Petőfi Népe, 2009. április (64. évfolyam, 77-101. szám)

2009-04-01 / 77. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2009. ÁPRILIS 1., SZERDA Felmentették a sikkasztás vádja alól, de új eljárás lesz MEGYEI KORKÉP Nem pajzán játékok helye kecskémét A sétatér szép lesz, de mi a helyzet a Széchenyiben? Szemereyné Pataki Klaudia tanulmányozza a közszemlére tett tervet, mellette Nagy Ágnes főkertész Hatályon kívül helyezte a Sze­gedi ítélőtábla azt a 2008. októ­ber 29-én, Kecskeméten megho­zott, első fokú bírósági ítéletet, melyben felmentettek a sik­kasztás vádja alól egy bajai vál­lalkozót. Az ítélőtábla tegnap kihirde­tett döntése szerint új eljárás le­folytatására van szükség a Bács-Kiskun Megyei Bíróságon a büntetőügyben. Ezt az eljárást azonban az első fokú bíróság másik tanácsának kell majd el­végeznie, Kecskeméten. A 38 esztendős bajai férfit eredetileg azért állították bíró­ság elé, mert egyéni vállalko­zóként a budapesti székhelyű Gold Filter Kft. áruit, különféle dohányipari termékeket és tele­fonfeltöltő kártyákat forgalma­zott mozgóboltosokkal, azaz so­főrökkel Bács-Kiskun, Csong- rád, Tolna és Somogy megyé­ben. A vádlott 2005. január 18-án felkereste a Gold Filter ügyveze­tőjét, és közölte vele, hogy meg­ítélése szerint több millió forin­tos hiánya van, és kérte a hiány ■ Eltűnt ötvennégymillió forint, valamint majd’ harmincmillió forintnyi áru. Ki a felelős? okának megállapításához az üz­letember segítségét. Az ügyve­zető másnapra berendelte a mozgóboltosokat a bázisraktá­rakba, majd a tételes elszámo­lás során kiderült, hogy a bajai vállalkozó mindegyik gépkocsi­vezetőjénél jelentős készpénz- és áruhiány van. Összesen 54,5 millió forint készpénz- és 29,8 millió forint értékű áruhiányt állapítottak meg. A büntetőügyben első fokon ítélkező Bács-Kiskun Megyei Bíróság azután úgy látta, hogy kétségtelen a hiány, amit a ba­jai férfi maga is elismert. Azt azonban a bíróság szerint nem lehetett egyértelműen kideríte­ni, hogy a hiány milyen okból keletkezett, és nem volt megál­lapítható a vádlott büntetőjogi felelőssége sem. Ezért a bajai vállalkozót felmentették, ám a vádat képviselő ügyész a döntés hatályon kívül helyezését kérte. Ez meg is történt tegnap Szege­den, és így új bírósági eljárás indul majd az ügyben. ■ Noszlopy ► Folytatás az 1. oldalról A költségek negyven százalékát fedezik a város kasszájából, a többi pályázaton szerzett pénz. A játszótér alapozási munkála­tainak e hónap közepéig kell be­fejeződniük, az új elemeket vár­hatóan április 15. és 20. között helyezik ki. Ezt követi a kerék- párút-építés két hete: a nyomvo­nal az eredeti tervhez képest ki­kerüli a játszóteret. Az utolsó lé­pés lesz - már májusban - a kör­nyezetrendezés, parkosítás. Az egész térfelújítás kitűzött határ­ideje május 22. A tervek elkészí­tésekor igyekeztek a lakók prob­lémáit, igényeit is figyelembe venni, akik sokat panaszkodnak a hangoskódókra, randalírozók­ra, rongálókra, piszkolókra - hangsúlyozta Szemereyné. Az ott élők kérésére számol­ták fel például végérvényesen a dühöngőt, és választották ki úgy az új játszóvárat is, hogy az ne legyen olyan zárt, mint az elődje - megelőzendő a csa­ládalapítási tervek köztéri megvalósítását. Lesz ugyanak­kor egy kis „zuga” a térnek, aminek kitalálásakor a fiata­lokra gondoltak: az ő „ülési szokásaikat figyelembe véve" rendeltek meg oda két bútorda­rabot. A Gyenes térre - ami négy-öt­ezer belvároslakó számára a leg­közelebbi játszótér és pihenő­park - egy gyártótól, komplexen érkeznek a játékok, vagyis egysé­ges faanyagúak és megjelenésű- ek lesznek - mondta a helyszí­nen Nagy Ágnes, Kecskemét fő- kertésze. Megkérdeztük tőle azt is: mi várható játszótérügyben a közel­jövőben a harmincezres Széché- nyivárosban. Főképp - olvasóink jelzései alapján - a Lánchíd utca A hétfő délutáni köztéri sajtó- tájékoztató vége felé egy Gyenes téri lakó aggódva szó­lította meg a főkertészt, hogy mi készül ott. Mint kiderült: ő is azok közé tartozik, akik in­kább elszenvedői a park nép­szerűségének. Elsősorban a részegekkel, a randalírozók­kal, a szükségüket végzőkkel van problémája. Az asszony­nak rendszeresen takarítania, fertőtlenítenie kell a kapual­mögötti régi KRESZ-pálya he­lyén, a testvérváros Rüsselsheim ajándékaként létesült és lepusz­tult játszótér sorsa felől érdeklőd­tünk. Különös tekintettel arra, hogy az Akadémia körút és a Lánchíd utca által közrefogott öt­emeletesek között gyakorlatilag az összes játszótér megszűnt, hi­szen a szocializmusból ittmaradt, balesetveszélyes és törvényen kí­vülre helyezett fém alkalmatossá­gokat el kellett távolítani.- A „rüsselsheimi” játszótér egy része nem felelt meg az érvé­nyes szabályoknak, ezért muszáj ját, mert odarondítanak. Ezt is megakadályozandó - sze­rinte - a tér közvilágítását is át kéne alakítani, hogy lehe­tőség szerint mindenhova jus­son lámpafény. „Ahol rendet teszünk, és aztán vigyázunk is a rendre magunk körül, ott a tapasztalatok szerint min­dig sokkal kisebb az esély az újabb rendetlenségre” - mondta bizakodva Nagy Ág­nes főkertész. volt elbontani. Azokat az eszkö­zöket pedig, amelyek nem jutot­tak erre a sorsra, fel kellene újí­tani - nyilatkozta lapunknak Nagy Ágnes. - A dolog mindig gazdaságossági szempontból dől el: az alapján is távolíttatunk el vagy újíttatunk fel egy-egy ját­szótéri elemet, hogy melyik éri meg jobban. A két éve zajló prog­ram keretében minden évben születik új játszótér Kecskemé­ten, de a rüsselsheimi ügyében idén nem ígérhetek előrelépést, ott még a felmérés és mérlegelés stádiumában vagyunk. Ugyan­akkor a Széchenyiváros három pontján is kialakítunk ebben az évben egy-egy, inkább közösségi térnek, mintsem klasszikus ját­szótérnek tekinthető pihenő-ját­szó helyet. A hozzánk eljutott jel­zések szerint ugyanis a lakótele­pen élők inkább ilyet hiányolnak, igényelnek, ahol ők és a gyereke­ik munka és iskola után, hétvége­ken kicsit üldögélhetnek, beszél­gethetnek, levegőn lehetnek. A három helyszínt a napokban je­löljük ki. Feltétel volt, hogy a la­kók ígéretet adjanak az önkor­mányzati képviselőjüknek arra, hogy vállalják a közreműködést a megvalósításban. Vécének használják sokan a kapualjakat Akció a $%il-Coop összes üzletében 2009. április 02-11-ig Napgyöngye 100 % napraforgó étolaj 1 I Bőrös sertés karaj és tarja Bőrös sertéscomb és -lapocka Bőrös sertés császárszalonna Miklósi parasztkolbász Füstölt nyers és füstölt, főtt darabolt comb és lapocka (Frankóóó) Forrón füstölt kötözött sonka Nestlé jégkrémtorta csokoládé 600 ml Reál margarin kocka 250 gr Tejföl 150 gr 20% Napoleon maximus szeszesital 0,7 I Pepsi Cola 2,5 I Emese ásványvíz 1,5 I Reál ecetes torma 200 gr Clarissa kéztörlő 2 tekercs Clin ablaktisztító citrus szórófejes 750 ml Ételtároló szett 1,81 + 31 299 Ft/db 869 Ft/kg 869 Ft/kg 799 Ft/kg 979 Ft/kg 1299 Ft/kg 839 Ft/kg 399 Ft/db 99 Ft/db 69 Ft/db 899 Ft/db 299 Ft/db 69 Ft/db 139 Ft/db 139 Ft/cs 519 Ft/db 399 Ft/szett Akció a készlet erejéig érvényes! Találkozzunk mindennap! Négy napra beindul a város fringe Fényfestők pingálják ki a Technika Háza falát Szinte az egész ország területéről érkeznek fiatal zenészek, tánco­sok, festők, írók a csütörtökön kezdődő Kecskemét Fringere, hogy kreativitásukkal négy nap­ra beindítsák a várost. A Fringe - immár a harmadik - üde, vidám művészeti fesztivál, amely pro­fesszionális körülmények között kínál bemutatkozási lehetőséget fiatal alkotóknak. A produkciókat a következő helyszíneken érdemes keresni: Kecskeméti Ifjúsági Otthon, Ciróka Bábszínház, Malom Köz­pont, Tudomány és Technika Há­za. A hivatalos megnyitó csütör­tökön 18 órakor lesz az Ifjúsági Otthonban, ahol Szabó Evelin (F.A.L.K.A): tizedik élet című ani­mációs filmjét és Lakatos Ábel Térbe tört sík-mozgás videó ins­tallációját láthatja a közönség. Pénteken ugyanitt zenészek mu­tatkoznak be: lesz rap, hip-hop, r'n'b, blues, sőt Omega és Bojtorján dalok is. Ugyanekkor a Cirókában megkez­dődik az országos diákszínjátszó talál­kozó regionális fordulója. A két­napos rendezvényen 12 óráznak a színjátszók 10-től 22 óráig lát­hatók produkciók. Aki a táncosokra kíváncsi, an­nak szombaton a Malom Köz­pontban a helye: délután 4-től társas tánc, hastánc, show tánc bemutatók váltják egymást. Új Fringe-helyszín a Tudomány és Technika háza, ahol szombaton frissen vagy néhány éve megala­kult együttesek ze­nélnek. Ugyanitt va­sárnap este Világze­nei Együttlét: idén a fénnyel festett falak között egymásra ta­lál a nyugat-afrikai törzsi ritmus a szicí­liai népzenével, a sámándoromb a cigányzenével. A színpadi programok mellett művészeti workshopok is lesz­nek: animáció, fazekas és kép­műhely várja az érdeklődőket. Részletes program és informá­ció: www.kio.hu ▲ ■ A színpadi prog­ramok mellett művészeti workshopok várják a feszti­válközönséget . Baja KONCERT Csütörtökön 19 órai kezdettel Binder Károly Erkel- díjas zongoraművész és zeneszer­ző ad koncertet a Magyarországi Németek ÁMK-jában. A művész hangversenyét Mezei Lajos emlé­kének ajánlja. (G. Zs.) Izsák HARANGSZÓ Április 4-én, szombaton délben a 200 éves Szent Mihály-templom nagyha­rangja szól a Kossuth Rádióban. Az egyházi épület a jeles évfordu­lóra kívül-belül, sőt környezetében is teljesen megújult. (P. S.) Kalocsa társaság Székfoglaló ülést tart a Katona István Társa­ság ma 18 órától, a Viski Károly Múzeumban. Asbóth Miklós könyvtárigazgató Kalandozások a kalocsai közterületek világában címmel tart előadást. Bírálói: Bai Jenő címzetes igazgató és Rom- sics Imre múzeumigazgató. (K: T.) Kecskemét futóklub a iustitia Egyesület kezdeményezésére fu­tóklub alakul Kecskeméten. A szervezők várnak minden koco- gót, kezdő és újrakezdő amatőr sportolót, aki szívesen tagja len­ne a klubnak. Az első találkozó és megbeszélés ma 17 óra 30 perckor lesz a Rávágy téri Bowling-Centerben. A futóklub célkitűzései között szerepelnek közös edzések, versenyek, rend­szeres klubdélután, szakmai ta­nácsadás, edzéstervkészítés. A tagság ingyenes. (M. A.) Kiskunhalas TANCUKRÁSZAT Tan­étterem, melegítő- és tankonyha, valamint tancukrászat létesül a Vá­ri Szabó István szakképző iskola Kazinczy utca 5. szám alatti épüle­tében. A beruházást az intézmény a szakképzési hozájárulásból való­sítja meg augusztus 31-éig. (B. F. I.) Kunszállás OKTATÁS A helyi pol­gárőr-egyesület minden pénteken este 6 órától ingyenes önvédelmi oktatást tart a tizennégy éven felü­li kunszállásiaknak, a Petőfi Falu­házban. Kunszentmiklós verselők a vers- és prózamondók elődöntőjé­vel a városháza dísztermében foly­tatódik április 4-én, délután 4 óra­kor az Ide nekem az oroszlánt is! című tehetségkutató fesztivál. A rendezvényre mindenkit szívesen lát a szervező, a Puszta Hangja Egyesület. (M. J.) Sükösd széf Eddig ismeretlen tet­tei betört egy vendéglőbe, és a raktárhelyiségben lévő széfből el­lopott 857 ezer forintot. Ötvenegymilliót nyert Tompa a beruházásra Tompa önkormányzata sikere­sen pályázott a szennyvízberu­házás első ütemének megvalósí­tására: 51 milliós támogatást nyert. A városnak most 60 nap áll rendelkezésére, hogy megkös­se a támogatási szerződést. Azt követően el kell végezni a szennyvízüsztító telep leendő he­lyének kivonását a mezőgazda- sági művelésből, talajmechani­kai vizsgálatokat kell végeztetni, el kell készíteni a beruházás költ­ség-haszon elemzését és a kivite­li terveket. Végül közbeszerzés­sel ki kell választani a tervezőt és a műszaki ellenőrt. A pályázat 2. ütemének előkészítésével egy időben megkezdik a víziközmű- társulat szervezését is. ■ K. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom