Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Baja, 1900

VI. Az ifjúság öntevékenysége. Tóth Kálmán-önképzökör. Az intézet igazgatója, mint tiszteletbeli elnök, az önképzőkör veze­tésével a lefolyt tanév elején dr. Madarász Flóris tanárt bízta meg. Az alakuló gyűlés 1900 szeptember hó 16-án volt. Ezen a vezető tanár körvonalazta azon elveket, a melyeknek az önképzőkör tevékeny­ségét irányítaníok kell annyival is inkább, mert szem elől tévesztésük megszünteti az ilyfajta ifjúsági körök létezésének jogosultságát. A leg­főbb irányító elvet kifejezte P. Thevvrewk Emil körünkhöz 1876-ban intézett levelében, a melyben a tiszteletbeli taggá történt megválasztatását megköszönte. „Valamint — írja a magyar tudományosság e dísze -— a delphii templom csarnokának falán az állott, hogy ismerd meg magadat, úgy minden önképzőkör ajtaja fölé ezt a feliratot óhajtanám: először a szükségest, azután a hasznost s azután a gyönyörűségest!" Sokan manapság az önképzőkört gyakorló iskolának nevezik és méltán, mert tagjai mindama szépnek és jónak gyakorlásával képzik tovább magukat, a melyekre az iskola oktat. Épen ezért különösen a különböző tanulmányok köréből választandó szabadelöad'ísohra hívta fel a vezető tanár a kör tagjainak figyelmét. Míg egyrészt így az iskolában szerzett ismere­teik bővülnek, addig azoknak formába öntése stílusukat, értelmes előa­dása pedig előadó képességüket fejleszti, e mellett megszokják a nyil­vános fellépést, a mire az élet különböző körülményei olyan sokszor kényszerítik az embert. Az ismeretek fejlesztését czélozzák még a tanul­mányok köréből vett felolvasások, a művészi előadóképesség fejlesztését pedig jeles költemények elszavalása. Mindezeken felül még jelentős sze­repet töltenek be az önképző munkásság körében a műfordítások, a melyek egyéb hasznuktól eltekintve tökéletesbíthetik a formaérzéket, a verselési ügyességet és mindenesetre több értelmük van, mint bármiféle

Next

/
Oldalképek
Tartalom