Petőfi Népe, 2010. október (65. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-12 / 238. szám

4 PETŐFI NÉPE - 2010. OKTÓBER 12., KEDD KISKUNFÉLEGYHÁZA ES KORNYÉKÉ Ötven miseruhát csodálhattak meg az érdeklődők a templomban Több mint ötven miseruhát állí­tottak ki a kiskunfélegyházi Sar­lós Boldogasszony (Ó)-templom- ban. A ruhák Szaniszló Tibor csengődi plébános gyűjteményé­ből származnak. Tibor atya fel­szentelése után két évig ebben a templomban volt káplán, ezért is gondolta azt, hogy a tulajdoná­ban lévő több száz miseruhából kiállít néhányat, a kiskunfélegy­házi templomban is. A gyűjtést évekkel ezelőtt kezdte, amikor Bécsben tizenkét ruhával meg­ajándékozták. Ekkor határozta el, hogy gyarapítani fogja ezt a kész­letet. Nemcsak Magyarországról, de külföldről is kapott ruhákat. Akadt olyan, amely már nagyon elhasznált állapotban volt, de eze­ket felújíttatta. A papok minden nap más miseruhát öltenek ma­gukra, az adott napra előírt szí­nűt. Ezért is olyan változatos és értékes Szaniszló Tibor gyűjte­ménye. ■ Sz. T. ANYAKONYV születtek: Kovács Bence (édesanyja neve: Beck Judit), Veres Balázs (Szabó Kriszti­na), Mészáros Noémi (Bojsza Mónika Melinda), Gajdácsi Noémi (Nagy Krisztina Beá­ta), Gyurics Fanni (Nagyapáti Mária), Kiss Barbara (Balogh Rózsa Franciska), Szerencsés- Fekete Dávid (Petróczi Ildikó). házasságot kötöttek: Mé­száros Barbara és Szabó Jó­zsef, Solymosi Ágnes és Pataki Róbert, Kürtösi Szabi­na Katalin és Szemerédi Péter Ágoston, Ipacs Szilvia Éva és Szabó István. meghaltak: Fekete Ágoston (Kiskunfélegyháza), Tarjányi Dezső (Kiskunfélegyháza),Ko­vács Istvánná Balassa Julian­na (Szánk), Szabó Lászlóné Szabó Erzsébet (Kiskunfél­egyháza), Bállá Lászlóné Ju­hász Ilona (Kiskunfélegyhá­za), Rácz Ferencné Fodor Éva (Kiskunfélegyháza), Kiss Fe­rencné Barna Anna (Tisza- alpár), Bállá István (Pálmo- nostora), Morvay Endre Mihályné Hajdú Mária (Kis­kunfélegyháza), Keserű Gá- borné Czakó Anna (Bugac), Gál Sándorné Virág Katalin (Bugacpusztaháza), Kis János (Petőfiszállás), Tóth István (Kiskunfélegyháza). Ha ismeretlenek a halottak Kiskunfélegyháza Egy-másfél év türelmi időt mindig adnak Húszezer sír körülbelül tíz százalékát nem lehetett beazonosítani, mert elkopott, eltűnt a felirat Kilencvenszázalékos fel­dolgozottságot ért el a kiskunfélegyházi temetők elektronikus nyilvántar­tása. Hraskó István A nyilvántartás révén pillanatok alatt utána lehet nézni, melyik sírhely van megváltva, és ki nyugszik benne. A száz száza­lék elérésére az olvashatatlan feliratú fejfák és a régi nyilván­tartások eltűnése miatt kevés az esély. 2003-ban kezdték meg - földmérők és diákok segítségé­vel - összesíteni és rendszerez­ni az Alsó- és a Felsőtemető mintegy húszezer sírhelyét.- 1980-tól vezetik Kiskunfél­egyházán az elhunytak nyilván­tartását. Senki sem tudja, hogy régebben is voltak-e ilyen össze­írások, és ha igen, akkor hova kerültek. A felmérés során kiala­kítottuk a parcellákon belüli egy­séges sorszámozást, hogy az időnként összevissza álló síro­kat később is be lehessen azo­nosítani - mutat rá az elvégzett munka szükségességére Fehér Tamás, a Városfenntartó és Szol­gáltató Költségvetési Szervezet temetkezési részlegének vezető­je. Az összeírok a sírhelyek közel tíz százalékát nem tudták beazo­nosítani, a sírkövekről ugyanis vagy hiányzik fejtábla, vagy tel­jesen elkopott, elmosódott a raj­tuk lévő felirat. Az ilyen sírokban nyugvók beazo­nosítása ma már szinte lehetetlen a régi kimutatá­sok híján. Meg­maradt ugyan sok számla a húsz-harminc évvel ezelőtti sír­megváltásokról, de ezek is korlá­tozottan használhatók az írás ol­vashatatlansága vagy a maitól eltérő sorszámozás miatt. így a kilencvenszázalékos feldolgo­zottság valószínűleg nem fog már javulni. Az elektronikus nyilvántartás nemcsak azt tartalmazza, hogy ki nyugszik egy adott sírhelyen, hanem hogy annak meddig szól a megváltása. A Ha lejár egy sírhely megváltási ideje, ak­kor halottak napja előtt egy matricát he lyezünk ki a sírra. temetkezési részleg munka­társai a számí­tógépes adattár révén akkor is gyors segítséget tudnak nyújtani, ha valaki eset­leg nem tudja pontosan, halottját annak idején hol temették el.- Ha lejár egy sírhely megvál­tási ideje - ami huszonöt év - akkor tavasszal illetve ősszel, ha­lottak napja előtt egy matricát helyezünk ki a sírra, figyelmez­tetve a hozzátartozókat. Levelet Vannak sírok, melyeket alig vagy egyáltalán nem látogatnak, gondoznak 1980-tól ilyen könyvekbe írták be az elhunytak adatait - mutatja Fe­hér Tamás, a VSZKSZ temetési részlegvezetője. Ma már elektroni­kus a nyilvántartás nem szoktunk küldeni, mert ezek 75-80 százaléka visszajön: az érdekelt időközben vagy el­költözött vagy szintén elhunyt - mondja Fehér Tamás. Hozzáte­szi: az esetek körülbelül 1-2 szá­zalékában derül ki utólag, hogy a matricát éppen a nyilvántartás hiányosságai miatt tévesen rak­ták ki, és a megváltás még érvé­nyes. A figyelmeztetések hatására a sírok egynegyedét általában új- raváltják. Vannak azonban nyughelyek, melyeket alig, vagy egyáltalán nem gondoznak, lá­togatnak, így a papírt sem olvas­sák el. A felszámolás előtt egy­másfél év türelmi idő mindig van, és előtte a sírt mindig le­fényképezik, hogy dokumentál­ják az állapotokat. Városi oldalak a Petőfi Népében Hétfő FELSŐ-KISKUNSÁG DÉL PEST MEGYE Kedd KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS KÖRNYÉKE Szerda BÁCSKA Csütörtök KECEL, KISKŐRÖS ÉS SOLTVADKERT Péntek KISKUNHALAS ÉS KÖRNYÉKE Szombat BAJA KISKUNFÉLEGYHÁZA ES KÖRNYÉKE Szerkesztő: HRASKÓ ISTVÁN Kiskunfélegyháza, RaHhuánu n 9/A Látványos jelenségek Kiskunfélegyháza Szerdától hétfőig látható a Móra Fe­renc Művelődési Központ If­júsági és Közösségi Házban az az interaktív kiállítás, mely a Játékos tudomány, el­més játékok címet viseli. A kiállítás a természet törvé­nyeit, jelenségeit mutatja be látványos formában. (Sz. T.) Eltűntek a sáros utcák kunszállás Már nem kell sáros utcáktól tartani a tele­pülésen. Az őszi esőzések beállta előtt sikerült aszfalt- burkolattal ellátni a koráb­ban apró kövekkel borított belterületi utcákat. (Sz. T.) Alkotótábori kiállítók tiszakécske Október végéig látható az a kiállítás, ami • szombaton nyüt meg az Arany János Művelődési Központban. A tárlaton azoknak a művészeknek az alkotásai láthatók, akik résztvevői voltak a nyári al­kotótábornak. (Sz. T.) Az év olvasójának választották KISKUNFÉLEGYHÁZA Közel há- romszáz könyvet kölcsön­zött a Petőfi Sándor Városi Könyvtárból, és olvasott el Dodó Ildikó egy év alatt, így ő lett az év olvasója. Az elis­merést, a hétvégén vehette át Kállainé Vereb Mária könyvtárvezetőtől. (Sz. T.) További hírek a ON.hll hírportálon GYERE A 140 ÉVES PG-BE! Ha egy nagymúltú iskolában akarsz tanulni és piacképes szakképesítést szerezni, akkor gyere, várunk! Válaszd iskolánkat, mert a PG rugalmas, diákközpontú, a Dél-alföldi Régió egyetlen két tanítási nyelvű iskolája gépész és informatika szakmacsoportban. Induló 9. évfolyamos képzések a 2011/2012-es tanévben 01 Magyar-német két tanítási nyelvű gépész 02 Gépész 03 Magyar-angol két tanítási nyelvű informatika 04 Informatika 05 Gépi forgácsoló („Előrehozott szakma 14 éves életkortól 8. osztályosoknak”) Felvételi előkészítő indul 2010. október 8-án és 9-én magyar nyelvtanból és matematikából, hétvégenként (helybelieknek péntek délután, vidékieknek szombat délelőtt, önköltségen). Helye: Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium OM: 200986 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24. Tel.: 76/462-332, Fax: 76/462-982 E-mail: oattk3@qmail.com Honlap: www.Dsasz.hu Jelentkezés folyamatosan az iskola titkárságán. VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ DIÁKOKAT ÉS SZÜLEIKET! NYÍLT NAPOK: 2010. október 12., 8-12 óráig 2010. novemer 16., 8-12 óráig 2010. december 7., 8-12 óráig 2011. január 25., 8-12 óráig Csökken az iskolán belüli szegregáció Európai uniós támogatásból esélyegyenlőségi program való­sul meg Lakitelek, Nyárlőrinc, Tiszaug nevelési- és oktatási in­tézményeiben. A pályázattal az a cél, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek az iskolák közöt­ti és iskolán belüli szegregáció­ja csökkenjen, a tanulói arányok kiegyenlítése érdekében terve­zett beavatkozások támogatása révén. Kiemelt cél még, hogy a gyermekek minél nagyobb arányban részesüljenek az óvo­dai nevelésből és a korai fejlesz­tést támogató szolgáltatásokból, valamint elterjessze a tanulók integrált nevelését támogató módszertanok alkalmazását a közoktatási intézményekben, elősegítse az Integrált Pedagógi­ai Rendszer (IPR) alapú intéz­ményfejlesztés megvalósítását. A projektet a TMOP finanszí­rozzák 49 millió forinttal, saját erőt nem kell biztosítani. Az „Esélyegyenlőség, igazságosabb Magyarország, a mi községeink­ben is” projekt a Tisza menti Köz­oktatási Intézményfenntartó Tár­sulás által 3 településen, 5 ellátá­si helyen valósul meg 2009. no­vember és 2011. július között. Információ: Tóth Csaba 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Tel.: 76/449-011 Fax: 76/449-055 e-mail: beruhazas@lakitelek.hu www.lakitelek.hu ▲ Bölcsőde Nem csökken, hanem nő a gyermeklétszám Lakiteleken. Ez tette szükségessé azt, hogy a bölcsődét bővítsék. A felújítás három hóna­pig tartott, a gyerekek a napokban költöztek vissza az óvodából. Jelenleg huszonhét gyermek jár a bölcsibe, de Szabóné Hunyadi Judit vezető sze­rint decemberre már negyven kétéves kisgyerekről gondoskodnak négy csoportban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom