Petőfi Népe, 2011. február (66. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-24 / 46. szám

4 2011. február 24. KÖRKÉP Előfizetési és terjesztési ügyekkel kapcsolatban Hirdetésfelvevő és olvasószolgálati irodáink: Kecskemét, Szabadság tér 6., Széchenyi krt. 29. Telefonos apróhirdetés-feladás: 76/518-250 várjuk a Széchenyi krt. 29. szám alatt! Tel.; 80/480-756 SZÓRÁD ÁGNES Lánchíd utcai általános iskola: február 28., hétfő 10 óra: játékos sportvetélkedő óvodásoknak március 24., csütörtök 8-12: nyílt tanítási nap Móra Ferenc általános iskola: március 8., 9 óra: nyílt nap Arany János általános iskola: március 2., 9., 10. 24.: nyílt tanítási órák szülők számára KÖZELGŐ PROGRAMOK CSAK IGAZOLTAN BÜNTETLEN ELOELETUEKET VARNAK Bővülő lista a Kecskemét Kártya új elfogadóiról KÉZI AUTÓMOSÁS, SZÉLVÉDŐJAVÍTÁS Szil-Coop bevásárlóközpont, parkoló Tel.: 20/229-3552 Fax: 76/506-958 e-mail: gutinerozi@freemail.hu honlap: www.szelvedojavitas-kecskemet.sokoldal.hu 10% kedvezmény kézi autómosásra és szélvédöjavításra. LARANGA VIRÁG STÚDIÓ KFT. Hornyik János u. 1. pavilon (Katona József könyvtár mellett) Tel.: 20/476-7935 e-mail: larangaVirag@gmail.com honlap: www.larangaviragstudio.hupont.hu 5% kedvezmény vágott virágra, csokrokra, cserepes növényekre. PIACCSARNOKI HÁZTARTÁSI BOLT Budai u. 2. (Piaccsarnok) Tel.: 20/929-0174 Fax: 76/142-499 e-mail: szaniszlo.ferenc@t-online.hu 5% kedvezmény. POMÁDÉ FODRÁSZCIKK SZAKÜZLET Kossuth tér 6-7. (lordok háza alatt) Tel: 76/475-211 Fax: 76/509-311 e-mail: pomadexxi@freemail.hu honlap: www.wix.com/kecskemet/pomade 5% kedvezmény. HOTEL UNO*** Beniczky Ferenc u. 4. Tel.: 76/480-046 Fax: 76/476-697 honlap: www.hoteluno.hu e-mail: hoteluno@hoteluno.hu 10% kedvezmény szállásra. PHON-TECH BT. Fehér utca 1. Tel.: 76/489-538 Fax: 76/489-538, honlap: www.phon-tech.hu e-mail: gaalheririk@t-online.hu 10% kedvezmény vagyonvédelmi, kaputech­nikai rendszerekre. GRÓSZ ÉS TÁRSAI KFT. BURKOLÓHÁZ Izsáki út 3. Tel.: 76/507- 918 Fax: 76/507- 919 honlap: www.grosz.hu e-mail: fcecskemet@grosz.hu r,c>n 5% kedvezmény csempére, burkolólapra, szaniterárura, bútorra, csaptelepre, kádra, zuhanykabinra, kiegészítőkre, parkettára, ragasztástechnikára. ANTAL AUTÓVILLAMOSSÁG Mikes u. 3-5. Tel.: 30/209-1055, 76/326- 537, e-mail: gaalhenrik@t-online.hu honlap: wWw.phon-tech.hu 10% kedvezmény gépjármű-villamossági javításra. KENYERES ISTVÁN ÉPÍTŐSZAKIPARI EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Mathiasz János u. 4. Tel.: 30/250-7218 Fax: 76/494-919 e-mail: kenyeres@fibermail.hu 5% kedvezmény nettó vállalási munkadíjból. GRANADA KONFERENCIA, WELLNESS ÉS SPORT HOTEL Harmonia u. 12. Tel.: 76/503-130 Fax: 76/503-139 e-mail: info@granadahotel.hu honlap: www.granadahotel.hu 10% kedvezmény á la carte fogyasztás esetén. 20% kedvezmény/fő wellnessrészleg (4 órás intervallumra) használata, valamint egész napos wellness esetén 500 Ft/fő. A Kereszténydemokrata Nép­párt Kecskeméti Szervezete sze­retettel várja az érdeklődőket a kommunizmus áldozatainak emléknapján, 2011. február 25- én, 18 órakor a városháza előtti kopjafánál tartandó megemlé­kezésre és gyertyagyújtásra. Köszöntőt mond Mák Korúéi, Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere, a Keresztény- demokrata Néppárt Kecskeméti Szervezetének elnöke. Emlékezőbeszédet mond: Papp Tivadar nyugalmazott re­pülő alezredes, a „Szabadság hőse”. Közreműködik: Kozma Vivien, Kozma Szabrina és Sza­bó Sándor. A felsőszéktói utcákról szól a fórum A Petőfiváros Felsőszéktó Város­részi Önkormányzat lakossági fórumot tart holnap, február 25- én 17 óra 30 perckor az SOS Gyermekfaluban (Vízmű utca 22.). A témakör fontossága mi­att az önkormányzati képviselő kiemelten számít az érintettek részvételére. Szó lesz a Felsőszéktó közte­rületi szélességének szabályozá­sáról. A területen régóta sokan vártak erre, hiszen az új rendelet lehetőséget ad az eddigi 8 he­lyett 6 méteres szélességre is. Er­ről Zsigmond László, a főépíté­szi osztály településrendezési csoportjának vezetője beszél. A másik téma a Felsőszéktó közterületeinek elnevezése, melyre a közgyűlés legutóbbi ülésén engedélyt adott. Fő téma a közlekedés Két egymást követő hétfőn szer­vez lakossági fórumot Kecske­méten Műkertváros-Rendőrfalu -Kósafalu-Muszáj és Kossuth- város Részönkormányzata. Az első alkalom február 28-án, 17 órakor lesz a Kertvárosi Általá­nos Iskolában, a második pedig március 7-én, szintén 17 órakor a Damjanich általános iskolá­ban. A fórumokon Uhlig Rita, a Kecskeméti Városfejlesztő Kft. ügyvezetője a közlekedésfejlesz­tési projektekről tart előadást, Lévai Jánosné önkormányzati képviselő pedig egyéb aktuális kérdésekről tájékoztatja az ér­deklődőket. Bírósági ülnököket választanak Idén március 7. és április 30. között történik a bírósági ülnö­kök megválasztása. Az időtarta­mot dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke tűzte ki. A bírák jogállásáról és javadal­mazásáról szóló törvény értel­mében ugyanis a 2007-ben megválasztott bírósági ülnökök megbízatása 2011. május 22-én lejár. Az ülnökök jelölésével kapcsolatban dr. Zombor Gá­bor, Kecskemét polgármestere hirdetményben az alábbiakról tájékoztatta a nyilvánosságot: Bírósági ülnöknek az a bün­tetlen előéletű, választójoggal rendelkező magyar állampolgár választható meg, aki a 30. élet­évét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el. Az ülnökök megválasztását a bírák jogállá­A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, amelynek tar­talmaznia kell a jelölt arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. Mindemellett a jelöltnek haladéktalanul be kell szereznie a hatósági bizonyítványt büntetlen előélete igazolására. A hatósági bizonyítványt a jelöléssel együtt kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Képviselőtes­tületi Osztályára (Kecskemét, Kossuth tér 1.1. emelet 49. vagy I. eme­let 52.), legkésőbb 2011. március 28-ig. Dr. Zombor Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a Bjt. 123. § (8) bekezdése értelmében a büntet­len előéletet igazoló hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány) hiá­nyában a jelölt nem választható ülnökké. sáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény szabá­lyozza. Az ülnökök jelölés alap­ján választhatók meg, ülnököt jelölni a Kecskeméti Városi Bí­róságra, a Bács-Kiskun Megyei Bíróságra, illetve a Kecskeméti Munkaügyi Bíróságra lehet. Jelöltet állíthatnak: a bíróság illetékességi területén lakóhely- lyel és választójoggal rendelke­ző magyar állampolgárok, a bí­róság illetékességi területén mű­ködő helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek - kivéve a pártokat. A fiatalkorúak bün­tetőügyeiben eljáró bíróság pe­dagógus ülnökeit a bíróság ille­tékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési és oktatási intézmények tantes­tületei, a munkaügyi bíróság ül­nökeit elsősorban a munkavál­lalók és munkaadók érdek-kép­viseleti szervei állíthatják. Jelöltet állítani 2011. március 28-áig lehet. Az ülnökök megvá­lasztása Kecskemét Megyei Jo­gú Város Közgyűlésének 2011. április 28-ai ülésén történik. A jelöléssel kapcsolatos to­vábbi információk kérhetők Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal képvise­lő-testületi osztályán személye­sen vagy telefonon. (Kecske­mét, Kossuth tér 1.1. emelet 49. vagy I. emelet 52. számú szoba. Tel.: 76/513-529 vagy 512-256.) A jelöléshez szükséges nyom­tatványok szintén itt szerezhe­tők be, és itt is kell leadni azokat a büntetlen előéletet igazoló ha­tósági bizonyítvánnyal együtt, legkésőbb 2011. március 28-án 16 óráig. A nyomtatványok le­tölthetők Kecskemét város hon­lapjáról is: www.kecskemet.hu. Egyre népszerűbb a Széchenyivárosi Intézményegység rendezvénye: az óvoda- és iskolaválasztást segítő kakaóparti. Múlt hét szombatján is több száz érdeklődő család fordult meg a Móra Ferenc általános iskolában. Amíg a szülők az óvónőkkel és a pedagógusokkal beszélgettek, a gyerekek a torna­teremben játszhattak. Volt kötélmászás, egyensúlyozás a gerendán, célba dobás, labdavezetés, alagútmászás és még sok-sok izgalmas kihívás. A ki­fáradt kicsiket az aulában friss kaláccsal, kakaóval és teával várták a rendező SZOVÁL munkatársai. jelöltet állítani 2011. MÁRCIUS 28-ÁIG LEHET A kakaó miatt szombaton emlékezés a is megérte iskolába menni áldozataira MEGKÉRDEZTÜK OLVASÓINKAT Mit gondol a varjak áttelepítéséről? Előadás a tanyasi életről, a TÉSZ-ekről és a biotermesztésről PÁPAI MAR­GIT:.- Húsz évig laktam olyan ház­tömbben, mely mel­lett varjak fészkeltek. Nem elég, hogy a lár­májukkal zavartak, de gyerek­ként féltem is tőlük. A mostani áttelepítés engem már nem érint, de így is maximálisan tu­dom támogatni. Pontosan tu­dom ugyanis, mit élnek át azok, akiknek az ablaka alatt folyama­tosan kárognak. Az önkor­mányzat által támogatott meg­oldást a fészkek áttelepítésével pedig kimondottan humánus­nak-tartom. ANDRÁSI TA­MÁS: - Mi a Széchenyi- városban lakunk, de az abla­kunk alatt csak kis madarak fészkelnek. Őket szeretjük, nem zavarnak. De el tudom képzelni, milyen lehet, ha egy varjúcsalád költö­zik oda. Mostanra a varjak élő­helye annyira beszűkült a kör­nyéken, hogy egyre több a pi­szok utánuk, egyre agresszívab- bak és szemtelenebbek. Előbb- utóbb dönteni kell, hogy kinek a pártjára állunk: az embereké­re vagy az állatokéra. Szerintem most jó megoldást találtak. HORVÁTHNÉ ERDÉLYI ZSUZSANNA:- Egyetér­tek a fész­kek szak­szerű és szakmailag megfontolt áthelyezé­sével. Jobb megoldásnak tar­tom, mint korábban a tojások elpusztítását. A varjak kimon­dottan zavarnak, hangosak, piszkosak, fertőzéseket terjesz­tenek, nem ilyen sűrűn lakott la­kóövezetbe valók. Ugyanez a véleményem egyébként a főtéri galambokról is. Amikor felreb­bennek pici gyerekeim mellett, mindig szorongva látom a rájuk hulló tollakat és a piszkot. GRÖBER HENRIETT:- Tíz évig laktam a Hitel utcán a varjak kö­zelében. A kakasoknál is koráb­ban kezde­nek el károgni. Pihenni, szellőz­tetni nem lehet tőlük. Elhiszem, hogy azoknak, akik nem éltek át ilyen szomszédságot, talán kegyetlennek tűnik a fészkek el­távolítása, de érintettként csak pártolni tudom az akciót. Ideje is volt a cselekvésnek, mert is­merőseimmel azt tapasztaljuk, hogy a madarak egyre szemtele­nebbek, már a kisebb testű ku­tyák is félnek tőlük. Kecskemét mezőgazdasági munkacsoportja az ötödik előadást szervezi február 28-án, hétfőn 15 órakor a KENE Alapítvány székhá­zában (Izsáki út 3.). A rendezvényen pólyák ferenc matkói fafaragó tart előadást a tanyasi élet­ről és a faragásról. Ezt kö­vetően Nemes Mátyás a fülöpjakabi biotermelést és bionövényeket mutatja be. Végezetül Csepeli Jó­zsef és Zaláné Csík Fran­ciska, a munkacsoport tagjai az új, harmadik tí­pusú TÉSZ-ek elindításé-■ ról, a kecskeméti és kör­nyéki lakosság ezirányú szerveződéséről beszél­nek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom