Petőfi Népe, 2009. május (64. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-02 / 102. szám

2 MEGYEI PETŐFI NÉPE - 2009. MÁJUS 2., SZOMBAT KORKÉP Kammermann Péter a bajai közterületesek új irányítója lába kelt a kerékpárútnak baja Sokan kifogásolták a Szentháromság téri változásokat Öt pályázó közül a bajai, de je­lenleg Szeremlén lakó Kammer­mann Péter nyerte el a bajai köz­terület-felügyelet vezetői poszt­ját. Csütörtökön, az egyik jelent­kező kérésére, zárt ajtók mögött döntött a képviselő-testület. Ket­ten jelentek meg az ülésen, de valamennyi városatya a koráb- ban-a Gemenc Zrt.-nél, majd a Duna-Dráva Nemzeti Parknál dolgozó Kammermann Péter mellett voksolt. Az új vezető kér­désünkre elmondta: nyílt ülést szeretett volna, hogy minden ér­deklődő megismerhesse prog­ramját. Az ülésen rögvest hivata­li esküt tett a bajai közterület-fel­ügyelet frissiben megválasztott vezetője. ■ G. Zs. Kammermann Péter Teret foglalnak az erős emberek Baja központjában Harmadszor szállnak harcba a nagyon erős emberek Baján az Innova Agro Kupáért ma. A Fel- ső-Bácska Legerősebb Emberei 2009 elnevezésű, nemzetközi vi­adalt a Szentháromság téren rendezik 15 órától. Egy órával korábban a tűzoltók tartanak be­mutatót. Csili Zoltán, a rendező bát- monostori Atlas Sportegyesület vezetője elmondta: hat számban mérik össze erejüket a verseny­zők. Várhatóan tíz résztvevő száll harcba, többségük visszaté­rő vendégként lép színre. A ver­seny legnevesebb résztvevője a szabadkai Katona Ervin, aki egyebek mellett háromszoros Balkán-bajnok. A bajaiak For­gács Gábor sikeréért szoríthat­nak. ■ Kubatovics Tamás Nyitva: mindennap 6-22-ig Kerékpárút híján a járdára kényszerülnek a kerékpárosok. Se gyalogosnak, se kerekesnek nem jó ez. Megnehezíti a kerékpár­úton való haladást, ha kert­helyiség állja a közlekedők útját. Géczy Zsolt Megszüntette Baján a városüze­meltetési bizottság a főtér északi oldalán kiépített kerékpárút egy szakaszát. A Rausch Sándor el­nök vezérelte bizottság érvelése szerint ezáltal a vendéglátást erő­sítik. így ugyanis bővíthette tera­sza területét a Szentháromság té­ren székelő egység. Április köze­pe óta sokan szóvá tették a változ­tatást, erősen kifogásolva a kétke­rekű közlekedés korlátozását. Ép­pen ezért Fercsák Róbert, a vá­rosüzemeltetésért felelős alpol­gármester a csütörtöki testületi ülésen javasolta, hogy a szakbi­zottság gondolja át alaposabban eme kérdést. Nem mellékesen egyeztessenek az érintett felek­kel annak érdekében, hogy a ven­déglátósok és a kerékpározni óhajtók számára is megfelelő megoldást találjanak. Elképzelhető tehát, hogy ha­marosan visszaáll a régi rend. Esetleg néhány méterrel arrébb kerülhetne a bicikliút. Hasonló sorsra jutott a városüzemeltetési bizottság másik döntése, misze­rint megszünteti az északi olda­lon a taxiállomást. A nyugati ol­dalon, a sétány mellett jelölték ki az új helyet. Ám ezt a határoza­tot sem fogadták el a városatyák. Kérték, tárgyaljon ismét a bizott­ság a főtéri taxiállomásról. Pirtón már a gyerekek is vezetnek? jogsi nélkül A szülők tudtával 12-14 éves fiatalok száguldoznak a község útjain Összefogás készül Pirtón an­nak érdekében, hogy megfé­kezzék a jogsi nélkül motorral és gépkocsival száguldozó, 7-8. osztályos diákokat. A helybéliek szerint Pirtón hagyománya van, hogy gyer­mekeiket a szülők már nagyon fiatal korukban a volán mögé ültetik. Mezőgazdasági gépeket vezetnek, de ha a szükség úgy hozza, motorra pattannak vagy gépkocsiba ülnek. Ami a ház körüli munkákban, vagy egy gyors bevásárlásban segítség lehet, a község belterületén életveszélyes helyzeteket is okozhat. Egy hónapja Kalocsán egy ilyen fiatal szenvedett halá­los balesetet. Lehet, hogy Pir­tón is ennek kell bekövetkez­nie, hogy történjen valami? - teszik fel a kérdést többen is az ott lakók közül. Köztük egy mozgássérült asszony, akit majdnem elgázolt egy 12 év kö­rüli, motorozó gyermek.- Nemrég költöztem a köz­ségbe, és meglepődtem azon, hogy itt gyermekek - nyilván­valóan jogosítvány nélkül - motort és személyautót vezet­nek - mondta Pfendler József- né. Az asszony szerint Pirtón legalább tíz, 14 év alatti gyer­mek vezet rendszeresen. Ha megfogják őket, fiatal koruk miatt nem büntethetőek. A rendőri figyelmeztetés pedig nem ér semmit, főleg úgy, hogy ahhoz nem párosul szülői til­tás. Legutóbb Soltvadkerten ál­lítottak meg egy falubeli fiatalt a rendőrök. Mivel a szülők ta­gadták, hogy odaadták volna járművüket, az ügy felelősség­re vonás nélkül zárult. A helyi körzeti megbízottól ugyan tar­tanak, de a fiúk telefonon érte­sítik egymást, hogy mikor nincs szolgálatban, vagy épp merre jár. Törvénymódosításra van szükség, állítja a polgár- mester. - A probléma sajnos már nem csak Pirtóra jellem­ző, ezért magam is szorgalmaz­ni fogom a jogszabályok szigo­rítását a megyei közgyűlés előtt - nyilatkozta megkeresésünkre Nagy Ferenc. A község a szigorúbb törvé­nyek életbe lépéséig helyi ösz- szefogással, polgárőrök és rendőrök bevonásával próbálja visszaszorítani a jogsi nélkül volán mögé ülő fiatalokat a tra­gédiák elkerülése érdekében. ■ H. A. Aszéchenyisek nyerték a mezei futást ágasegyháza Gyöngyösi Eri­ka, Jakab Bernadett, Polgár Mirjam és Kalmár Zoltán helybeli, Ritter Andrea, Tóth Dávid orgoványi, Prikkel Le­vente és Kalányos Devente szentkirályi diákok lettek az elsők korosztályukban az öt környékbeli község iskolái­nak részvételével rendezett mezei futóversenyen. Az egyéni és a csapatfutamokat összesítésben a Széchenyi- iskolások nyerték, második lett az orgoványi, a harma­dik pedig a helvéciai Feke- terdői iskola. (M. J.) Szennyvízcsatornázás fejlesztése, tervezése Bácsalmás Az önkormány­zat 12 millió forintot biztosít a szennyvízcsatornázás ter­vezésére. A kisváros sikerrel pályázott a szennyvízcsator­na-hálózat bővítésére és a szennyvíztisztító telep kor­szerűsítésére. Kiviteli terv és részletes megvalósíthatósági tanulmány készülhet. Ezen munkák összköltsége 80 mil­lió, de 68 millió forint támoga­tást kaptak. A pályázatok el­készítésére egy év áll rendel­kezésre. (J. J.) Anyák napi falumajális sörivóversennyel KUNBÁBONY A Közösen Bá- bonyért (Egyesület ma 14 órá­ra a játszótérre vár minden kikapcsolódni vágyó polgárt. Az édesanyáknak külön mű­sorral készülnek. Lesz sörivó- és főzőverseny, sétakocsiká­zás is. A gyerekek különféle ügyességi programokra ne­vezhetnek, s ezúttal díjmen­tesen használhatják az ug­rálóvárat. A hajnalig tartó ut­cabálon a Szentmiklós Big Band játszik. (P. S.) @ további hírek: www.baon.hu • Dr. Brúszel László és Dobos Jó­zsef szocialista önkormányzati képviselők fogadóórát tartanak 2009. május 4-én (hétfőn), ló­tól 17 óráig az MSZP Kecskemét, Kőhíd u. 8. sz. alatti irodáján. (FIZETETT POLITIKIA HIRDETÉS) HIRDETÉS 6500, Baja, Batthyány u. 18. OZEMVIZSGÁLAT Időpont kérése: 79/321 -448 Kúti Gabona Kft. Mélykút, Termő major (55-ös út melletti) telephelyén FELVÁSÁROL: Búzát > Árpát > Tritikálét > Kukoricát o Napraforgót o Repcét FIZETÉS AZONNAL, | NAPI ÁRON. Telefon: 70/458-2081 Székhely: 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 50. www.vizitarsulatbaja.hu e-mail: vizitarsulatbaja@vizitarsulatbaja.hu : Telefax: 79/322-177 Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2009. évi rendes küldöttgyűlésére, melyet 2009. május 8-án, 9 órakor a Bácskai és Dunamelléki Mezőgazdasági Szövetség székházában (Baja, Tóth Kálmán tér 8. I. emelet) tartunk. 'nyiben az összehívott küldöttgyűlés nem határozatképes 2009. május 8-án 9.30 órára változatlan helyen második küldöttgyűlést hívunk össze. ■rend, valamint a megtárgyalásra kerülő témákhoz kapcsolódó írásos anyagok megtalálhatók a www.vizitarsulatbaja.hu honlapon. A Társulat Intézőbizottsága 10*2356 A civilek jutalmazták a rendőröket Szent György napja alkalmából elismeréseket adtak át a bajai rendőrkapitányságon. Az elmúlt évben jó teljesítményt nyújtók vehettek át jutalmakat. Esetenként több tízezer forin­tos felajánlások érkeztek a civil szférából. Önkormányzatok, pénzintézetek díjazták a kiemel­kedő teljesítményt nyújtó rend­őröket. Huszonhét szervezet ajánlott fel és adott át jutalmakat a kapitányság 42 dolgozójának. András István rendőrkapitány nagyra értékelte a civilek elis­meréseit. Az alezredes továbbra is fon­tosnak tartja az együttműkö­dést, ami elősegítheti a bűnmeg­előzést. ■ K. T. ^JilpgeérahTj ^ ^- M.U. J.-aefldFdmí,.,. ^; Preis 500 Euro Fünfhundert Euro Első díjas az MNAMK-sok filmje Immár negyedik esztendeje rendezi meg Budapesten, az Országos Német Kisebb­ségi Önkormányzat az ifjúsági filmek fesztiválját. A fiatalok a kisebbség jelenlétét hangsúlyozó, önazonosságát ki­fejező, legfeljebb 10 perces, német nyelvű filmmel nevezhettek. A bajai Magyarországi Németek ÁMK-ja csoportja a rangos megmérettetésen az első helyezést és az 500 eurós jutalmat érdemelte ki Férfiak a parkban című alko­tásával. Felvételünkön a győztesek: Szabó Árpád, Müller Patrícia, Koncz Kristóf, Szabó Nóra, Busa Tamás. A felső sorban a filmben szereplő Striegl István, mellette a felkészítésben közreműködő Manz Alfréd tanár látható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom