*e!?l „Korona" szállodás. MLLáUdÚ lYliJiöCt Ajánlja kényelemmel be­rendezett szobáit 80 krtól feljebb, továbbá jó magyar konyháját. Havi abonoment ebéd és vacsora 18 frfc. Hetenkint háromszor zeneestély. és a legdivato»abb női és férfi divatáru cik­Bámulatos olcsó kek, női kalapok, mindennemű legújabb kézimunkák, il­latszerek, különféle arcporok, különlegességek mellftt­zőkbe kaphatók Roeenfcerg Bála női- ós férfi divatára, üzletében Keszthelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom