Petőfi Népe, 2009. január (64. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-07 / 5. szám

4 Három hónap alatt másfél száz iskolakerülőt ellenőriztek Októbertől decemberig tizenhá­rom alkalommal tartottak ifjú­ságvédelmi járőrszolgálatot rendőrök és civilszervezetek munkatársai Kecskeméten. Egy­szer sem maradtak munka nél­kül: összesen százötvennégy, is­kolaidőben csellengő fiatalt „fü­leltek le” városszerte.- Elsősorban a középiskolás, tizennégy év fölötti tanköteles fi­atalok iskolakerülésének vissza­szorítása, bűncselekménybe ke­veredésének megelőzése a cél - tájékoztatta a Petőfi Népét Tót Szilvia, a kecskeméti rendőrka­pitányság megelőzési és áldozat­védelmi alosztályának megbí­zott vezetője.- A csellengőknek rendre van „magyarázatuk”: orvoshoz men­nek, orvostól jönnek, szüleik tudnak a dologról, elmaradt egy tanórájuk stb. Minden ilyen esetről adatlap készül, ebben a kollégák feltüntetik a fiatalkorú adatait, valamint saját indoklá­sát arról, miért nincs iskolában. Az esetek többségében szó sincs szülői engedélyről, lyukas órá­ról - a diákok egyszerűen lóg­nak. Tíz körüli azon csellengők száma, akik több alkalommal is „belefutottak” a járőrökbe. Több­ségük lány volt - mondta el Tót Szilvia. ■ Az esetek többségében szó sincs szülői enge­délyről, lyukas óráról- a diákok egyszerűen csak lógnak. Azt is tapasztalták, hogy szá­mos fiatal nem hord magánál személyazonosító okmányt. Illet­ve nem is tudja, hogy enélkül ki sem mehetne az utcára.- Az adatokból jól látszik, mely iskolákból hiányoznak leg-' inkább a diákok - folytatja a szá­zados. - A „listavezető” intézmé­nyek minden igyekezetükkel azon vannak, hogy ez ne így le­gyen, ezért nem is tartom célsze­rűnek megnevezésüket. Sokkal fontosabb, hogy közös erővel rá­vezessük a diákokat: saját érde­keik ellen való, ha tanulás he­lyett a bevásárlóközpontok üzle­teiben, a város utcáin töltik ide­jüket. A járőrszolgálatok január má­sodik hetétől júniusig heti rend­szerességgel folytatják a pre­ventív akciót. ■ Popovics Zsuzsanna MEGYEI KÖRKÉP PETŐFI NÉPE - 2009. JANUÁR 7., SZERDA wwtimmmimmmmfflmmmmMmmmmmmimmmmimmmmM Nem szemét lesz a fenyőfa kecskémét Talajtakarónak és tüzelőnek aprítják a karácsonyfákat Ma kezdődik és január 23-áig tart Kecskeméten a fenyőfák szelektív gyűjtése. Bálái F. István Eljött vízkereszt napja, mától két hétnél is tovább gyűjti folya­matosan két teherautó a kido­bott karácsonyfákat Kecskemé­ten - tájékoztatta lapunkat Tigyi Márton, a Városgazdasági Kft. részlegvezetője. A munka nem hulladékszállításnak, ha­nem köztisztasági feladatnak minősül, amit keretes írásunk­ban fejtünk ki részletesebben. A gyűjtés az egyik autóval ma a Hunyadivárosban kezdő­dik, a másik a Hollandfaluban és a Műkertvárosban gyűjt. Holnap a Petőfiváros, valamint a Rendőrfalu és a Szeleifalu ke­rül sorra. A Széchenyivárosban és a belvárosban pénteken kez­dődik a munka. Ha a két teher­autó és a hozzá rendelt négy személy nem győzi a gyűjtést, további két teherautó és négy dolgozó áll be. Ha ez sem bizo­nyul elégségesnek, akkor janu­ár 11-én szombaton és 12-én va­sárnap túlórát rendel el a cég. A teherautók egy helyre több­ször is visszatérnek. A kertes lakóövezetekben (pl. Kadafalva, Hetényegyháza, Katonatelep) csak akkor lesz szervezett gyűjtés, ha erre igény mutatkozik, vagyis szemmel láthatóan sok kido­bott fenyőfa lesz a közterülete­ken. Ebben az esetben a Város- gazdasági Kft. az ütemtervtől függetlenül, egyedileg rendeli Ilyentájt sok kidobott fenyőfát látni a közterületeken. Ha egy mód van rá, a kuka mellé tegyük. el a gyűjtést. A sok évre vissza­nyúló tapasztalatok alapján ugyanis ezekben a városré­szekben nem dobják ki a fe­nyőfákat, hogy a lakók maguk hasznosíthassák. A begyűjtött fákat nem a sze­méttelepre viszi a kft., hanem felaprítja. Részben tüzelőanyag készül belőlük, ami kazánok­ban elégethető, nagyobbrészt azonban talajtakaró, amit ker­tészetekben hasznosítanak. Egy évben általában 500-600 köbméter karácsonyfa gyűlik össze Kecskeméten, ami nem felaprítva, hanem a teherautók­ra felrakva és részben össze­préselve értendő. A január 23. után kidobott, vagy a kukák mellett maradt fákat a hulla­dékgyűjtés keretében szállítják el. A részletes ütemtervet a Baon.hu-n olvashatják. Ahol nem gyűjtenek a VG kft. szállítja el a háztartá­si hulladékot sok Kecskemét környéki településről is, de ka­rácsonyfákat ott nem gyűjte­nek. Az igény is kisebb rá, más­részt a köztisztasági feladato­kat ott nem végzik. Ha a kom­munális hulladékban esetleg karácsonyfát is elszállítanak, az a szeméttelepre kerül. Koszorúzással, könyvbemutatóval tisztelegnek a doni hősök előtt A doni áttörés 66. évfordulója al­kalmából a harcokban elesett, a zord hidegben megfagyott és a háború zűrzavarában eltűnt hő­sökre, áldozatokra emlékeznek január 12-én, hétfőn Kiskunfél­egyházán. A rendezvény délután fél 4-kor kezdődik a vasútállo­mással szomszédos Öreglakta­nya falán elhelyezett emléktáb­lánál, illetve az épület mögötti kopjafánál, ahol Rácz Szabó Zol­tán verset, Szikora István nyug­állományú őrnagy és Juhász Ist- | ván nyugalmazott tanár, Kiskun- | félegyháza díszpolgára pedig ünnepi beszédet mond. A meg­emlékezés 4 óra 10 perckor a Felsőtemető második világhábo­rús hőseinek emlékművénél folytatódik, ahol Ficsór József polgármester meggyújtja a tá­bortüzet, majd Talapka István címzetes apát, plébános mond ünnepi megemlékezést. Az ese­mény - melyet az önkormány­zat, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület és a Móra Ferenc Köz- művelődési Egyesület közösen szervez - koszorúzással ér vé­get. Ugyancsak a doni áttörés év­fordulója kapcsán, két nappal később, január 14-én, szerdán délután fél 5-kor a városi könyv­tárban bemutatják Babucs Zol­tán, Maruzs Roland és dr. Szabó Peter Légy győzelmek tanúja, avagy a kecskeméti magyar kirá­lyi Zrínyi Miklós 7. honvéd gya­logezred a második világhábo­rúban című könyvét. (A kötet a 3. félegyházi zászlóalj történetét is tárgyalja.) A könyvet dr. Szakály Sándor hadtörténész mutatja be. Közreműködnek a helyi Móra- gimnázium diákjai. ■ Sz. A. Két kecskeméti kórus a Top 100-ban kultúra Az Ars Novát Magyarországról csak egy együttes előzi meg A Musica Mundi, a világ legna­gyobb kórusszervezete az év végén, a szokások szerint köz­zétette 2008. évi listáját a világ ezer legjobb kórusának sor­rendjével. Ebben a szakmai sorrendben két kecskeméti kö­tődésű kórus is előkelő helye­zést ért el. A kórusversenyek, helyezések, szereplések és más, megkérdőjelezhetetlen szempontok alapján kialakult összesítésben, a dr. Kiss Kata­lin karvezető asszony által di­rigált Ars Nova Énekegyüttes az egészen mesés 12. helyen áll. Az Ars Novát csak egyet­len magyar együttes előzi meg: a 10. helyre sorolt, Budapesti Magnificat Gyermekkar. A Durányik László vezette Ko­dály Iskola Miraculum Gyer­mekkara pedig a sorolás sze­rint, 62. helyével a negyedik legjobb hazai kórus az ez­res listán. Érdekesség ked­véért, nézzük meg, kik fértek még bele Magyarországról a vi­lág Top 100-ba! A pécsi Bartók Béla Férfikar 42., a Debreceni Bányai Júlia Ének-zenei Tago­zatos Általános Iskola Kórusa 75., a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Leánykara pedig a 95. helyre soroltatott. Durányik László másik kóru­sa, a Kodály Iskola Aurin Le­ánykara 142. lett az idei listán. ■ www.kecskemet.hu Komlós József JR Leégett a tanya, rendőrök keresik a gyújtogatót A kecskeméti rendőrkapitányság rhost rendelt el nyomozást rongá­lás bűntett gyanúja miatt isme­retlen tettes ellen, aki múlt év de­cember 30-án Tiszakécskén, az Oláhház dűlőben szándékosan felgyújtott egy tanyát. Az épület megsemmisült a lángokban, a bűncselekménnyel az elkövető hárommillió forintos kártokozott a tanya tulajdonosának.« M. Gy. ■ Lista a világ ezer legjobb kórusáról. Esély a gyógyulásra: az érszűkület kezelésének új módja nashwan Parasound Kecskemét mellett Szegeden és Békéscsabán is alkalmazzák már a sikeres módszert Az alsóvégtagi érszűkület ha­zánkban közel félmillió embert érint. Az életkor növekedésével ez a szám jelentősen megnő. A gyógyulásra való esély az elmúlt években megnőtt. Ma már Kecs­keméten is elérhető a Nashwan Parasound készülék, mely bete­gek sokaságának nyújtott már gyógyulást. Az érszűkületet kezelő készü­lék feltalálója a sebész orvos, dr. Khaled Nashwan, aki több mint 20 nívós nemzetközi díjat nyert el találmá­nyával, 2006-ban ő volt az év feltalálója Magyarországon. Dr. Khaled Nashwan, Maria Curie-díjas sebész-feltaláló Az érszűkületnek több tünete létezik. A legjellem­zőbb lehet például előbb ter­heléskor, majd nyugalomban fel­lépő lábfájdalom, de súlyosabb formájában már szövetelhalás, gangraena alakul ki a lábakon, melynek tragikus kimenetele gyakran a lábvesz­tés, vagyis az ampu- táció. Egyéb tüne­tek is előfordulnak emellett, ilyen a láb­ikra fáradékonysá­ga, a végtagok zsib­badtsága, hideg végtagok, mással nem magyarázható végtagi fáj­dalmak, éjszakai görcsök a vég­tagokban, a lábak és a járás elnehezülése, férfiaknál fellépő potenciazavarok. Kiemelten veszélyeztetettek azok, akik dohányoznak, magas a koleszterinszintjük, cukor­vagy magasvérnyomás-beteg- ségben szenvednek, illetve ha a családban gyakran fordul elő ér­betegség. A nemzetközi sta­tisztikák szerint az érszűkületes bete­geknek kétszer na­gyobb az esélye a szívinfarktus vagy a szélütés bekövetke­zésére. Az új fizioterápiás eljárás, a Nashwan-Parasound segítségé­vel a páciensek döntő többségé­nél jelentős javulás érhető el. A diagnózis és a kezelés egy egy­szerű, fájdalommentes, beavat­kozással nem járó műszeres ■ Szerencsés eset­nek számít, ha a tünetmentes perifériás érbe­tegséget időben sikerül felderí­teni és kezelni. Az alsóvégtagi érszűkület 4 stádiuma: legenyhébb formájában pa­naszok, tünetek nincsenek, legfeljebb műszeres vizsgála­tokkal lehet a betegséget kimu­tatni. A második stádiumban terhe­léskor, járáskor jelentkezik a lábikrában fájdalom, ami a beteget megállásra kényszeríti. vizsgálat, melyet egy húsz keze­lésből álló fájdalommentes kúra követ, napi egy alkalommal. Januártól 50% kedvezményt adnak minden magyar állampol­gárnak. ▲ Rövid, 1-2 perces pihenés után a fájdalom szűnik, a járás folytatható. A harmadik stádiumban már nyugalomban, főleg fekvő hely­zetben, éjszaka lépjél a fájda­lom. A negyedik stádiumban nekrózis, gangraena alakul ki, jelezve a szövetelhalást. A kezelésekkel kapcsolatos tájékoztatás és bejelentkezés a következő telefonszámokon érhető el: 70/210-15-13, 30/265-93-60, 20/327-68-35, 72/551-714

Next

/
Oldalképek
Tartalom