Petőfi Népe, 2010. december (65. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-04 / 282. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. DECEMBER 4., SZOMBAT 5 MEGYEI KÖRKÉP Fogalmazók, titkárok, ügyvédjelöltek versengtek Szenvedélyesen mesélt stúdió Beszélgessünk mi is... - Probstner Jánossal Előterjesztések özöne várt a képviselőkre Bácsalmáson A megyei bíróság polgári- gazdasági-közigazgatási kollégi­uma és a megyei ügyvédi kama­ra december 3-án tartotta meg hagyományos, polgári jogi jog­esetmegoldó versenyét. A szel­lemi viadalon a megye bírósága­in dolgozó fogalmazók, titkárok háromtagú tanácsokat alkottak, így kellett elbírálniuk egy tár­gyalás keretében a feladatként kiadott ítéleteket. Eközben az ügyvédjelöltek felperesi-alpere­si képviseletet láttak el, megin­dokolva, hogy miért fellebbez­nek. A tárgyalások befejeztével a „bírói tanácsok” kihirdették ha­tározataikat, részletesen indo­kolva azt.- A zsűri a jogi képviselők tel­jesítményében a feladatmegol­dás mellett hasonló súllyal érté­kelte a kreatív öüeteket, a nem várt kérdésekre való reagáláso­kat, az előadásmódot, a tárgyalá­si viselkedést, s nem utolsósor­ban a jogi szakszerűséget. A bí­rói tanácsoknál pedig többek kö­zött figyelembe vették a tárgya­lásvezetés szakszerűségét, han­gulatát, gördülékenységét, a tényállás tisztázására való törek­vést, a határozathirdetést, vala­mint annak indoklását - mond­ta el lapunknak dr. Balogh Zol­tán kollégiumvezető, a verseny szervezője. A zsűri elnöke dr. Illés Mária megyei bírósági tanácselnök volt, tagjai pedig dr. Sulyok Mik­lós, a megyei ügyvédi kamara el­nöke és dr. Ónodi Csaba kollégi­umvezető-helyettes voltak. Első helyezést ért el a bírósági taná­csok között a dr. Ferenczi Krisz­tina, dr. Ferencz Szilvia és dr. Soós-Görgényi Klára alkotta csa­pat, az ügyvédjelöltek között pe­dig dr. Radvánszky Anikó.« H. I. Hógolyó futás vár minden kecskemétit Ma rendezi meg a kecskeméti IUSTITIA Egyesület hagyomá­nyos Hógolyó futását a Benkó Zol­tán Szabadidő Központban, a dombnál. Nevezni 9 órától a ver­senyközpontban lehet: az egész­ségügyi szakközépiskolában. A felnőttek 5,2 kilométeres verse­nye 10 órakor kezdődik. ■ P. Zs. Élményszámba menő történet­mesélésnek lehettek tanúi azok, akik csütörtök este ellátogattak a kecskeméti Művész Kávézóba, és meghallgatták Probstner János, a Nemzetközi Kerámia Stúdió igaz­gatója és Komáromi Attila beszél­getését. A személyes-szenvedé­lyes hangvételű sztorik feleleve­nítették a stúdió életének fonto­sabb eseményeit, megidézték a 70-es, ’80-as évek meghatározó kecskeméti közéleti személyisé­geit, s eközben kirajzolták a sike­res alkotóművész és intézmény- vezető portréját, aki világhírű művészek sorát hozta Kecske­métre, nemzetközi továbbképző intézménnyé fejlesztette a kerá­miastúdiót, és olyan gyűjteményt hozott létre, amelyből a világ leg­nagyobb kortárs kerámiamúze­umát lehetne megalapítani a hírős városban. A havonta jelent­kező Beszélgessünk mi is... soro­zat következő témája az utazás pszichológiája lesz, a házigazda Komáromi Attila. ■ Komáromi Attila (balra) vállalta magára a kérdező szerepét. Probstnert nem kellett faggatni A tenni akarás segíti az előrejutást jakabszállás Az ígéretek megvalósulni látszanak a községben Jakabszállás régi-új polgármes­terével nem könnyű időpontot egyeztetni. Folyamatosan tár­gyal, ülésekre vagy ülésekről ro­han. Négy év van előtte, de min­den percét ki szeretné használ­ni a település érdekében. Az októberi választásoknak a Kecskemét-közeli település éle­tében nem volt vízválasztó szere­pük, hiszen ismét - a települést 34 éve vezető - Szabó Mihály­nak szavazott bizalmat a lakos­ság, és a testület összetétele sem változott. Szabó Mihályt arról kérdeztük, mi az, ami máris megvalósulni látszik választási ígéreteiből.- Amire talán a leginkább vá­gyott a falu, az a közbiztonság volt És lám, megérkezett várva várt rendőrünk, és tisztújító ülé­se ugyan csak januárban lesz a polgárőrségnek, mégis sikerült újra talpra állítani. Már csak egy rendőrautóra vágyunk, és úgy tű­nik ebben a rendőri felső vezetés is segítő kezet nyújt - kezdi be­számolóját az elmúlt 2 hónap tör­ténéseiről az elöljáró. Majd eszé­be jut a költségvetés. - A kintlé­vőségek behajtása nem népsze­rű. „Muszáj” feladat, de halad. Persze a mérlegünk nem csak en­nek köszönhetően pozitív. To­vábbra is hitelfelvétel nélkül, biz­tonságos gazdálkodással irányít­juk a községet. Jó lenne például a felsőjakabi iskolát és a közműve­sített telkeket mielőbb eladni, hi­szen januárban indul a bölcsőde közbeszerzési eljárása, lassan a kialakítása is, ami miatt nem sze­retnénk a tartalékalapjainkhoz Szabó Mihály nyúlni. De értek fájdalmas dönté­sek is. Mivel 300 hektárnál keve­sebb szőlőültetvényünk van, megszűnt a hegyközségünk.- így év végén folyamatos tár­gyalások zajlanak a szolgáltatók­kal - vetem fel. - Igen. Igyek­szünk elérni, hogy ne emelked­jenek a díjak - mondja Szabó úr. - Nemrég a szemétszállítási ta­rifáról és a vízdíjról tárgyaltunk, amit természetesen a testülettel való közös egyeztetés előzött meg. Sok a munka, de ez benne a szép. A nyüzsgés, a tenni aka­rás még itt buzog bennem, és amíg ez megvan, annyi mindent elérhetünk. Köszönöm az itt élőknek, hogy újabb négy évre bizalmat szavaztak!- Buszmenetrend, MÁV-állo- más, védőnő - mondom a kulcs­szavakat Szabó Mihálynak.- Sarkalatos pontok ezek - mondja ő. Régóta „harcol” Jakab­szállás azért, hogy este 10 óra körül plusz egy járat, még jöjjön a községbe. Sokan Kecskeméten dolgoznak. Komoly szervezést igényel az esti műszakból törté­nő hazajutás, de talán sikerült cél érnünk és lesz 8 után még egy ide tartó busz. A MÁV-állo- más viszont más dolog. Meg­szűnt a szárnyvonal. Szeretnénk az épületet megszerezni, felújíta­ni és közösségi házat varázsolni belőle. A védőnői állásra két megfelelő pályázat érkezett. De­cember 15-én pedig döntünk is az ügyben. A vezetékes- és a mobiltelefon felváltva csörög a polgármesteri szobában. Kiderül, hogy a sokol­dalú elöljáró a Magyar Tartaléko­sok megyei Szövetségének alapí­tó tagja. Kezdettől fogva azono­sult a szövetség céljával, neveze­tesen a honvédelmi nevelőmun­kával, a tartalékos katonák kö­zösségbe vonásával. Megint egy összejövetelt szerveznek. Amint leteszi a telefont arról még gyor­san szót ejtünk, hogy azokban az utcákban ahol magas a belvíz megkezdődött a csatornák ki­tisztítása és a belvízelvezetés. A magas talajvízszinttel nem tud­nak mit kezdeni, de a 18-as csa­tornát kikotortatják. ■ szbz Az ötvenhez közelített a napiren­di pontok száma a bácsalmási közgyűlésben. A témák tárgyalá­sánál és az egyszerű szótöbbsé­ges szavazásnál nagy volt az egyetértés, hiszen a nyílt ülésen tárgyalt ügyek legnagyobb ré­szét egyhangúlag fogadták el a városatyák. A sportegyesület és az óvoda kérelme nyomán ala­kult ki vita. A Petőfi Városi Sport Egyesü­let egymillió forintos póttámoga­tást kért arra is utalva, hogy az előző évben nagyobb összegű tá­mogatást kaptak, mint idén. A testület végül is - a bizottságok javaslata alapján - 500 ezer fo­rintos támogatást szavazott meg a városi sportegyesületnek. A kistérségi társulás óvodája egy adminisztrátor felvételéhez kért segítséget. Ez a kérés nagy fejtörést okozott a döntéshozók­nak, hiszen létszámstop van az intézményeknél. Ugyanakkor mégiscsak a társulás intézmé­nyéről volt szó, ahol a többi tele­pülés véleményét is figyelembe kell venni. Ha kissé nehezen is, de azért megszületett a javaslat: átcsoportosítással megoldható a probléma. ■ Juhász Jenő Új felügyelő- bizottsági tagokat választottak Megválasztották a kiskunhalasi önkormányzati társaságok új fel­ügyelőbizottsági tagjait. A Kis­kunhalasi Művelődési Központ Kft. Flösser Tamás, Szabadi Ist­ván és dr. Szabó Klára felügyele­te mellett működik a jövőben. A Halas Média Kft.-t Kuris Ist­ván László, Hanzik Anikó és Viz- keleti Szabolcs, míg a Halas- thermál Kft.-t Hunyadi Péter, Ha­lász Balázs és Vili Gábor felügye­li majd. A Semmelweis Halasi Kórház Kft. felügyelőbizottságá­ban dr. Vancsura János, dr. Szász Éva, valamint Szabóné Fábián Ilona foglal helyet, míg a Halas­víz Kft. működését Nagy Péter és Kószó János felügyeli. A Halas Távhőhöz Máté Lajost és Pszotáné Unoka Máriát dele­gálta a testület, a Vakáció Kht. zavartalan működésére pedig Ván Barna ügyel majd. ■ zsd Üjabb elismerést kapott a bócsai Poli-Farbe festékgyár pegazus díj Az exkluzív gálán a kimagasló növekedést mutató magyar vállalatokat díjazták A kimagasló növekedést mutató magyar vállalato­kat két kategóriában díjaz­ták tegnap a Budapesti Történeti Múzeumban megrendezett exkluzív gá­lán. A Bács-Kiskun megyei Poli-Farbe Kft. újból elis­merésben részesült. Az idén immár harmadik alka­lommal adták át a Pegazus díjat, Magyarország legdinamikusab­ban fejlődő kis- és középvállal­kozásainak rangos elismerését. A tegnap megrendezett exkluzív gálán két kategóriában díjazott, kimagasló növekedést mutató magyar vállalatok kiváló példát Szabó Antal ügyvezető igazgató a díjátadáson jelentenek arra vonatkozóan, hogy a gazdasági válság hatásai ellenére is van lehetőség a fejlő­désre, hiszen a díjjal elismert vállalkozások 2007-2009 kö­zött, éves szinten, átlagosan két­szeres árbevétel-növekedést könyvelhettek el. A kis- és középvállalkozások Magyarországon a nemzetgazda­ság motorját jelentik, amit jól mu­tat, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, 2009- re vonatkozó adatai szerint a ha­zánkban működő vállalkozások összárbevételének 61,1 százalé­kát, míg a bruttó hozzáadott érték (a GDP-mutatónak majdnem tel­jesen megfelelő adat) 51,6 száza­lékát adta a szektor. A bócsai Poli-Farbe Vegyipari Kft. a kelet-magyarországi régi­óban, piacvezető kategóriában az előkelő, ötödik helyezést érte el, ezért oklevélben részesült. A Poli-Farbe munkáját rövid időn belül harmadszor ismerték el! Szeptemberben Magyar Termék Nagydíjat kapott a Platinum Kid szoba­festék, mely ezüsttar­talma révén meggátolja, hogy a szépre festett falakon elszaporod­janak a gombák és a baktériumok. A magyar fejlesztésű, bababarát festék minőségét novemberben Dél-alföldi Innovációs díjjal is elis­merték. Ezt a díjat Szegeden a ma­gyar tudomány ünnepének nap­J övőre folyta­tódik a festék­gyár fejlesztése. ján osztották ki, idén első alkalom­mal. Az elismerést a Magyar Tudo­mányos Akadémia Szegedi Aka­démiai Bizottság és a Bács-Kiskun, Békés, illetve Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kö­zösen alapította. Szabó Antal, a Poli- Farbe ügyvezető igaz­gatója elmondta: 2011- ben folytatódik a fes­tékgyár termékfejlesz­tése, de elsősorban működésük ra­cionalizálására és a munkahelyek megőrzésére fókuszálnak. A válla­lat célkitűzése, hogy megerősítse pozícióját a hazai festékpiacon, amelyhez kitűnő alapot biztosíta­nak a minőségi, díjakat elnyerő magyar festékek és vakolatok. ▲

Next

/
Oldalképek
Tartalom