Petőfi Népe, 2009. március (64. évfolyam, 51-76. szám)

2009-03-02 / 51. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2009. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP A próbaidő letelt, hivatalban maradt az alpári nótárius Határozatlan időre kinevezett jegyzője van Tiszaalpárnak. Dr. Menyhárt Anett a koráb­bi jegyző, Biczók Mihály he­lyébe lépett az év elején.- A jegyzői állást hat hóna­pos próbaidővel, határozatlan időre hirdette meg az önkor­mányzat. Az elmúlt fél év alatt a képviselőknek arra is lehe­tőségük lett volna, hogy azon­nali hatállyal megszüntessék a közszolgálati jogviszonyo­mat. Mivel ez nem történt meg, ez azt is jelentette, hogy így automatikusan maradtam a település jegyzője - nyilat­kozta Menyhárt Anett.- Vonzotta ez a hivatás?- Közel tíz éve annak, hogy a hivatalban dolgozom, az utóbbi időben az igazgatási osztály vezetője voltam. A pá­lyázat benyújtása előtt sokat gondolkodtam azon, ha jegyző lehetek Tiszaalpáron, milyen változásokat fog eredményez­ni az életemben. A végső dön­tés meghozatalát segítette, hogy családomtól, kollegáim­tól, barátaimtól is biztatást kaptam. Az elmúlt kilenc év alatt nem csak az ügyeket, de az embereket is megismer­tem. Azt hiszem, tudatosan készültem erre a hivatásra.- Tervez nagyobb változta­tásokat a hivatalban?- Nem új hivatali állományt vettem át, akik itt dolgoznak, azok már tudják a feladatai­kat. Személyi változások az utóbbi időben nem voltak, a szervezet átalakítása már ko­rában megtörtént. Jelenleg két csoport működik, a pénzügyi és az igazgatási. Ekkora hiva­talnál ez elegendő is, nem len­ne értelme annak, hogy osztá­lyokat hozzunk létre. Megpró­báljuk a határidőket tartani, és a pályázatokat figyelni. ■ Szentirmay Tamás dr. Menyhárt Anett Rendőrök akcióztak Két ittas autóvezető, egy büntető- és tíz szabálysértési feljelentés, valamint több mint egy tucat helyszíni bírság. Röviden ennyi a mérlege annak a hétvégi közlekedési akciónak, ami a kiskunhalasi rendőrkapitányság illetékességi területén zajlott. A razziában a rendőrök mellett vá­rosőrök, polgárőrök és közterület-felügyelők is részt vettek. Halason, Kiskunmajsán és Jánoshalmán ellenőriztek - az egyik célkitűzés az ittas vezetők ki­szűrése volt -, s a két autós mellett leginkább ittas biciklisek „akadtak horogra”. (P. Á.) TOVÁBBIAK: BAON.HU Válságban romlik a pénz baja Műfüves focicsarnok épül, a busztársaságnak már nem jut Nem kap még húszmilliót a Bács Volán, de jut 90 millió a műfüves focicsar­nokra. Megszavazták a képviselők Baja idei, 14,5 milliárd forintos költség- vetését. Géczy Zsolt Bár mintegy 360 millió forinttal kevesebb kerül a központi meg­szorítások miatt a büdzsébe, mégis a tavalyinál több pénzt fordít a bajai önkormányzat fej­lesztésekre. Közben takarékos­kodni kell. A könyvvizsgáló arra hívta fel a figyelmet, hogy lehe­tőség szerint minél szerényebb támogatást kapjanak az önkor­mányzati tulajdonban lévő gaz­dasági társaságok.- Két út mutatkozik Magyar- országon a válság kezelésére. Szerintem nem követendő a csökkentett működéssel, fejlesz­tések elmaradásával járó restrik­ció. Pénzügyi válság van, ilyen­kor nem célszerű tartogatni az értékét egyre vesztő készpénzt. Fenntartjuk fejlesztési tervein­ket, a beruházások megvalósulnak. Ezek munkahelyeket jelentenek, továbbá a helyi építőipar meg­menekülését. Ami az önkormányzati cégek támogatá­sát illeti, igenis szükség van rá. A Baja Invest például 4 milliárd forint körüli pénzt hozott a sike­res pályázatokkal. A Marketing Kft. pedig a lehető legtöbb forin­tot teszi minden támogatásként kapott összeg mellé. Nem értek egyet a szocialista frakció azon javasfatával, hogy 20 millióval kurtít­suk meg a cégnek szánt összeget, s azt az állami tulaj­donban lévő Bács Volánnak juttassuk (a testület többsége is így szavazott - a szerk.) - összegzett Révfy Zoltán polgármester. ■ A futballisták elhagyják az is­kolai tornater­meket. A gazdasági bizottság javaslatai négy pontban foglalta össze a gazdasági bizottság a költ­ségvetéssel kapcsolatos véle­ményét. 1. Nem nőhet az ela­dósodás. 2. Csökkenjen a rö­vid lejáratú működési hitel. 3. Ne adósodjanak el a váro­si tulajdonban lévő cégek (hi­telt csak kivételes indokkal vehessenek fel). 4. A beruhá­zások szükségesek. Mind a húsz jelenlévő képviselő egyetértett ezekkel a felveté­sekkel. Búcsú Lajos alpolgármester az építkezés és a fegyelmezett gaz­dálkodás költségvetésének ne­vezte a 12 igen, illetve 4-4 nem és tartózkodó vokssal elfogadott do­kumentumot. - A napi kiadások­nál fegyelem van, viszont az idei beruházási dömping az építke­zés jegyében zajlik. Mindez örömteli, ám jobb lenne még több fejlesztés és lehetőség a kön­nyebb életre az intézményeink­nek. Úgy vélem, két nagy bizony­talansági tényező van ma Ma­gyarországon: a válság és a kor­mány. A szocialista frakció kifo­gásolta a 90 milliós műfüves tor­nacsarnok felépítését.- Sok sportágat támogatunk ezzel, ugyanis a focisták így el­hagyják az Iskolai sportterme­ket. így nagyobb lehetőségekhez jutnak azokban más sportágak képviselői - vélekedett Búcsú Lajos alpolgármester. így meg­épül a műfüves csarnok idén a Vasvári utcában. Baja OKTATÁS Pedagógiai szak­mai napot rendez az Eötvös-is- kola ma fél 12-től a gyakorló is­kolában. Ének bemutató órát kö­vetően az iskolai tehetségfejlesz­tés lehetőségeiről tárgyalnak. Végezetül az Apáczai kiadó tart tankönyvbemutatót. (G. Zs.) Ballószög LŐSZER Egy bal lószögi férfi tett bejelentést a rendőrsé­gen, mivel 13 éves fia egy éles lőszert vitt haza az iskolából. A lő­szert a rendőrök lefoglalták. A fiú a lőszert az iskolában az egyik osztálytársától kapta (I. N.) Bugac ELŐADÁS A mi Petőfink címmel Juhász István nyugalma­zott gimnáziumi tanár tart elő­adást március 4-én, szerdán dél­után 7 órakor a Rigó József ÁMK művelődési házában. (Sz. S.) Kecskemét kalmár Ma is órakor új tárlat nyílik a kecske­méti tiszti klubban. Kalmár Pál képzőművész alkotásait Kriskó János főiskolai tanár mutatja be a nagyközönségnek. A műsor­ban közreműködik Papp Ferenc gitáron. Az alkotások március 13-ig láthatók. (S. H.) Kiskunmajsa bárányok Hűit helyét találta jószágainak szom­baton reggel egy helybéli gazdál­kodó. A tanya melletti hodályból 28 bárányt és 9 zsák báránytá­pot vittek el az ismeretlenek. A kár közel 450 ezer forint. (I. N.) Nemesnádudvar frontális Két személygépkocsi ütközött össze szombaton a település ha­tárában. Egy Lada tért át a bal oldalra és ütközött egy másik autóval, amelyben egy család - apa, anya, két gyermek - uta­zott. A balesetben a család mind a négy tagja könnyebben, a La­dát vezető férfi pedig súlyosan megsérült. (N. N. M.) Hercegszántó távcső a csilla­gászat Nemzetközi Éve alkalmá­ból csütörtökön 18 órától Hege­dűs Tibor fizikus, a megyei ön- kormányzat csillagvizsgáló inté­zete bajai obszervatóriumának igazgatója A távcső 400 éve címmel tart előadást a közmű­velődési intézményben. Derült időben távcsöves bemutatót tar­tanak a rendezők. (T. G.) Tabdi MERCEDES Elloptak egy Mercedes Sprintért az egyik ház, nyitott udvarából. A JW-503 rendszámú, fehér színű teher­gépkocsi 3 millió forintot ér. A tettest még keresik. (I. N.) KEDVENCEK - Barátaink az állatok Ismét játékot hirdet a Baon.hu. Most azoknak, akik kutyát, macskát, vadászgörényt, tenge­rimalacot, teknőst vagy más házikedvencet tartanak. Annak, aki szeretné megverse­nyeztetni kedvencét, nincs más dolga, csak fel kell tölteni ide 1 képet a kisállatról. Különösebb technikai elvárá­sok nincsenek: a felvételek ké­szülhetnek bármilyen kamerá­val, akár mobiltelefonnal is, de az alsó határ nem lehet kisebb hatszáz pixel szélességnél. A kedvencek képeit március 30-ig várjuk. Szavazni április 1­tői lehet majd. A verseny május 31-ig tart, akkor összesítjük a szavazatokat. Az a gazdi, akinek kedvence a legtöbb voksot kapja, 15 ezer fo­rint értékű vásárlási utalványt nyert. A második helyezett ju­talma 10 ezer, a harmadiké pe­dig 5 ezer forintos vásárlási utalvány. A nyereményeket a Hirös-Ker Kft. ajánlotta fel. A vásárlási utalványokat Kecskeméten, a Petőfi Sándor utcái kisállat ke­reskedésben válhatják majd be a büszke nyertesek. A díjazottakat telefonon és e- mailben értesítjük. A beküldött fotókat beérkezé­sük sorrendjében helyezzük ki a honlapra. A beküldési határidő: március 30-a, 12.00. A szavazás 2009. május 31-én éjfélkor ér véget Elő a fényképezőkkel! BA0N.hu A BÁCS-KISKUN MEGYEI ONLINE Mozgásképtelenné válhat, aki ízületi gyulladásos Mintegy kétszáz fajtája ismert az ízületi gyulladásoknak, és Magyarországon jelenleg ötven­ezren szenvednek tőle. A beteg­ségről tartott elő­adást Gál János osz­tályvezető főorvos a kecskeméti megyei kórház onkoradio- lógiai központjában.- Kevesen fordítanak elegen­dő figyelmet erre a problémára - ismertette a tényeket a főor­vos. - Az emberek nem veszik annyira komolyan, mint mond­juk a szív- és érrendszeri meg­betegedéseket. A fájdalom mel­lett, komoly lélektani gondokat is okozhat az ízületi gyulladás. Egy ereje teljében lévő ember el sem tudja képzelni, milyen ér­zés kiszolgáltatottá, mozgás- képtelenné válni, márpedig a betegek hetede tíz éven belül el­veszti az önellátás képességét.- Évente hétszáz­zal nő a betegek száma, és a pana­szosok fele öt éven belül leszáza­lékolt lesz. Elsősorban a negyven év feletti korosztály veszélyezte­tett, de egyre gyakrabban fordul­nak hozzánk fiatalok is. A fájda­lomcsillapítás és a gyulladás- csökkentés mellett, a legfonto­sabb, hogy megfelelő terápiával egy jó életminőséget biztosít­sunk a betegek számára - mond­ta el Gál János. ■ Bé.zs ■ Hétszázzal nő évente az ízületi betegek száma.

Next

/
Oldalképek
Tartalom