Petőfi Népe, 2011. február (66. évfolyam, 26-49. szám)

2011-02-01 / 26. szám

2011. FEBRUÁR 1, KEDD 7 INTERJÚ A gazdaságban nincsenek csodák demján Sándor Itthoni fejlesztéseinkhez kedvezőbb adó- és egyéb szabályok kellenének Ha megkérdezték volna, a kezdetektől fogva támo­gatta volna a különadó öt­letét Demján Sándor, aki a kedvező adó- és jogsza­bályok hiányában nem Magyarországra tervezi további jelentős beruhá­zásait. Az üzletember a Miskolci Egyetem díszpol­gára lett; a címmel a he­lyi diákok támogatását is­merték el, de a szakmai kitüntetések közül talán a Világgazdaság által megítélt, az Évtized leg­befolyásosabb üzletembe­re címre a legbüszkébb. Andó Patrik- Nagy reményeket fűzött a ta­valyi kormányváltáshoz. Tör­tént-e olyan változás az elmúlt időszakban, amelyre vágyott üzletemberként vagy éppen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) elnökeként?- Valóban, nagy reményeket fűztem az új kormányhoz, és nem is csalódtam, azonban a gazdaság területén csodák nin­csenek, naiv az, aki azokban hisz. A józanul gondolkodók kö­zül senki sem várta, hogy fél év alatt bármilyen számottevő vál­tozás lesz. Termelést, illetve gaz­daságót felfuttatni pár hónap alatt nem lehet. Mi négy évben állapodtunk meg a kormányzat­tal, ennyi idő alatt várunk érez­hető változásokat a magyar gaz­daságban. Jónak tartjuk az el­kezdett irányt, a döntő momen­tum most az lesz, hogy a kor­mány milyen reformokat léptet életbe. Nagyon fontos kérdés az is, hogy milyen módon teszik ol­csóbbá az államot. Erre már na­gyon régóta várunk.- Ön az Országos Takarékszö­vetkezeti Szövetség (OTSZ) el­nöke is. Ebbéli tisztségében komoly ígéreteket kapott a szövetség tagjainak feltőkésí­tésére Orbán Viktortól. Ho­gyan halad a folyamat?- Ez a kérdés alapos előkészí­tést igényel, ugyanis a bankszak­ma sohasem kapkod. Úgy gon­dolom, hogy most tavasszal ez elindul. Ezt a kérdést azért is tar­tom fontosnak, mert a takarék- szövetkezetek versenyképessé­gére Magyarországnak nagy szüksége van. Egyedül ezek a ki­sebb pénzintézetek növelték hi­telkihelyezésüket az elmúlt idő­szakban. Egyébként az OTSZ el­nöki posztját egy forintért vál­laltam, „hálából”, mert annak idején tanulmányaimat ez a szö­vetség finanszírozta.- Hogyan telt a TriGranit Zrt. és a cégcsoport számára az el­múlt esztendő, és nülyen ter­vekkel vágtak a 2011-es évnek?- Nagyon jó évet zártunk ta­valy. A cégcsoport átadta a jelen­tős, WestEnd méretű - 180 ezer négyzetméter alapterületű - zág­rábi Arena Centar beruházását. Megkezdte a Millenniumi Város- központban a K&H 70 ezer négy­zetméteres irodaházának a fej­lesztését. Most van előkészület­ben a poznani beruházásunk, mely szintén egy pályaudvarhoz kötődő közlekedési és kereske­delmi létesítmény lesz, valamint Demján Sándor szerint a józanul gondolkozók közül senki sem várta, hogy fél év alatt bármilyen számottevő változás lesz Magyarországon hamarosan indul egy másik fej­lesztésünk Ljubljanában is, a 196 ezer négyzetméteren épülő Emonika Center.- A zágrábi Arena Centar igen gyorsan vevőre is talált ez év januárjában az októberi át­adás után. Ez az alapkoncep­ció része volt, vagy adódott egy kihagyhatatlan lehetőség?- Természetesen ez a koncep­ció része volt. Mi fejlesztők va­gyunk, azért építkezünk, hogy el is adjunk. Ennek megfelelően na­gyon sok létesítményt értékesí­tettünk fejlesztéseink közül. Egy­előre csak a felét adtuk el zágrá­bi projektünknek, ugyanis bí­zunk abban, hogy a gazdasági krízisből hamarosan a kilábalás időszaka kővetkezőt, így nagyobb lesz a projekt piaci értéke. A vé­telárnak már meg is van a helye, abból fejlesztjük többek között a poznani beruházásunkat.- Magyarországon milyen to­vábbi tervei vannak a cégnek, esetleg elindulhat a régóta várt WestEnd II. beruházás?- Akkor indítunk el további fej­lesztéseket Magyarországon, ha a saját hazánkban nem büntet­nek bennünket, és nem támaszt velünk szemben Budapest veze­tése irreális elvárásokat. A Ferdi- nánd híd túloldalára tervezett folytatásra félretett összegből hoztuk létre a krakkói Bonarka City beruházásunkat, amelyet ebben az évben kívánunk eladni, megteremtve további fejleszté­sek anyagi hátterét.- Az elmúlt időszak legna­gyobb bejelentése a Metropo­lis beruházás volt, de nem va­lósult még meg.- A Metropolis Szlovákiában lett volna Európa legnagyobb szórakoztató-központja. Most az már biztos, hogy nem északi szomszédunknál építjük fel, de abban is biztos vagyok, hogy a hí­resztelésekkel ellentétben nem is Magyarországon. Azt leszögez­Ha választanom kellett volna a tartha­tatlan hiány miatt 350-400forintot elérő euróárfolyam vagy a különadó között, akkor hezitá­lás nélkül az utóbbi­ra tettem volna a voksomat én is. hetem, hogy mindenképpen megépül valahol Európában.- Miért nem Magyarországra hozzák a nagyberuházást?- Ahhoz, hogy itthon valósít­suk meg a Metropolist, olyan kedvező adó- és egyéb szabályok kellenek, amelyek most még nincsenek. Egyszerűen úgy ér­zem, hogy nem olyan a hazai klí­ma, amely segítené a komoly be­ruházásokat.- Most Európa harmadik szá­mú ingatlanfejlesztője a TriGranit. Van rá esély, hogy feljebb lépjenek a rangsorban?- Erre nagyon is büszkék va­gyunk! Ezt a rangot úgy értük el, hogy mindent a nulláról kezd­tünk. A második hely elérésére igen kevés az esélyünk, ugyanis versenytársaink komoly banki háttérrel dolgozhatnak. Ráadá­sul mi úgy vészeltük át az elmúlt időszakot, hogy a cégcsoportot nem kellett konszoüdálni. A vál­ság végével mindenki beindítja elhalasztott beruházásait, akkor valószínűleg egy kicsit vissza is csúszunk majd.- Hogyan teljesített tavaly a saját bankja, a Gránit?- A bank tavaly alig működött, az idén a valódi megalapozás idő­szaka következik. Egy félbeha­gyott hitelintézetet vettünk át, most dolgozzuk ki a növekedés feltételeit, de a portfoliónkban nem szerepel döntő súllyal a tár­saság. Célunk egy jól prosperáló, középméretű bank kialakítása.- Hogyan érintette a válság­adó, amelyet a saját bőrén érezhetett?- így van, mind a pénzügyi szektorban, mind az energetiká­ban érintett vagyok. Ha választa­nom kellett volna egy erre a té­mára összehívott közvélemény­kutatáson a tarthatatlan hiány miatt 350-400 forintot elérő euróárfolyam vagy a különadó között, akkor hezitálás nélkül az utóbbira tettem volna a vokso­mat én is. Hiszem, hogy a hosz- szabb távon gondolkodók szin­tén így vélekednek, a külföldi vállalkozások természetesen vá­laszthatják a menekülést is.- Most egy civil címet - a Mis­kolci Egyetem díszpolgára - vehetett át. Elismerései közül melyikre a legbüszkébb?- Ezen sokat tudnék gondol­kodni. Az egyik legfontosabb el­ismerés talán épp a Világgazda­ság által nekem ítélt, az Évtized legbefolyásosabb üzletembere cím volt. Büszke vagyok továbbá Krakkó város díszpolgára cí­memre is. „A pénzügyi és az Névjegy r energetikai szektorban is érintett a válság” az áfész-nél kezdte szakmai karrierjét a 60-as évek köze­pén, azonban hírnevét a Ská­la áruházlánc megalakításá­val alapozta meg 1973-ban. Az Magyar Hitelbank élén a nevéhez fűződnek Magyaror­szág első privatizációi, ké­sőbb pedig az első bevásárló- központ (Pólus Center, 1996) és az első modern összetett városközpont (WestEnd City Center, 1999) megalapítása is. A TRIGRANIT zrt. alapítója és elnöke, a Pólus Investments Li­mited elnöke, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövet­sége ügyvezető elnöke, vala­mint az Országos Takarékszö­vetkezeti Szövetség elnöke. TÖBB JÓTÉKONYSÁGI akció és társadalmi funkció kötődik a nevéhez. 1994-ben alapítványt hozott létre hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére, 2003- ban alapította meg a Príma Primissima díjat, 2006-ban el­indította a Comenius progra­mot, melyen keresztül rászoru­ló diákokat támogat a gazda­sági és műszaki felsőoktatás­ban. Összesen mintegy 2500 egyetemista és 7000 gyermek részesül 1,5 milliárd forintnyi támogatásban Demján Sándor jóvoltából. rural Csökken szerdán az üzemanyagok ára BRUTTÓ 4 FORINTTAL csök­kenti a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literen­kénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mól Nyrt. így a benzin átlagára 359- 360 forintra, a gázolajé pe­dig 357 forintra mérsék­lődik. A Mól egy hete a benzin árát bruttó 3 forint­tal csökkentette, míg a gáz­olajé nem változott. Tavaly januárban a 95-ös átlagára még csak 317 forint volt, a gázolajé pedig 297. Érdemi egyeztetést szeretne a Liga A munkavállalókat negatí­van érintő eddigi intézkedé­sekről és a várható megszo­rításokról szeretne érdemi egyeztetést a kormánnyal a Liga Szakszervezet - mondta Gaskó István hét­főn Szegeden. A Liga elnö­ke szerint egyre több a munkavállalókat hátrányo­san érintő döntés, s jelentő­sen korlátozták a sztrájkjo­got, a munkavállalók „jog- fosztottá” válnak, és arra késztetik az embereket, hogy az utcára vonuljanak. Energiatámogatást kaphat 70 ezer lakás TÖBB MINT 40 EZER lakás energetikai felújításáról születhet szerződés az idén, de ha a szén-dioxid-kvótá- ból származó bevételek jól alakulnak, akár 70 ezerre is nőhet ez a szám - nyilat­kozta a Magyar Nemzetnek Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelős ál­lamtitkára. A zöldgazdaság fejlesztésére 140 milliárd forint jut az idén. Nem fogadta el a szerződést Kiadós Kiadóst több helyre Is csábítják TÁVOZIK POSZTJÁRÓL a DBR Metró Projekt Igazgatóság projektigazgatója - értesült a Fn.hu. Kiadós Gusztáv szerződését sokkal rosszabb anyagi feltételekkel akarták megújítani, amit a „nemzet- közüeg megbecsült és jelen­leg is több ajánlattal csábí­tott szakember” nem foga­dott el. A projektigazgató volt Magyarország legmaga­sabb állami bére bruttó 8,19 millió forinttal. Lemondott Kopits György az országgyűlés elnöké­nek címzett hétfői levelé­ben Kopits György bejelen­tette, tekintettel a „szemé­lyével szembeni bizalom nyilvánvaló megszűnésére és a testületek közti tartal­mi jogfolytonosság hiányá­ra” február 8-i hatállyal le­mond a Költségvetési Ta­nács éléről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom