Petőfi Népe, 2010. április (65. évfolyam, 76-100. szám)

2010-04-01 / 76. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2010. ÁPRILIS 1, CSÜTÖRTÖK MEGYEI KÖRKÉP • VÉLEMÉNY Húsvétra készültek Kézműves-foglalkozást tartottak a nyárlőrinci művelődési házban. Kicsik és nagyok készíthettek tavaszi koszorút, cserépnyuszit, gyön­gyös, méhviaszos és dekupázsos tojást de húsvéti képeslapot is. Nemcsak a lányok, de a fiúk is ügyeskedtek, és amit készítettek, azt haza is vihették. Már iskola sem lenne... kadafalva Az adatok szerint nem mostohagyerek a városrész A fizetővendég és a kastély kastélyaink ma elsősorban turisztikai attrakcióként szolgálnak. Gödöllőn három- dimenziós mozi ismerteti a Sisi-kastély történetét, Lőkösházán fénnyel festik a Bréda-kastély romjait, az egykori hajósi kastélyban korhű berendezést kap az érseki lakosztály szalonja, ebédlője. a fizetővendég érdeklődé­sét leginkább valami titok­kal lehet felkelteni, de „jól jön” egy véres családi drá­ma, egy befalazott folyosó­rendszer is. A skóciai várak például egész jól megélnek a „szellemeik” csapta hírve­résből. Nálunk nincsenek „szellemjárta” kastélyok, ki­véve a Békés megyei geren- dási Apponyi-kúriát. A le­genda szerint hiába csukták be este ajtaját-ablakát, reg­gelre valamennyit zárat nyitva találtak, amit a helyi­ek az ott „lakó” szellemek rovására írtak. való igaz. a vitrines tárlók feledtetik, hogy valaha csa­ládi fészkek voltak az impo­záns épületek. Különösen a Felvidéken és az erdélyi vár­megyékben építkezett sok báró, gróf. Kassa, Lőcse kön-: nyékén volt település, ahol egykoron 18 nemesi kúriát laktak egy időben. Ország­szerte leginkább a kisebb, 5-6 szobás kúriák nyerték vissza eredeti funkciójukat, amiket egy-egy család ottho­nává újítottak fel. A legna­gyobb kastélyok sorsa is rendeződni látszik az uniós pályázatok révén. probléma a közepes mére­tű, 20-25 szobás épületekkel van, ezekbe nehéz profitter­melő funkciót telepíteni. Hozzáértők nemrég kidol­goztak egy kastélyprogra­mot, mely a magyar nemes­ség építkezésének kereszt- metszetét mutatná be a pén­zes turistáknak. A projekt tokkal-vonóval 35 milliárd forint - annyi, mint a 4-es metró tervezett költségének három százaléka. A konkrét adatok azt mu­tatják, hogy mégiscsak költ a kecskeméti önkor­mányzat Kadafalvára, nem is keveset. Takács Valentina Tegnapi lapszámunkban írtunk arról, hogy ismét felmerült: Ka­dafalva esetleg leválna Kecske­métről. A cikkben Kovács Antal, a városrész önkormányzati kép­viselője egyebek között azt nyi­latkozta, hogy Kadafalva a város­tól alig kap valamit, a fejleszté­sekből kimaradnak, az elmúlt években csak három utca és két bekötő szakasz épült meg. Tegnap az önkormányzattól megkaptuk azokat az adatokat, melyek részletezik, hogy milyen II Van-e reális esélye Kadafalva elszakadásának Kecskeméttől? Szavazzon honlapunkon — / ma 16 óráig: BA0N.hu ^ A szavazás eredményét a következő számunkban közöljük. fejlesztések vannak és voltak Kadafalván, illetve ezek mennyi­be kerültek. íme: 2008-ban a Da­rázs utca és a Granada Hotelhez vezető út, 2009-ben pedig a Ber­kenye, Lepke, Bogár, Halom, Szi­takötő és Szarka utca épült meg. A nyolc utcára összesen mintegy 208 millió forintot költöttek. Ezenkívül az elmúlt négy évben a földutak fenntartása évente 5 millióba, a burkolt utak javítása évente 400 ezer forintba kerül. Tavalyelőtt egy veszélyes helyre figyelmeztető lámpát szereltek fel, ami 1,3 millió forint volt. Az útépítések idén és jövőre folytatódnak. A Mogyoró, a Mó­kus és a Vadkörte utcára elké­szültek a tervek, megvan az épí­tési engedély, és az ott élők két­harmadának a szándéka is a fej­lesztésre. További négy utca - Nárcisz, Sirály, Tövis, Tücsök - esetében a kétharmad ugyan nincs meg, de a tervek és enge­délyek igen. Közben a Harkály utca munkálatai már a tervezés fázisában vannak. E nyolc utcá­ra a számítások szerint 556 mil­lió forintot kell majd költeni. A Településrendezési Tervben (TRT) eddig is és jelenleg is szá­mos módosítási tétel foglalkozik kifejezetten Kadafalvával (lakó­területbe sorolások, nagyobb be­építhetőség), tekintettel arra, hogy a városrész képviselőjének és az ott élőknek is voltak ilyen kezdeményezéseik. A kérések­kel azonban mindig csak a soron következő felülvizsgálat kereté­ben tud foglalkozni az önkor­mányzat. Ennek oka, hogy a fe­lülvizsgálat eljárásrendje hosz- szadalmas folyamat. Ezenkívül az önkormányzatnak a jogsza­bályok miatt évente mindössze egyszer van lehetősége átfogó fe­lülvizsgálatra, rendezési tervi karbantartásra. Egy év alatt rendkívül sok módosítási kére­lem érkezik, és ezek egyeztetési eljárása szinte újabb egy évig tart. Ez az oka annak, hogy egy nem túl szerencsés időpontban beadott kérelem akár közel két évet is vár a végső döntésig, ami nemcsak az érintetteknek, de az önkormányzatnak is hátrányos. Zombor Gábor polgármester az ügy kapcsán elmondta: köztu­domású, hogy a kadafalvi iskolát csak nagy erőfeszítések árán tudta megmenteni az önkor­mányzat, hiszen a 2007-es köz­ponti megszorítások idején fel­merült az intézmény megszün­tetése is. Akkor nem volt első osztály, nem volt elég szakkép­zett pedagógus, egyre keveseb­ben akarták gyermeküket Ka­dafalvára járatni. Az intézményi integráció éppen az ilyen isko­lák megmentését célozta meg a városban. Ennek köszönhető, hogy most már van első osztály, és egyre jobb az iskola megítélé­se is. Hozzátette azt is: az óvoda bő­vítésére elkészült az engedélyes terv. Amennyiben az igény indo­kolja, bármikor elindítható a fej­lesztés. A közvilágítás sem olcsó móka kadafalván 2008-ban hat lámpatestet szereltek fel, tavaly a részönkormányzati keretből újabb kilencet, ez összesen 867 ezer forintba került. Idén ismét hét új lámpatest kerül a városrészbe, újabb 450 ezer forintért. Holnaptól bemutatjuk Az Év Rendőre cím esélyeseit A Petőfi Népe második alkalom­mal hirdeti meg Az Év Rendőre címért folyó versenyt. Pénteken induló sorozatunkban 13 jelöl­tet mutatunk be olvasóinknak, akikre a lapunkban található szavazószelvényen lehet vok­solni. Érdemes figyelni, hiszen talán éppen az ön szavazatán múlik, hogy ki lesz 2010-ben Bács-Kiskun megyében a meg­tisztelő cím birtokosa. A nemes küzdelem első for­dulója már mögöttünk van. En­nek során a kapitányságok tet­ték meg ajánlásaikat azokra a kollégáikra, akiket szakmai munkájuk, emberi kapcsolata­ik alapján érdemesnek tarta­nak arra, hogy elnyerjék a meg­tisztelő címet. A kapitányságok szabadon dönthettek a jelöltál­lítás módjáról. A jelöltek közül a kapitánysá­gok vezetőiből alakult szakmai zsűri választja ki Az Év Rend­őre címre jogosultat, ezáltal szakmai elismerés rangjára emelkedik maga a díj is. Az el­ismerés a Petőfi Népe által biz­tosított bruttó 200 ezer forint összegű pénzdíjjal jár együtt. A békéscsabai székhelyű Trezor- Liktor Zrt. különdíjak felajánlá­sával ismeri el a teljesítménye­ket. így bár egy győztese, de ki­lenc nyertese lesz a vetélkedés­nek. Sőt! A szakmai díj mellett megalapítottuk Az év rendőre közönségdíjat is, melyet olvasó­ink szavazatai alapján ítélünk oda. 'w ft,. Szavazni a jelöltek bemutatá­sát követően lehet a lapunkból kivágott szavazószelvénnyel. r Az Ev Rendőre cím 2010-es jelöltjei Babák Péter r. őrnagy, Skultéti Árpád r. százados, Várbogyai József r. száza­dos, Nagy Róbert r. főhad­nagy, Farkas János r. főtörzszászlós, Nagy Krisz­tián r. főhadnagy, dr. Har­gitai László r. százados, dr. Dora Márta r. százados, Toók Sándor Zoltán r. alez­redes, Csanádi Zoltán r. zászlós, Bűnös László r. zászlós, Győré Mihály r. törzszászlós, Rambala Zsolt r. hadnagy. VITRIOL A fürdőszobai kampányban Alonso leverte valamennyi magyar politikust A választási kampány finisében tapasztaltunk már mindent, ami a kampánnyal együtt jár: lejáratás, hazudozás és magya­rázkodás, sárdobálás, melegfel­vonulás, spanyol tánc, lakástűz. Mindenki kampányol a maga módján, vagy a tanácsadók ál­tal kötelezően előírt módszerek­kel április 11-én minden kide­rül - hangoztatják útón-útfélen a politikusok. Ki sokatmondó mosollyal, ki pedig cinikus szemhunyorítással kísérve. Nos, ki kell ábrándítanom vala- mennyiüket: nálunk már a hét­végén eldőlt a választás, ráadá­sul nem máshol, mint a flrd& szobában. Történt, hogy két gyermekem fürdőzés közben át­beszélte a hét „híreit": négyéves lányom a Föld napi lámpaoltást és a választásokat emlegette, mire a fociért és a Forma-1-ért egyaránt rajongó fiam először csak legyintéssel, majd meggyő ző hatású programbeszéddel re­agált: eszerint kit érdekelnek a politikusok, amikor Alonso csak a 4. helyre tudott bejönni az Ausztrál Nagydíjon? Majd - hogy a húga nehogy beégjen a srácok előtt az óvodában - gyors lecke következett: Kubica, Schumi, Hamilton, Kobajasi - állítólag ezek azok a nevek, melyekre érdemes lesz odafi­gyelni a következő, malajziai fu­tamon... Nos, vasárnap meglát­juk! m - varia ­Újra feltúrják a várost, de meglesz az eredménye Idén tavasszal újra nekilátnak a kecskeméti csatornahálózat bő­vítésének. A kis ISPA keretében további területeket vonnak be a szennyvízcsatorna-hálózatba. A projekt részleteit tegnap ismer­tette Zombor Gábor polgármes­ter, Tatai Laura, a Környezetvé­delmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának fő­osztályvezetője, valamint Nagy Gábor, a kivitelezést végző Penta Általános Építőipari Kft. ügyve­zető igazgatója. A polgármester elmondta, hogy majd’ másfél évet várt a város a döntésre, de megérte, hiszen a 2008-ban befejeződött csatorna- fejlesztést követően részben az ISPA maradványösszegéből most további csatornaszakaszok meg­építése valósul meg Kecskemét belvárosában (Rezgő utca térsé­ge, Mária körút, Kossuth körút, Bethlen körút), valamint Balló- szögben (Deák Ferenc utca), illet­ve Kecskemét-Matkó és Ménte­lek területén. Több mint 40 kilo­méter csatornát fektetnek le. Nagy Gábor kiemelte: - A be­ruházás némi kellemetlenséget és kényelmetlenséget okoz, de igyekeznek a munkát úgy szer­vezni, hogy az a lehető legkeve­sebb fennakadást okozza. Két csapadékvíz-elvezető gerincveze­ték is kiépül 1500 méter hosszan. A kecskeméti önkormányzat 50 százalékos önerővel vesz részt a programban. ■ M. A. Kecel Megkezdődött a terepjárósok hatfordulós Bács Trophy-bajnoksága. Hazánk legnépszerűbb és legtöbb versenyzőt felvonultató versenysoroza­tának első állomása Kecelen volt. Az 5. évad nyitófutamán 66 terepjáró vágott neki az éjszakai 37, és a nappali 40 kilométeres távnak, (szbz) POPOVICS I ZSUZSANNA

Next

/
Oldalképek
Tartalom