Petőfi Népe, 2010. október (65. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-26 / 249. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. OKTÓBER 26., KEDD 5 KULTÚRA A három idei Pilinszky-díjas személyére várnak javaslatot Novem­ber 10- éig vár­ja a ja­vaslato­kat a Pi­linszky János Alapít­vány ar- Pilinszky János ra, hogy kik kapják idén a Pilinszky-dí- jat. A díjazásra méltó szemé­lyekre írásban lehet javaslatot tenni részletes indoklással. Az alapítvány célja, hogy évente egyszer elismerésben részesítse azokat a Bács-Kis- kun megyében élő és dolgozó pedagógusokat, írókat, költő­ket, művészeket és újságírókat, akik munkájukkal, életmű­vükkel és kiemelkedő alkotá­saikkal hozzájárultak a nem­zeti kultúra értékeinek, emlé­keinek védelméhez és fejlesz­téséhez, a köz- és magánerköl­csök nemesítéséhez, és ezért közmegbecsülésre méltók. A Pilinszky alapítvány idén három díjat ad át, amelyek ok­levélből és plakettből állnak. A javaslatokat az alapítvány leve­lezési címére, Imre Károly ku­ratóriumi elnök nevére címez­ve kell kell eljuttatni. (Bács-Kis- kun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Ta­nácsadó és Szolgáltató Intéze­te 6000 Kecskemét, Deák Fe­renc tér 3.). A beérkezett javaslatokat az alapítvány szakmai kollégiu­ma bírálja el. A díjat a költő születésnapján, november 25- én adják át. ■ Beszélgessünk mi is... - Kiszely Ágnessel A bábszínházról, a kecskeméti bábosok előadásairól és a közön­ség visszajelzéseiről is szó lesz a kecskeméti Művész Kávézó Be­szélgessünk mi is... programso­rozatának következő találkozó­ján. Komáromi Attila beszélgető- társa Kiszely Ágnes, a Ciróka Bábszínház igazgatója lesz. A program október 28-án, 18 óra­kor kezdődik. ■ A profi is naponta gyakorol kecskés Mónika Először orgonáit Kecskeméten, a szabadság ünnepén Kuti Béla vall pályájáról, magánéletéről és csodákról Az Évszázadok Mu­zsikája sorozat ven­dége volt Deákné dr. Kecskés Mónika orgonaművész szombaton, a Nagy­templomban. A jóté­konysági koncert bevételét a vörös iszap áldozatainak megsegítésére fordí­tották a szervezők. Popovics Zsuzsanna- Tanít Győrben, Nyír­egyházán, a pesti fe­rences templom orgo­nistája. Hogy győzi a feladatokat? - kérdez­tük a művésznőt kon­certje előtt.- Minden tennivaló más és más, átprogra­mozom magam arra, amit éppen csinálok. Kecskés Mónika hamar megbarátkozott a kecskeméti Nagytemplom orgonájával, a koncerten minden mozdulatának en­gedelmeskedett a monumentális hangszer- Nem most kezdte a pörgés,!, egyszerre négy diplo­mát is szerzett.- Túlzás, hogy egyszerre. Csembalóművész-tanári, orgona- művész-tanári, zeneelmélet-taná­ri, egyházzenész diplomám van, 2002-ben doktori munkámat is megvédtem. Nem ritkaság, a fia­talok közül sokan csinálják így. Igaz, kell hozzá energia, kitartás, akarat Most már itt a család is: Bálint fiunk a napokban lett hat­éves.- Tanult Londonban, Bécsben. Túdását előadóként is haszno­sítja?- Hogyne, meghatározó idősza­kai voltak fejlődésemnek. Ami­kor az ember tanulni megy kül­földre, előtérbe kerül a munka szeretete és a teljesítmény fontos­sága. Csak a dolgommal foglal­koztam, ráadásul tágultak a lehe­tőségeim. Ha szükségem volt egy kottára, melyet Magyarországon képtelenség lett volna megszerez­ni a kilencvenes évek közepén, csak bementem a könyvtárba, és megkaptam. Tudtam különleges hangszereken játszani, ami szin­tén fontos volt.- Járt már korábban Kecske­méten?- Ez az első alkalom. Férjem, Deák László viszont már többször is. Például a Kodály Iskola vendé­geként, és az Évszázadok Muzsi­kája sorozat keretében. A szom­bati koncerttel eredetileg a sza­badságharc évfordulója előtt kí­vántam tisztelegni. Az élet hozta úgy, hogy végül a jótékonyság ke­Versenydíjak és elismerések 1998 A Győri Nemzetközi Orgonaverseny győztese. 1999 Az 5. Nemzetközi Lotharingiai Orgonaverseny első helye­zettje. 2001 Elnyerte a Magyar Kulturális Örökség Minisztériuma ál­tal kiírt Fischer Annie-ösztöndíjat. rült a középpontban. Örömömre szolgál, hogy a devecseri katoli­kus plébánia kapja az adomány­ként összegyűlt 75 ezer forintot.- A muzsikusok kényesek sa­ját hangszerükre. Vadidegen orgonán nem lehet egyszerű művészit alkotni.- Egy bungee jumpinghoz tudnám hasonlítani. Az ismeret­len hangszer is jócskán meg­emeli az ember adrenalinszint­jét. Ez mindig kihívás, mondhat­ni veszélyes sport. Koncert előtt természetesen próbálok, beállí­tom a szükséges hangszíneket. Külön készülődés nincs, de - akár van koncertem, akár nincs- gyakorolok, minimum két-há- rom órát naponta. Halottak napi Mozart-hangverseny Mozart c-moll miséjét adja elő halottak napi koncertjén a Kecs­keméti Szimfonikus Zenekar és a Gyüdi Sándor vezette Vaszy Viktor Kórus a Nagytemplom­ban. Mozart utolsó miséje feleségé­hez, Constanze Weberhez kötő­dik. A 26 éves zeneszerző je­gyességük megpecsételéseként tett ígéretet arra, hogy misét komponál az esemény emléké­re. „Szívem mélyén megfogad­tam, hogy megírom, remélem, hogy be is fogom tartani - írta 1783. januári levelében apjának. Hogy miért maradt a nagysza­básúnak ígérkező mű töredék, arról sok feltevés van. Más, sür­gető munkák vonták volna el Mozartot a mise befejezésétől? A c-moll mise nem volt határidős feladat; azoknak a meglehetősen ritka eseteknek egyikéről van szó, amikor Mozart külső meg­rendelés nélkül fogott hozzá a mű megírásához. Alfred Ein­stein, Mozart egyik életrajzírója azt sejti, hogy Mozart csalódott Constanze énekesnői képessé­geiben, s ez szegte kedvét. A kecskeméti szimfonikusok hangversenye november 2-án 19 órától Gerhát László vezény­letével hallható a Nagytemplom­ban. ■ „Bizonyára lesz, aki azt gondolja, amit olvas, az nem lehet igaz, ilyen nincs. Nem is igénylem, hogy azonnal elhiggyék, pedig így történt az első perctől a mai napig. A könyvemben megírt tör­ténet: az én életem” - ezekkel a szavakkal ajánlja magánkiadás­ban Életem és a csodák címmel megjelent visszaemlékezését ol­vasói figyelmébe Kuti Béla, a köz­ismert kecskeméti kereskedő. Elgondolkodtató életpálya raj­zolódik ki a dokumentumokkal gazdagon illusztrált - sőt utólag a könyvhöz illesztett üzenettel is ellátott - kötetet olvasva. Az 1924-es születésű Kuti Béla ka­maszkorától tevékeny életet élő ember pályáját követhetjük nyo­mon, aki politikai rendszerektől függetlenül megtette azt, amit családja és környezete számára a legjobbnak tartott, és amit öt­letei, akarata, kitartása diktált számára. Felnőtt életét az állami keres­kedelemben meglapozó, feltörek­vő fiatalember energiáját jól jel­lemzi, hogy volt időszak, amikor 14 vállalat, s rajtuk keresztül mintegy 40 cég tartozott hozzá. Az állandó szállítások, a hajnal­tól késő estig tartó műszakok, az új lehetőségek figyelemmel kö­vetése meghozta számára a sike­reket a munkában. Azonban en­nek eredményét - a teljesítmény után járó, szocialista viszonylat­ban kiugrónak számító jutaléko­kat - nem mindenki nézte jó szemmel. A könyvben éppúgy mesél a váratlanul érkező hul­lámvölgyekről, ahogy a magán­életi problémákról is, amelyek az állandó 12-14 órás műszakok melletl/miatt a családjában ki­alakultak. A személyes történeten nem­csak a kor rajza szűrődik át, ha­nem annak a férfinak az élet- szemlélete is, aki abból a hitből merít erőt és nyugalmat, hogy el tud számolni a jóistennek az el­végzett feladatokkal. ■ Agyagtáblába vésett üzenet érseki litera-túra Ékírásos pecséthenger Kalocsán Kalandos sétára invitál­juk olvasóinkat a Kalo­csai Főszékesegyházi Könyvtárba. Első állomá­sunk egy igazi gyöngy­szem: az ékírásos pecsét­henger. A Kalocsai Főszékes­egyházi Könyvtár gyűjte­ményének legrégebbi írásos dokumentumai az ókori Mezopotámiából származnak. Az ékírásos terrakotta henger és agyagszeg Gudea lagasi papkirály korából való (Kr. e. 2500 körül). Az agyagszeg az ókori ural­kodó nevét viseli, és em­lítést tesz építkezéseiről. Közel 5 ezer éves tárgyak Az emberiség egyik legrégibb írá­sának kialakulása a sumérokhoz, Dél-Mezopotámia legősibb népé­hez fűződik. Idővel a képírásos jelek leegyszerűsödtek, elvontab- bakká váltak, ék alakú elemekből épültek föl. Az ékírásos szövege­ket a még puha agyagtáblákba nyomták háromszögletűre fara­gott nádheggyel, majd a táblákat kiszárították a napon, vagy ki­égették. Az értékes tárgyakat II. Rah- mani antióchiai szír katolikus pátriárka ajándékozta Városy Gyula kalocsai érseknek 1908- ban, hálából a szívélyes vendég­szeretetért, melyben kalocsai tartózkodása alatt részesítették. ■ szbz Meglepetéseket ígérnek az új évadra kalocsai színház Öt darabbal várják a színházbarátokat Hogyan lesz egy férfi főállású agglegényből álférj? Hogyan mo­sódik össze egy mesés kalanddá az álom és ébrenlét, a képzelet és a valóság határain táncolva az ünnep egy bábfigurának köszön­hetően? Hol a stukker? És tényleg mégis jó az ember? - ezekre a kérdé­sekre keresik a választ a Kalo­csai Színház színészei az idei évadban, mely­nek előadásaira minden érdeklő­dőt szeretettel várnak. Az idei évadot szombaton egy remekbe szabott francia zenés víg­játék, Pierre Barillet-Jean-Pierre Grédy: A KAKTUSZ VIRÁGA nyit­ja, amit világszerte óriási sikerrel játszanak. A főszerepekben Börön­di Tamás, Götz Anna, Benkóczy Zoltán látható. Az ünnepek előtt, december 18- ai premierrel, egy karácsonyi klasszikus, A DIOTÖRŐ kerül a színpadra, amelyben Csajkovszkij azonos című ba­lettszvitjének zenéje csendül fel. A bérletes felnőttek jelké­pesen a fa alá te­hetik ezt a cso­dálatos elő­adást, hiszen bérlettel gyermekeik, unokáik számára díjtalanul igé­nyelhetnek belépőt e mesés utazás­ra, melynek nem titkolt célja, hogy a színház a maga eszközeivel se­gítse a családi összetartozás és a szeretet erejét. Jövőre, február 5-én, TALÁN MÉGIS JO AZ EMBER címmel egy Márai Sándor műveiből szőtt dara­bot láthat a nagyérdemű Cseke Pé­ter és Sára Bernadette színész há­zaspár szereplésével. Márciusban Görgey Gábor: KOMÁMASSZONY, HOL A STUKKER? című komédiá­ját mutatják be. Ebben az előadásban látható lesz a Jóban rosszban sztárja, Damu Roland is. Az évadot ápri­lisban egy látványos, a műfajt megújító szerző, Ábrahám Pál BÁL A SAVOYBAN cimű revü- operettje zárja, melyben Hanry, Madleine, Daisy, Mustafa és Tangolita titkos szerelmi kaland­jait élhetjük át olyan világsláge­rek társaságában, mint a Karne­vál vagy a Kicsike, vigyázzon egy­szer nagymama lesz! Vagyis az idei évadra is érdemes lesz jegyet venni. A kikapcsolódás garantált. ▲ ■ Kalocsai Színház 6300 Kalocsa, Szent István király út 38. Tel.: 06-70-334-9012 www. kalocsaiszinhaz. hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom