Petőfi Népe, 2011. október (66. évfolyam, 230-255. szám)

2011-10-25 / 250. szám

6 2011. OKTÓBER 25., KEDD GAZDASÁG : ■' '' ,>v Közösen kutat a Mól és a RAG A mol és a bécsi Rohöl- Aufsuchungs AG (RAG) ok­tóber 20-án megállapodott a Balatontól délre, Nyugat- Magyarországon található inkei olaj- és gázkutatási te­rület közös kutatásáról és termeléséről. A terület a partnerek által egyenlő arányban birtokolt Mol- RAG West Kft.-é. A RAG Ausztriában, Németország­ban, Lengyelországban, Magyarországon kutat és termel, utóbbiban százszá­zalékos leányvállalatán, a RAG Hungaryn keresztül aktív. A társaság az európai földalatti gáztárolás egyik jelentős szereplője.'Partne­reivel 2011-re 5 milliárd köbméterre kívánják növel­ni együttes tárolókapacitá­sukat. Napkollektoros pályázat indul ma indul az Új Széchenyi- terven belüli Zöld Beruhá­zási Rendszer (ZBR) nap- kollektor pályázata és de­cember utolsó napjáig tart, de előbb is lezárulhat, ha elfogy a 2,97 milliárd fo­rintos keret. A pályázaton lakástulajdonosok vehetnek részt. A legfeljebb 12 laká­sos társasházak is pályáz­hatnak, de csak akkor, ha minden tulajdonos részt vesz abban. Egy napkollek­toros melegvíz-készítő rendszer telepítésére a költ­ségek fele, de maximum 80Ű£zer forintos vissza » ... ne m térítendő állami támo­gatás jár. Új étkezési utalvány a piacon az idén várhatóan 2 milli­árd forint értékben bocsát ki és forgalmaz Paletta ét­kezési utalványt a Posta Pa­letta Zrt. A Magyar Posta Zrt. leányvállalataként lét­rejött társaság vezérigaz­gatója, Krátky Attila szerint október elejétől 14 ezer üz­letben lehet jegyeikkel fi­zetni, a hálózat napról nap­ra bővül. Novembertől mintegy 300 kiemelt pos­tán készpénzért és azonnal meg lehet majd vásárolni a dolgozóknak szánt Paletta étkezési utalványokat. Erős év után a konzervipar agrárpiac A kereslet csökkenésére számítanak a csemegekukoricát exportáló cégek ló évet zárnak a világ má­sodik számú exportőré­nek számító magyar cse­megekukorica-előállítók az idén, jövőre azonban a kereslet mérséklődése várható. A gyártók az ag­rárhatékonyságban rejlő tartalékokkal próbálnak előnyre szert tenni. Braunmüller Lajos A mirelit csemegekukorica első számú exportőrének számító Amerikában és a konzervek ki­vitelében első Thaiföldön is csökkent a világpiacra eladható mennyiség, elsősorban a két or­szág kedvezőtlen időjárása mi­att. A világon mindkét szeg­mensben második exportőrnek számító Magyarország tehát ko­moly keresletnövekedést tudott kielégíteni az idén, ráadásul az exportpozícióknak a gyenge fo­rint is jót tett. Jövőre azonban a hirtelen jött felfutás mérséklő­dik, és a belső fogyasztás vissza­esésére is számítani lehet. Az ágazati szereplők az alapanyag árában látnak tartalékokat. A válság hatására centralizá- lódott a termelői kör, amelytől vásárolunk - utalt a beszállítói hatékonyság fókuszba kerülésé­re egy nemrégiben tartott sajtó- eseményen Gáspár József. A Bonduelle hazai agronómiái igazgatója hozzátette: ezzel együtt is 2011-ben az előző évi­Marad a kanadai kvóta elsősorban az erős magyar lobbi hatására került vissza a szenzitív termékek listájá­ra a csemegekukorica az Európai Unió Világkereske­delmi Szervezettel (WTO) folytatott tárgyalásain, így valószínűleg kvótával és vé­dővámokkal akadályozza meg a közösség, hogy szá­mottevő mennyiségű kana­dai áru kerüljön a területére - tudta meg a Világgazda­ság. Erre azért volt szükség, mert félő volt, hogy a fa­gyasztott áruban nagy ter­melőnek számító USA kana­dai viszonteladókon keresz­tül exportál Európába. Időnként az időjárás is „besegít” a konzerviparnak, az idén például az amerikai és thaiföldi rossz idő javította a magyar exportőrök esélyeit hez képest nőtt az a termőterü­let, ahol a cég számára beszállí­tott növényeket termesztették. Gáspár elmondta: a Bonduelle a partnerek kiválasztásában alap­vetően szektorsemleges, de el­sődlegesen a nagyobb termelők, a tészek vagy nagyobb agrárvál­lalkozások közül kerülnek ki a beszállítóik. A minimális terület egy partner esetében 50, a leg­nagyobb termőterület 450 hek­tár körül alakul. A cég egyik fő profilja Magyarországon a cse­megekukorica előállítása, ezt több mint 8 ezer hektárról szál­lítják be - tette hozzá Gáspár. A folyamatos alapanyag-ellá­tás érdekében a cég biztosítja a szerződéses partnereinek a vető­magot, ha kell, a vetőgépet is, emellett előfinanszírozással, ön­tözéssel is segít, valamint maga gondoskodik a beszállításról is. A társaság számára az export növekedése jelent további lehe­tőséget. A Bonduelle ennek érde­kében felvásárolta az orosz Cecab csoport üzletrészeit, hogy a keleti piac felé nyisson, 2009- től fogva pedig már Kanadában terjeszkedik. „Csak az alapanyag-felvásár­lásban vannak költséghaté­konysági tartalékok, más ponto­kon nem tud az iparág javítani eredményességén” - nyilatkoz­ta a Világgazdaságnak Losó Jó­zsef. A Mirsa Zrt. vezérigazga­tója kiemelte: „A minimálbér emelkedése miatt a bérköltsé­gen nem tudnak spórolni, és az iparág az energiaköltségeit sem tudja lejjebb szorítani. Techno­lógiai fejlesztéssel sem lehet előbbre jutni, hiszen a magyar szereplők mindegyike már most is világszínvonalú üze­mekkel dolgozik. A konzervdo­bozok ára sem szorítható lej­jebb, három nagy gyártó mel­lett nincs árverseny ezen a pia­con, így csak az agrárium haté­konyságán keresztül csökkent­hetők a kiadások. A hazai viszo­nyok között egy hektáron 12, de akár 22 tonna csemegekukori­ca termelhető, vagyis a szórás rendkívül nagy” - tette hozzá a vezérigazgató. Bonduelle Central Europe Kft. Mirelité Mirsa Zrt. 2008 2009 2010 2009 2010| Árbevétel 35 016 32 192 n.a. Árbevétel 2891 2720 Üzemi eredmény 3 437 2 893 n.a. Üzemi eredmény 435 315 Adózott eredmény 1820 456 n.a. Adózott eredmény 446 393 Mérleg szer. ered. 1820 456 n.a. Mérleg szer. ered. 388 393 Saját tőke 7 294 7 750 n.a. Saját tőke 3919 4335 Hosszú lej. köt 0 0 n.a. Hosszú lej. köt 319 286 Mérlegfőösszeg 28 608 26 576 n.a. Mérlegfőösszeg 4665 4976 (ÜZLETI ÉV: IŰUUS 1.- IŰNRIS 30. MILLIÓ FORINT) FORRÁS: KIM (MILLIÓ FORINT) FORRÁS: KIM A termelők által megszabott árak azonban tudnak még kel­lemetlen perceket okozni a fel­dolgozóiparnak. „Az idén az időjárás kifejezetten kedvező volt, ám a gyártók mégis kény­telenek voltak árat emelni. En­nek oka, hogy a hagyományos gabonafélék és olajnövények kedvező áruk miatt vonzóbbá váltak a termelők számára, mint a költségesebben termel­hető és betakarítható zöldségfé­lék, így a vetésterület csökke­nése nyomán az alapanyag több termény esetében 40-50 száza­lékkal drágult tavalyhoz képest - mondta el Losó. A jövő évre a Mirsa vezérigaz­gatója az exportlehetőségek és a belső kereslet egyidejű mérsék­lődését látja. „Jövőre a termés nem lesz rossz Amerikában, és Thaiföldön sincs minden évben áradás. A belső fogyasztás pedig talán még a jelenleginél is ala­csonyabb lesz. így a jelenlegi ter­melési szint mellett könnyen egy túltermelésbe futhatunk bele. Én most nem biztatnék senkit termelésnövelésre, vagy beruhá­zásra” - tette hozzá Losó József. Terjeszkedik a Tesco Szlovákiában és nálunk kereskedelem A legnagyobb értékesítő és egyben a legnagyobb vásárló is az áruházlánc Szerkeszti: Németh Márk, karrier@vg.hu Vezérváltás a Microsoft élén PAPP ISTVÁN (39) lett a Mic­rosoft Magyar- ország ügyve­zető igazga­tója. Drajkó Lászlót váltja a poszton, ahová a Cisco Systems regionális vezetői tisztségéből érkezik. A Ciscónál 1999-től dolgozott, majd 2007-ben váltott, s 2010-ig a Magyar Tele- komnál tevékenykedett. Közgazdász végzettsége mellett a Warnborough University MBA-diplomájá- val rendelkezik. ■ VG Az év végéig további nyolc bolt megnyitásával számol a Szlová­kiában brit Tesco kiskereskedel­mi üzletlánc. A Tesco az idén ed­dig 10 új üzletet nyitott Szlová­kiában - idézte az MTI a pozso­nyi Új Szó hétfői kiadását, amely szerint a Szlovákiában 1996-ban megtelepedett brit hálózat az 1000 négyzetméternél kisebb expressz boltoktól a hipermarke- teken keresztül egészen a bevá­sárlóközpontokig jelenleg 101 üzletet működtet, emellett 17 benzinkút és több saját logiszti­kai bázis tartozik a hálózathoz. A cég ebben az évben már tíz üzletet nyitott, és 470 új munka­helyet hozott létre. Az év végéig ez a szám további 170-nel nőhet és a szlovákiai alkalmazottak száma elérheti a 9 ezret. A magyarországi Tesco-Global Áruházak Zrt. a március elsején kezdődött üzleti évben eddig egy 5000 és egy 3000 négyzetméte­res áruház mellett még három kisebb üzletet nyitott, és év végé­ig további kettő kezdi meg a munkát. A cég az elmúlt ló év során mindig visszaforgatta a nyereségét: a február 28-án zárt üzleti évben közel 40 milliárd fo­rintot fordított beruházásokra, és 29 üzlet nyitása révén mint­egy 1500 új munkahelyet terem­tett, s összesen 53 ezer négyzet- méterrel növelte az eladóterét. így az üzleti év végén a háló­zathoz tartozó 116 hipermarket, 24 szupermarket, 34 expressz bolt és 32 kis formátumú áru­ház 22468 embernek adott munkát. A cég számos munka­helyet teremtett olyan térség­ben, ahol a foglalkoztatási muta­tók rendkívül kedvezőtlenek. A társaság a 666,5 milliárd fo­rintos bruttó árbevétel után a ke­reskedelmi vállalatok közül a leg­magasabb összegű, 10,7 milliár­dos válságadót fizette be a költ­ségvetésnek. Az üzletlánc a vál­ságadóval együtt összesen 70,5 milliárd forint adót fizetett az egy évvel korábbi 61,9 milliárd után. A fogyasztói igényeket figyelem­be véve az áruházlánc kibővítet­te a termékkategóriák körét, így novemberi beszállítói fórumán már a zöldség- és gyümölcster­melő cégeket is várja a többi, már megszokott termékeket (cseme­ge, hús, tejtermék, pékáru, tész­tafélék, konzervek, sütési segéd­anyagok, bor és más szeszes ita­lok) előállító cégek mellett. Nemcsak a legnagyobb érté­kesítők, de a legnagyobb vásár­lók is vagyunk Magyarországon, és az elmúlt évben 21 milliárd fo­rint értékű magyar élelmiszer- terméket exportáltunk - mond­ta egy sajtóbeszélgetésen'Gerry Gray, a hálózat tavasszal kineve­zett vezérigazgatója. ■ D. K. Tesco-Global Áruházak Zrt. 2009/2010 2010/2011 Árbevétel 573 309 583 596 Üzemi eredmény 10906 4 899 Adózott eredmény 9 740 4 796 Mérleg sz. eredmény 9 740 4 796 Saját tőke 262 519 267 315 Hosszú lej. Köt. 30 593 41 459 Mérlegfőösszeg 448 584 506 462 (MILLIÓ FORINT, AZ ÜZLETI ÉV VÉGE: FEBRUÁR 28.) FORRÁS: KIM

Next

/
Oldalképek
Tartalom