Balatonvidék, 1900 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1900-01-14 / 2. szám

6 BALATONVIDEK 1899. január 14 után megkezdődött a tánc s csak a reggeli órák­bau ért véget. Az erkölcsi sikerhez igen szép anyagi is járul. A keszthelyi kereskedők társulata által ren­dezett estély mind szellemileg, mind anyagilag fényesen sikerült. A jelen volt. nagyszámú kö­zönség a közreműködő urakat lelkes éljenzéssel és tapsokkal,- Krausz Irma, Szabó Frida ós Pol­lák Terka úrhölgyeket pedig gyönyörű zongora­játékukért a tapsokon kivül remek virágcsok­rokkal is jutalmazta. A tánc rózsás kedvvel folyt virradatig. Az idő rövidsége miatt a hölgy ko­szorúból a következő csokrot köthettük : Welt­ner Jakabné, Dezsényi Árpádné, Hermán Sán­dor drné, Bozó Gézáné, Somogyi Elekné, Szabó Ida, Hofman Arnoldné, |Weltner Adolfné (Gu­lács), Práger Tivadarné, Manovill Mórné, Mandl Pálné, Pető Yiimosné, Breyer Gyuláné, Krausz Lajosné, Pollák Ferencné, Hochstádter Mórné, Hermann Vincéné, Braun Arnoldné, Garay Sán­dorné, Gerstl Károlyné, Murai Lajosné, Hofman Béláné, Rónai Hermanné, Kovács Mórné, Hajdú Fülöpué, Grosz S.-ué, Veháp Lajosné, Greiner Antalné, Böhm Mihályné, Kovácsevicsné, Rai­mann Ferencné, özv. Farkas drné, Braun Ar­noldné, Lőbl Arminné, Ejury Nándorné, Steg­müller Károlyné, Radó Yiimosné; Nagy Zsíg­mondné, Kohu Kálmánné, Fisch Mórné, özv. Kósáné, Simon Alfrédné, Meizler Károlyné, Braun Józsefué, Schwarc Mórné, Lackenbacher Jakabné, Mérei Ignácné, Berényi Béláné, Ko­vácsné. — Szabó Frida, Krausz Irma, Pollák Terka és Margit, Péteri Magdolna, Kohu Frida, Hofman Jolán, Lázár Helén Hofman Janka, Ejury Mariska, Kovácsevits Margit, Veháp Lina, Raiman Lina, Braun Mariska, Siuger Joláű, Anton Teréz, Gerstl Elvira, Fisch Jetta, Majer Böske, Fisch Mária, Rosenberg Jolán. A részle­tekről jövőben. HÍREK. — Személyi hir. Gróf Festetics Tassilo ur ő cxcellentiája a jövő héten nejével H&­milton Mária herceguővel és 3 leányával hosz­szabb idejű tartózkodásra Bécsbe utazik. — Képviselőtestületi üles. Január 8-án a városi képviselet ülésén a községi iskolaszékbe tagokul beválasztattak: Csanády Gusztáv dr. Pákor Adorján, Csathó Alajos, Barna György, Beck Sándor. Biró József, Burány Gergely dr., Csirke Iván, Dezsényi Árpád dr. Hoffman So­ma,Lénárd Ernő, Nagy xstván, Neumark Béla dr., Oppel Károly, Pető Vilmos, Scliadl János, Spar­szam Pál. Stieder Lajos, Takácli Imre, Ullmanu Venczel, Reischl Venczel és Bozó Géza; a vá­rosi számadások megvigsgálására Lénárd Ernő, Hofímann Soma, Stieder .Lajos, Hofímann Miksa és Rozenberg Manó képviselőkből álló szám­vizsgáló bizottság választatott. Az ipariskolai felügyelő bizottság: Lénárd Ernő, Oppol Ká­roly, Gyarmati Lajos. Szalay Ignáe, Laky Péter, Gerstl Károly, Zitterbarth Kálmán és Hoffman Arnold tagokból alakult meg; a tűzrendészettel Schadl János, Veháp Ferenc es Hofímann Mór bizattak meg; a pénztárrovancsolást Forster Ferenc és Sövegjártő Lajos fogják teljesiteni. Azután a községi közmunkát állapították meg. Bevétel 852 frt 90 krban van előirányozva. Eb­ből a közutakat és Hajdu-utcát fogják javitani. Végül Kupitskó István vágóliidi szolga íizetése havi 5 frtról 8 írtra emeltetett. t Németh János ny. táblai tanácselnök a Li­pótrend keresztese tegnap 80 éves korában Bu­dapesten elhalt. A megboldogultban Stelfánits Ferencné testvérbátyját gyászolja. — Utbizottsági gyűlés. F. hó 12-én d. e. 9 órára Bogyay Máté elnök áltaKösszehivott ut­bizottsági gyűlés nagy érdeklődés mellett folyt le Keszthelyen a városház tanácstermében, melyre a nagy számban összejött járásbeli utbizottsági tagokon kivül a zala-egerszegi m. kir. államépi­tészeti hivatal képviseletében Puskás Kálmán kir. mérnök is megjelent. Az elnök a gyűlést megnyitván, felolvasta a közigazgatási bizottsági határozatot, mely szerint Bezerédy Lajos alsó­páhoki, Dezsényi Árpád dr. és Ányos Kálmán keszthelyi lakosok utbizottsági tagoknak nevez­tettek ki. Ezután következett a keszthelyi já­rásban levő törvényhatósági közutak fenntartá­sára az 1900. évre előirányzott fedőanyag fel­osztási kimutatás részletes tárgyalása, mit Pus­kás Kálmán kir' mérnők előadása után az utbi­zottsági gyűlés elfogadott; csak a keszthely-sü­megi közút 17—18 és 18-19 kim., továbbá a kesztheiy-fenéki th. közút 5—6 kim. szakaszára kért 5—5 halommal többet ; okadatolta e kérést azzal, hogy az előbbi két hely természeti fekvé­vésénél fogva igen alacsony és süppedékes, az utóbbi helyen pedig az uradalmi gyepű tart nagy árnyékot, miáltal az úttest soha sem szá­radhat ki ugy mint máshol. Végül a keszthelyi járáshoz tartozó községek beszámoltak a mult évben teljesitett, közmunkáról és megállapodás történt az 1900. évben előirányzott közmunka hováforditása tárgyában. — Szabó György kanonok. A magyar kütholicizmus s általáhan a magyarság gyászt ül egy nagytekintélyű magyar katholiküs pap halélán. Szabó György veszprémi apátkanonok, megyénk szülöttje, a nagy idők vitéz tevékeny­ségű tényezője, a szegények jótevője meghalt. Szabá Geőrgy Sz.-Békáliáu született 1825: de­cember 19-én. A szábadságharc, mint növendék­papot találta, de őt ís, mint a katholiküs theoló­giák hallgatóit lelkesedése a liouvédtáborba ve­zette. A szabadségharc leveretése után folytatta a theologiát s 1854, augusztus 17-én pappá szenteltetett. Néhány évi kápláukodás után a veszprémi papnevelő vicerektorává neveztetett ki, 1861-ben a veszprémi káptalan a kiliti-i (Somogyin.) plébániára mutatta be. Itt töltötte Szabó György élete javát, résztvevén Somogy­megye közügyeiben. 1878-bau a karádi kerület esperésévé. 1885. szentszéki asszeszorrá, ugyan­ez évben még veszprémi kanonokká neveztetett ki, egyúttal Veszprém városi plébános is lett, mely állásában is ujabb levelekkel gj'arapitá ba­bérkoszorúját. 0 Felsége 1896-ban Szt.-ilouáról nevezett címzetes földvári apáttá nevezte ki- — Az ősz főpap hosszabb szenvedés után január 1'2-én hajnalban hunyt el. — Kinevezes. 0 felsége a király Sipos Jó­zsef zala-egerszegi kir. törvényszéki aljegyzőt a zala-egerszegi kir. törvényszékhez Müller; Ferenc győri törvényszéki aljegyzőt a tapolcai kir já­rásbírósághoz albiróvá kinevezte. A Keszthelyi iparosok Dalköre január hó 7-én Lakatos Vince Csorna-premontrei kanonok, főgimnáziumi tanár eluöklésével tartotta évi rendes közgyűlését. A közgj ülés első tárgyát a dalköy 1899. évi működéséről egybeállított jelen­tés képezte. A közgyűlés az elnök által egybe­állított s a dalkör minden egyes mozzanatára kiterjeszkedő s általa felolvasott terjedelmes jelentést lelkesült éljenzéssel tudomásul vette. Ezután az 1899. évi pénztárosi számadások vizs­gáltattak felül, melyeket a közgyűlés jóváhagyó­lag tudomásul vett s Bernát József pénztáros­nak a felmentvényt megadta. A közgyűlés kö­vetkező tárgyát a dalkör tisztviselőinek megvá­lasztása képezte, mely, miután a dalkör a volt tisztviselőségnek a lefolyt évbeu teljesitett mű­ködéséért elismerő köszönetét nyilvánította, a következőleg eszközöltetett: Elnökké Lakatos Vince, alelnökké: Gyarinaty Lajos, jegyzővé Pöltz Pal, pénztárossá : Bernáth József és ház­naggyá : Polgár Antal újból megválasztattak. — igazgatói kinevezés. A vallás- és közoki tatásügyi miniszter a nagv-kauizsai községi elem­iskolának az állam kezelésébe való átvétele al­kalmáöól Vencel Rezsőt a központi iskolához Szalay Sándort a külvárosi iskolákhoz, Szabé Istvánt a VI. és VII. kerületi (kis-kanizsai) elemi iskolához igazgató-tanítókká kinevezte. — Egyházmegyei hir. A lemoudás folytán megürült zalabéri plébániát Osadinszky György, csabrendeki káplán nyerte el, az ő helyére Danassy György z.-gógánfai segédtelkészt küld­te a megyés püspök. — Nith Norbert János a szt. Ferencz ren­diek tartományfőnükje a veszprémi egyházme­gye kötelékébe lépett. Mint értesülünk, a nagy­kanizsai városi kórházban fogja jövőben a lel­készi teendőket végezni. Benne egyházmegyénk egy tudományosan képzett papot nyert. — Ügyészségi megbízottak. Az' uj bűnvádi rend egyik sajátsága, hogy a járásbíróság előtti bűnügyi eljárást is egészen átalakította. Eddig a büntető járásbiró vagy aljárásbiró egymagá­ban volt a vádló és az ítélő közeg is. Ezután vád és védelem épen ugy fog egymással küzdeni a járásbíróság előtt is, mint ahogy eddu* csak a törvényszék előtt történt. A vádat a járásbí­róság előtt az uj törvény értelmében az ügyész­ségi megbízottak fogják képviselni. Az ügyész­ségi megbízatás némi díjazással vau egybekap­csolva. Keszthelyen ügyészségi megbízott Hoff­mann Soma ügyvéd, helyettese Zeferovits János járásbirósági aljegyző. Pályázat. A veszprémi megyéspüspök a helybeli megüresedett kántori állásra ianuár 30-ra pályázatot hirdet. Az állás javadalma pénz­ben számítva körülbelül 1200 frt ós lakás. Meg­kívántatik, hogy a pályázók a zenében éa ének­ben teljesen szakképzett, conzervatorium végzett egyének legyenek. A kérvények a helybeli plé­bánián adandók be. — Tisztivizsgat tett állatorvosok. — Kozár Manó novai ós Viasz Nándor csáktornyai járási állatorvosok az állatorvosi tiszti vizsgálatot le­fették és képesítő bizonyítványt kaptak ; ezzel az 1888. VII. t. c. 133. illetőleg 136. §-ban a törvényhatósági, valamint az állami állatorvosi szolgálatra előirt minősítést megszerezték. ' — A keszthelyi jótékony nőegylet által rendezendő kalikó-estélyre legjobb kivitelben ka­likó-kelmék kaphatók Hcchstadter Mór üzletében. — Szegenysorsu iparosok segélyezése Né­hai Unterberger Ferenc, a keszthelyi ipartestület boldogult emlékű disztagja által elszegényedett iparosok segélyezésére tett s ez idő szerint 22.800 frtofc tevő alapítványának 2000 koronát tevő 1899. évi kamatai január hó 7-én osztattak ki az alapítvány kezelőbizottsága által kijelelt ipartestületi tagok között. Segélyért 72 jelent­kező volt, akik közöl 39 részesült segélyben. A segélyezettek közöl egy 100 korona, 38 pe­dig 50—50 korona segélyt kapott. A vallás- es közoktatásügyi miniszter Steinhadt Izidor dr. bécsi lakosnak megengedte, hogy a bécsi cs. kir. egyetemen szerzett orvos­tudori oklevele alapján Magyarország területén orvosi gyakorlatra bocsáttassék. Mint levelezőnk írja, nevezett orvos ezen nyert engedély folytán Zala-Egerszegen már le is telepedett. — Kimutatasa keszthely-balaton-szt-györgyi h. é. vasút dec. havi üzleti bevételeiről. Sze­mélyek után 2019 kor. 30 fii., 6095 klgiamm podgyász után 81 kor. 40 fii., 10850 klgramm feladott gyorsáru uiáu 149 kor. 35 fii., 12933 klgramm kiadott gyorsáru után 149 kor. 58 fii. 572698 kilgramm feladott teheráru után 1897 kor. 91 fii., 791069 klgramm kiadott teheráru után: 1696 kor. 81 fii. összes bevétel 6094 kor. 35 fii. Összes bevételek az 1899. évben : 36138 kor. 47 fii. Podgyász után 1857 kor. 40 fii. Feladott gyorsáru után 1888 kor. 62 fii. Kiadott gyors­áru után 2003 kor. 31 fii. Feladott teheráru után 15441 kor. 40 fii. Kiadott teheráru utáu 26000 kor. 00 fii. — Összeg 83.389 korona 20 fillér. — Sertesek szallitasanak megszoritasa. a sertés vész járványnak folytonos uralgása miatt a sertéseknek a Csáktornyái és perlaki járások­ból Ausztriába való szállítása betiltatott. — A zala-egerszegl korházi bizottság Mangin Károly dr. elnök elnöklete alatt gyűlést tartott, amelyen előterjesztették a kórházi kifözőnőktiek azt a kérelmét, hogy az egyes étadagokért az elődének fizetett egységes árakat fizesse a bi­zottság, valamint az ápolók után megállapított havi étkezési dijat emelje fel. Tekintve, hogy folyamodó árlejtés utján vette ki egy évre va­gyis 1900. május l-ig akifőzést, a bizottság ké­relmének nem aaott helyt. — Előterjesztették az országos vöröskereszt egylet abbeli megke­resését, hogy a közkórház háború esetén vállal­kozzék 15—20 sebesült katona befogadására, amely esetben a kórház kisegítő kórház jelleget nyer. A bizottság a kijelelt célra 15 ágyat ajánl fel az időközönként fennálló napi ápolási dij mellett, amely jelenleg 69 kr. Mivel ezen fela­jánlás folytán a közkórháznak oly szereket is kell beszereznie, amelyek más betegeknél vagy épen nem, vagy kivételesen a legritkább eseti­ben használhatók a kórházi bizottság megkere­si a vöröskereszt egylet zala-egerszegi fiókját, hogy a szóban forgó szerek beszerezhetése vé­gett a kiosztás alá eső évi összeg terhére kórházat állandó évi segélyben részesíteni szí­veskedjék. Végül a bizottság tagjai Mangin Károly dr. buzgó elnöknek boldog újévet kí­vántak, amit ő köszönettel viszonzott. — Az uj szőlők adómentessege. Köztudo­mású dolog, hogy az uj szőlők bizonyos ideig az állami adó fizetése alól fel vannak mentve. Es pedig filokszera által kipusztított s újra be­ültetett szőlő 10 évig adómentes, ha időközben más mivelési ág alá vonatott i* ; ha parlagon marad, 6 évig adómentes. A szénkéneönzéssel föntartott szőlő adójának két harmad részét en­gedik el, de ezt évenkint kell kérni; — a di­rekt termő amerikai vesszővel beültetett szőlő

Next

/
Oldalképek
Tartalom