Petőfi Népe, 2009. március (64. évfolyam, 51-76. szám)

2009-03-17 / 64. szám

11 PETŐFI NÉPE - 2009. MÁRCIUS 17., KEDD SZOLGÁLTATÁS MA NAPKELTE 5.53 - NYUGTA 17.52 HOLDKELTE 0.32 - NYUGTA 8.28 GERTRUD, PATRIK napja gertrúd. Germán eredetű név, jelentése: a dárdák va­rázslónője. Védőszentje: Szent Gertrúd. II. András magyar király felesége volt a merániai Gertrúd, akit - míg férje hali- csi hadjáratát vívta - a ma­gyar főurak, magával hozott udvaroncainak galádsága mi­att megöltek. Sírja a Pilisben épült apátságban volt, fara­gott köveiből néhányat megta­láltak. Lánya, Erzsébet egész Európában tisztelt szent lett. A kanadai Leacock rövid, ko­rának bestseller irodalmát gú­nyoló írásait Karinthy Frigyes fordította magyarra. Ezek kö­zül az egyik: Gertrúd, a neve­lőnő. A szegény, de szép leány romantikus fordulatokban gazdag, vitriolos történetét, egykor a tévé is megfilmesí­tette. Patrik. A Patrícius név ír rövidülése, női alakja a Patrí­cia. Jelentése: rómainak szü­letett nemes. TAKÁCS VALENTINA ROVATA Miért maradt ki a korrekcióból? Lapunkban találkozott ol­vasónk a nyugdíjak idei korrekciós emeléséről szó­ló hírrel. Ebben szerepelt, hogy az 1988 és 1990 között nyugdíj­ba vonultak ellátása idén két százalékkal emelkedik. Ezenkívül négy százalékkal kapnak többet azok, akik 1992 és 1995 között, illetve 1997-ben vagy 1998-ban mentek nyugdíjba. Olvasónk 1996-tól nyugdíjas, így neki a hír szerint most nem jár korrekciós emelés. Kérdése, hogy miért maradt ki az az év. Ez ügyben Farkas Gusztáv, a regionális nyugdíjbiztosító nyugellátási főosztályvezető­je lapunknak elmondta: az idei négyszázalékos korrek­ciós emelésből azért marad­nak ki azok, akik 1991. janu­ár 1. és 1996. december 31. között mentek nyugdíjba, mert ők még tavaly megkap­ták a 4 százalékos korrekci­ós emelést, mely a rendes nyugdíjemelésen felül járt. Az érintettek köréből pedig az 1992 és 1995 között nyug­díjba vonulók idén azért ré­szesülnek mégis korrekció­ban, mert ezekben az évek­ben a nyugdíjszámítás sza­bályai miatt hátrányt szen­vedtek, amit most kompen­zál az állam. A két ok együt­tesen tehát azt eredményezi, hogy lényegében most az 1991-ben és az 1996-ban nyugdíjba vonultaknak csak a szokásos éves emelés jár. LEVELÉT VÁRJUK: PETŐFI NÉPE - „SEGÍTÜNK” 6001 KECSKEMÉT, PF.: 76 E-MAIL: VALENTI NA.TAKACS@AXELS. HU Akik sokat tettek Soltért ünnep Jeles személyiségeket tüntettek ki a kisvárosban Solton mindig március idusán méltatják azokat, akik a legtöbbet fáradoz­nak a város boldogulásá­ért. Szombaton díszpolgári címet adományozott az ön- kormányzat három sze­mélynek. Miklay Jenő Márton Istvánnak, Csíkdánfalva polgármesterének, aki előmoz­dította tartalmas, élő kapcsola­tok kialakulását lakóhelye és Solt között. Katona Józsefnek, a Magyar Bor Akadémia alapítójának a borkultúra népszerűsítéséért s azért, hogy életre hívta a sold borversenyeket. Wolfgang Ass­hauer a németországi Habichts­wald polgármestere a testvérvá­rosi kapcsolatok építéséért kap­ta a díszpolgári címet. Solt emlékérmét kapta Koós Lajos, a református gyülekezet gondnoka, kinek nevéhez fűző­dik a református templom fel­újítása. Dr. Benedek Gábor nyu­galmazott főorvos gyógyító- és közéleti munkájáért. Bodicsi Józsefné több mint negyven­A kitüntetettek (balról jobbra): Márton István, Katona József, Szabados Lajosné és Madaras László éves pedagógusi és kulturális világ és a város életének művé- sági Zrt. igazgatója sikereiért és tevékenységéért. Madaras Lász- szi megörökítéséért. Szabados a város kulturális életének tá­ló fotográfus a Solt környéki élő- Lajosné, a Kossuth Mezőgazda- mogatásáért. ANYAKÖNYVI HÍREK Baja születtek, 2009. március 5. és 11. között anyakönyvezettek: Gál Regina (anyja neve Klock Mónika) Vaskút, Püspöki Emma Viktória (Pásztor Andrea) Moh- hács, Kalmár Kristóf Bálint (Adorján Ivett Adrien) Baja, Schumacher Zsombor (Horváth Mária) Nemesnádudvar, Sotonyi Máté Erik (Szép Zsófia) Vaskút, Béda Zénó Tamás (Urbán Rózsa) Bátmonostor. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK márci­us 7-én: Szarka Ákos és Mihó Marianna. meghaltak, 2009. március 5- 11. között anyakönyvezettek: Bergmann Józsefné Kűhn Anna (Gara), Tímár Imre (Bácsbokod), Szrakity Mátyásné Mandich Mária (Hercegszántó), Hauer Miklósné Váci Ilona (Baja), Markó Lajosné Péter Szabó Ma- tild Margit (Nagybaracska), Szauter Ferenc (Hajós), Északi Jánosné Stefánovits Katalin (Ma­daras), Csauth Antalné Kor­mány Klára (Baja), Kövér Sándorné Sztolárik Anna (Bács­almás), Vancsura István (Baja), Aladzsits Mátyás (Baja), Simon Mihály (Baja), Prekló Illésné Ál>- rahám Éva (Baja), Lakatos János (Császártöltés), Csincsák Andor Istvánná Rostás Tímea (Mada­ras), Szabó Imre András (Baja), Schnetzer Edit Gabriella (Baja), Hobler Jánosné Czorn Katalin (Baja). RECEPTVERSENY Schön Ferencné küldte Hajósról: Tejfölös fácáncomb és melle húsa hozzávalók: 2 fácáncomb, egy melle húsa, 2-3 gerezd fokhagy­ma, 2 dl étolaj, 1 nagy fej vörös­hagyma, 3 dl tejföl, só, bors, íz­lés szerint 1 erős paprika. elkészítés: a combokat és a ket­tévágott melle húsát befűszerez­zük a sóval, borssal, fokhagymá­val, és az olajjal meglocsolva 2- 3 napig hűtőben érleljük. Ezután sütőedénybe egymás mellé rak­juk a húsokat, és ráöntjük a fű­szeres olajat. A tetejét beborít­juk a karikára vágott vöröshagy­mával (néhány karika erős pap­rikával), az apróra darabolt fok­hagymával, s az egészet leönt­jük a tejföllel. Fóliával vagy fedő­vel lefedve megsütjük. Krumpli- pürét adunk hozzá. Ismét várjuk olvasóink receptjeit A receptverseny első három helyezettje értékes ajándékot nyer. Csak azok pá­lyázatát tudjuk elfogadni, akik meg­adják pontos címüket, telefonos elér­hetőségüket is. Kérjük pályázóinkat, küldjenek magukról portréképet. Cím: Petőfi Népe szerkesztőség Kecskemét, Széchenyi körút 29. email■ izvadaszat@petofinepe.hu A pályázók tudomásul veszik, hogy az általuk beküldött receptet a kiadó az elkövetkezendő időben bármelyik termékében megjelentetheti, és azé kát a szerkesztőség stilizálhatja. A receptet lektorálták és elkészítették a Tanyacsárda étterem szakácsai Az étterem címe: 6050 Lajosmizse, Bene 625. * Asztalfoglalás: 76/35&010 HOROSZKÓP HALAK (11.21-111.20). Vidámságával felvidíthatja a környezetében lé­vőket, akik ma kissé levert han­gulatban lehetnek. Egy régi vá­gya teljesül, szíve megtelik re­ménnyel. KOS PH.21-IV.20.). Kellemes nap­nak néz elébe. Jól elbeszélget is­merőseivel, akiktől hasznos ta­nácsokat kaphat. Estére kényez­tesse kedvesét. BIKA (1V.21-V.20.). Nyitottad, ter­mészetesen viselkedik, minden­kinek megadja a kellő tisztele­tet, amit másoktól is elvár. Nincs hiány hódolókból, viszont egyi­kükben sem találja meg azt, aki­re igazán vágyakozik. IKREK (V.21-VI. 21). Széptevői akadnak bőven, de nehezen jut elhatározásra. Ügyeljen mások érzéseire! Valaki komoly érzel­meket táplál ön iránt, ám az ille­tő nem az esete. RÁK (VI.22-VH.22). Barátja egy bi­zonyos dologban magára vállalja a szervezést. Ha ön nem ért egyet terveivel, ne menjen bele a bizonytalan helyzetbe. OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23). Teljesen belelkesedett egy új megbízatás miatt. Ha teheti, segítsen máso­kon, elégedettebbnek fogja érez­ni magát. SZŰZ (VIII.24-1X.23.). Tüzetesen megvizsgálja anyagi ügyeit. A pénzszórásnak olyan következ­ménye lehet, amilyenre cseppet sem vágyik. Legyen megfontolt és bölcs - érdemes. MÉRLEG (IX.24-X.23). Ma az igaz szerelemről gondolkozik és ar­ról, hogy összetartoznak-e még jelenlegi partnerével. Az igazi társak általában minden válsá­got átvészelnek, rajonganak egymásért. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.). Le nem tudja venni a szemét egy csoda­masináról. Hatalmas a kísértés, hogy megvegye. Erőn felül el­adósodni veszélyes dolog. NYILAS (XI.23-XII.21). Zűrös kap­csolatba keveredett. Az egyetlen, amit tehet, hogy pénzügyi dolog­ba nem megy bele. így talán el­kerüli a nagyobb bajokat. BAK (XII. 22-1.20). Fordítson időt anyagi helyzete áttekintésére, nehogy elfeledkezzen egy lénye­ges kiadásról. Estére ne tervez­zen programot, inkább marad­jon otthon. VÍZÖNTŐ (1.21-11.20). Fortuna, a szerencse istenasszonya e jegy szülöttei mellé áll. Kedvességé­nek és közvetlen stílusának nagy hasznát veheti. VIZALLASJELENTES A tisza tegnap Szolnoknál 596, Csongrádnál 578 centis volt. A dunán BudapestnéL476, Paks- nál 465, Bajánál 613, Mohács­nál 619 centis vízállást mértek. Megváltozik a szippantás díja Lajosmizsén Lajosmizse választott képviselő­ire vetik tekintetüket a város ci­vilszervezeteinek tagjai, ugyan­is holnap dől el, mekkora támo­gatást kaphatnak idén a telepü­lési kasszából. Április elsejétől változtatna a szennyvízszállítás, közismert nevén a szippantás tarifáin az önkormányzat. A rendelet módosításáról is holnap tárgyal a városi képvise­lő-testület. A délután két órakor kezdődő tanácskozás napirend­jén szerepel még egyebek közt a civilszervezetek idei támogatá­sa, várhatóan rendeletet alkot­nak egyes szociális ellátásokról, valamint döntenek pályázatok beadásáról az oktatási intézmé­nyek fejlesztésére. ■ M. J. LANGÉSZ szándék CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE 1 LENDÍT MELYIK HELYEN? HECC. UGRATAS NAPSZAK SZEMMEL FIGYEL L ▼ CERUZA. RÉGIESEN ► ▼ ▼ FORGÓ­SZÁRNY EBBE AZ IRÁNYBA ► ▼ NAPTÁRI ÜNNEP. ► LAKOMÁN VAN AFRIKAI HEGYSÉG L TANÍT GAT ► V SAJGÓ ELEMÉR, BECÉZVE FÉL HOLDI A LATIN ÉBETÜ ► V PARÁNYI RÉSZ ► ▼ MOINES KEZEKKEL l ▼ VILÁGÍ­TÓDIÓDA ► ▼ A RÁDI­UM JELE ► RÖVID BÚCSÚSZÓ TRÍCIUM ÉS KÉN SZŐRT6­LENÍTŐ ► ▼ ▼ JOBBRA. ÖKÖR L CSÖRTE ► A HÉT MÁSODIK FELÉBEN HIDEG I EMS EWS Kunszentmiklós 10 X 1°C Kiskörös Kecskemét 11 °C IX Kalocsa 9 X 1 X Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Készíttette: Baja Bácsalmás w zones 11 x 2 °C Héli homerset(]et + deli felhőzet reggeli Bács-Kiskun megyében ma délelőtt napos Idő lesz, majd északról megnövekszik a felhőzet. Délutánra ismét beborul az ég, sőt kevés eső is esik. Délelőtt gyenge, délután és éjszaka élénk északnyugati szél fúj. A jellemző hőmérséklet kora délutánra 11 fok köré emel­kedik, szerda reggelre 2 fok kóré süllyed. A legvalószínűbb folytatás: szerdán erős északnyugati széllel lehűlés kezdődik. Délután elő­fordulhatnak hózáporok. Csütörtöktől legalább jövő hétfőig hideg időre van kilátás említést érdemlő csapadék nélkül, de időszakos hószállingózásokkal. Orvosmeteorológia: hidegfronti hatás várható Közlekedés-meteorológia: az erős, északi széllökésekre, a köz­utakon külön figyelmet kell fordítani. Különösen a szélre merő­leges és a dombos, vagy fasorok mellett vezető úton. Az előrejelzés bizonytalansága. .KICSI". Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: www.eumet.hu Vízhőmérséklet Duna 5-7 °C Tisza 5 °C Balaton 5 °C Velencei-tó 7 °C Fertő 7 °C Tisza-tó 7 °C Hójelentés Dobogókő 0-5 cm Hintertuxer 55-335 cm Kaprun 205-405 cm

Next

/
Oldalképek
Tartalom