Petőfi Népe, 2010. augusztus (65. évfolyam, 178-202. szám)

2010-08-02 / 178. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2010. AUGUSZTUS 2., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP Két autó is áthajtott a sztrádára ugró öngyilkoson Nincs pénz a biztonságra? Damoklész kardja Minden második lakás tulajdonosa köt biztosítást Aki lemaradt, annak is van még esélye a bejutásra ► Folytatás az 1. oldalról A 23 éves kecskeméti gyalo­gos 23 óra 45 perckor ért a felül­járó tetejére, és a Szeged-Buda- pest oldalon vetette magát a mélybe. Feltehetően úgy ugrott, hogy egy éppen akkor érkező jármű áthaladjon rajta, amely­nek a vezetője azonban nem állt meg, hanem folytatta útját. A kö­vetkezőként érkező személyautó ugyancsak elgázolta, majd en­nek a járműnek a vezetője jelen­tette a tragikus eseményeket a rendőrségnek. A jogi minősítés miatt most egyebek között azt is vizsgálják, hogy mikor következett be a fér­fi halála. Valamint az első jármű vezetőjének - amennyiben meg­találják - büntetőjogi felelőssé­gét is vizsgálniuk kell a rend­őröknek, amihez persze minden körülmény ismeretére szüksé­gük lesz. Azonban azzal, hogy a sofőr megállás nélkül elhagyta a helyszínt, elállt a segítségnyúj­tástól, illetve attól, hogy értesít­se a mentőket. ■ N. N. M. Két kocsi karambolozott a Helvéciái úton Két személyautó karambolozott Kecskemét és Helvécia között, az M5-ÖS autópálya-felüljáró köze­lében. Kecskemét irányából $$1- véciára tartott egy BMW, elha­ladta felüljáró alatt, amikor a jobb kéz felőli földútról elé ka­nyarodott egy Toyota. A BMW is összegyűrődött Az ütközést már nem tudták elkerülni: a BMW vezetője nem sérült, de a másik jármű kormá­nya mögött ülő fiatal nőt kórhá­zi kivizsgálásra szállították a mentők. A vasárnap délután tör­tént baleset miatt ezen a szaka­szon rendőri irányítással, fél pá­lyán haladt egy ideig a forgalom. A felelősség kérdését vizsgálja a rendőrség. ■ N. N. M. Nemcsak nagy munka, de nagy kár is, ha elviszi a vihar a tetőt Árvizek, viharok pusztítot­tak az idén Magyarorszá­gon. A viharkárokat össze­sen száz-, ezen belül a la­kásokéit huszonnégymilli- árd forintra becsüli a Ma­gyar Biztosítók Szövetsége. Barta Zsolt Akár negyed óra is elég ahhoz, hogy egy vihar tönkretegye egy családi ház tetőszerkezetét, egy árvíz, egy földcsuszamlás elmos­son, elsodorjon egy. ingatlant. Egy élet munkája veszhet oda abban az esetben, ha nincs biz­tosítva az épület. Májusban és júniusban egész Bács-Kiskunt érintették az időjá­rási károk, de leginkább a dé­li területeken voltak jellemző­en nagyobb kárkifizetéssel já­ró esetek. Lázár István, a Groupama Garancia Biztosító Vagyon-, Felelősség- és Mező- gazdasági Biztosítási Főosz­tály főosztályvezetője tájékoz­tatása szerint társaságuknál a felhőszakadásból származó károkra a lakásbiztosításnak már a legszűkebb körű alapbizto­sítási fedezetcsomagja is kiterjed. Majd hozzáteszi, hogy a biztosí­tók lakásbiztosítási feltételeiben viszont a belvízzel összefüggő ká­rosodások térítése a kizárások között szerepek Vagyis általában nem tartozik a lakásbiztosítási védelem alá vonható események közé. Ugyanakkor - fogalmazott Mibe kerül a tető, ha tönkretette a vihar? ha leviszi a forgószél a tetőt egy 100 négyzetméteres csalá­di házról, akkor annak hely­rehozatala komoly összeg. Molnár Ferenc kecskeméti építőanyag-kereskedő gyors számítást végzett kérésünkre. Tegyük fel, hogy szinte min­dent új áron kell megvenni. A fa, a cserepek, a kémény fel­építése, illetve a csatorna fel­szerelése 750 ezer, de akár egymillió forintnál is több le­het. A munkadíj szintén csak­nem ugyanennyit tesz ki. X GYORSSZAVAZAS ■ Önnek van ingatlanbiztosítása? Szavazzon honlapunkon / ma 16 óráig: BA0N.hu íS A szavazás eredményét a következő számunkban közöljük. a szakember - a felhőszakadás, il­letve árvíz miatt megemelkedett talajvíz által okozott épület- és in­góságkárokat társaságuk a rend­kívüli helyzetre való tekintettel megtéríti mint a felhőszakadás és árvíz események következményi kárait. Hogy drága, avagy sem egy biztosítás, az nézőpont kérdése. Az árakat több tényező alakítja. Például az, hogy mekkora a la­kás, milyen fedezeteket tartal­maz, mely vagyontárgyakra vo­natkozik a szerződés. Bács-Kiskun megyében - akár Kecskeméten, akár egy kisebb településen - egy 65 négyzetmé­teres, 11-13 millió forint újraépí­tési költségű, átlagos kivitelű, téglafalazatú családi ház - tűz-, elemi károk, földmozgáskárok, betöréses lopás, vezetéktörés, üvegtörés kockázatok fedezetét tartalmazó - lakóépület alapbiz­tosítása a kockázati körülmé­nyektől függően 950-1150 forint közötti összeg lehet havonta. Ez hat doboz jobb minőségű sör, vagy három liter benzin ára... MEGKÉRDEZTÜK Mennyit költ biztosításra? duráncsik gyula orgoványi hegybíró: - Kecskeméten van egy tízéves házam, arra negyed­évente úgy hatezer forintot fize­tek, a bank dák akkor ad x f ugyanis hitelt, ha van szerződé­sünk. Nálunk az egész család­nak van biztosítása, már az ál­lami biztosítós korszakban is kötöttünk. Szerencsére eddig ko­moly káresemény nem volt. MILKOVICS GYÖRGY fülöp- szállási iskolaigazgató: - Az önkormányzat 97 négyzetméte­res házában lakunk. Bár nem a miénk, mégis biztosítottuk, mert fontos. Negyedévente úgy ötezer forintot fizetünk, eddig még nem ért kár bennünket. Fülöpszállást elkerülték a nagy viharok, igaz, belvíz azért volt a környéken. Azoknak sem kell elkeseredniük, akik első körben nem jutottak be a felsőoktatásba. Az aktuális pót- felvételi eljárásban ugyanis több mint 400 képzésre közel 2500 meghirdetést tettek közzé a főis­kolák és az egyetemek - igaz, ez­úttal már csak a költségtérítéses finanszírozási formák közül le­het választani. A jelentkezéskor érdemes fi­gyelembe venni, hogy azokon a költségtérítéses képzéseken, me­lyeket a korábbi, általános felső- oktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételi pont­határ nem lehet alacsonyabb a jú­lius 22-én meghatározottnál. Amennyiben az adott képzés ed­dig nem indult költségtérítéses fi­nanszírozási formában, a pontha­tár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál. Fon­tos tudni, hogy pótfelvételit csak azok nyújthatnak be, akik az idei általános felsőoktatási felvételi el­járás során egyáltalán nem je­lentkeztek, vagy egyetlen megje­lölt felsőoktatási intézménybe sem nyertek felvételt A pótfelvé­teli eljárásban már csak egy fel­sőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni. A felvételi ezúttal is intézhető elekt­ronikusan, de a pótfelvételi jelent­kezési lapok beszerezhetők a képzéseket meghirdető felsőok­tatási intézményeknél is. ■ M. A. Fontos tudnivalók: «• A felsőoktatási pótfelvételi eljárás jelentkezési határide­je: 2010. augusztus 10. ** A jelentkezéshez csatolni kell a felvételi pontszámítás­hoz szükséges dokumentum- másolatokat. **-A kitöltött felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapo­kat az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Ff. 220 postacímre kell visszaküldeni, is-Az e-felvételi keretében je­lentkezőknek a jelentkezést hitelesítő adatlapot augusz­tus 12-éig kell beküldeniük az Oktatási Hivatalhoz. « Az eljárás alapdíja 5000 Ft, mely a felsőoktatási pótfel­vételi jelentkezési laphoz tar­tozó csekken vagy banki át­utalással fizethető be. «■ A pótfelvételi eljárás pont­határainak megállapítása 2010. augusztus 27-én lesz. Petőfi Népe; rcnu»««*is®£mn SS“ **"----------------------* Na pilap terjesztésére vállalkozót keresünk KECSKEMÉT területére. Érdeklődni lehet: 06-70/386-67-271 A SZAVUNKAT ADJUK Megelőzés Metszik, nyírják, ha szükséges, ki is vág­ják Kecskeméten a veszélyes és elörege­dett fákat, ágakat, a Városgazdasági Kft. munkatársai. Mint azt ügyi Mártontól, a VG Kft. városüzemeltetési részlegének vezetőjétől megtudtuk: megrendelés alapján dolgoznak folyamatos munka­végzéssel. S jóllehet a fametszés és -ki­vágás időszaka igazából az ősz és a tél lenne, a sűrűsödő, nagy erejű nyári ziva­tarok, viharok miatt azonban fokozottan kell figyelniük az utak mentén és a köz­területeken lévő elöregedett, rossz álla­potú fákra. Tény, hogy az elszáradt ágak, beteg fák komoly baleseti veszélyt jelent­hetnek a gyalogosokra és a kerékpáro­sokra. A napokban a Széchenyivárosban és a Köztemetőben is dolgoztak a szak­emberek, ahogyan a következő hetekben is több helyen lehet majd találkozni a VG Kft. emelőkosaras autójával és lánc- fűrészes embereivel. ■ M. A. A harmadikról mentettek a tűzoltók Eszméletlen idős asszonyt men­tettek ki a saját lakásából a tűz­oltók Kecskeméten. A Szimfero- pol téren élő nő fia kért segítsé­get a lánglovagoktól vasárnap délelőtt azzal, hogy nem tud be­jutni a lakásba, mert belülről a zárban van a kulcs. Az édesany­ja a csengetésre, kopogásra nem reagál, ő pedig attól fél, hogy nagy baj történt. A tűzoltók az épülethez érve észrevették, hogy nyitva van a harmadik emeleti otthon egyik ablaka, létrán jutottak be a la­kásba. Az idős asszonyt eszmé­letlen állapotban találták, ezért a mentőket is riasztották, akik kórházba szállították a kimen­tett nőt. «N. N. M. s

Next

/
Oldalképek
Tartalom