Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-28 / 301. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. DECEMBER 28., KEDD 5 KULTÚRA Romantika, krími és humor első kötet Kapcsolatok és/vagy pénz? - a kézirattól a megjelenésig- Remélem, hogy olyan történeteket írok, amelyek a férfiak számára is élvezhetők - mondja Weninger Andrea Versekkel emlékeznek Széchenyire és Kölcseyre A Magyar Kultúra Napjához és Széchenyi István születésének 220. évfordulójához kapcsolód­va rendezik meg a következő, Kölcsey és Széchenyi emlékeze­te elnevezésű versmondó ver­senyt, melyre folyamatosan vár­ják a kecskeméti és Kecskemét környéki diákok jelentkezését. A Kecskeméti Ifjúsági Otthon rendezvényére egy-egy magyar költő Széchenyiről vagy Kölcsey- ről írott versével kell készülni. Nevezni két korcsoportban le­het: 7-9. és 10-12. évfolyamos diákok. A versmondó verseny előtt Ri­gó Róbert, a Kecskeméti Főisko­la tudományos segédmunkatár­sa tart előadást Széchenyi Ist­vánról, kecskeméti kapcsolatai­ról. A részletes versenyfelhívás, a választható források pontos, könyvészeti megjelölése a www.kio.hu oldalon olvasható. Az esemény a Magyar Iroda­lomtörténeti Társaság helyi cso­portja és a Kecskeméti Ifjúsági Otthon közös rendezvénye. A verseny időpontja: január 24-e, hétfő. Jelentkezési határ­idő: január 17-e. ■ Szünidei kézműves­foglalkozások A téli szünetben is foglalkozások­ra várják a gyerekeket a kecske­méti SZórakaténusz Játékmúze­um Műhelyébe. Ma 10-től 12 órá­ig szilveszteri álarcokat és masz­kokat készíthetnek a gyerekek. Holnap, szerdán délelőtt pedig papírtrombitákat hajtogathatnak a résztvevők. December 30-án, csütörtökön óévbúcsúztató tár­sasjátéknap lesz a Kecskeméti Társasjáték Klub rendezésében 10 órától 16.30-ig. December 31-étől január 2-áig ismét zárva tart a Szórakaté- nusz Játékmúzeum. ■ I Sötét családi titkok, kaci- fántos nőügyek, milli­omospalánták és arisz­tokrata családok - Weninger Andrea közel­múltban megjelent Hihe­tetlen figurák című regé­nyében keveredik a ro­mantika és a krimi. A fia­tal kecskeméti szerzővel többek között arról be­szélgettünk, hogy milyen út vezet a kézirattól a könyv megjelenéséig. Rákász Judit- Kommunikáció szakos egye­temistaként miért fordult a - valószínűleg nehezebb boldo­gulást ígérő - regényírás felé?- Egészen kicsi korom óta fog­lalkoztat az írás. Először barát­nőmmel együtt írtunk szappan- operákat, krimiket, éppen ami eszünkbe jutott Az érettségi után külföldön tanultam tovább, ott kezdtem bele az első hosszabb történetbe. Pontosabban történe­tekbe, mert két regényt írtam pár­huzamosan. A Hihetetlen figurák idén jelent meg. A regény főhőse Justin Ames, egy elkényeztetett milliomospalánta, akinek az éle­tét teljesen felíördítja, hogy apja halála után az adóhatóság elko­bozza a családi vagyont...- Fiatal szerzőknek általában azt a lépést a legnehezebb megtenniük, ami a kész kéz­irat és a könyv megjelenése kö­zött van. Hogyan talált kiadót első kötetes szerzőként?- Az interneten próbálkoztam, de a honlapokon szinte minden­hol ugyanaz a mondat várt: „Kéz­iratot nem fogadunk”. Kapcsola­tok nélkül szinte lehetetlen bejut­ni hozzájuk. Ezért is választottam jelenlegi kiadómat, ahol a szer­zőknek részt kell vállalniuk a megjelenés költségeiből, de leg­alább befogadják a kéziratokat, véleményezik, és a kiadással kap­csolatos valamennyi munkát át­vállalják.- Vállalható ez az áldozat?- Vállalható, mert abban a sze­rencsés helyzetben vagyok, hogy számíthatok a családomra.- Mi kell ahhoz, hogy elindul­jon egy első kötetes szerző pá­lyája?- Pénz és/vagy kapcsolatok. Anélkül szinte lehetetlen. A má­sodik kéziratom is a kiadónál van már, de igyekszem kialakí­tani olyan kapcsolatokat más könyvkiadókkal, amelyek révén a harmadik kézirattal - a 76. ol­dalnál járok - bekopoghatok va­lamelyikükhöz. Az egyetem mel­lett gyakornokként dolgozom egy online női magazinnál, saj­tótájékoztatókra járok, interjú­kat készítek.- Olvasói visszajelzések? Mit mutatnak az eladási statiszti­kák?- Év végén összesítik, valószí­nűleg januárban kapok eladási adatokat.- A folytatást befolyásolja, hogy mekkora szám lesz a pa­píron?- Annyiban igen, hogy a rek­lámra jobban odafigyelek. Kecs­keméten volt már könyvbemu­tatóm, tavasszal szeretnék Bu­dapesten is egyet.- A „női irodalom” a könyvki­adás talán legsikeresebb ágá­vá nőtte ki magát. Mi a véle­ménye erről a címkéről?- A Nora Roberts, Danielle Steel által fémjelzett romanti­kus irodalomról keveset tudok. Kevés szabad időm van, akkor olyan könyveket olvasok, ame­lyek nagyon tetszenek. Például Jane Austent vagy a Bronté nő­vérek regényeit. Remélem, hogy olyan történeteket írok, amelyek a férfiak számára is él­vezhetők. Van bennük romanti­kus szál, de krimi és humor is. Szerintem azok a jó könyvek - függetlenül attól, hogy férfiak­nak vagy nőknek szólnak -, amelyek elgondolkodtatnak és életszerű karaktereket jeleníte­nek meg.- Twilight?- Az első kötet tetszett, még évekkel ezelőtt, eredetiben, an­gol nyelven olvastam. Általában elolvasom a nagy'sikerkönyve­ket, érdekel, mitől működik a szöveg. Azokból a könyvekből lesz nagy siker, amelyek inno- vatívak, a Twilight ilyen.- Az ön innovatív ötleteivel mi lesz?- Sok ötlet van a fejemben, de arra a bizonyos nagy ötletre még várok. Egymilliárd forinttal indul januárban a Márai-program Évi egymilliárd forintos kerettel indul 2011 januárjában az olva­sás- és könyvkultúra fejlesztését célzó Márai-program - derült ki a Nemzeti Erőforrás Minisztéri­um napokban kiadott tájékozta­tójából. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) 2006-ban kezdemé­nyezte, hogy - skandináv minta alapján - az állam Magyarorszá­gon is támogassa a nemzeti kul­túra körébe tartozó könyvek könyvtárakon keresztül való el­juttatását az olvasókhoz. Az új koncepció hosszú szakmai egyeztetések után született meg, és egyszerre támogatja a szerző­ket, a kiadókat, a könyvtárakat és az olvasókat. ■Az első pályázatokat 2011 elején tehetik közzé. A program eredeti tervezete szerint a könyvtárak évente egy 1000 címből álló könyvlistából választhattak volna. Az új, vég­legesnek tekinthető koncepció szerint viszont az ezres lista 30 százalékát a szakmai szerveze­tek által a „nemzeti kultúra mi­nimumából” összeállított egy­ségcsomagok képezik, amelye­ket a programban részt vevő minden bibliotékába eljuttatnak majd. A projekt négy alprogramból áll össze. 800 millió forint jut 592 magyarországi és 48 hatá­ron túli magyar könyvtár állo­mányának gyarapítására, 40 milliót fordítanak a magyar nyel­vű alkotók számára kiírt Márai alkotói támogatásokra, míg a kommunikációs részprogram keretein belül 95 millió forintot szánnak a kezdeményezés nép­szerűsítésére, honlapjának lét­rehozására, író-olvasó találkozók szervezésére. Új részprogram lesz a Publishing Hungary, amelyből magyar műveket meg­jelentető külföldi kiadókat támo­gat, fordítói ösztöndíjakat ír majd ki az NKA. Az NKA Márai Szépirodalmi Ideiglenes Kollégiuma és a Má­rai Tényirodalmi Ideiglenes Kol­légiuma évente kétszer tesz köz­zé egy-egy 500-as listát, melyre a két testület válogathat kötete­ket a kiadók által felajánlott cí­mekből. A program pályázataira a kiadók könyvesbolti forgalom­ban lévő magyar nyelvű kötetek­kel pályázhatnak. ■ Olvashatatlanul apró betűk érseki litera-túra Galénosz-kódex - a gyógyítás forrása Petőfi-szilveszter 2010 december 3i. Fáklyás menet és fogadalomtétel éjfél után A Hippokratész-Galénosz- kódex 1360-ban készült. Hippokratész aforizmáit és kórjóslatait, valamint Galé- nosz orvosi rendszabályait tartalmazza, afrikai Kons­tantin montecassinói szerze­tes fordításában és magya­rázataival. Két színnel írt iniciálékkal díszített orvosi könyv ez. Az ókori görög or­vos, Hippocrates (Kr. e. 460- 375?) az orvostudomány atyja volt. A Hippokratészi gyűjtemény őrzi az emberi­ség gyógyászatára vonatko­zó kollektív ismereteit. A kó­dex továbbá ismerteti Ga- lénosz - a II. század leghíre­sebb orvosának - belgyó­Egykor kézikönyvként használták gyászati, anatómiai, különö­sen az ízületekről szóló taní­tását, az idegrendszer elvál­tozásait, megfigyeléseit, a tüdőbetegséget, a lázakat. (Hippokratész kutatásait to­vábbfejlesztve.) Valószínű­nek látszik, hogy ezen mű valamelyik egyetem pro­fesszorának kézikönyve le­hetett, mivel a galénoszi ta­nítás több mint egy évezre­dig az orvosi világ forrása volt. Igen sok jegyzet, szél­jegyzet, megjegyzés, utalás van a könyvben - kétféle, korabeli, de olvashatatlan apró betűs írással, figyel­met felhívó, kezet ábrázoló rajzokkal. ■ Petőfi-féle kávélikőr és Petőfi-tor- ta is szerepel a kiskőrösi Petőfi- szilveszter idei kínálatában. A ha­gyományos december 31-ei meg­emlékezésnek a gasztronómiai kalandozás éppúgy része, mint az irodalom és a zene. A program 15 órakor kezdődik a városháza dísztermében Petőfi- kötetek átadásával: azok az egy­éves gyerekek kapnak egy-egy verseskötetet, akik a költő szüle­tésnapján, január elsején szület­tek. 16 órakor új kiállítás nyílik a felújított Petőfi-szülőházban, ahol Domonyi László polgármester kö­szöntője után dr. Bereczki Ibolya néprajzkutató mutatja be az új tárlat anyagát. A tárlatvezetésen reformkori recept alapján készült kuglófot kóstolhatnak a résztve­vők. Az idei ünnep különlegessé­ge, hogy Aknay János Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész Pe- tőfi-portrét adományoz a múze­um gyűjteményének. 18 órakor színházi előadás kö­vetkezik: Szigligeti Ede Nőuralom című darabját a színpadot szere­tő kiskőrösi felnőttek mutatják be Supka Éva rendezésében a műve­lődési központban. Éjfél után, fél egykor a költő születésnapjára emlékeznek a szülőház előtt: emlékbeszédet mond Fabinyi Tamás evangélikus püspök, majd a polgármester ser­leges fogadalomtétele következik. Egy órakor fáklyás menet indul az evangélikus templomba, ahol megtekinthető lesz Petőfi eredeti keresztelési anyakönyve. December 31-én Kiskunfélegy­házán is Petőfire emlékeznek. 9 órakor koszorúzás kezdődik a Pe- tőfi-emlékháznál, majd a Sarlós Boldogasszony-templom kertjé­ben felavatják dr. Szerelemhegyi Károly domborművét. Avató­beszédet mond Ficsqr József. 10 órakor irodalmi műsor lesz a Petőfi Sándor városi könyvtár­ban, köszöntőt mond Kapus Krisztián polgármester. A ren­dezvényen nyitják meg dr. Tarjá­nyi József Petőfi tisztelete képes­lapokon című képeslap-kiállítá­sát, és bemutatják Juhász István Még közelebb Petőfihez című kö­tetét. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom