Petőfi Népe, 2011. augusztus (66. évfolyam, 178-203. szám)

2011-08-09 / 185. szám

PETŐFI NÉPE - 2011 AUGUSZTUS 9., KEDD 5 KULTÚRA Hatnyelvű szótár a magyar meseírótól Nem jutott pénz mindegyik díjra 2i. század 34 nemzet képviseltette magát a szilikátművészeti triennálén A 150 ezer kötetet őrző Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban ismét különleges kincset muta­tunk be Érseki Litera-Túra rova­tunkban. A régi magyar köny­vek közül az egyik legnevezete­sebb példány Pesü Gábor 1538- ban megjelent hatnyelvű szótá­ra. Pesti Gábor magyar meseíró, szótárszerző és bibliafordító, aki elsőnek adta ki a négy evangéli­um fordítását magyar nyelven 1536-ban, Bécsben. Pesti az is­mert források alapján valószínű­leg Pesten született, ám arról nincs adat, hogy melyik évben. Ifjúkorában budai humanista körökkel került kapcsolatba, és lemásolta Janus Pannonius Cor­vinában őrzött verseit. Szintén Bécsben jelentette meg Aesopus meséinek magyar fordítását, majd 1538-ban a híres hatnyelvű - latin, olasz, francia, cseh [bohemicae], magyar és né­met - szótárát. A szerző egy ré­gebbi, 1531-ben Nürnbergben ki­adott ötnyelvű szótár latin, olasz, francia, cseh és német értelmezé­seit magyarral egészítette ki. Jankovich Miklós a kalocsai pél­dányról 1834. május 14-én iga­zolja, hogy a könyv első kiadása, és az akkori történelmi Magyar- országon az egyetlen példány. ■ nomencla: TVRA SEX LINGVARVM, Lattnr,íralícíu,GalJíca:,Bohemícac, Hungaríca: SC Germanica ♦ Lingna Suté Hungirica nouitec acce(Tír,ctin* Latinam díftionű cjnlurtmarú, quar prius dcprauatar fürtát if fttrntionr. Per Ga^ bnciemPanuoiuú Pcjihinum. Ööwlniíur Se# fciTay fpiacbcit l SUttm | Cütlfd) / ^tanpó|ifd)/T:chcfTii|cli,/<5Hii/ genfet) rnb Ceutfcb. S fjtiíT-e ÍOKijím ini’ Stoffe. í ' :::■ Cí se Etiíeií. fyans&inptienw, : Cuni Priuikgio. 5? A szótár címoldala Meseudvar idén utoljára A Meseudvar látogatói vásári forgatagba csöppenhetnek szer­dán 17 órától a Nép Iparművé­szeti Múzeum kertjében. Zenél a a Ba-Hor-Ka, esőhelyszín: a NIGY nagyterme. A rendezvény a Meseudvar utolsó előadása. ■ Örömünnep volt vasárnap a Nemzetközi Szilikátmű­vészeti Triennále díjkiosz­tója. A művészeti verseny hangulatát az sem tudta beárnyékolni, hogy a fiatal tehetségek díjára idén nem jutott pénz. Rákász Judit Japán, török, cseh kérdések keve­redtek angol, spanyol válaszok­kal, sőt néha egy-egy magyar szót is elcsíptünk vasárnap dél­előtt a Cifrapalotában. Mintha nemzetközi művészeti találko­zón lettünk volna valahol Euró­pában, esetleg a Szigetről ugrott volna át egy nagy csapat érdek­lődő, egymás munkáját értő fi­gyelemmel szemlélő fiatal mű­vész. Az idei triennálén 34 nem­zet képviseltette magát. A művé­szeti verseny témája a 21. század volt, s a szervezők - a Nemzetkö­zi Kerámia Stúdió és a Kortárs Kerámia Művészetért Alapítvány - arra hívták az alkotókat, hogy kötöttségektől mentesen, újító szándékkal nyúljanak a témá­hoz. A felhívásra 190 - kerámiá­val, porcelánnal, üveggel és be­tonnal dolgozó - művész küldött alkotást. Az öttagú nemzetközi zsűri 86 tárgyat válogatott be a kiállításra.- Ma, amikor az art deco tár­gyak soha nem látott áron kel­nek el külföldi aukciókon, bíz­vást gondolhatjuk, hogy előbb- utóbb a kerámia-, porcelán- és üvegművészet kortárs alkotásait is hasonló kultusz övezi - mond­ta Halász János, a Nemzeti Erő­forrás Minisztérium parlamenti államtitkára megnyitóbeszédé­ben. - A kiállított alkotások kö­zött vannak provokatív művek, és a kortárs dizájn irányába mu­tató munkák. Összességében a triennále anyaga sokszínű, mint egy gótikus templomablak, aminek bemutatásához keresve sem találhattak volna jobb hely­színt, mint a Cifrapalota. A megnyitón szót kért Setsuko Nagasawa keramikus- művész, aki ígéretet tett arra, hogy szorgalmazni fogja hazá­jában, hogy minél több egyete­mi csoport vegye fel a kapcsola­tot a kecskeméti stúdióval, és mielőbb kapcsolódjanak be az itt folyó munkába.- Nagyon meggyőző volt A megnyitó előtt/után a Triginta Percussion Trió muzsikált mindaz, amit a stúdióban láttam - mondta a Nemzetközi Kerá­mia Akadémia tagja. - Az itt fo­lyó munka színvonala, az alko­tóközösség mint közeg egyaránt ösztönzően hat a művészekre. Ezt tükrözi vissza a páratlan kortárskerámia-gyűjtemény is, mellyel a stúdió büszkélkedhet. Nagy dolgokat mindig egy kö­zösség összetartó ereje hozhat létre - mondta Probstner János, a Nemzetközi Kerámia Stúdió vezetője a dicsérő szavakat fo­gadva.- A művészeknek sok nehéz­séggel kell megküzdeniük, és ez nem csak Magyarországon van így. Idén nem tudjuk kiad­ni a fiatal tehetségeknek járó díjat, mert nincs rá anyagi fede­zet. Nem tudjuk, lesz-e negye­dik triennále. Ami biztos: nyil­vánosan köszönetét mondunk mindazoknak, akik mellénk áll­tak, és támogatásukkal segítet­ték a triennálét. 1. helyezett alkotás - Nagy Márta: Kígyó a kertben 2. helyezett alkotás - Vanessa Cutler: Egymásba fonódva 3. helyezett alkotás - Elzbieta Grosseová: Örvény Díjak és díjazottak A zsűri által legjobbnak ítélt munkákat a Nemzet­közi Szilikátművészeti Triennále rangos díjakkal igyekszik támogatni. I. DÍJ: Nagy Márta - egymillió fo­rint és egyéni kiállítás a Museionban, az NKS kecskeméti galériájában II. DÍJ: Vanessa Cutler - 750 ezer forint és egyéni kiállítás a Museionban, az NKS kecskeméti galéri­ájában ni. DÍJ: Elzbieta Grosseová- 500 ezer forint és egyéni kiállítás a Museionban, az NKS kecskeméti galéri­ájában NKS PÁLYAKEZDŐ MŰVÉSZ díj - A zsűri úgy döntött, hogy nem adja ki a díjat. A kecskeméti Freeline Kft. 100 ezer forintos különdí- ját Kemény Péter nyerte. A zsűri BERND PFANNKUCHE- a Neue Keramik kiadója és főszerkesztője, a Nem­zetközi Kerámia Akadé­mia tagja (Németország) SETSUKO NAGASAWA- keramikusművész, a Nemzetközi Kerámia Aka­démia (IAC) tagja (Fran­ciaország) fusz György DFA habil.- keramikusművész, a Kortárs Kerámiaművésze­tért Alapítvány kuratóriu­mának elnöke (Magyaror­szág) GAÁLENDRE- artist designer (Magyar- ország) PROBSTNER JÁNOS- a Nemzetközi Kerámia Stúdió alapítója és igazga­tója, a Nemzetközi Kerá­mia Akadémia Tanácsá­nak tagja (Magyarország) r Nagydíj Moréin Edit budapesti zománcművész a napokban vette át a kecskeméti Boldog Karol Wojtyla Barátság Központ nagydíját, melyet Farkas P. József alapító igazgató a 37. Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepen készült munkákból nyílt kiállítás alkalmából ajándékozott a művésznőnek. A díjátadón a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep igazgatója, Gyergyádesz László is jelen volt. Morelli Edit sem érkezett üres kézzel: a család éve alkalmából egy csodálatos tűzzománc alkotást adományozott a Wojtyla-háznak. (S. H.) Árvák hercege a Cifrapalotában Rákóczi Kiállítják a vodkáért visszaszerzett szablyát is II. Rákóczi Ferenc oklevele, Thö­köly Imre levelei és a Rákóczi villámaként is emlegetett Ocs- kay László kuruc brigadéros nyerge is látható lesz a Cifrapa­lotában augusztus 19-én nyíló nagyszabású történelmi emlék- kiállításon, mellyel a Rákóczi- szabadságharc 300. évfordulója előtt tiszteleg a megyei múzeu- | mi szervezet. \ Az Árvák hercege című tárlat | anyagában olyan tárgyak sorát 5 tárják a közönség elé, amelyek­ig ről a legtöbb múzeum legfeljebb álmodozhat. Bemutatnak példá­ul egy Rákóczi korabeli aranyo- | zott, ezüstveretes, szarumarko- | latú magyar szablyát, melyet 1945-ben a szovjet katonáktól szerzett vissza egy idős paraszt- ember egy üveg vodkáért. A szabadságharc történetét és az eseményekben fontos szere­pet játszó történelmi személyi­ségek alakját korabeli metsze­tek, fegyverek, katonai felszere­lések idézik meg. A Kiállítás nagy teret szentel a Rákóczi és a Zrínyi család történetének, és bemutatják azokat a kuruc és la­banc egyenruha- és zászlóre­konstrukciókat, amelyek a kö­zelmúltban készültek a szolnoki Damjanich János Múzeum meg­rendelésére. Az Árvák hercege megnyitója augusztus 19-én, 17 órakor lesz. A kiállítást Bányai Gábor, a me­gyei közgyűlés elnöke nyitja meg, az eseményt megtiszteli je­lenlétével R. Várkonyi Ágnes történész, akadémikus, aki a korszak legjelentősebb kutató­ja és ismerője. Mint Bognár Ani­kótól, a Cifrapalota vezetőjétől megtudtuk: a tárlat időtartama alatt megtekinthető lesz Bán Frigyes 1953-as Rákóczi hadna­gya című filmje - minden idők harmadik legsikeresebb ma­gyar filmje -, az érdeklődők a kuruc kort idéző novellákat ol­vashatnak, tárogatózenét hall­gathatnak. A tavaszi ’48-as kiál­lítás sikere nyomán ismét lesz családi nap, zenés est és tudo­mányos előadás, de a gyereke­ket már a megnyitó idején foglal­kozásokkal várják. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom