Petőfi Népe, 2010. november (65. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-09 / 260. szám

6 2010. NOVEMBER 9., KEDD GAZDASÁG A BUX index 2010. november 8-án 23500 23400 23300 23 200 23100 23000 22 900 22801 Nyitóérték: 23 285 | Változás: -0,34%) 1 Záréérték: 23127 ......................... \ 1 Előző heti záréérték: 23205 .....................í..... 15 .30, a New York/ tőzsde nyitása /| 09.00 11.00 13.00 15.00 16.30 FORRÁS: BÉT NYERTESEK 2010. u.os. Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft ANY 744 1,91 8 Fotex 420 0,96 8 Mól 20 535 0,41 1717 Egis 22 350 0,11 205 Econet 97 0,00 3 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény Utolsó ár (Ft) CIG Pannónia 863 Változás (%) Millió Ft-7,99 393 RFV 8030-2,07 31 TVK 3530-1,80 1 Synergon 585-1,51 8 OTP 5745-0,94 4774 A BUX index az elmúlt napokban 23 328 23500 23400 23300 23200 23147 23100 23000 23102 23075 22900 22 800_______________________ port/10.28 10.29 11.02 11.03 11.04 11.05 /1,3,1 FORRÁS: BÉT BÉT-áruszekció (forint/tonna, 11.08.) Új elszámolási ár EUROBÚZA 2010. december ______ 57 OOP TA KARMÁNYBÚZA 2010. december_________53 500 TAKARMÁNYKUKORICA 2010. december______ 47500 TA KARMÁNYÁRPA 2010. december_________47 000 OLA JNAPRAFORGÓ 2010. december 124 OOO MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2010. november 8-án 1€ 1$ 1CHF t t t 274,85 Ft 197,32 Ft 204,39 Ft +0,16 Ft +3,36 Ft +1,57 Ft Forintbetéti1 kamatok (%) ■M— 2 hó 3 hó | Allianz Bank 4,15 4,25 Banco Popoiare 3,20 3,25 Budapest Bank 2,75 2,75 Erste Bank 2,50 2,50 FHB3 7,00* 6,00 MKB Bank 3,95 4,04 OTP Bank 1,00 1,00 OTP Bank2 3,00 5,00 Raiffeisen Bank2 4,50 4,50 1 ALAPTERMÉKEK 1 MILLIÓ FORINTRA 2 FOKOZÓDÓ 3X2 HÓNAPOS FORINTBETÉT 3 FHB AKTÍV BETÉT AKCIÓ * FHB AKTÍV BETÉT 6 HÓNAPOS AKCIÓ Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 11.08.) Vételi Eladási 1 Allianz Bank 267,39 281,11 Budapest Bank 265,97 282,43 CIB Bank 263,33 285,27 Citibank 262,63 284,51 Erste Bank 266,52 281,88 K&H Bank 266,65 282,01 MKB Bank 266,17 279,83 OTP Bank 267,74 281,47 Raiffeisen Bank 268,70 280,78 Tervek atomtemetőre szabályozás Az EU magyar elnöksége idején öntik végső formába A Németországba tartó atomvonat ellen tiltakozók tegnap hajnalban összecsaptak a rendőrökkel. Célravezetőbb lehet a békés megoldások keresése Végleges megoldást keres az Európai Bizottság az uni­óban évente keletkező 7000 köbméter radioaktív hulla­dék és kiégett fűtőelem tá­rolására. A hulladékokat azokban az országokban kellene elhelyezni, ame­lyekben azok keletkeztek. B. Horváth Lilla Az Európai Tanácsnak benyúj­tott tervezet szerint ha két uniós tagállam között van erre vonat­kozó egyéb megállapodás, akkor nem feltétlenül kell abban az or­szágban eltemetni a radoaktív hulladékot, ahol az keletkezett. „Ilyen egyezség van például a lu­xemburgi radioaktív hulladékok belgiumi tárolásáról, de ma elv­ben nem kizárt az EU-n kívüli export sem” - nyilatkozott Kob- linger László, az Országos Atom­energia Hivatal főigazgató-he­lyettese. A tervezet ugyanis - a kiégett fűtőelemek esetében - konkrétan nem tiltja az EU-n kí­vüli exportot, ez tehát jelentheti a kivitel megengedését is, főleg, hogy preambuluma kitér az uni­ón kívüli, biztonságos nukleáris- hulladék-tárolás feltételeire. Még nyitott kérdés, hogyan hat a hazai atomerőművi hulladék kezelésére, ha megszületik az Hulladéktárolás Időszak Átadott tárolókamra 2004-ig 11 2007-ig 5 2017-ig **25 * KIÉGETT KAPACITÁSOK ÁTMENETI TÁROLÓJA, PAKS * 'ELÉG AZ ATOMERŐMŰ ÉLETTARTAMA VÉGÉIG FORRÁS: OAH uniós atomtemető-direktíva. Pak­son kétféle hulladék keletkezik: kis és közepes, illetve nagy akti­vitású. Az előbbi végleges elhe­lyezése a Bátaapáti közelében lé­vő, hamarosan elkészülő tároló­ban lesz, az utóbbiról viszont még nem döntöttek. A kiégett nagy ak­tivitású fűtőelemek még legalább ötven évig a paksi atomerőmű mellett kialakított, ideiglenes tá­rolóban pihennek, közben hűl­Uniós helyzetkép AZ EU 14 ORSZÁGÁNAK 143 atomerőművi blokkja adja az unióban felhasznált áram harmadát. Az első, végleges nagy aktivitású hulladéktá­rolókat várhatóan Finnor­szág, Svédország és Francia- ország építi fel, 15 éven be­lül. Az EU más országaiban is a paksihoz hasonló ideig­lenes, a földfelszínhez közeli Újrahasznosítás TÖBB ORSZÁGBAN vissza­nyerik a kiégett ßtöele- mekben megmaradt érté­kes és keletkező új, hasz­nos anyagokat, hiszen a friss üzemanyagban lévő értékes uránnak, az U235- ösnek csak mintegy három- negyéde használódik el az energiatermelés során. Ha a megmaradó uránt és a keletkezett plutóniumot ve­gyészeti megoldással elvá­lasztják, a kiégett ßt& elemben lévő hasznos anyag mennyisége több mint 95 százaléka ismét hasznosítható, visszajuttat­ható az energiatermelési ciklusba. tárolókban helyezik el a ki­égettfűtőelemeket. Ám e tá­rolók az unió közleménye szerint földmozgások, bal­esetek vagy tüzek miatt meg­sérülhetnek, a bennük lévő anyagok pedig még akár százezer éven át is sugároz­hatnak, éppen ezért sürgős megtalálni a végleges meg­oldást. nek, és csökken a sugárzásuk is. „Végső elhelyezésük elképzelhe­tő egy Mecsek mélyén lévő táro­lóban, vagy például külföldön. Az is megoldás lehet, hogy az ex­portált hulladékból más ország­ban kinyerik a még hasznosítha­tó összetevőket, a maradékot pe­dig visszahozzuk végső hazai el­helyezésre” - sorolta Koblinger László. Az említett ötvenéves ide­iglenes tárolási időszak vége egy­általán nincs messze, főleg ak­kor nem, ha addigra meg akar­juk teremteni a tárolás végső, belföldi feltételeit - tette hozzá. Egyelőre nem tudni, az ország szempontjából az előbbi három lehetőségből melyik lenne a leg­előnyösebb. Eddig még nem kap­tunk értékelhető ajánlatot a kül­földi tárolásra. (Az oroszországi Majakba egyébként Paks évek óta nem küld nukleáris hulladé­kot, oda az utóbbi időben csak a csillebérci kutatóreaktor elhasz­nált fűtőelemei kerültek.) Az új szabályozással kapcsola­tos munka oroszlánrésze éppen Magyarország uniós elnöksége idejére esik. A tervezetet még a belga elnökség terjeszti a tanács munkacsoportja elé. A tartalom az itteni tárgyalások alatt változ­hat. „Arra törekszünk, hogy az irányelv tárgyalása a magyar el­nökség alatt lezárulhasson” - mondta Koblinger László. Demján: Uniós forrás kell a kis cégeknek Hitelre és tőkére van szüksége a magyar kis- és középvállalko­zásoknak (kkv) - mondta Demján Sándor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö­vetsége (VOSZ) ügyvezető elnö­ke hétfőn a velük együttműkö­dő Haller Vállalkozói Hiteliroda átadásán. Máskülönben a fog­lalkoztatottság növelése nehe­zen vagy nem valósulhat meg - hangsúlyozta. Demján Sándor úgy véli, európai uniós progra­moknak a termelő tevékenysé­get kell támogatniuk Magyar- országon. Arról is beszélt, hogy átütő siker lett Széchenyi-kár- tya, a Ka-VOSZ-on keresztül a termék a magyar kkv-k jelen­tős részét el tudta érni. A Szé- chenyi-kártya 86 százalékát ugyanis a megyékben bocsát­ják ki. Krisán László, a Ka- VOSZ Zrt. vezérigazgatója a el­mondta, a Széchenyi-kártya 2002. évi kibocsátása óta 820 milliárd forint kedvezményes hitelt juttatott el a vállalkozá­sokhoz. Eddig 180 ezren igé­nyelték és 136 ezer ilyen kár­tyát adtak ki. ■ Eddig 136 ezer Széche- nyi-kártyát adtak ki. Kiterjesztenék az agráriumra is. Demján Sándor szavai össze­csengenek Orbán Viktor mi­niszterelnöknek az október 14- én, a szövetkezeti bankok és a kis- és középvállalkozások 3. európai fórumán tett kijelenté­sével. A kormányfő ott azt han­goztatta, hogy a jövőben az uniós források legalább fe­lének a kis- és középvállalkozá­sokhoz kell kerülni. A kor­mányfő már a választási kam­pányban is szövetséget kötött a VOSZ-szal, ez az ígéret is sze­repelt a megállapodás pontjai között. Krisán László hangsúlyozta, hogy a vállalkozások a Széche­nyi-kártya program kibővítése révén választhatnak a nekik leg­inkább megfelelő konstrukciók­ból. Utalt rá, január első napjai­ban a pályázati támogatásokhoz szükséges önerő egy részét is le­het majd a Széchenyi-kártya Ön­erő Hiteléből fedezni, és dolgoz­nak a Széchenyi-kártya mező- gazdaság területére történő ki- terjesztésen. ■ Jelentősen bővítik esztergomi üzemüket autóipar A Kirchhoff robotcellákat, transzferpréseket telepít - Új munkahelyeket is teremt Tizenegymillió eurós - mintegy három milliárd forintos - beru­házással jelentősen bővíti esz­tergomi üzemét a német Kirchhoff csoport magyarorszá­gi leányvállalata, a Kirchhoff Hungária Kft., amely a Merce­des kecskeméti üzemének is be­szállítójává vált. ■ Decemberben kezdik, jövő szeptemberre fejezik be a fejlesz­téseket Esztergomban. Decemberben indul és 2011 szeptemberében fejeződik be a beruházás. A cég esztergomi J üzemében az infrastrukturális I fejlesztések mellett a hegesztő­sólyom: 11 millió eurós beruházás üzemet 3000, a présüzemet 2500, az irodabázist 200 négy­zetméterrel bővítik. Sólyom Sza­bolcs ügyvezető igazgató el­mondta: a legújabb technológiát képviselő robotcellákat és nagy teljesítményű sorozatgyártásnál használt transzferpréseket tele­pítenek Esztergomba. A koráb­ban a Magyar Suzuki Zrt. be­Kirchhoff Hungária Kft. Forgalom (millió euró) Létszám 2008 31 250 2009 22 180 2010 (terv) 27 210 szálh'tójaként tevékenykedő ma­gyarországi leányvállalat a né­met anyacég keresztül újabb au­tógyárak beszállítójává vált. ■ Az autóipari mélyrepü­lés ellenére a Kirchhoff magyar leánya tartja nyereséges pozícióját. Préselt autóalkatrészeit 2012-től a Peugeot-Citroén szlovákiai és franciaországi, a Mercedes kecskeméti, a VW pozsonyi, a Ford crajovai, az Opel szentgott­hárdi és a Skoda Mlada Boles- lav-i gyárába is szállítja. Az ultramodern technológia üzemeltetése mintegy 60 fős lét­számbővítéssel jár: döntően jól képzett mérnököket és techni­kusokat vesznek fel. A cégvezető kifejtette: az újabb megrendelések annak köszönhe­tők, hogy a 225 éves múltú, több üzletágban és kontinensen érde­keltséggel rendelkező, családi vállalkozásként működő anyacég több autógyárral is régóta ered­ményes együttműködést folytat. S miközben jó néhány verseny­társ bezárta üzemét, a magyar le­ányvállalat - a Kirchhoff Gruppe mellett - a válság ellenére is nye­reséget termelt. Tavaly 22 millió eurós forgalom mellett - történe­tének egyik legnagyobb nyeresé­gét produkálva - több mint 400 millió forintos eredménnyel zár­ta az évet. ■ É. M. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom