Petőfi Népe, 2009. november (64. évfolyam, 256-280. szám)

2009-11-02 / 256. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2009. NOVEMBER 2., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP Kevés a pénz, így az állam nem tudja betartani a megállapodást Egyebek mellett a felsőoktatási törvény rövidesen a Parlament elé kerülő módosítását is véle­ményezték a Magyar Rektori Konferencia Főtitkári Kollégiu­mának tagjai kétnapos bajai ta­nácskozásukon. A hétvégén vé­get érő rendezvényen csaknem valamennyi felsőoktatási intéz­mény igazgatási feladatokkal foglalkozó vezető szakembere megjelent. A 69 felsőoktatási in­tézmény közül csupán néhány­ról nem utaztak Bajára. ■ A jogalkotás gyakran nem tudja követni a felsőoktatás igényeit.- Ilyenkor sok olyan észrevé­tellel szembesülünk, amelyekre napi munkánk során az eltérő profilok miatt nem is gondolunk- mondta el Gáti József, a kollé­gium elnöke. - A Budapesti Mű­szaki Főiskola kancellárja ki­emelte: kritizálták, hogy a jogal­kotás nem tudja követni az igé­nyeket. Széles körű egyeztetés híján a módosítások nem segítik az intézmények működését. Je­lenleg is sok nyitott kérdés van a felsőoktatásban. Ezek jelentős része anyagi ügyeket érint. Mi­közben az intézmények és az ál­lam közti hároméves megállapo­dás finanszírozási oldalát a kor­mány költségvetési okok miatt nem fogja betartani, a kirótt kö­telességeken nem könnyűének- említett egy napi problémát a szervezet vezetője. Vuityné dr. Pálity Ibolya, a vendéglátó Eötvös József Főisko­la főtitkára szerint a tapasztalat- csere segítheti az intézmények működését. A szabályozás folya­matos változása kapcsán pedig kijelentette: az esetek többségé­ben a bürokrácia növekedéséhez vezetnek. ■ Kubatovics Tamás PILLANATFELVÉTEL A BA0N.hu olvasóitól Ön szerint elég gyorsan zárulnak-e le a bírósági perek? Kérdeznének az előfizetők kábeltévé Sok a panasz a szolgáltatásokra, nehezen jön a válasz Nem mindig zavartalan az adás, és bosszantó, ha nem tud reklamálni az ügyfél ILLUSZTRÁCIÓ ► Folytatás az 1. oldalról- Mostanra azonban elfogyott a türelmünk, főleg, hogy az ügy­félszolgálatot sem érjük el már két napja. Az pedig tarthatatlan, hogy az e-mailjeinket csak hosz- szú perces várakozás után tud­juk nézni,.netezni meg már kép­telenség otthon. Előfordul, hogy 5-10 percig sem töltődik be egy- egy oldal - foglalja össze a ta­pasztaltakat Milán. A petőfivárosiaknak szerdán estefelé volt gondjuk: sem az internet, sem a kábeltévé szol­gáltatás nem működött, legalább két órán át.- Én is és a szomszédaim is többször próbáltuk hívni a FiberNet-ügyfélszolgálatot, de egyikünknek sem sikerült „élő” ügyfélszolgálatos hanggal be­szélni - mondja Károly. - Az au­tomata telefonközpont hangját és utasításait meg már annyira el­untam, hogy végül letettem a te­lefonálásról. Inkább csak vártam a jószerencsét - számol bel a Ta­vaszmező utcában lakó FiberNet- előfizető. Olvasóink kérdéseivel és ész­revételeivel megkerestük a szol­gáltatót, és megkérdeztük: mi le­het az oka, hogy nehézkes és dö­cögős a kommunikáció az előfi­zetők és a Fibernet-ügyfélszolgá- lat között?- A Petőfivárosban nem volt a teljes városrészt érintő'szol­gáltatás-kiesés, erre utaló beje­lentés nem is érkezett hozzánk, az esetleges egyedi kieséseket pedig - az előfizetői bejelenté­sek alapján - min­den esetben kivizs­gáljuk és orvosol­juk - mondta el la­punknak Bujáki Il­dikó, a FiberNet Zrt. kommunikációs mene­dzsere. - Elmondhatom, hogy fejlesztéseinknek köszönhető­en megfelelő kapacitás áll a rendelkezésünkre. Internet szolgáltatásunkat is folyamato­san fejlesztjük, így például mostanra a FiberNet kínálatá­ban szereplő legnépszerűbb internet csomag sebessége az előző évi sebesség hatszorosa. A kapacitásbővítések pont azt szolgálják, hogy mindig biztosí­tani tudjuk előfizetőinknek a megfelelő sebességeket. Természetesen telefonos ügy­félszolgálatunkat is folyamato­san fejlesztjük - úgy a Call Centerünk kapacitását, mint a műszaki hátteret - ezzel bizto­sítva a megfelelő minőségű ügy­félkiszolgálást, a rövidebb vára­kozási időt. De előfordulnak olyan rendkívüli események és helyzetek, hogy egy-egy idő­szakban nagyobb a telefonos ügyfél- szolgálat leterhelt­sége. Call Cente­rünk egyébként ügyfeleink számára országos ügyfélkiszolgálást biz­tosít - mondta el a kommuniká­ciós menedzser. A fejlesztések tehát folyamato­sak, az előfizetők pedig remélhe­tik: az ügyfélszolgálat is egyre gyorsabban reagál majd a beje­lentésekre. így nem járnak majd úgy, miként egyik olvasónk, aki e-mailben írta meg szerkesztősé­günknek történetét: olvasónk idén márciustól mintegy hat hó­napon át telefonált, levelezett, ■ Az ügyfélszolgá­latot is csak ne­hezen érik el a panaszosok. *. GVORSSZAVAZAS ■ Ön elégedett a tévés szolgálta­tójával? Szavazzon honlapunkon _ / ma 16 óráig: BA0N.hu A szavazás eredményét a keddi* i e i számunkban közöljük. faxolt és e-mailezett a FiberNet- nek (majd később már a Fogyasz­tóvédelemhez és a Nemzeti Hír­közlési Hatósághoz fordult), sőt demonstrációval is fenyegetett - mire a kábelszolgáltató elismer­te: valóban az ő hibájukból kö­vetkezett be ügyfelük lakásában a szolgáltatáskimaradás.- Én most végül jól jöttem ki a dologból, hiszen többhavi előfi­zetési díjamat jóváírták a szám­lámon, de ennek meg is volt az ára: több mint hat hónapig ke­ményen és rendületlenül harcol­tam az igazamért. Eredmény pe­dig csak akkor lett, amikor már a felügyeleti szervektől kértem segítséget - foglalja össze ügye tanulságait a kecskeméü férfi. ■ Magyarvári Annamária wmmm A magyarság halott-tisztelete TISZAKÉCSKE A magyarság múltjáról, jelenéről és jövő­jéről szóló előadássorozat keretén belül, Molnár V. Jó­zsef néplélek-rajzkutató tart előadást ma (hétfő) este hat órai kezdettel, A magyarság halott-tisztelete címmel a vá­rosi könyvtárban. (Sz. T.) Felszentelik a falu papjának síremlékét harkakötöny Muszély Vik­tor néhai harkakötönyi ka­tolikus pap síremlékét ma délután 2 órakor szentelik fel a faluszéli temetőben. A szertartást dr. Finta József, kiskunhalasi plébános vég­zi. (I. N.) Középpontban az ételallergia BAJA A Kanga Klub összejö­vetelét ma délelőtt 10 órától tartják a Petőfi-szigeti Sza­badidő Házban. Minden kismamát és apróságot vár­nak a szervezők. A téma az ételallergia lesz. Az anyu­kák a liszt- és tejérzékeny­ségről oszthatják meg egy­mással tapasztalataikat. Amíg az anyukák beszélget­nek, az apróságoknak kész­ségfejlesztő játszóházat tar­tanak. (R. R.) Közös gondolkodásra várják a vállalkozókat KISKUNMAJSA Vállalkozói fó­rumot tartanak holnap 17 órától a helyi művelődési központban. Az iparosok­nak Terbe Zoltán polgár- mester számol be a város fejlesztési terveiről és a ter­vezett energetikai program­ról. Előadás hangzik el ar­ról is, hogy a soproni kék frank mintájára miként le­hetne bevezetni helyi fizető- eszközt. (I. N.) Megemlékezés a nemzeti gyásznapon baja Az 1956-os forradalom hősei tiszteletére gyásznapi megemlékezést szervez a város szerdán, 16 órától a Déri-kertben. Műsort adnak a Jelky ÁMK tanulói. (G. Zs.) További hírek a BA0N.hu hírportálon Szigetelés, mely túléli Önt thermosilit Az öko-technológia sok előnyt rejt magában Alternatív megoldás született a szigetelésre, a hagyományos po- lisztirol mellett megjelent a Thermosilit hőszigetelés, mely egy újonnan kifejlesztett hőszi­getelő anyag, határtalan élettar­talommal. Hőszigetelő tulaj­donsága 2-3-szor jobb a hagyományos hőszigetelő anyago­kénál. Alacsony tö­megének köszönhe­tően vastag rétegben, akár 20 centiméteres vastagságban is felvihető, így teljes mértékben helyettesítheti az utólagos po- lisztirol vagy kőzetgyapot hőszi­getelést. Előnye még, hogy hőhídmentes és folyékony álla­Most érkezett el az idő a hőkame- rázásra is, me­lyet rövid határ­idővel vállalnak. pótban kerül a falfelületre, így az utólagos munkáknál könnye­dén felvihető a verébdeszkák alá is, és alkalmas belső szigetelés­re is. A ház falának egészséges lé­legzést biztosít. Mivel lúgos tartalmú, meg­akadályozza a savas hatású penész-, salét- romos- és vizesedés problémát. Nagy elő­nye még, hogy tűzál­ló, így sok panelház szigetelésé­re szintén kiválóan alkalmas. Ajánlott új építésű és már meglévő házakhoz, a szigetelést és a kétcentis vakolást egyben megoldja, majd következhet a színezés. Ára pedig szinte meg­egyezik a hagyományos szigete­lés költségeivel. Magyarországon is elérhető már a Thermosilit, a forgalmazá­sát a kecskeméti Thermodoki kezdte meg kizárólagosan. Az öko-technológiájának köszönhe­tően európai uniós támogatás is igényelhető rá, és alkalmazható a műemlékvédelem alatt álló épületekhez is. Bővebb információ kérhető az e hétvégén megrendezett Belső- építészeti kiállításon Kecskemé­ten, az Erdei Ferenc művelődési központban, a Thermodoki standján. ▲ www.thermodoki.hu Tel: 20/324-65-03 A reformáció emléknapja Ökumenikus istentisztelet keretében ünnepelték meg a bajai protestáns hívek a refor­máció emléknapját szombaton. Az alkalomnak ezúttal az evangélikus templom adott otthont. Az istentisztelet után felszentelték a széles körű összefogással, részben a hívek áldozatkészségével megépített új evangélikus gyülekeze­ti termet és parókiát, majd szeretetvendégség következett. A bal oldalon Nepp Éva, a bajai gyülekezet lelkésze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom