Petőfi Népe, 2009. május (64. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-23 / 120. szám

4 PETŐFI NÉPE - 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP A földek mentén az utakra is jut a locsolóvízből, ami bajt okozhat Csatornázás híján nem megy baja/józsefváros Bevégeztetik a nyárfás melletti garázsoknak Kánikula van, a gazdák nem győ­zik locsolni féltett birtokaikat. Érthető, a nyári szárazság idején gyakran mesterségesen kell pó­tolni a növényzet és a földek víz­igényét. Helyenként nagy telje­sítményű öntözőrendszereket működtetnek, biztosítva a bő ter­mést. Ám a nem megfelelően be­állított eszközök veszélyt jelent­hetnek a közlekedők számára. Előfordul, hogy a mezőgazdasági terület menti utakra is jut víz bő­ven, ami balesetet okozhat. A ko­csik szélvédőjére nagy rössel csa­pódó zuhany megzavarhatja a so­főrt. Különösen fontos a hasonló esetek megelőzése az útkanyaru- latokban, a szűkebb és az alsó­rendű utak mentén. A másik gond, hogy a vízfoltok fokozott csúszásveszélyt jelentenek. ■ A kocsik szélvédőjére csa­pódó zuhany megzavar­hatja a sofőrt.- Felhívjuk a gazdák a figyel­mét, hogy az utak mentén elhe­lyezett öntözőberendezéseket a balesetek megelőzése érdekében szabályozzák! Mégpedig úgy, hogy az a környező utak forgal­mát ne veszélyeztesse. Továbbá kérjük a közlekedőket, hogy nyá­ron a mezgazdasági területek mellett szárazság idején is szá­mítsanak vízfoltok megjelenésé­re, csúszásveszélyre - mondja Putnik Zoltán, a bajai rendőrség sajtóreferense. ■ Géczy Zs. Kevéspénz jut árvízvedelemre a biztos szerint Az árvízvédelem alulfinanszíro­zott, az emberi életek megóvása mellett a vagyontárgyak védel­mére alig jut forrás - közölte az Országgyűlési Biztos Hivatala. Szabó Máté ombudsman tájéko­zódott a hatóságoktól, hogy meg- tettek-e mindent az ár- és belvíz- védelmi felkészülés érdekében. Az állampolgári jogok országgyű­lési biztosa azért kért konzultáci­ót, mert az árvizek után számos panasz érkezett a hivatalhoz. A biztosítók eljárását is kifogásol­ták. Szerinte érdemes volna meg­vizsgálni, miként épülhettek az lakóházak árterületeken. ■ SZÜLETTEK, 2009. május 14-20. között anyakönyvezettek: Miklai Alex (Miklai Zsuzsanna) Katymár, Póka Zalán (Gombás Ágota) Érsekhalma, Magosi Maja (Ebner Mária) Duna- falva, Mándity Gorán (Méder Judit) Baja, Bischof Petra (Vida Melinda) Nemesnádudvar, Sibalin Mia (Észa­ki Eszter) Baja, Oszwald Balázs (Bohner Gabriella) Budapest VI. ke­rület, Kovács Adrienn (Varga Kata­lin) Baja. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK 2009. má­jus 16-án: Ivanacz László és Fodor Gyöngyi, Szarvas Viktor és dr. Bajai Barbara Edit, Ikotics Zoltán és Pécsics Petra, Kiss Péter és Proksa Anikó, Szűcs Attila és Rubesch Niko­lett, Hegedűs Norbert és dr. Őry Ad­rienn, Hársch Roland és Kiss Kitti. MEGHALTAK, 2009. május 14-20. között anyakönyvezettek: Scherer János (Baja), Mécs János (Baja), Nagy Zsigmond Ferenc (Baja), Ba­kos Gizella Veronika Pál Gizella Ve­ronika (Baja), Horváth Sándorné (Mandity Irén) Baja, Stigmon Imréné Vida Ilona (Bácsszentgyörgy), Bá- nóczki Mihály (Bácsalmás), Kaposi László (Bácsalmás), Schoblocher Ferenc (Baja), Vörös Istvánná Zsni- dersits Matild (Baja), Sajdik Jó- zsefné Farkas Mária (Baja), Szi- donya József (Baja), Tüske Kál­mánná Nagy Teréz (Tataháza), Lász­ló Sándor (Baja). Sokan kedvelik a Baka-kút vizét, ám magas vérnyomás és vesebetegség esetén nem javallott a fogyasztása - figyelmeztet a tábla Csatornázás és szemétszál­lítás teszi élhetőbbé a kö­vetkező napokban József­várost. Feladat azért még akad bőven. Géczy Zsolt Összegezték a teendőket az ápri­lis végén megtartott városszem­lét követően a polgármesteri hi­vatalban. Révfy Zoltán polgár- mester arról tájékoztatta a város­rész lakóit, hogy megépül az a csatorna, melynek segítségével megszűnik a nagy esőzések nyo­mán kialakuló tenger. A Bajcsy- Zsilinszky utcáról befolyó csa­padéknak tehát meglesz a helye. Rövid távon megoldandó feladat, így június 15-éig elszállítják a nyárfásnál lévő garázsoktól a szemetet. Ismét. Huzamosabb ideje használják illegális lerakó­nak ezt a területet. Minden bi­zonnyal felszámolják a későbbi­ekben az egész garázssort, ad­dig jobb híján rendszeresen elvi­teti az önkormányzat az oda ösz- szehordott hulladé­kot. Kivágják a Klapka-telep elöre­gedett nyárfáját, ki­takarítják a csapa­dékgyűjtőt és a Fe­hérló utcai árkot. Nem kíméli az eső az autómosó és a Nyárfás közötti területet, ott is elvezetik a csapadékvizet. Egyeztet a hivatal a Volánnal, ugyanis az egyik buszmegálló elhelyezését is zokszó érte. Szeptember végéig ígérik a Vitéz (Kertész utca felőli) és a Gárdonyi utcában a csapadék­víz megfelelő elvezetését. Még idén járda épül a Bajcsy-Köl- csey utcai buszmegállóhoz. Gondoskodik a Kommunális Kht. a Baka-kút környezetének folyamatos takarításáról - tud­tuk meg a városvezetőtől. Hoz­zátette: hosszabb távon megújulhat a Határ utca burkola­ta és a Harangláb­nál lévő játszótér. Ugyanakkor lakos­sági kérésre meg­szűnik a régi játszó­tér a Gárdonyi utca végén. Egyébként is olyan rossz állapotban voltak már az eszkö­zök, hogy a gyermekét senki sem vitte oda. A kerület képviselője, Ágfalvi György arra hívta fel a figyel­met, hogy nem odázható el Fel­sőváros teljes csatornázása. Ez ugyanis Baja legmélyebben fek­vő területe. Sok helyen alakul ki árvíz nagyobb esőzéseket köve­tően, kimosva a szennyvizet is. Elismerte a polgármester, hogy ezzel gond van. Pláne, ha a sok csapadék a Duna magas vízállá­sakor hullik. Hangsúlyozta, hogy legkésőbb 2012 elejére ki­épül a teljes városi szennyvíz­csatorna-hálózat. A belváros van hátra A JÓZSEFVÁROSI BEJÁRÁS Volt a hetedik, egyben az utolsó előtti a sorban. Már csak a belváros van hátra, rövidesen ott szemlé­lődnek megoldandó feladato­kat keresve a vezetők a hivatal szakembereivel. Révfy Zoltán polgármestertől megtudtuk, hogy ezzel nem ér véget a prog­ram, hamarosan kezdik elölről a városszemlét. ■ Felsőváros Baja legmélyebben fekvő területe, sok helyen ala­kul ki árvíz na­gyobb esőzése­ket követően. BAJAI ANYAKÖNYVI HÍREK C* EZÜST EKSZER osf bizsu ^ A TELJES kollekciónkra most 10% kedvezményt kap!* üzleteink: 'A/ akció itkőtjrtjma május 10-től júniusi >-ig, illet ve a készlet erejéig Baja, Kossuth u. 17. Tel: 79/322-766 Kiskunhalas, Kossuth u. 13. Te»..- 77/424-m iTŐBbféle akciós ezüstláncból ikyKalaszthat! Alapanyag áron! Borsos kalács a fonóban, menyecsketekerőzéssel Szeremlén, pünkösdhétfőn a le­gények nem királyt választanak, hanem ladikázni mennek a Su- govicára. Ezen sárközi örökséget tavaly fesztiváli rangra emelték. Megtartották ugyanis az első bor- soskalács-fesztivált, új falumúze­umot és rendezvényteret avattak, ígérték, hagyományt teremtenek vele. így is lett. Idén pünkösd hétfőjén rende­zik meg a ladikázást számos múltidéző kísérőprogrammal. Délelőtt 10 órakor kirakodóvásár­ral és játszóházzal várják a ven­dégeket a kézművesudvarban. Szeremle arcai címmel fél 12-kor fotótárlat nyílik a falumúzeum­ban. Délben a fonóban nótaszóval idézik meg a hagyományt. A ke­mence körül 13 órától borsos ka­lácsot dagasztanak, sütnek és kóstoltatnak az asszonyok. Há­romkor kezdődik a menyecskete­kerőzés díszes népviseletben. A Sugovica partjáig tart a menet, a legények a lányokat és asszonyo­kat ladikázni viszik. Aki nem fér a csónakokba, a táncosokkal és zenészekkel kompozhat. A vízi jármű oda-vissza jár negyedórán­ként. Közben pásztorkutya-be­mutató is lesz. Este hatkor a Cimbali Band muzsikál, héttől pedig néptáncbemutatót és tánc­házat tartanak. Fellép a Danubia AMI dunafalvi csoportja, a száz­halombattai Forrás, a sárpilisi Gerlicemadár és a szeremlei néptáncegyüttes. ■ K. L. Testvérvárosi napok a déli kisvárosban Bácsalmás Háromnapos ün­nepre várják a testvértele­pülések küldöttségeit. Szombaton Evetovity-emlék- nap lesz, 18 órakor pedig tornaünnepély a sportpá­lyán. Pünkösdvasárnap dél­előtt 9 órakor szentmisét tartanak a római katolikus templomban. Délután há­romnegyed 3-kor fotókiállí­tás nyílik, majd német nem­zetiségi kulturális műsor kezdődik a művelődési köz­pontban. Hétfőn 9 órakor német nyelvű szentmisével zárul a program. (J. J.) Adománygyűjtés a rászorulóknak baja Száz hátrányos helyze­tű gyermekes családnak ad­nak ajándékot a Boldogabb Családokért rendezvény al­kalmából a Szentháromság téren május 30-án. A pénzt az Egészséges Baja Városért Közalapítványnak utalhatják át az adományozók, míg a tartós élelmiszereket a bol­tok előtt gyűjtik. Lehetőség van az adományok leadására a Pokorny u. 1 -3. szám alatt is - mondta el Schilling Zsu­zsanna, a Családsegítő Szol­gálat vezetője. (R. R.) Villámárvizek Magyarországon baja Az éghajlatváltozás egyik következménye, hogy a egyre több olyan heves csapadékot hozó meteoroló­giai eseménnyel szembesü­lünk, ami új kihívásokkal terheli a hegy- és dombvidé­ki árvízi előrejelzést. Mind­erről Pirkhoffer Ervin egye­temi adjunktus tart előadást május 27-én, szerdán 18 órá­tól a könyvtárban. (G. Zs.) Adunk konferencia civilszervezeteknek baja Ma és holnap a civil- szervezeteknek a Nemzeti Civil Alapon kívüli forráste­remtési lehetőségek, ado­mánygyűjtési technikák és a hálózatépítések, hálózati együttműködések témakör­ben rendeznek konferenciát a Magyarországi Németek ÁMK-jában. A házigazda Hunyadi László, a Bajai Ifjú­sági és Kulturális Egyesület elnöke. (R. R.) Születés hete a Petőfhszigeten baja Ma 9 órakor Juhász Pé­ter főszervező és Zöld Lász- lóné képviselő nyitja meg a születés hete alkalmából rendezett programsorozatot Baján, az Ifjúsági Háznál. Vasárnap estig tartanak a rendezvények. HIRDETÉS 6500, Baja, Batthyány u. 18. SZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése: 79/321-448

Next

/
Oldalképek
Tartalom