Petőfi Népe, 2009. augusztus (64. évfolyam, 179-203. szám)

2009-08-01 / 179. szám

2 PETŐFI NEPE - 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT Gregor Bernadett és Görög László a kecskeméti Udvarszínházban Kosztümös, szép játék - így jelle­mezte Pozsgai Zsolt író, rendező a Családi ágy című színházi elő­adást, melynek ma este a kecske­méti Udvarszínházban lesz a pre­mierje. Jan De Hartog csaknem 100 éves darabja egy házasság történetének hat állomását mu­tatja be a nászéjszakától az idős­kori újra egymásra találásig. Mindez egy nászi ágy körül törté­nik, életük egy-egy szakaszának jellemző részletéről szól.- Két összetartozó ember tör­ténete, szép előadás tele humor­ral - mondta a rendező. - A hol­land szerző a múlt század elején írta a darabot, meg is tartottuk abban a korban, így kosztümös előadást láthatnak a nézők. Egy­kor Pécsi Ferenc és Tolnai Klári játszotta, a ma esti bemutatón Görög László és Gregor Berna­dett alkot nagyszerű párost a faj­súlyos vígjátékban. A bemutató után ősztől a Komédiumban lát­hatja a közönség. Görög László­val több közös munkánk is volt, Gregor Bernadettről pedig rég­óta azt gondoltam, hogy sokkal jobb színésznő, amint azt általá­ban gondolják róla, és a próbá­kon meggyőződtem arról, hogy igazam van. A premier ma este 9 órakor kezdődik a kecskeméti városhá­za udvarán. ■ Szamurájkard az autóban, vitás helyzetekre? Súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt a rendőrök őrizet­be vettek egy 26 éves soltvad- kerti férfit, aki BMW-vel közle­kedett a Bajcsy-Zsilinszky utcán. Az ablakon kiszólt egy idős ke­rékpárosnak: „majd én megtaní­talak kanyarodni”. Kipattant a kocsiból, összerugdosta és -ver­te a férfit, akit a mentő a halasi kórházba szállított. A szerencsét­len segítségére siető másik férfi­ra pedig egy 70 centiméter pen­gehosszúságú karddal támadt a BMW-s, amit járműve csomag­tartójából vett elő. A fegyverrel a férfi felsőteste irányába vágott, de a sértett megfogta a pengét, így „csupán” bal kezének ujjain szenvedett könnyű sérüléseket. ■ H. I. HIRDETÉS PETŐFI SÁNDOR GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 24. Telefon: 76/462-332 Fax: 76/462-982 6101 Kiskunfélegyháza. Pf. 19. E mail: pgttk3@gmail.com HA EGY NAGY MÚLTÚ ISKOLÁBAN AKARSZ TANULNI ÉS PIACKÉPES SZAKKÉPESÍTÉST SZEREZNI, AKKOR GYERE, VÁRAPG! ISKOLARENDSZERŰ OKJ-S SZAKKÉPESÍTÉSÜNK ÉRETTSÉGI UTÁN.- Gépgyártástechnológiai techikus (képzési idő 2 év) tanulószerződés biztosított, magas ösztöndíj, plusz számos nemzetközi és OKJ-s szakképesítések megszerzésének lehetősége. Szükség esetén kollégiumi elhelyezés biztosított. Jól felszerelt tanműhely és tanulmányi körülmények. Jelentkezési korhatár: 22 év Jelentkezés szerdánként 8-12 óráig az iskola titkárságán, beiratkozás » 2009. augusztus 19. 8.00-12 óráig. | MEGYEI KÖRKÉP Felbillent a tanácsterem halas Határozatképtelenség miatt nem döntöttek a kórházról Városházi idill - 2009 nyara, Kiskunhalas. A jelenlévők kevesen voltak a döntéshozatalhoz. Ismétlés augusztusban. ► Folytatás az 1. oldalról Várnai László felolvasott né­hány elektronikus levélváltást is, melyet Lukács László alpol­gármesterrel, a Fidesz-KDNP frakcióvezetőjével folytatott. Mint kiderült: várták az alpol­gármestert arra megbeszélésre is, melyet Kollányi Gáborral, a felszámolás alatti Hosplnvest-el- nökkel folytatott, de az egészség- ügyi intézmény jövőjét tárgyaló bizottsági ülésen sem voltak ott a fideszesek. Lukács László egyik levelében jelezte, hogy családi programok miatt nem tud ott lenni az ön- kormányzati ülésen, de a későb­biekben részt kívánnak venni a kórházzal kapcsolatos döntések­ben. Az ülést megelőzően a Fi- desz-KDNP-frakció nevében, egy Lukács által aláírt közleményt is közreadtak, melyben kifogásol­ják polgármester ténykedését a kórházi átalakításokkal kapcso­latban. „Kiskunhalas polgár- mestere a képviselő-testülettel meg akarja tárgyaltatni és el akarja fogadtatni azt a javasla­tot miszerint: Kiskunhalas vál­lalja át a Hosplnvest Zrt. által fel­halmozott, több mint egymilli­árd forintos beszállítói hitelállo­mányt” - fogalmaznak a közle­ményben. A város polgármestere koráb­ban egyhangú felha­talmazást kapott az önkormányzattól ar­ra, hogy kezdje meg a kórházi átszerve­zések előkészülete­it. Várnai most a to­vábbi tárgyalásokra kért volna felhatalmazást a kórházi hitele­zőktől, hogy a felszámolási eljá­rásban mielőbb egyezség szület­hessen. Az eddigi egyeztetése­ken, melyen a Hosplnvest képvi­selői, a kórházi kht. vagyonfel­múlt Év júliusában együtt látogatott az egy évtizeden keresztül politikai viták ke­reszttüzében álló halasi kór­házba Kökény Mihály és Mikola István - az Ország- gyűlés egészségügyi bizottsá­gának szocialista elnöke és fideszes alelnöke. Mikola olyan szakmai befektetőnek ügyeletével megbízott cég veze­tője és a Hosplnvest Zrt. felszá­molója vett részt, egyértelműen kiderült: a kórház működőké­pességének fenn­tartása és a betegek ellátása alapvető ér­dek, de nem hagy­hatók figyelmen kí­vül a felszámolási eljárásra vonatkozó törvényi rendelkezések, így a hi­telezők érdekei sem. Várnai László előterjesztésé­ben felvázolta annak lehetősé­gét, hogy célszerű lenne, ha a Semmelweis-kórház kht.-üzlet- részét az önkormányzat vissza­nevezte a Hosplnvestet, amelyik nem profitorientált, hanem saját egzisztenciájá­nak fenntartásában érde­kelt: „örülök, hogy Kiskun­halason bekeményített az ön kormányzat, amelynek ellá­tási kötelezettsége találko­zott az üzemeltető szakmai ambíciójával. ” vásárolná. Ha mégsem szület­ne egyezség, akkor a már be­jegyzett Halasi Kórház Non­profit Kft. veheti át a kórház működtetését. A város idei költ­ségvetését is módosítani kell, hogy a betegellátáshoz feltétle­nül szükséges kiadásokat fe­dezni tudják. ( Mindezekről a javaslatokról azonban nem születhetett dön­tés, mivel csak tizenegy képvise­lő volt jelen, így határozatképte­lenné vált a képviselő-testület. A csonka tanácskozás végén Romhányi Zoltán, a halasi kór­ház ügyvezető igazgatója is felol­vasott egy levelet, amit örömmel fogadhatott mindenki. A regio­nális egészségbiztosítási pénz­tár arról tájékoztatta a kórházat, hogy biztosított lesz az egészség- ügyi szolgáltatások finanszíro­zása, mert az mindenkor az ellá­tási feladatot követi. Felszólalt a kórház orvos igaz­gatója Lengyel János is, aki el­mondta: nagy a bizalom a be­szállítók részéről a kórház felé, akik jelezték, hogy akár augusz­tusban is ellátják az intézményt, mert bíznak az önkormányzat­ban. ■ Tapodi Kálmán Testfelületének 90 százaléka megégett kecskémét Saját szemeté­nek égetése közben súlyos égési sérüléseket szenve­dett egy 23 éves férfi Hetényegyházán. Testfelü­letének kilencven százalé­ka megégett, mentőheli­kopter szállította Budapest­re, a Szent István Kórház­ba. (H. I.) Bikinis szépségek a 13. sörfesztiválon KiSKUNMAJSA Nosztalgia- diszkóval kezdődött tegnap a 13. sör-fürdő fesztivál a majsai strandon. A Jonathermál gyógy- és él­ményfürdőben ma és hol­nap is bemutatók, vetélke­dők, koncertek - élőben ját­szanak a Neoton sztárjai és a Zanzibár - várják a ven­dégeket. A sörivó-, és sörhasszépségverseny mel­lett nem marad el a hagyo­mányos fürdő szépe-válasz- tás sem. (T. K.) Megvágta volt élettársa és a saját nyakát is madaras A rendőrök őri­zetbe vettek egy 49 éves orgoványi férfit, aki Mada­rason, a polgármesteri hi­vatal előtti parkban sziké­vel megvágta 29 éves volt élettársa nyakát. Ezután a férfi a saját nyakán is mély sebet ejtett. A két sérültet a mentők a bajai kórházba szállították. A nő könnyű, míg a Jer/i életveszély^ sé­rülést szenvedett. (M. Gy.) A könyvtár udvarán sátoroztak a gyerekek városföld A klubkönyvtár udvara ezen a héten meg­telt sátrakkal. Nagyné Ba­logh Erzsébet intézmény- vezető kezdeményezésére 22 gyermek és néhány szülő döntött úgy: sátortá­bort állít fel. A hétfő óta tartó tábor remek hangu­latban zajlott, a résztvevők elmentek többek között kerékpártúrára, sőt vendé­geket is fogadtak a tűzol­tók személyében. A sátra­kat tegnap délután bontot­ták le. (S. H.) További hírek a BA0N.hu hírportálon ■ A beszállítók bizalma töret­len, bíznak a halasi önkor­mányzatban. Hol van már a tavalyi nyár, mikor Mikola itt járt? tup«nm tAzoAiAci lúmotA 2BGF POTFELVETELI2009 »UPAKKT imiNilS 4CHOOI A BGF PSZFK Salgótarjáni Intézetében Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 10. Ingyenes zöld számunk: 06 80 810-110 Ha nem vettek fel egyetlen felsőoktatási intézménytje sem, vagy idén nem jelentkeztél sehová, továbbtanulási lehetőséget kínálunk neked az alábbi költségtérítéses képzéseinken: Kollégiumi elhelyezési lehetőség! Hallgatóink laptopot kapnak használatra Nappali Alapképzés Gazdálkodási és menedzsment Pénzügy és számvitel 130 000 Ft Távoktatás Alapképzés Pénzügy és számvitel Nappali Felsőfokú szakképzés Adóigazgatási szakügyintéző Banki szakügyintéző Idegenforgalmi szakmenedzser Kereskedelmi szakmenedzser Pénzügyi szakűqyintező 90 000 Ft Levelező Felsőfokú szakképzés Adóigazgatási szakügyintéző Banki szakügyintéző Pénzügyi szakügyintéző 90 000 Ft Szeretette! várunk minden érdeklődőt személyesen is, munkanapokon 8-16 óráig! A jelentkezési lap minden nap átvehető a BGF-PSZFK Salgótarjáni Intézete portáján. Cím: 3100 Salgótarján, Kistarján út 5-7. Ä: (06-32)522-400,522-440,522-446 Email: Dotfelveteli@salqo.pszfs.hu Web: http://www.pszfs.hu/potfelveteli/ A honlapunkon regisztrálóknak a jelentkezési lapot postán megküldjük! Információs telefon (ingyen hívható) ZÖLDszám: 06/80/480-7S6 __________Petőfi Népe A s zavunkat adjuk! I S® IJ-!UIU„IIII ERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. A Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. felvételre keres felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező informatikus - rendszergazda munkatársat. Feladat: a társaság informatikai rendszereinek működtetése. Követelmények: Linux, Windows, Office rendszerek, internet, levelezőrendszerek teljes körű ismerete. Előnyt jelent: műszerész - villanyszerelői előképzettség, hasonló rendszerek üzemeltetésében gyakorlat, angol nyelvismeret. Egyeztetés: Váradi Zoltán - 20/917-6530 A pályázatokat fényképes önéletrajzzal 2009. augusztus 14-ig kérjük ____________________megküldeni a fenti címünkre._________________107852 A Kecskeméti TERMOSTAR ISS Rnn Hőszo'gáltató Kft I I hü.iuji.uu-ih’.tím 6000 Kecskemet, Akadémia krt. 4. ® 9 MiitíMMíiiiiiM keres szakirányú tevékenység végzésében referenciával rendelkező, lehetőleg helyi illetőségű vállalkozást: A társaság informatikai rendszereinek, szervereinek, klienseinek és szoftvereinek működtetésére. Követelmények: Linux, Windows, Office rendszerek, internet, levelezőrendszerek teljes körű ismerete, folyamatos rendelkezésre állás. Bővebb információ, személyes egyeztetés: Váradi Zoltán, 20/917-6530. A pályázatokat árajánlati kiegészítéssel 2009. augusztus 14-ig kérjük megküldeni a fenti címünkre. ,07952 _"petőft Népe^ 3* «au*»»au Vállalkozói árusokat I keresünk a Petőfi Népe, Vasárnapi Petőfi Népe, Tempó és színes lapok árusítására Bács megye területén! Bővebb információért kérjük, hívja ingyenes zöldszámunkat: 80/480-756 Várjuk rövid bemutatkozó levelét az alábbi e-mail címen: radine@axels.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom