Balatonvidék, 1900 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1900-01-14 / 2. szám

7 6 évig adómentes ; az inmunis homokba ülte­tett szőlő 6 évig élvezi az adómentességet. Ed­dig ezt az adómentességet csak az egyenes ál­lami adóra kérhették, most azonban a közigaz­gatási biióság kimondotta, hogy az ilyen szőlők tulajdonosaitól az általános jövödebni pótadó som szedhető be. — Az elemi iskolák bezárása. A keszthelyi elemi iskolák az uralkodó járványos betegség miatt bizonytalan időre bezárattak. — Szökött katona. Horváth Józseí alsó­eőri (Vasm.) illetőségű közhuszár f. hó 10-én éjjel megszökött. A nyomozás szerint B.-Szt.­György-feló vette útját, két tizedes azonnal utána indult, de sehol sem találták. Melékeseu legyen mondva, hogy Horváth Jóska cigáuy, nem csoda tehát, ha kissé nehezére esett a ka­szárnyai élet. Hegedülni, eőri bicskát csinálni bizony kedvesebb foglalkozás, mint a »császár kenyerén* tengődni. A megyei központi választmány Csertán Ká­roly alispánnak mint a központi választmány elnökének elnöklete alatt f. hó 4-én a várme­gyeház nagytermében ülést tartott, amelyen Fi­tos Márton választmányi tag és jegyző felol­vasta a belügyminiszternek az uj választási tör­vény végrehajtása tárgyában a központi választ­mányhoz mult hó 22-én érkezett nagy fontosságú körrendeletét, amelyet a választmány éljenzés­sel vett tudomásul. Ezután a bizottság megál­lapította a vármegye mind a kilenc országgyű­lési képviselőválasztó kerületében a k»rület ösz­«zes községeinek mindegyikére, szám szerint 570 községre, az egj'negyed úrbéri telek földadó minimumát, amelyet az egyes községek az alis­páni hivatal rendeletére képviselőtestületi ülé­seiken állapítottak meg előzetesen. Intézkedett egyúttal a választmány, hog}" az összes közsé­gekre vonatkozó földadó minimumot feltüntető jegyzőkönyv sürgősen kinyomassék és a közsé­geknek megküldessék ; szigorúan utasítja egyút­tal a községek elöljáróságait, hogy a jegyzö­könyvet január hó 11-töl 18 ig, vagyiz 8 napi közszamlére kitegyék, egyúttal, hogy a közszem­lére kitétel határidejét megelőzőleg a szokásos legkiterjedtebb módon köztudomásra hozzák, va­lamint az f, hogy érdekeltek a szóban levő ha­tározat ellen a kitétel utolsó napjától számitolt ujabb 8 nap alatt a kir. kúriához intézett és az alispánhoz benyújtandó felebbezéssel élhetnek. — A miniszter a pulai tüzkárosultaknak Pula község az ősz folyamán majdnem teljesen a tűzvész áldozata lett. A belügyminiszter a ká­rosultak segélj-czésére a mult hét folyamán 300 frtot, utalványozott. — Halálozás. Hermán Rezsó tót-szent-már­toni plébános ép mikor január elsején az éjféli szentmisét elvégeste s visszatért a sekrestyébe, hirtelén rosszul lett s szélhűdés következtében meghalt. Ismerősei körében nagy megdöbbenést keltett váratlan, tragikus halála. Az ifjú pap ép január elsején egy éve foglalta el a plé­bániát" — Az »iparhatósági megbízottak* válasz­tása január hó 7-én, Takách Imre főszolgabíró elnöklésével tartatott meg, mely alkalommal az 1900-ik évre iparhatósági megbízottakká meg­választattak : Albel István, Bálás Ferenc, Be­rényi Béla, Beznica György, Bozzay Bálint, Frank Ignác, Geiger János, Halász Gotfried, Hoc István, Károlyi Gábor, Kovács Mór, Polgár Antal, Reischl Imre, Sujánszky József, Szabó János, Szalay Ignác, Szerdahelyi Jenő, Tálos Ferenc, Weicy József és Zitterbart Kálmán. Az iparhatósági megbízottak január hó 9-én tar­tották alakuló ülésüket, melyen elnökké Zitter­bart Kálmán választatott. — Pártoijuk a magyar ipart ! Bizonyára hallották már t. olvasóink is, hogy az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület neve cime alatt magyar gyártmányú gyufát hozott forga­lomba a temesvári gyufagyár. Figyelembe véve, hogy a gyufa minősége kitűnő, hogy a magyar ipar terméke s végül, hogy a tiszta haszon egy tekintélyes hányadát az E. M. K. E, kapja : le­hetetlen, hogy szives pártfogásukba ne vegyék az E. M. K. E. gyufát. Kérjünk tehát minden­kor és mindenütt E. M. K. E. gyufát azon biz­tos tudatban, hogy — a legkisebb áldozathoza­tal nélkül — a magyar ipar s a magyar köz­művelődés ügyétszolgáljuk. Kereskedőinket pedig ez uton is felkérjük, hogy a sok selejtes kül­földi ipartermék helyett árusítsanak E. M. K. E. gyufát ! — Adomány. Egy, magát megnevezni nem akaró társaság 34 koronát adományozott a keszthelyi kath. legényegylet házalapjára, a mi­ért hálás köszönetet, mond az egylet elnöksége. — Verekedő polgárok. Sármellék nyugalmát egészen felkavarta egy véres verekedés, mely a napokban a község nyílt utcáján történt. A ve­rekedés hősei Szakos Károly, Dedai József és Fécs Mihály, akik rátámadtak Joidamig József polgártársukra s rajta késsel több sebet ejtettek s midőn a szerencsétion már kiszabadult kezük­ből, Szakos Károly egy hatlövetű íorgópisz­tolylyal rá is lőtt, de nem talált. A hősködöket átadták a keszthelyi járásbíróságnak. — A nagy kanizsai népiskolák államosítása. Január 7-én uyilt meg harmincöt tanítóval N.­Kanizsa uj állami népiskolája. Nehezen indult meg a nagy-kanizsai népiskolák államosítása. Még 1897-ben kérte a város a közoktatási kor­mányt, hogy a 4000 frtnyi államsegitségét ujabb 19000 forinttal emelje, Megokolta a várcs azzal a kérelmét, hogy saját erejéből tart fönn főgim­náziumot, hatosztályu polgári fiúiskolát, négy osztályú polgári leányiskoiát, kisdedóvót és ipariskolát 1896-ben a városnak csak népokta­tási intézeteire 42.456 frt fedezetlen szükséglete volt. A közoktatási kormány féltvén Kanizsa város tanügyét, megtagadta a város ujabbi ál­lamsegitség irauti kérését, de nyomhan hozzáfo­gott a város népoktatásügyének gyökeres orvos­lásához. Wlassics miniszter ezzel hatalmas kul­turprogramjának ismét egy részletét váltotta be. 0 mondta ezt egyik bndget beszédjében, hogy ott, a hol a magyar elem nagy atraktiv erőt képvisel, ott a magyar elemnek hóna alá kell nyúlni és támogatni kell. íme, ezúttal Dunántul egyik tiszta magyar érdekenek züllő félben levő népoktatásügyét mentette meg és fölállította Dünántul a z.-szt.-grót és zala-egerszegi állami elemi iskolák mellé a magyar kultura harmadik védőbástyáját Nagy-Kanizsán. — A Csáktornyái kereskedelmi kaszinó évi közgyűlése elé terjesztették az egylet évi mű­ködéséről szóló jelentést, valamint az évi szám­adást ; a közgyűlés mind kettőt helyeslőleg tu­domásul vette és az igazgató választmánynak a felraentvény t megsdta. A költségvetést — a vá­lasztmány javaslatához képest — megállapítot­ták. A tisztújítás eredménye : Hirschmaun Adolf elnök, Hoch-inger Sándor alelnök ; választmá­nyi tagok : Mózes B., Strahia Ferenc, Wollák Rezső, Strausz Sándor, Mayer Ármin, Bachrach G\ öző, Gráner Mór. — Miniszteri elismerés. Lukács pénzügymi­niszter Odor Géza pénzügyi tanácsoshoz zala­egerszegi pénzügyigazgatóhoz elismerő okiratot küldött abból az alkalomból, hogy néhány hó­napi igazgatósága alatt a zala-egerszegi pénzügy­igazgatóságnál tiz év óta tizenhétezerre felsza­porodott hátralék ötezerre apadt le. Kubelik Jan Nagy-Kanizsáu. Nagy-Kanizea város közönségének oly műélvezet,™ van kilátása, amelyről bízvást el lehet mondani, hogy egy évszázad alatt csak eg3 rszer van rá kilátás. Ku­belik Jan, a 19 éves cseh művész, aki hagedű­játékának csodáival megbabonázta a budapesti közönséget, Nagy-Kanizsáu is be akarja mutjitni folyó ho 24-án művészetét. — A n.-kanizsai polgári egylet december hó 31-én Bentzík Ferenc dr. elnök elnöklete alatt tartott rendkívüli közgyűlése megbízta ^vá­lasztmányt, hogy a Polgári-Egylet összes ingat­lanait áruba bocsáthassa, de figyelemmel arra, hogy az ingatlan, főkép a kert, olyan kezekbe jusson, hogy a szép kert a nagyköiönségtől el ne vonassék. A Polgári-Egylet, mely évtizede­ken át a kertet a nagyközönség részére nagy áldozatok árán fentartotta, joggal elvárhatja, hogy a város közönsége ezt móltányolja s a kertet a nyilvánosság részére biztosítsa. — A pacsai gazdakör mennyire viseli szi­vén a járásban levő kisebb gazdák érdekeit, mutatják azon hasznos dolgok, melyeket rövid idő alatt véghez vitt. A pacsai fogyasztási szövetkezet, mely virágzásnak örvend, az ő kez­deményezésére alakult, — állatdijazást rende­zett, a közel mult napokban tartott gyűlésen - pedig elhatározta, hogy egy nagyobbszerü - szőlíőtelepet léfesit, hogy a járásban levő y szőllőbirtokesok szőlleik ujjáültetéséhez szüksé­ges anyagot könnyebben és olcsóbban besze-, I. rezhessék. Továbbra i.v koronázza siker a kör működését! — Hűtlen cseléd. Ami a gazdámé az hz enyém is, — de ami az enyém ahhoz, a gaz­dámnak semmi köze. Ily formán gondolkodott Schaffer Andor zala-szt.-mihályí postamester cselédje is. Igen nagy szeretettel a fehéme­müek iránt, ezeket gyűjtögette, amellett azon­ban a koronásokat sem vetette meg. A cseléd addig lopkodott, mig rajt vesztett. Észrevették s följelentették a csendőrségnek, kik elkísérték a tolvajt Egerszegre. Ott gondolkodhatik az „enyém, tied, övé" külömbségéről. = Fehér bab Amerika számára. Egy ame­rikai vállalkozó irt a, székesfővárosi tanácshr.z, hogy hajlandó bármilyen mennyiségben fehér babot vásárloni. A budapesti vásárcsarna.k igaz­gatósága fölszólítja tehát az ország összes ter­melőit, hogy eladásra szánt fehér bab készletét, nála jelentse be. Cim : Központi vásárcsarnok igazgatósága Budapesten. — Pásztorok útadó mentesek. Egy konkrét, esetben a közigazgatási bíróság kimondotta, bogy a cselédek utadó-mentesek ; mivel pedig a pász­torok is oselédeknek tekintendők, ezek sem tar­toznak ut.adot fizetni, — Magánvadörök cselédekiü tekintendők és fölesketésük mellőzendő. Nálunk általában az a szokás uralkodott, hogy magánosok va­dászterületükön alkalmazotf vadőröket a közi­gazgatási hatóságnál bejelentették, hol azok i'el­eskedtettek és hivatalos bizonyítvánnyal láttattak el. Most a belügyminisztérium kimondotta, hogy a vadászterületek tulajdonosainak, v. bérlőnek a vadak gondozására s a vadászterületek őrzé­sére alkalmazott vadőre az 1876. XIII. t. e. 1 §-a értelmében cselédeknek tekintendők, s miu­tán e törvény sem az 1883. XXIII. sz. a cse­lédek felesketéséről nem intézkedik, a vadőrök esküt nem tesznek. — Lövöldöző toivaj. Kelemen János a Za­la-Egerszeg-zalalövői ut mentén lévő csurgaszi csárda tulajdonosa a minap este borért akart a pincébe menni. Ahogy a pincéhez ért, megüt­közve tapasztalja, hog3 T a pince zárva van s a kulcs hiányzik. Kutatni kezdte a kulcsot, de nem találta. E közben az útszélre ment, a hol egy sötét alakot pillantott meg. A mint feléje közeledett, ez oda kiáltott, hogy ne közeledjék, mert lelövi és tényleg tett is több lövést a csárdás felé, de szerencsére nem talált. A csár­dás visszaszaladt a csárdába és vendégeivel ül­dözőbe vették az ismeretlen tettest, ez azonban az éj sötétjében nyomtalanul eltűnt. Valószínű­leg lopni akart, de megakadályozták tettének kivitelében, a pince-kulcsot azonban magával vitte. — Meglopta a szülőit. Ernyei Ferenc ebor­gényi lakés Zsohár Mári rokonleányt örökbe fogadta és saját gyermeke gyanánt tartotta. Megbízott a leánykában, ki most töltötte be a 11-Uí életévét, de rutul visszaélt a beléje he­lyezett bizalommal, mert a minap nevelőszülői távollétét felhasználva, 4 db. 10 frtos bankje­gyet magához vett s azzal Gombosházára szö­kött. A káros a tolvaj rokona lévén, a bűnvádi eljárásnak folyamatba tételétől elállott. — Állategészségügyi állapot megyénkben. Lépfene miatt egy, takonykór s bőrféreg miatt egy, sertésvész miatt pedig 20 község van me­gyénkben hatósági zár alatt. = Hogy mennyire nevezetesek a zala-eger­szegi állatvásárok .bizonyítja, ur. a körülmény, hogy alig mulík el hét, hogy ;i helybeli rendőr­kapitányi hivatalnál ne tudakozódnának az or­szág különböző vidékeiről a vásárnapok iránt. Igy a minap a nagysárói barsmsgyei bérgaz­daság s szeszgyár tudakolta a vásár napjait, hogy azokon megjelenhessen. Ez csak örvende­tes jelenség s kívánatos, hogy mivel több ide­gen vevő jöjjön, hogy az állat-állomány értéke ezzel emelkedjék. — Legjobb orvosság. Mindazok, kik gyo­morbaj, étvágyhiány, rossz emésztés, májfajdal­mak, kólika, vérszegénység, ideges fejfájásban szenvednek, használják a világhirü Pserliofer vér­tisztító labdacsokat, melyek teljesen ártalmatla­nok, gyorsan és biztosan hatnak és a legelső­rendű orvosok által ajánltatnak. Ilaszuos szolgá­latot vélünk tenni t. olvasóinknak, ha e kitűnő gyógyszert, b. figyelmükbe ajánljuk. 1 tekercs, mely 6 doboz á 15 labdacs 1'05 frt,. .4 pénz elő­zetes beküldése után 1 tekercs h 1-25 frtért. 2 tekercset 2 30 frtért, 3 tekercs, t, 3 35 frtért, küld bérmeutve Pserliofer J. gyógy >zeiiára, Bécs, I. Siugerstrasse 15.

Next

/
Oldalképek
Tartalom