Petőfi Népe, 2010. július (65. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-05 / 154. szám

4 PETŐFI NÉPE - 2010. JÚLIUS 5., HÉTFŐ FELSŐ-KISKUNSÁG, DÉL-PEST MEGYE Több háztartás mentesülhet a kommunális adótól Kerekegyházán Júliustól szélesítette a kommu­nális adó fizetése alól mentesít­hetők körét a kerekegyházi ön- kormányzat. A településen eb­ben az évben 14 ezer forintot kell fizetni a bel-, illetve külterületen elhelyezkedő építmény után, il­letve lakásbérleti jog esetén; a telkek után pedig 7 ezer forintot. Jelenleg személyimentességben azok részesülnek, akiknek az egy főre jutó havi jövedelmük nem éri el az önjogú öregségi nyugdíj mindenkori minimális összegének 80 százalékát. Ezt a korlátot oldották fel most, mivel a döntéshozók úgy látták, hogy a kedvezmények kizárólag az önmaguk fenntartására egyéb­ként sem képes ingatlantulajdo­nosokat érinti. Az elmúlt két évben jelentő­sen nőtt a mentességet kérők száma Kerekegyházán. Általá­ban a kérelmezők közel 60 szá­zalékát elutasították, illetve so­kan be sem adják kérelmüket a 2200 forint eljárási illeték és az eléggé szűkre szabott mentessé­gi kör miatt. Általában a város­háza felajánlja a részletfizetést, de ez nem sokat segít azokon, akik például egyedülállók, és 40-43 ezer forint havi jövedelem­ből élnek. A múlt hónap végén módosított jogszabály minden olyan egyedülállót mentesít az adó alól, akinek jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 160 százaléka alatt van, illetve azo­kat, akik közeli hozzátartozóval egy háztartásban élnek ugyan, de jövedelmük az öregségi nyug­díjminimumnál kevesebb. A vál­tozások körülbelül 350 háztar­tást érinthetnek. ■ Segítik a kevés pénzű, de jól tanuló diákokat A nagykőrösi önkormányzat az új tanévben is segíti a kiemelke­dően tehetséges, de rossz anya­gi körülmények között élő általá­nos és középiskolás diákokat. Példás, de legalább jó magatartá- sú tanulók az esélyesek a támo­gatásra. A pályázatokat szep­tember 25-éig fogadják a tanin­tézményekben. A nyertesek ha­vi 5880, illetve 7350 forint ösz­töndíjat kaphatnak. ■ Harmónia-váltó Szombaton ért Bács-Kiskun megyébe a World Harmony Run, magyarul a Világharmónia-váltófutás csapata. A megyebeli első foga­dáson, Kunszentmiklóson, Bődi Szabolcs polgármester köszöntötte őket. A több mint húszéves múltú sportrendezvény résztvevői a nemzetek, a kö­zösségek közötti békét, barátságot hirdetik 25 ezer kilométeres útjukon. Idén február végén indult Dublinből, és szeptember végére ér Moszkvába a váltó 49 országot érintve. A futókat a legtöbb településen műsorokkal fogadják, ma érkeznek Jánoshalmára, Bácsalmásra és Tompára. Ügyészségen a társulás? vízgazdálkodás A gazdák maguk vennék kezükbe a csatornákat A Dél-Pest megyei önkor­mányzatok ügyészségi vizsgálatot kérnek a kistérségi vízgazdálkodá­si társulat ellen. Miklay Jenő Idéntől újabb milliós kiadások terhelik az önkormányzatokat, mert a vízgazdálkodási törvény értelmében a belterületek után is fizetniük kell hozzájárulást. Ez eddig csak a külterületi ter­mőföldjeikre vonatkozott. A jö­vő évtől pedig még szigorítják is a szankciót a nem fizetőkkel szemben: a hozzájárulás adók módjára behajtható akár az ön- kormányzattól is. Alapvetően nem csak a jogsza­bállyal van gondjuk a dél-pesti települések vezetőinek. A Dél- Pest Megyei Vízgazdálkodási Társulathoz befolyó mintegy 60 millió forint felhasználását nem látják tisztán. A polgármesterek szerint nincs vízgazdálkodás a termőföldek védelmében. A községek és városok veze­tői és a mezőgazdálkodók kije­lentették: a semmiért fizetik a pénzt. A többcélú kistérségi tár­sulás legutóbbi ülésén határoz­tak a tagok arról, hogy csatla­koznak ahhoz a kezdeményezés­hez, melynek az a célja, hogy tiszta vi­zet öntsenek a po­hárba. Ügyészségi vizsgálattól várják, hogy kiderüljön: szabályosan működik-e, jól gazdálkodik-e a kistérségi vízgazdálkodási tár­sulat, avagy nem. A településve­zetők, gazdálkodók szabályta­lan alakulást, illetve szabályta­lan működést gyanítanak, s iga­zukért akár perelnek is. Egyéb­ként a gazdák egy része a társu­lás tavaszi küldöttgyűlésének határozatait is megtámadta. A magánkézben lévő csatorná­kat sok helyen elhanyagolják a tulajdonosaik. Egyebek között a hozzájárulás emelését is sérelmezik.- Közismert, hogy a vízgaz­dálkodási társulások nem lát­ják el rendesen feladataikat. A gazdakörök azt kérik a törvény­hozóktól, hogy ők végezhessék a vízgazdálkodást, vagy ha erre nincs lehetőség, vegyék át azt az önkormányzat­ok. A mi társulá­sunk esetében nem látjuk az évi 50-60 millió forint költ­ségvetés eredmé­nyét. Konkrétan ná­lam 16 hektár van most is víz alatt, mert a levezetőcsatorna nincs karbantartva. Ezért is sé­relmezik a földtulajdonosok, hogy 500-ról 700 forintra nőtt a társulási hozzájárulás hektá­ronként - mondta el vélemé­nyét Kis Miklós, Nyársapát pol­gármestere. Marsi Gusztáv, a társulás igazgatója nem érti a kistérségi önkormányzatok vezetőinek magatartását, há egyszer a cég­bíróság mindent szabályosnak talált a társulásnál.- Teljesen tájékozatlanul bí­rálják munkánkat, ugyanis még csak meg sem hallgatják fontos ügyekben a társulás ve­zetését. Mi négyszáz kilométer csatornahálózatról gondosko­dunk. Aki ismeri e szakmában a karbantartási díjtételeket, könnyen kiszámolhatja, hogy a rendszer hatodát tudjuk kézben tartani az összesen évi 50 mil­lió forint tagi hozzájárulásból. Az állami támogatásra eddig csak ígéreteket kaptunk, illetve tavaly utaltak át mindössze 1,6 milliót a Nyilasi-csatornára. A belvízgondok sok esetben azért is jelentkeznek, mert a magán­kézbe került csatornákon sem­milyen karbantartást nem vé­geznek azok, akikre az tartozik - ismertette a társulás állás­pontját Marsi Gusztáv. Városi oldalak a Petőfi Népében Hétfő FELSŐ-KISKUNSÁG, DÉL-PEST MEGYE Kedd KISKUNFÉLEGYHÁZA ÉS KÖRNYÉKE BACSKA Csütörtök KALOCSA ÉS KISKÖRÖS Péntek KISKUNHALAS ES KÖRNYÉKE Szombat BAJA ES KORNYÉKÉ Adomány ment az ártól szenvedőkhöz LAJOSMIZSE Ötven zsák ru­haneműt, cipőket, legalább kétszáz kiló élelmiszert, több mint száz liter fertőtle­nítőszerrel segítette a város az árvízkárosultakat. Az adományokat Felsőzsolcára szállították. Ki a legszebb hölgy a kistérségben? törtél Július 24-én lesz a kistérségi Anna-bál, ahol megválasztják Dél-Pest me­gye szépségkirálynőjét. Erős lesz a mezőny, ugyanis összesen tizenöt te­lepülésről futnak folyvást a rendezőkhöz a szép höl­gyek nevezései. Felújítják, szigetelik az idősek otthonát KUNSZENTMIKLÓS A FelsŐ- Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társu­lás valamivel több mint 45 millió forintot nyert az idő­sek otthona épülete felújítá­sára. Kicserélik a nyílászá­rókat, szigetelik a falakat, renoválják kerítést és kerti bútorokat is kapnak az ott­hon lakói. Kossuth honvédtisztje az utca névadója kerekegyháza Ficzek Já­nos, az 1848-49-es szabad­ságharc honvédtisztje, a te­lepülés pusztabírója, taná­csosa nevét közterület vise­li újabban. A temető mögöt­ti, déli irányban a Vörös­marty utcából nyíló utca névadásáról legutóbbi ülé­sén döntött a városi képvi­selő-testület. További hírek a Bi ON.hu hírportálon Szórakoztató hétvége Július első hétvégéje mindig a szórakozásé Szabadszálláson. A hagyományos városi ün­nepnapon több művészeti tárlat is nyílt. A városházán Ferenczi István megyei főjegyző (balra) és Balázs Sándor polgármester (jobbra) avatta fel Tóth Sándor - lapunk nyugalmazott munkatársa - Bács-Kiskun fél évszázadát felvonultató fotográfiáit. Élelmiszer jött, elosztották kerekegyháza Az adomány helyenként komoly segítség Az EU élelmiszersegély-prog- ramja keretében, a Gyermekét­keztetési Alapítvány és a Mező- gazdasági és Vidékfejlesztési Hi­vatal közreműködésével 2006 óta idén kilencedik alkalommal osztott különböző élelmiszere­ket a szociálisan rászoruló, lét­minimum közelében élőknek, kisnyugdíjasoknak a kerekegy­házi önkormányzat. Dr. Kele­men Márk polgármester fontos­nak tartotta megjegyezni: az adományozás komoly segítséget jelent helyenként. Most össze­sen több mint 16 tonna lisztet, tésztaféléket, cukrot, egyéb élel­miszert juttatott el a városháza megközelítőleg 900 családban több mint 2 ezer emberhez. ■ Tizenhat tonna élelmet elosztani is komoly teljesítmény

Next

/
Oldalképek
Tartalom