Petőfi Népe, 2010. július (65. évfolyam, 151-177. szám)

2010-07-01 / 151. szám

A BACS-KÖKUN MEGYEI ONLINE Ä Á : A DUNA-TISZA KÖZE NAPILAPJA “1 Petőfi Nepe ■mMgÉÉÉgÉAÉtaHHi 2010. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK LXV. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 91 FT KERESSE A BAON.Hu OLDALON! MAGYAR ESÉLYES A VÉBÉDÖNTŐBEN: KASSAI FÚJHATJA A SÍPOT r n ► www.baon.hu FARAONO VOLT A BAJAI DROGPIRAMIS CSÚCSÁN ► 3. OLDAL KRISTEN STEWART A KÖZÖNSÉGHÓDÍTÓ ALKONYAIBAN ► 10. OLDAL Ml, HOL, MIKOR? 0 _1 z < SE LAPOZZON A 13. OLDALRA! <t ex 0 0 ex EGY PERCBEN Energiapiaci változásdömping Mától befagynak a lakossági árak. Új szereplők lépnek a gáz versenypiacá­ra, nyílik az áramtőzsde, indul a gáz­platform. Kormányszintű megállapo­dás kellene az orosz gázárról. Most a gyenge forint miatt drágul az import. ► 6. OLDAL Eltérően hat az adóváltozás Igen érzékenyen érintheti a jöve­delmi viszonyo­kat a családi adó­zás bevezetése. Az adórendszer tervezett változá­sait ezért részle­tes hatásvizsgá­latoknak kell megalapozniuk. ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma is tikkasztó meleg várható. Derült lesz az ég, délután helyi záporok lehet­nek. 30 fokig emelkedik a hő­mérséklet. ► 11. OLDAL TARTALOM "W MEGYEI KÖRKÉP 2-3, 5 KISKŐRÖS 4 GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 PROGRAMOK 10 4» SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14-15 MOZAIK 16 Örülhetnek a kisvállalkozások Konkrétumok a kormány gazda­ságpolitikai elkép­zeléseiből: 50 lite­rig szabad a pálin­kafőzés. Július 1- jétől a kis- és köze­pes vállalkozások­nál évi 500 milliós adóalapig 10 száza­lékos a társasági adó. ► 8. OLDAL LAPSZÉL Éjszaka is látó kamerák térfigyelők Három rendőr nézi éberen a monitorokat Ki lehetne tenni a táblát: „Tessék mosolyogni, a köztéri kamera működik!” Tíz új térfigyelő kamerát telepítettek a megyeszék­helyen. A már meglévő rendszer bővítését a Kecskemét Közbiztonsá­gáért Közalapítvány állta. Galambos Sándor Éles helyzetben vizsgázott teg­nap a kecskeméti rendőrkapi­tányság egyik frissen telepí­tett térfigyelő kamerája: a rendszer műszaki átadásakor két autó koccant Hetényegy- házán. A diszpécser még az­előtt küldte a helyszínre a jár­őrt, hogy valaki telefonált vol­na a rendőrségre.- A rendszer elsősorban a megelőzést szolgálja. Amióta a főtéren kamerák vannak, szinte teljesen megszűnt itt a közterületi bűnelkövetés. De a felderítésben is nagy segítsé­get jelent, jó példa erre a közel­múltban történt ékszerbolti rablás: rekordidő alatt elkap­tuk a menekülő rablót - nyit be az ügyeleti helyiségbe Kas­sai László ezredes, Kecskemét rendőrkapitánya. - Jelenleg huszonöt kamera van a város­ban. A régiek még optikai ká­belen, a mostani tíz viszont 'már mikrohullámú adatátvi­tellel továbbítja a képeket. így könnyen és gyorsan bárhova áttelepíthetők. A megyében több mint húsz településen közel száz térfi­gyelő üzemel. Most Hetény- egyháza és Katonatelep is ka­pott kamerát, de a városból ki­vezető utakon történteket is látják már a rendőrök. A mo­nitorokat háromóránkénti vál­tásban egyszerre hárman fi­gyelik. Minden órában tízper­ces szempihentetés engedé­lyezett a részükre. Azok a fel­vételek, melyeken nincs érde­mi információ, nyolc nap múl­va automatikusan megsemmi­sülnek.- A rendszer bővíthető: rend­szám- és arcfelismerő progra­mot is telepítünk majd rá. A végső célunk pedig az, hogy a járőrök az autóban is láthas­sák a kamerák képeit - tervez­get Kassai ezredes. - A kame­rákkal a közlekedési szabály- sértéseket is dokumentálni tudjuk. Kiemelten figyeljük a piroson áthajtékát és a gya­logos-átkelőhelyeket: megad­ják-e az autósok az elsőbbsé­get a gyalogosoknak. Dr. Szabó József, a Kecske­mét Közbiztonságáért Közala­pítvány kuratóriumának elnö­ke a kamerarendszer bővítése kapcsán mondott beszédében világossá tette, hogy a bizton­ság, így a közbiztonság csak további anyagi áldozatok árán fokozható. Mint Szabó fogal­mazott: ezt kellene a pénzinté­zetek és a nagyvállalkozások vezetőinek megérteniük, és je­lentős összegekkel támogatni­uk a közalapítványt. Csődhöz közel: nehéz időszak köszönt be Félegyházára Szigorú intézkedések megho­zatalával lábalhat ki Kiskun­félegyháza a nyomorúságos anyagi helyzetből. A képvise­lő-testület tegnapi rendkívüli ülésén elfogadta az intézke­déstervet, amit egy szakértői csoport állított össze. Adóeme­lés, intézmény-összevonás, el­bocsátások, fizetéscsökkentés egyaránt található a megszo­rító csomagban. ► 3. oldal Kétmilliós a közszféra bérplafonja A kormány tegnapi ülésén döntött arról, hogy a közszférá­ban a havi kereset nem halad­hatja meg a kétmillió forintot, és a költségvetési szektorban kilencvennyolc százalékos rendkívüli személyi jövede­lemadót vezetnek be a hatvan napon túli végkielégítésekre - jelentette be délután Matolcsy György nemzetgazdasági mi­niszter. A jegybankelnök fizetését il­letően azt mondta: a lépésről és annak indokairól tájékoztatni fogják az Európai Központi Bank vezetőjét. Döntött a kor­mány a 120 milliárd forintos megtakarítási csomagról is: zá­rolnak költségvetési fejezete­ket, dologi kiadásokat, autó- és eszközbeszerzést. Ugyancsak döntés született arról, hogy ötven literig otthon mindenki készíthet gyümölcs­párlatot, mely után jövedéki adót nem kell fizetni. A kabinet döntött az egyenes ági, vér szerinti leszármazottak esetében az örökösödési, aján­dékozási illeték eltörléséről is. ► 7. OLDAL Betiltották a gömbakváriumok hasz­nálatát. Ez helyes döntés, különösen a sarkosan gondolkodó halak életmi­nőségének javítására törekvő akvaris­ták körében. Szerényen jegyezném meg, hogy egy igen nagy gömbben nem is tűnne fel a nyomorult guppi­nak, hogy nincs élére vasalva a víz. Csak aztán nehogy a gömb alakú bolygókat is betiltsa valaki... Ö. Cs. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Ökrös Csaba KÖZÖSSÉGI ÉS hírportálunk: RAON.tlB Telefon: 76/518-284 9 7 7 0 33 235044 10 15 1 Egy évig tart a munka Nagykőrös Megváltozik a főtér a korzótól a toronykakasig Ma látnak hozzá az építők Nagykőrös központi tereinek átépítéséhez. A városközpont átalakítása főleg a közlekedés­ben eredményez jelentős vál­tozásokat. A tervek szerint a 441. számú főút és a Szolnoki út, valamint a Kossuth Lajos utca kereszteződését körforga­lommá építik át. Az új csomó­pontból minden irányba ke­rékpárút vezet majd, tágas zöldterületeket alakítanak ki és modernizálják a környék csatornahálózatát is. A jelen­leg közlekedési területként funkcionáló Deák teret gyalo­gosan látogatható rendezvény- térré alakítják át. Ezért az au­tósok kiszorulnak onnan. Sor­ra kerül a Széchenyi tér re­konstrukciója is. Ott egyebek között teraszokkal, kis parkok­kal egészítik ki a tradicionális küllemű üzletsort, a közelben ötven ingyenes parkolóhelyet alakítanak ki. Napirenden van továbbá a Ceglédi úton a kézműipari ha­gyományokat őrző műemlék, a Tímárház rendbetétele és hasznosítása is. Egyebek közt utazási iroda, kávézó, kézi­munkákat árusító üzlet és kiállítóterem kap majd ott he­lyet. A beruházás összesen 1,1 milliárd forintba kerül. Ebből 730 milliót uniós forrásból nyert az önkormányzat, a fenn­maradó összeget a város te­remti elő. Az önrészhez adnak az egyházak is. A református templom bruttó 150 milliós fel­újításához 30 millióval járul hozzá a felekezet, a katolikus templom rekonstrukciójához szükséges 11 millió forintból 1,5 milliót vállalt az egyház- község. Az új városközpont avatását jövő év augusztusra tervezik. ■ M. J. Köhler-kiállítás Installációk, akvarellek, különös tárgyak, izgalmas képek. Ebben az „összművészeti” élményben lehet része annak, aki ellátogat a dunapataji múzeumba, ahol Köhler Péter hartai szárma­zású, de ma már Dunapatajon élő festő művei töltik ki a teret.

Next

/
Oldalképek
Tartalom