Petőfi Népe, 2010. szeptember (65. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-06 / 207. szám

í 2010. SZEPTEMBER 6-, HÉTFŐ INTERJÚ Az idő végül bennünket igazolt kellemes hetvenes Mikulás Ferenc dilemmákról, túlélésről és örömökről - 70. születésnapja apropóján Fát ültetett - egykori és jelenlegi kollégák köszöntötték a születésnapján Mikulás Ferencet Ajándék: a barátok, kollégák ugyanazt a portréfotót kapták meg - s az általuk készített képekből tabló készült. Nem megy neki az örege­dés. Néhány hónappal ez­előtt említette meg, hogy közeledik a 70. születés­napja. Úgy beszélgettünk róla, mint egy filmtervről, amely nem tartozik a napi valósághoz, inkább egy el­képzelés, amelyből egyszer lehet valami. Majd. Rákász Judit- Meglepetést okozott a 70. születésnap hírével. Ahogy az­zal is, hogy az elmúlt hóna­pokban érezhetően foglalkoz­tatta a közeledő dátum.- Nem a 70. születésnap foglal­koztatott, inkább általánosság­ban a kor. Az utóbbi időben egy­re gyakrabban jut eszembe, hogy illene tekintettel lennem az élet­koromra. Talán furcsán hangzik, de nem feltétlenül veszi észre az ember a korával járó változáso­kat. Kedves történet: Kínában az animációs fesztivál szervezői egyetemista hostess lányt osztot­tak mellém, hogy kalauzoljon. A második nap kedvesen felém for­dult, és azt mondta: úgy megked­velt engem, mint a nagyapját. Ne­hezen felejthető élmény! Tudtam, hogy a kollégáim meglepetéssel készülnek, rám is átragadt az iz­galom: kik lesznek itt, kik érzik fontosnak, hogy velem ünnepel­jenek.- Tűnődések, bölcsességek?- Visszagondolva, arra kellett rájönnöm, hogy az életemben a kudarcok mindig a sikerek mér­földkövei voltak. Nem volt egye­nes utam. De a kudarcok nem csak elvesznek, hanem adnak is valamit: tapasztalatot. Ami hoz­zásegít, hogy a hátrányból előnyt faragjunk.- Például?- A középiskola után nem vet­tek fel egyetlen egyetemre vagy főiskolára sem. Tudtam, hogy nem a felkészültségemmel van baj, hanem azzal, hogy ’56. októ­ber 24-én nagy tömeg előtt elsza­valtam a Nemzeti dalt Kunszent- miklós főterén. Nagyon elkese­redtem. Utólag viszont azt gondo­lom, hogy szerencsés vagyok, hogy így alakult. Ha felvesznek, ma könyvtáros lennék, esetleg tanár. Ami nagyszerű dolog, és biztos megtaláltam volna abban is az örömöt. De hálás vagyok, hogy végül a stúdiónál kötöttem ki. Ahova 39 év után is örömmel megyek be minden reggel. Keve­sen mondhatják el magukról ezt, és valószínűleg én sem tehet­ném, ha nem vennének körül azok a kollégák, akikkel együtt dolgozom, és akiknek nagy sze­repe van abban, hogy örömteli­nek és sikeresnek érzem az éle­tem. Ami nem jelenti azt, hogy maradéktalanul elégedett va­gyok saját teljesítményemmel. De ez az elégedetlenség előre visz.- A kecskeméti stúdió nagy túlélő. „Kortársai” közül már egyik se működik. Mit csinál­tak másként, mint a többiek?- 1971-ben a Pannónia Stúdió kecskeméti műtermeként léte­sültünk, azzal az ígérettel, hogy önálló szellemi műhelyként mű­ködhetünk. De valójában azt szerették volna, ha bedolgozó részlegként vegetálunk. Ez is olyan helyzet volt, amikor a probléma tett bennünket krea­tívvá. Saját lábunkra kellett áll­nunk: munka után néztünk, be­kapcsolódtunk a nemzetközi vérkeringésbe. így a rendszer- váltás már nem jelentett törést a stúdió életében. Önállóságra tö­rekedtünk. Megvásároltuk az ál­lami vagyonrészt, amely az itt dolgozók tulajdonába került. Időnként feltűntek kérők, kül­földi befektetők, de nem enged­tük ki a kezünkből a sorsunk fö­lötti döntést. A rendszerváltás után két magyar rajzfilmstúdió­ba is bevásárolták magukat kül­földi befektetők. Ma már egyik sem működik. Ahogy az állami tulajdonban maradt Pannónia sem. Nálunk jelenleg 12 rende­ző dolgozik. A születésnapom megható pillanata volt, hogy a legidősebb és legfiatalabb kollé­ga is felköszöntött: Szoboszlay Péter és Szoboszlay Eszter.- A 39 év vitákat is hozott. Időnként a ház falain kívülre is elhallatszottak azok a han­gok, amelyek szerint a szerzői filmek helyett több, nagy pro­fitot hozó bérmunkát kellene megszerezni. Elbizonytalaní- tották ezek a vélemények?- Engem nem. A kollégáimat igen. Olyanokat is, akik egyéb­ként kiváló saját filmeket készí­tettek. De ez teljesen érthető. Az önállóságnak megvolt az ára. Pél­dául a stúdió jelenlegi épületét részben saját erőből kellett kiala­kítanunk. Az akkori kulturális kormányzattól, illetve a Gajdócsi István vezette megyei tanácstól annyi támogatást kaptunk, ami a földszint kialakítására volt elég. A tetőteret ki kellett gazdálkod­nunk, így az itt dolgozók egy ide­ig kevesebbet kerestek, mint más stúdiók munkatársai. A számító- géppark fejlesztése ugyanígy ál­dozatot követelt. És időnként vár­ni kellett: nem lehetett mindent meglépni akkor, amikor szeret­tük volna. 10 évbe telt, mire önál­lóak lettünk, önálló stúdióépület­tel, kiépítettük a nemzetközi kap­csolatokat. Nem mindenki volt elég türelmes. De úgy gondolom, az idő engem igazolt. Voltak kol­légák, akik 10-20 év után úgy döntöttek, hogy váltanak. Sokan eljöttek közülük a születésna­pomra, barátsággal, nem kevés nosztalgiával.- Az utóbbi időben mintha a filmkészítésről a fesztivál felé fordult volna a figyelme.- Nem hiszem. Ha így tűnik, annak a stúdión belüli munka- megosztás lehet az oka: a kollé­gák filmet rendeznek, én nem fil­met, hanem a fesztivált rende­zem. Ettől függetlenül a filmek számomra semmit sem veszítet­tek jelentőségükből. Nálunk a produceri szerep jóval kevesebb beleszólást enged az alkotás fo­lyamatába, mint a játékfilmek esetében. De ez nem jelenti azt, hogy ne tenném hozzá a magam részét kezdettől, akár a film, vagy sorozat ötletével, ahogy tettem a Magyar népmesék, a Mondák a magyar történelemből, a Száz éve történt, a Világlátott egérke vagy a Mansfeld-film esetében. Fontos háttérmunka a filmdiplo­máciai tevékenység, amiről rit­kán esik szó. A Filmszakmai Kerekasztal munkájában képvi­seltem a magyar animációt. A Magyar Mozgókép Közalapít­vány tagjai a jelölőbizottság el­nökévé választottak, vagyis a filmszakma bennem bízott a leg­inkább, hogy kollegáimmal együtt megfelelő javaslatot tudok tenni az új elnök és a kuratórium tagjainak személyére. Az MMKA Kuratórium elnökének tanács­adója vagyok, és négy éven át vol­tam az Animációs Filmszövetség igazgatóságának tagja.- Milyen véleményt képvisel ezeken a fórumokon a hazai filmkészítés lehetőségeivel és feladataival kapcsolatban?- Nagyon fontosnak tartom a nemzeti filmgyártást. Ahhoz, hogy ez az ország előbbre men­jen, elengedhetetlen, hogy az em­berek azonosuljanak nemzetük történelmével, sorsával. Azono­sulni pedig úgy tudunk, ha meg­ismerjük. Ezért fontos feladat a nemzethez tartozás és az ezzel já­ró felelősség megfogalmazása a kornak megfelelő eszközökkel, a mai ember számára elfogadható, dekódolható módon, nem bele­csúszva a nemzeti giccsbe.- A magyar történelemből, ha­gyományokból építkező, az el múlt 10-15 évben under­ground kultúraként terjedő iparművészet, irodalom és ze­ne hihetetlen gazdagsággal tört Közelkép 1940. AUGUSZTUS 17-ÉN született. 1957 tavaszán a forradalomban való részvétele miatt eltávolí­tották a középiskolából. Ezek után segédmun­kásként, majd geodéta­ként dolgozott. Filmfor­gatókönyveket írt és rö­vidfilmeket rendezett. 1970-től a Pannónia Filmstúdióban a rajz­filmgyártással ismerke­dett. 1971. június 1-től a Kecskeméti Rajzfilmstú­dió vezetője, több film és filmsorozat producere. 1993-tól a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója. 1997-től 2000-ig az ASIFA (Nem­zetközi Animációs Film­művész Szövetség) igaz­gatótanácsának tagja. Több nemzetközi feszti­vál zsűrijének munkájá­ban vett részt, pl: Chiavariban (Olaszor­szág), Szöulban (Dél-Ko- rea) és Ankarában (Tö­rökország), Peking (Kí­na). 1995-ben a Magyar Köztársaság Arany Er- demkeresztjével tüntet­ték ki. 2004-ben a Chiavari Nemzetközi Animációs Fesztiválon (Chiavari / Olaszor­szág) az Olasz Filmmű­vész Szövetség „Max Massimino Gamiér" dí­ját kapta a Kecskemétfilm Kft. és a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója­ként a magyar és nem­zetközi animációs kultú­ra érdekében végzett több mint 3 évtizedes te­vékenységéért. 2008-ban Balázs Béla-díjat kapott. Jelenleg a Kecskemét- film Kft. ügyvezető igaz­gatója, az itt készülő fil­mek producere, és a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál igazgatója. felszínre. A kecskeméti stúdió 30 éve kezdte el ezt a Magyar népmesékkel. Mikor lesz ez a köztudat része?- Még mindig kevesen vannak, akik felismerték ennek a sorozat­nak a jelentőségét. Ezért alakul­hatott ki korábban az a méltatlan helyzet, hogy külföldön kellett a gyártáshoz partnereket keres­nünk. Normális helyzetben a köz- szolgálati televíziónak nem hogy partnerként, de megrendelőként kellett volna részt vennie a mun­kában. Annak idején azt mond­ták, nincs benne fantázia, mert nem lehet eladni külföldön. Mondták ezt arra a sorozatra, amely művészi igényességgel ad­ja tovább a magyar népmesekin­cset és a díszítőművészet hagyo­mányait a következő generációk­nak. Minden nemzetközi feszti­válon elért díj újabb elégtétel, ahogy az is, hogy 25 országban vásárolták meg epizódjait, illetve a teljes sorozatot. Az idő ebben az esetben is bennünket igazolt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom