Petőfi Népe, 2010. május (65. évfolyam, 101-124. szám)

2010-05-31 / 124. szám

PETŐFI NÉPE - 2010. MÁJUS 31, HÉTFŐ 5 KULTÚRA Süllyesztőtől a zsinórpadlásig 9 Múzeumok Éjszakáján Kecskemét Kínában kaff Animációs csúcstalálkozó 12 rajzfilmes fesztivál képviselőivel Tehetségkutató verseny ifjú hegedűsöknek Kecskeméten Ismét bepillanthatnak a nézők a kulisszák mögé a Múzeumok Éj­szakáján a kecskeméti Katona Jó­zsef Színházban. A túra a süly- lyesztőtől a zsinórpadlásig vezet, s a programot ezúttal a nézőtéri büfében elhelyezett kiállítás és filmvetítés egészíti ki. A korábbi években megtapasztalt nagy ér­deklődés miatt idén csak előre be­jelentkezett látogatókat fogad a te­átrum, akik csoportokban vehet­nek részt a kulisszajáráson. ■ Fotók, térképek, rajzok, könyvek - egy kiállításhoz A Katona József Múzeum a trianoni békediktátum aláírásá­nak 90. évfordulójára kiállítást rendez. A tárlat június 4-én nyílik meg Kecskeméten, a Cif­rapalotában. A rendelkezésre álló múzeu­mi anyag kiegészítéséhez a szervezők várják mindazok je­lentkezését, akik a témához kapcsolódó dokumentumokkal, tárgyakkal rendelkeznek, és azokat a kiállítás időtartamára kölcsönöznék. ■ Évfordulós ünnepségek és országzászló-avatá­sok meghívói; fényké­pek, dokumentumok a visszacsatolt területekre történt bevonulásokról. Helyet kaphatnak a kiállítás­ban korabeli, valamint a triano­ni döntés utáni évekből újsá­gok, hirdetmények, képes leve­lezőlapok, fotók, rajzok, köny­vek, térképek, iskolai szemlél­tető eszközök, játékok; továbbá feliratos, jelmondatos használa­ti tárgyak, a maradék Magyar- országra menekültek szemé­lyes dolgai, emlékei, évfordulós ünnepségek és országzászló­avatások meghívói; fényképek, dokumentumok a visszacsatolt területekre történt bevonulá­sokról, stb. Jelentkezni lehet a következő címen: Katona József Múzeum Kecskemét, Bethlen krt. 1. Pf. 6 Telefonszám: 76/481-350; Cifra­palota 76/480-776, valamint az alábbi e-mailen: klio.ilona@t- online.hu ■ A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) is a között a 12 nemzetközi fesztivál között volt, ame­lyek igazgatói meghívást kaptak a közelmúltban megrendezett 6. Kínai Animációs Filmfesztivál­ra. A találkozóról Mikulás Ferencet, a rajzfilmstúdió vezetőjét kérdeztük. Rákász Judit- Nemzeti és nemzetközi filmes seregszemle, filmvásár, képre­gény-kiállítás, animációs csúcs- találkozó - ezek voltak a feszti­vál főbb programjai. Utóbbi ré­szeként rendezték meg a feszti­váligazgatók találkozóját, mely­nek elsődleges célja a nagy fesz­tiválok közötti együttműködés volt - mondta Mikulás Ferenc.- A záróeseményen aláírtunk egy megállapodást, mely többek között a képzést és a tapaszta­latcserét segíti, illetve a tagfesz­tiválok egymás rendezvényein való bemutatkozását érinti. Az expó fő helyszíne a Sang­hajtól 180 kilométerre lévő, 6 és fél millió lakossal rendelkező Hangzhou városa volt. A rendez­vény méreteit jól jellemezte a megnyitó, melyet egy 150 ezer néző befogadására alkalmas sta­dionban tartottak.- Telt házzal - teszi hozzá a kecskeméti stúdió igazgatója. - Nagyszabású, látványos, szó­rakoztató - ezek a jelzők szinte valamennyi eseményre alkal­mazhatók voltak. Az összesítés szerint 161 millióan (!) vettek részt a rendezvényeken. Vala­mennyi meghívott vendég mellé személyi hoszteszt rendeltek, A stúdióvezető a 2011-es KAFF plakátját is magával vitte Kínába aki nemcsak segítette, de figye­lemmel is követte minden lépé­sünket. Válságnak nyomát sem lehet látni: két évvel ezelőtt is meghívást kaptam az esemény­re, s azóta tucatnyi felhőkarcoló nőtt ki a földből. A fesztivál ideje alatt négy helyszínen vetítették a KAFF díj­nyertes filmjeit, aminek különös jelentőséget ad az, hogy kizáró­lag a kecskeméti fesztivál díj­nyertes alkotásait vetítették az expó idején. ■ A Londoni Magyar Inté­zet június 22-28. között rendezi meg a 3. Chek the gate fesztivált, me­lyen többek között a kecskeméti stúdió film­jeit láthatja a közönség. Augusztusban Sanghajba ka­pott meghívást a kecskeméti stú­dió: a kortárs művészeti múze­umban másfél órás filmösszeál­lítást láthat a kínai közönség töb­bek között Horváth Mari, Szilágyi-Varga Zoltán, Ballai Tóth Roland és Ulrich Gábor filmjeiből. A kecskeméti stúdió filmjei, ott voltak a cannes-i fesztiválon is. A Magyar népmesék, a Vízipók, a Leo és Fred mellett a Négyszögle­tű kerek erdő történetéből Hor­váth Mari rendezésében készülő 3D animációs sorozat filmterveit is bemutatták a magyar standon. A következő hetekben kiderül: létrejön-e konkrét megállapodás a külföldi partnerekkel. Tehetségkutató hegedűverseny lesz július 15-én Kecskeméten, a Barátok templomában. A szer­vezők 14-22 év közötti hegedű­söket várnak, akik szívesen megmutatnák tehetségüket, tu­dásukat. A verseny célja, hogy segítséget és támogatást nyújt­son az ifjú tehetségeknek tanul­mányaik folytatásához, illetve elhelyezkedésükhöz. A meg­hallgatás nem nyilvános, de a jelentkezők hozzátartozói és ta­nárai számára nyitott. (A ver­senykiírás szerint a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi hallgatói nem vehetnek részt a megmé­rettetésen.) A versenyen kötelező prog­ramként egy etűdöt vagy cap- rice-t kell előadni Rode, Hubay, Wieniawski vagy Paganini mű­veiből. Valamint két tételt J. S. Bach bármelyik, szólóhegedűre írt szonátájából vagy partitá­jából. A verseny győztese részt ve­het egy kéthetes nyugat-európai koncertkörúton, valamint 200 ezer forint pénzjutalomban ré­szesül. Az első, második, harma­dik helyezettet a CON FUOCO Kft. fellépések szervezésével, il­letve a továbbtanulásban, elhe­lyezkedésben támogatja. Jelentkezési díj nincs, határ­idő: július elseje. További infor­mációk: info@confuoco-geda.hu Hétfőn zár az idei Paletta 2010 kiállítás Egy hónapon át volt látható a kecskeméti iskolások képző- művészeti munkáiból összeállí­tott kiállítás, a Kecskeméti Pa­letta 2010, a kulturális központ­ban. A nagy hagyománnyal ren­delkező tárlat idei témája a 100 esztendős művésztelep volt. Akadt olyan alkotócsoport, amelyik Perlrott Csaba Vilmos Kecskeméti kálvária című fest­ményét dolgozta fel, mások pa- pírmaséból saját művésztelepet álmodtak maguknak. Aki elmu­lasztotta megnézni a gyerekek alkotásait, ma még megtekint­heti a kiállítást. ■ Se dráma, se szerelem thália Hernádi Judit hiába küzdött a közepes darabban Könyvhéti programsorozat június i-8. író-olvasó találkozók, felolvasások Hullámokban tör rám a színház­ba járás, különösen egy-egy teát­rum megcélzott látogatása. Ta­valy a Nemzeti volt az egyik ked­venc, aztán jött a Vígszínház (a szerelem azóta is lángol), s leg­utóbb a Thália került terítékre, köszönhetően a kecskemétiek vendégjátékának, mert ha az ember megnézett egy jó elő­adást, kíváncsi egy másikra is. Pedig az Egy színésznő lánya jó döntésnek tűnik, nem titkoltan Hernádi Judit miatt. A publikum egyébként a darab végén ugyan­olyan hálás, mint kezdetekor, így én vagyok a hálátlan kivétel. A beharangozóban ezt olvashatjuk: „vallomások szerelemről, család­ról, anya-lány viszonyról és a szembesülésről, zenés tabló”. Mennyi izgalom, mennyi lehető­ség! Hogy a végéről kezdjem: a muzsika megvolt, a színpadon ze­nekart köszönhettünk, Hernádi Judit és Tarján Zsófia sokat éne­kelt és jót, jól. Vallomásokat én nem hallottam ki a közepesen gyenge szövegből, semmi igazán gyomrot szorító dráma, ha már egyszer szerelem és család, Ve­rebes István sejtelmes éteri hang­ja pedig egyáltalán nem hoz izga­lomba, inkább koncentrálni kell, hogy a magnóbejátszás minden szava érthető legyen. No, valami jó mégis akadt: Tarján Zsófia nem véletlenül grafikus (is), ügyesen mutatta meg, mit tud. Mindezt láthatóan csak én ér­tékelem ennyire (le), mert a tapsvihar igazi ünneplés, a sok Hernádi-fan ezúttal nem a Heti Hetesben örül a kedvencnek, ha­nem a Tháliában, s nekem ép­pen ez utóbbival van a legtöbb gondom. Utálok úgy beülni a színházba, hogy a szereplőt tévé­ből azonosítható figuraként né­zem, s ez többnyire sikerül. Most mégis végig az mocorgott ben­nem, hogy a tehetséges Hernádi Judit színésznő helyett a vicces fiúk között ülő, olykor elmeren­gő, többször naivot alakító Jucit látom, ugyanazzal a hanghordo­zással, mimikával. Mindehhez persze hozzájárul, hogy az Egy színésznő lánya nem nagy szám. De mennyire nem az. ■ Sz. Cs. Június elsejétől a könyveké a fő­szerep Kecskeméten is. író-olva­só találkozók, felolvasások, könyvbemutatók várják az olva­sókat június 8-áig több helyszí­nen is. KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR június 1. kedd, 17 óra Bán Mór: Hunyadiak - A szerzővel, Bán Jánossal beszélget Kriskó Já­nos. június 1. 16 óra Fekvőrendőr a zöldhullámban. A magyar nyelv régi és új szavai a Tinta Könyvkiadó szótáraiban. A ki­adványokat bemutatja Kiss Gá­bor nyelvész, a kiadó igazgató­ja­június 2.17 óra „Isten hozott!” Vendég: Grecsó Krisztián. Az író­val beszélget Borzák Tibor új­ságíró. június 3.10 óra A katicabogár pöttyei. Vendég: Paulovkin Bog­lárka meseíró, illusztrátor. június 3. 17 óra Könyvbemu­tatók, Buda Ferenc: Színre szín. Csillaglépő csodaszarvas, Má­tyás király és a cinkotaí kántor. (Színpadi művek, Holnap Kiadó, 2010), Fűzi László-Bahget Is­kander: Világok határán (Iker­könyv, Kalligram, 2010). június 4.16 óra Madárijesztők és mesemorzsák - dr. Kriston Ví­zi József néprajzkutatóval új könyveiről beszélget: Fűzi László. Közreműködik: Bordi Zsuzsanna. JÚNIUS 5.17 óra Pluralica Ala­pítvány Hangolás című kötetso­rozatának szívzsebbe passzoló könyve. Tonu Onnepalu és Lauri Sommer verses beszélgetőköte­tének zenés bemutatója a szer­zők részvételével. Moderátor: dr. Kozmács István nyelvész. június 8. 17 óra Könyvbemu­tatók, Kada Erika: Színek, han­gok az ezredfordulóról Váloga­tás a szerző 1995-2009 között megjelent interjúiból és más írá­saiból. Dr. Provaznik Géza: Szemközt magammal. Szécsi Katalin: Egyszer volt szerelem - Szécsi Pál és Dómján Edit le­gendás kapcsolata. A szerzők­kel Kriskó János újságíró beszél­get. Köszöntőt mond Pászti And­rás, a hunyadivárosi részönkor­mányzat elnöke. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom