Petőfi Népe, 2011. április (66. évfolyam, 76-100. szám)

2011-04-07 / 81. szám

14 MI, HOL, MIKOR? PETŐFI NÉPE - 2011. ÁPRILIS 7., CSÜTÖRTÖK Nemzetközi jazzhétvége programajánló A húsvét késik, de a készülődés már megkezdődött Carla Cook hétfőn koncertezik a kecskeméti teátrumban Hímes tojásokból nyílik kiállítás Kecskeméten A Népi Iparművészeti Gyűjte­mény több száz darabos hímes- tojás-kol 1 ekciójából nyílik kiál­lítás az intézményben április 12-én. Kevesen tudják, hogy a tojásfestés hagyományai egé­szen a pogány korig nyúlnak vissza, amikor is a tojást a ter­mékenység szimbólumaként tartották számon.- Milyen tájegységekről származó különlegességeket láthatunk a kecskeméti kiál­lításon? - kérdeztük Kriskó- né Dávid Máriától, a gyűjte­mény vezetőjétől.- Néhány évvel ezelőtt orszá­gos konferenciának adott ott­hont gyűjteményünk, ahol ne­ves tojásdíszítő népművésze­ket láttunk vendégül. A szak­mai programra Magyarország minden részéből, sőt a határon túlról is érkeztek hozzánk alko­tók. Arra kértünk minden résztvevőt, hogy adományozza­nak gyűjteményünknek álta­luk készített hímes tojásokat. Ezekből állt össze a kiállítás törzsanyaga, melyet országos pályázatokra készített remek­művekkel egészítettünk ki.- Milyen különlegességek lesznek láthatók?- A pici japán tyúktojástól a hatalmas strucctojásig terjed majd a hímes tojások skálája. Érdekesség, hogy néhány tech­nikát fázisról fázisra végigkö­vethetnek látogatóink, a fala­Kriskóné Dávid Mária kon pedig nagyméretű képe­ken ősi, tojásdíszítő motívumo­kat mutatunk be.- A látogatók kipróbálhatják kézügyességüket?- Április 23-án, 13 órától tar­tunk kézműves-foglalkozást, ahol a tojásírás technikáját le­het elsajátítani. Aki eljön és hoz magával kifújt tojást, az megtanulhatja egy-két alapve­tő motívum elkészítését. ■ CSALÁDI Kalocsa Húsvéti játszóház lesz április 9-én, 15 és 17 óra között a művelődési központban óvodá­soknak és kisiskolásoknak. kecskémét Április 9-én, szom­baton családi napra várják a gye­rekeket és szüleiket 10-12, illet­ve 14-16 óra között a Cifrapalotá­ba. A Magyarország tavasza 1848-49-es kiállításhoz kapcso­lódó foglalkozáson a fiúk csákót és kardot készíthetnek, a lányo­kat párta, gyöngykokárda vagy tarsoly készítése várja. kecskémét Húsvéti játékok várják a gyerekeket április 15-én, 14 és 18 óra között a Természet Házában. ISMERETTERJESZTŐ Kecskemét Tokiói kóborlások címmel tart élménybeszámolót Hollósy Katalin zománcművész április 14-én, 17 órától a Kecske­méti Kulturális Központban. Hollósy Katalin februárban az Uenoi Királyi Múzeumban díjat vehetett át alkotásaiért. kiskunhalas Ma 17 órától foly­tatódik a városi könyvtárban Molnár V. lózsef gyermekraj­zokról szóló előadása, melynek címe Ég és föld ölelésben - a gyermekrajzok üzenete, az ere­dendő világkép. ZENÉS baja S. Dobos Márta hegedű- művész és Klebniczki György zongoraművész ad hangversenyt a Liszt Ferenc AMI Lukin László Kamaratermében ma 18 órától. Műsoron szerepel Mozart, Brahms, Fauré és Hollós Máté egy-egy műve. kecskémét Vizsgabemutatót tartanak a SZIÉTA Művészeti Stú­dió növendékei április 8-án és 13- án, 19 órától a Kecskeméti Ifjúsá­gi Otthonban. A stúdiósok részle­a tavaszi szünet első éjsza­káján négy kecskeméti zene­kar ad rendhagyó koncertet a Tudomány és Technika Há­zában az iskolától megfáradt diákoknak. Fellép: Baby on teket mutatnak be elmúlt féléves munkájukból, és sajátos elgondo­lással fűszerezett jeleneteket ad­nak elő Moliere színműveiből. Április 13-án jönnek a slágerek és a kabaréjelenetek. IRODALOM baja Szarka Ákos versmondó estjére várják az érdeklődőket pénteken, 19 órára a városi könyvtárba. Szarka Ákos első önálló versmondó estjét Szabó Lő­rinc, Kányádi Sándor, Wass Al­bert, Radnóti Miklós, József Atti­la, Dsida Jenő és Anatolij Uvarov költeményeiből készítette el, Kre- kity Olga rendezésében. Az ifjú versmondó ezért a produkciójá­ért 2010-ben a Pécsett megrende­zett Kaleidoszkóp Versfesztiválon Reménység díjat kapott. the Woods, Kéményseprők, Audiofeel - a Fringe Fesztivál közönségdíjasa - és a Close to you, melynek énekese a Barátok közt sorozatból jól ismert Bozsek Márk! baja Az örök úton címmel rendeznek kortárs irodalmi es­tet a főiskola neveléstudományi intézetében április 13-án, 18 órától. Vendégek: Szöllősi Zol­tán József Attila-díjas költő és Viczián Sándor, az Emlékek te­raszán című kötet szerzője. Köz­reműködik: Czipott Géza elő­adóművész. Kiskunfélegyháza Költészet napi megemlékezés lesz április 11-én, 17 órától a Móra Ferenc Művelődési Központban. Le­mezbemutatót tart a Széljáró Balladás zenekar, majd az Iro­dalmi Alapítvány díjátadó ün­nepsége következik. Közremű­ködik a Félegyházi Citerazene- kar és énekkar. hajós Saitos Lajos költő tart költészet napi irodalmi délutánt április 10-én, 15 órától a hajósi Misszió Gyülekezet központjá­ban. A „Por Isten szemében” összeállítás közreműködője lesz F. Dőry Melinda Radnóti- díjas versmondó. Kétszeres Grammy-jelölt koncertezik hétfőn a színházban vasárnap Babos Gyuláék és Szirtes Edina Mókus, hétfőn a Loop Doctors, a Grammy- jelölt Carla Cook és a Group TV’ Swing koncertezik az idei Kecskeméti Nemzetközi Jazznapokon. Az április 10- 11-ei rendezvény két helyszí­nen zajlik majd: első nap a Kamaraszínházban lesz a koncert, másnap viszont a nagyszínházban lépnek színpadra a zenészek. Utób­bi helyszínen zenél az „1990-es évek legfontosabb basszusgitáros hangjaként” aposztrofált Gary Willis. Majd a Carla Cook Quartet után következik a tíz pro­fesszionális zenészből ala­kult Group TV’ Swing, a késő swing korszak táncolható, nagy slágereivel. gyárországi Németek ÁMK Sportcsarnokban. Egész nap standard, latin-amerikai tánc­versenyek és különleges tánc- bemutatók várják az érdeklődő­ket. KIÁLLÍTÁS Kalocsa Farkas Zoltán Soma fotóiból nyílt kiállítás látható a Városi Színház előcsárnokában április 29-éig. KECSKEMÉT A Csányi János szakközépiskola végzőseinek munkáiból nyílik kiállítás ápri­lis 13-án, 17 órakor az ifjúsági otthon Diákgalériájában. KECSKEMÉT A Dél-Alföld leg­jobb foltvarróinak alkotásai lát­hatók azon a kiállításon, amely április 15-én, 17 órakor nyílik a Kecskeméti Kulturális Központ­ban. Megnyitja: Bak Lajos igaz­gató. EGYÉB TÁNC baja Országos klubközi tánc­verseny lesz április 10-én, va­sárnap 10 és 17 óra között a Ma­kecskemét Április 16-17-én ismét Régimódi Vásár lesz a De­ák téren. Régiségek, retro tár­gyak, festmények, bakelitleme­zek között lehet válogatni. Rendhagyó koncert fáradt diákoknak MIT OLVAS? Bak Lajos igazgató- Az utóbbi időben leginkább József Attila és Buda Ferenc versesköteteit forgatom - mondta a Kecskeméti Kultu­rális Központ vezetője. - Az ember életében vannak olyan periódusok, amikor ráhango­lódik egyetlen költőre, íróra, nálam most ők a favoritok. Ko­rábban nagy kedvencem volt Hemingway, az összes művét elolvastam. Eredetileg ma­gyar szakos tanár vagyok, vissza-visszatérően érdekel­nek egyes művészeti korszak­ok. Volt, amikor a romantikus írók könyveiért voltam oda, majd a magyar költőkért, író­kért, később a kortárs iroda­lom szerzőit vettem sorra. Most ismét József Attila lírája köt le. ■ P. Zs. Bak Lajos MIT HALLGAT? Dudás Bertalan kisebbségi elnök- A kedvenceim természete­sen a horvát zenék. Kíváncsi­an hallgatom a mai előadókat is, de a népzene az, amit iga­zán szeretek - mondta Dudás Bertalan, a kalocsai horvát ki­sebbségi önkormányzat veze­tője. - Zene füleimnek, amikor valaki tamburán játszik. De a régi nagyok közül is előveszek időnként egy-egy korongot. Szerettem az LGT, a Metro és a Hungária dalait is. ■ szbz Dudás Bertalan | WP Hangjegyek a falakon Zene és képzőművészet címmel kiállítás nyílt a Vá­rosi Galériában a Békéstáji Művészeti Társaság tagjainak alkotásaiból. A kalocsai tárlaton a festmények mellett fotók, kollázsok és kisplasztikák is láthatók. A műveket április közepéig tekinthetik meg az érdeklődők. Egykor Luther Bibliája volt érseki litera-túra Német nyelvű vers díszíti a második lapot A kalocsai érseki könyvtár 150 ezres gyűjteményének egyik legbecsesebb darabja az a Biblia, amelyiket egykor Luther Márton használta. A latin Biblia máso­dik lapján vörös tintá­val írt német nyelvű vers olvasható. Alá­írás: D. Martin Luther manu prop. Az aláírás vonásai és a tinta elté­rő színe valószínűvé teszi, hogy a verset Luther Már­ton tollba mondta, és a nevét ír­ta alá saját kezűleg. A vers után nagybetűs fel­jegyzés olvasható 1643. május A gyűjtemény egyik becses darabja 1-i dátummal, amelyben Kurz András troppaui polgár elmond­ja, hogy több társával együtt a svédek fogságába esett. Kiszaba­dulásuk kieszközlése végett az Odera menti Frankfurt­ból a svéd főhadiszállás­ra utazott Torstenson ve­zénylő tábornokhoz. Út­közben megpihent Mühl­berg várában, amelyik a szász fejedelem birtoka volt. Itt jutott hozzá több más könyvvel együtt ezen szentíráshoz. Sza­badulása után Pater Nigrinus Andrásnak adományozta. A könyv­ben sok vörös tintás jel, aláhúzás, széljegyzet van, az egyszerű német folyóírás valószínűleg Lutheré. A könyv végén a Biblia felosztására vonat­kozó gondolatokat szintén ő vet­hette papírra. ■ szbz Ismét itthon látható a világjáró bábelőadás A Kékruhás kislány története lesz a kecskeméti Ciróka Báb­színház felnőtt előadás-soroza­tának következő produkciója áp­rilis 20-án, 19 órakor. A Picasso- festmények ihlette, szabad asz- szociációkra épülő előadás 2006-os bemutatója óta nem csak számos szakmai fesztivá­lon, de olyan megtisztelő és egy­ben komoly megmérettetést je­lentő kulturális eseményen mu­tatkozott be, mint a japán-ma­gyar diplomáciai kapcsolatok 50. évfordulóját ünneplő rendez­vénysorozat Japánban, a 2009- es helsinki Picasso-kiállítás, és a görögországi Patrasban, Európa kulturális fővárosában rendezett nemzetközi fesztivál. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom