Petőfi Népe, 2011. június (66. évfolyam, 127-151. szám)

2011-06-07 / 132. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. JÚNIUS 7., KEDD 5 KULTÚRA Kihirdették a Bánk bán és a Víg özvegy szereposztását A fogadóban Petőfivel szalkszentmárton A nagy tekintélyű szaktársak adták a kitüntetést Belvárosi Orgonaesték - a 14. évfolyam első hangversenye A következő színházi évad első négy bemutatójának szereposz­tását tette közzé Cseke Péter, a kecskeméti Katona József Szín­ház igazgatója a társulat szom­bati évadzáró ülésén. Az első premier szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján lesz a Ruszt Stúdió Színházban. Katona József Bánk bánját Bagó Bertalan rendezésében láthatja a közönség. A címszereplő Fazakas Géza, Gertrudis Danyi Judit, Ottó Orth Péter, Melinda Zeck Juli, Biberach Szemenyei János, Endre király Pál Attila, Ti­borc Kiss Jenő. Az első nagyszínházi bemuta­tó Agatha Christie Egérfogója, amelynek szeptember 30-án lesz a premierje. A darabban Danyi Juditot, Ferencz Bálintot, Csémy Balázst, Réti Erikát, Kiss Jenőt, Hegedűs Zoltánt, Szeme­nyei Jánost és Téby Zitát láthat­ja a közönség. Fazakas Gézát, a Bánk bán címsze­repében láthatja a közönség Október 7-én az évad lassan hagyománnyá érő Szász János rendezése következik. Füst Mi­lán Boldogtalanok című drámá­jában Kőszegi Ákos, Bognár Gyöngyvér, Trokán Nóra, Sára Bernadette, Sirkó László, Faza­kas Géza játssza a főbb szere­peket. A negyedik bemutató a régen várt nagyoperett lesz. Lehár víg özvegyét Szerednyey Béla ren­dezi. A primadonna Sáfár Móni­ka, az Operettszínház művésze lesz. A bonviván A nyomorultak­ból jól ismert Egyházi Géza és Kiss Zoltán, kettős szereposztás­ban. Az előadásban láthatjuk még többek között Csombor Te­rézt, Csizmadia Lászlót, Zavaros Esztert, Simon Boglárkát, Sirkó Lászlót és Pál Attilát. ■ Különdíjjal tüntette ki a szalkszentmártoni Petőfi emlékmúzeumot a Pulszky Társaság - Magyar Múzeu­mi Egyesület és az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága. Miklay Jenő Ha létezik mennyek országa, ak­kor létezik az örökkévalóság mú­zeuma is, amit Majsai Károly igazgat - így mondják Szalk- szentmártonban. A falu tudósa bizonyára elégedetten tekint most mindazokra, akik gondját viselik szeretettel a földi világ­ban örökül hagyott művének: a Petőfi-emlékmúzeumnak. Az utódok megújították az állandó kiállítást, nívósra gyarapították a múzeum határokon túlra is át­nyúló szakmai, társadalmi kap­csolatait, fejlesztették a múzeum- pedagógiát, formálják a helyi kö­zösség életét, gondolkodását. Ilyen érdemekért kapták most a rangos kitüntetést a múzeumok idei majálisán. Talán önmagának sem kívánna többet az alapító, szava pedig csak annyi hozzá: szép volt barátaim! Az irodalmi emlékházak kul­turális örökségünk kincsei, az írott nemzeti értékek által éb­resztik a büszkeséget. Ilyen szen­tély a szalkszentmártoni múze­um is, de mint minden hasonló intézménynek, annak is megvál­tozott a beszédstílusa. A nemze­ti kincseket bemutató csöndes termek látványos, színes, érzé­kekre ható tárlatokká változtak, Hrúz Mária konyhájában, Petrovics István mészárszéké­ben személyesen szólítja meg a költő a látogatókat. A magyar iro­dalmi emlékházak felújítási programjának vezetői között E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója különösen nagy figyelmet szentelt a szalki múzeum megújulására. Nem ke­vésbé az intézmény fenntartója a Bács-Kiskun Megyei Önkor­mányzat.- A megyei közgyűlés mindig jó gazdája volt múzeumunknak, a mindenkori vezetés és különö­sen a megyei önkormányzat je­lenlegi elnöke, Bányai Gábor ki­fejezetten fontosnak tartotta az emlékmúzeum infrastruktúrá­jának fejlesztését. Az utóbbi mondatot többszörösen aláhú­zom, ugyanis a három évvel ez­jjjpf O KL EV ÉL nímárton 'vmzmm ,\/ Í V M ŰZI UM A 2010 PÁLYÁZATON -JÓ KIAI.I.I TÄSI KI, A SZAKMAI, -VIUZI (IMPl;i I ATI MUNKA K< >RS/J: HUSTITSTf RT, A I IPI.YI KÖZT N Ifi IOI.I 07 I Ki I MM.KEZXl SZI IU: KIÍRT / lA'ynoT asm; MAt;VAR MÚZUIMI I.GYtSÜU rj MFM7FTI RIZOrTSAGA Farkas Lajos igazgató: Számba vették mindannyiunk munkáját előtti építészeti felújítások, külö­nösen a vizesblokk építése te­remtették meg a múzeumi tárlat teljes átalakításának feltételét, ja­vítva a fogadókészséget Tehát a kitüntetés szól egyrészt a teljes megújulásról, szól a társadalmi szerepről, a múzeum és a hozzá közel állók kisugárzásáról. Tisz­telgés Majsai Károly, az alapító előtt, aki egész életét a Petőfi-kul- tusznak, a múzeum gyarapításá­nak szentelte. A legkevesebb amivel még köszönetét mondha­tunk neki: szeretnénk elérni azt, hogy nevét viselje közterület va­lahol a faluban. Ezt a különdíjat tekintjük az első igen komoly ki­tüntetésnek, mert nem társadal­mi, politikai szervezetek adomá­nyozták, hanem a nagytekinté­lyű szaktársaink elismerése ez. Személyes megtiszteltetésnek is tekintem, úgy érzem 16 évi mun­kámat is számba vették - érté­kelte az eseményt Farkas Lajos az emlékmúzeum igazgatója. A márciusi megnyitót nagy érdeklődés kísérte Az alapító hagyatéka majsai károly mentette meg az enyészettől a Petrovics család által bérelt nagy vendégfoga­dót, amely máig oltalmat ad a Petőfi-relikviáknak. A jeles tör­ténész nagyra becsült személyi­sége volt a legjelentősebb helyi közéleti fórumnak, a múzeumi baráti körnek Abban a társa­ságban nincs pártpolitizálás, ezért szót ért egymással min­denki: a papok, a pedagógu­sok, a polgármester, a kétkezi munkából élők. Immár több mint 200 taggal reprezentálják a faluközösséget. A bajai Belvárosi Orgonaesték neves sorozata XIV. évfolyamá­hoz érkezett. Az első hangver­senyjúnius 11-én 19 órakor kez­dődik a Páduai Szent Antal (Ba­rátok) templomban, a templom búcsúünnepén. A sorozat nyitó­koncertjét dr. Kosóczki Tamás orgonaművész adja, harsonán közreműködik Huzsvay György, a Liszt Ferenc AMI tanára és a vaskúti Kraul Antal Fúvószene­kar karmestere. A műsorban ; Liszt vallásos indíttatású orgo­naművei szólalnak meg, köztük Liszt egyetlen basszusharsonára és orgonára írt műve, valamint első és egyben legjelentősebb or­gonaműve, az Ad nos, ad salu- tarem undam („Hozzánk, az üd­vözítő hullámhoz”) című koráira írt Fantázia és fúgája. ■ Bababarát könyvtárak tapasztalatai Könyvtárosoknak és szülőknek is új információkkal szolgálhat a Babaolvasó országos szakmai nap, amelyet ma tartanak Kecs­keméten, a Katona József Könyv­tárban. Ramháb Mária igazgató megnyitója után a gyerekek ko­rai életszakaszban jellemző be­szédfejlődéséről tart előadást dr. Gallai Mária gyerekpszichiáter, a Semmelweis Egyetem I. számú Gyermekgyógyászati Klinikájá­nak főorvosa 10 órától. Mivel a folyamat gyakran zökkenőkkel jár, sokak számára jelenthet se­gítséget dr. Illés Györgyi előadá­sa a beszédfejlesztés játékos módszereiről. Az előadó színmű­vész és egyetemi tanár egy sze­mélyben. A szakmai nap délutáni prog­ramja a könyvtárak bababarát szolgáltatásait mutatja be. A résztvevők megismerkedhetnek a Komárom-Esztergom és a Bács-Kiskun megyei, valamint a kiskunfélegyházi és zalaeger­szegi tapasztalatokkal és kezde­ményezésekkel. A rendezvényre az ország minden részéből érkeznek szak­emberek. A Katona József Könyvtár következő Baba- hancúrka mondókázó, játékos délelőttje csütörtökön 10 és 11 órakor lesz. ■ Ifjabb Bibó István mesél édesapjáról a Forrásban Széna vagy szalma- harmadszorra A boszorkánysággal vádolták érseki litera-túra Az orvosnak menekülnie kellett Megjelent megyénk szépirodal­mi folyóiratának, a Forrásnak jú­niusi száma. Gazdag a versro­vat. Buda Ferenc 24 haiku\a in­dítja a folyóiratot. És Buda a cik­lus végére egy utóiratot is illeszt: „Volt egy farönköm. / Addig-ad- dig faragtam - / bot lett belőle.” Ez az önvallomás a haiku műfaj tömörségének is pontos megha­tározása. Péter Márta, a Forrás felfedezettje, a közelmúltban kö­zölt önéletrajzi prózája után most kitűnő versekkel jelentkezik. A vajdasági Harkai Vass Éva Naplóversek című versciklusa is figyelemre méltó. 2011-es dátu­mokkal jegyzett versei egy há­ború utáni országrész minden­napjairól adnak lírai jelentést. Száz éve születetett Bibó Ist­ván. A század egyik legkitűnőbb gondolkodójának, politikusának politológusának emlékét a fiá­val, ifjabb Bibó Istvánnal készí­tett beszélgetés idézi fel. Az in­terjú szinte az egész életutat vé­gigköveti, Bibó 1945 és ’48 kö­zötti szerepvállalásától az 1956- os forradalomban játszott szere­péig és az azt követő megtorlás időszakáig. A tudós Bibó Istvánra Balog Iván emlékezik Békecsinálók könyve című tanulmányával. A tanulmányból kiderül, ugyan­úgy mint az interjúból, hogy Bibó István nemcsak a múlté, életműve ma is élő és rendkí­vül aktuális. ■ A folklór és a hagyomány lesz főszerepben az idei - harmadik! - tőserdei Széna vagy Szalma Fesztiválon. A július 8-a és 10-e között megtartott rendezvényen minőségi kézműves termékeket kínáló vásári forgatag, báb- és szabadtéri színház, koncertek és táncház mellett a páratlan szép­ségű Holt-Tisza-parttal, a helyi flórával és faunával is megis­merkedhetnek a résztvevők a Kiskunsági Nemzeti Park mun­katársai segítségével. A feszti­válra közel 30 fellépő fogadta el a meghívást, akiket ingyen lát­hat, hallhat a kistérség egyik leg­rangosabb kulturális rendezvé­nyévé lett Széna vagy Szalma Fesztivál közönsége. ■ A kalocsai érseki könyvtár 150 ezres gyűjteményének is­mét egy igen értékes darabját mutatjuk be Érseki Litera- túra rovatunkban. Leonhardus Thurneisserus História sive des- criptio Plantarum omnium című műve lenyűgöző, kézzel színezett gyógynö­vény-ábrázolásokat, recepte­ket, sőt a gyógyszerkészítés eszközeit bemutató ábrákat is tartalmaz. A szerző német alkimista, orvos és asztrológus (1530- 1596), a berlini választófeje­delem udvari orvosa volt. Bo­szorkányság vádja miatt me­nekülnie kellett, először Prá­gába majd Rómába. Szegé­nyen és elfeledve halt meg 1596-ban. Thurneisser hatalmas és szí­nes ábrákkal il­lusztrált könyvé­nek egyik külön­legessége, hogy a desztillálás eljárását is tár­gyalja. Színes miniatűr ábrái a 16. századi gyógyszerkészí­tés eszközeinek egyetlen for­rása. A kalocsai érseki könyv­tárban egy könyvtörténeti sé­ta során további részleteket is megtudhatnak a látogatók a különlegességről. ■ szbz ■ Kézzel színezett gyógynövény­ábrázolások dí­szítik a különle­ges könyvet. A kötet híres gazdag illusztrációiról

Next

/
Oldalképek
Tartalom