Petőfi Népe, 2009. január (64. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-27 / 22. szám

11 PETŐFI NÉPE - 2009. JANUÁR 27., KEDD SZOLGÁLTATÁS Színházi emlékek A kecskeméti Katona József Színház történetének negyedszázada (1960-1985) elevenedik meg azon a fotótárlaton, mely Tóth Sán­dor felvételeiből nyílt meg Jánoshalmán. Lapunk nyugalmazott fotósának kiállítását Komáromi Attila, a színház egykori igazgatója ajánlotta a közön­ség figyelmébe. A megnyitón a Bel Canto vegyes kar mellett közreműködött a jelenlegi társulat két tagja: Kiss Jenő és Danyi Judit (felvételünkön). A fotók február 3-áig tekinthetők meg a kulturális központ, Mithras-galériájában. Időskorban visszatérnek fogyóban Nem csábítják ingyenportákkal a fiatalokat Tiszaugon MA NAPKELTE 7.16 - NYUGTA 16.38 HOLDKELTE 7.44 - NYUGTA 17.59 ANGEUKA napja Angelika. Latin melléknévből önállósult, jelentése: angyal­hoz hasonló. Virága: az an­gyalfű, harangvirág. A Bat­thyány tér egyik barokk ékes­sége az Angelika cukrászda. Angyalföld a főváros XIII. ke­rülete. Itt egy egykori homok­bányában találták az angyal­földi kincsleletet, amely Kr. előtt a VIII. század végéről származott: négy aranytálból, egy aranyozott madár alakból és lószerszámhoz tartozó aranygombokból áll. Nagy ré­szüket a Magyar Nemzeti Mú­zeum őrzi. A svájci Angelica Kauffmann (nevét sokszor Kaufmann-nak is írják) festé­szetében a rokokó és a klasz- szicizmus ötvöződik. Két ké­pét megtekinthetjük a buda­pesti Szépművészeti Múze­umban is. egyéb névnapok: Botár, Já­nos, Krizosztom, Lotár, Tiva­dar, Ulászló, Vincencia. Nem köteles tűrni az édesanya Évtizedekkel ezelőtt lett öz­vegy egyik olvasónk. Csalá­di házuk fele az ő nevén volt, és van mindmáig. A másik felét a három közös gyermekük örökölte, olva­sónknak pedig özvegyi joga van rajta. Egyik gyermeke a családjával a házban lakik, mégpedig ingyen. Holott van másik lakása, csak azt bérbe adta. Állandó a viszálykodás a családban úgy a testvérek, mint az édesanya és a ház­ban lakó gyermeke között. Olvasónk úgy véli, hogy ezt így nem köteles eltűrni. Ké­rése, hogy valahogy segít­sünk neki. Dr. Györkis István ügyvéd szerint a tarthatatlan hely­zet ellen elsősorban olva­sónk tud tenni valamit. Mi­vel a haszonélvezeti jog erő­sebb a tulajdonjognál, ezért olvasónk nem köteles eltűr­ni, hogy gyermeke a házban lakjon, ráadásul ingyen, írásban, határidőt adva fel kell őt szólítani, hogy költöz­zön ki, vagy fizessen bérleti díjat - attól függően, hogy olvasónknak melyik megol­dás felel meg jobban. Ha gyermeke a felszólításnak nem tesz eleget, akkor csak a pereskedés lehetősége ma­rad. Persze a haszonélvezeti jog megváltása is egy lehető­ség arra, hogy anyagilag ne legyenek egymáshoz kötve, de az ingatlan amúgy is kö­zös tulajdon, így nem biztos, hogy ezzel a panaszos sokra menne. LEVELÉT VÁRJUK: PETŐFI NÉPE - „SEGÍTÜNK" 6001 KECSKEMÉT, PF. 76 E-MAIL: VALENTINA.TAKACS@ AXELS. HU Ezer fő alá csökkent Tiszaug lélekszáma. Gcfndot jelent, hogy elöregszik a település Szentirmay Tamás Az elmúlt időszakban nem nőtt, hanem csökkent Tiszaug lakos­sága. Bács-Kiskun megye egyet­Mintegy kétezren rótták le ke­gyeletüket tegnap Tajdina József ravatalánál, a bajai belvárosi templomban. A közkedvelt lelkipásztortól Bergmann János főapát vett vég­ső búcsút. Bábel Balázs érsek ce­lebrálta a gyászszertartást, me­lyen a kalocsa-kecskeméti egy­Vihart kavaró magyar-osztrák filmet vetítenek Szerdán este újra Filmklub vár­ja az érdeklődőket a Városi Kul­turális Mozgalom (VÁKUM) Egyesület Közterében. A Kecs­keméti Ifjúsági Otthon (KIO) pincéjében, fiatalos környezet­ben kényelmes fotelekből lehet megnézni az elmúlt évek egyik legjobb és legnagyobb port ka­varó magyar-osztrák alkotá­sát, a Taxidermiát. A három ge­neráció (nagyapa, apa, fiú) tör­ténetét feldolgozó filmet - Par­ti Nagy Lajos elbeszélései alap­ján - Pálfi György rendezte. Minden 16 éven felülit szere­tettel várnak az este 7-kor kez­dődő ingyenes vetítésre. ■ Bé.zs. len tiszántúli településén 2007- ben 1011-en éltek, ezzel szem­ben az elmúlt év végére 998-ra csökkent a község lélekszáma.- A lakosság arányát tekintve a 0-18 éves korúak az összlét- szám tizenhét százalékát teszik ki, az ötven éven felüliek aránya viszont megközelíti az ötven szá­zalékot - tudtuk meg Sinka Fe­renc polgármestertől. - Mindet­házmegye papsága is jelen volt. Végrendeletében Tajdina atya többi között mindenkitől bocsá­natot kért, majd ezt írta: „A gyer­tya csonkig égett.” Tajdina atyá­nak már nem volt ideje könyvbe rendeznie előadásait, és a helyi rádióban elhangzott, kemény hangvételű, lelkesítő és a hátá­tól függetlenül az önkormányzat nem tervezi, hogy a fiatalokat in­gyenportákkal csalogassuk a községbe. Ezzel kapcsolatban ugyanis vannak rossz tapaszta­lataink. Most hatszázezer forin­tért adnak egy vízzel, villannyal ellátott, ezer négyzetméteres tel­ket. A fiataloknak így se nagy az építési kedvük - vélekedett a te­lepülés első embere. ron túli testvérek szeretetére buzdító beszédeit. A szentélyben felravatalozott pap koporsója előtt mintegy két­ezer hívő rótta le kegyeletét. Ba­járól Sükösdre, a temetés hely­színére hosszú konvojban kísér­ték el a súlyos betegségben janu­ár 20-án elhunyt lelkipásztort. Érdekes jelenség, hogy akik évtizedekkel ezelőtt fiatalon el­költöztek Tiszaugról, most nyug­díjasként visszajönnek. Azon­ban ez gondokat is felvet, mert az idősekről - amennyiben igénylik - az önkormányzatnak gondoskodnia kell. Természete­sen ennek a feladatnak mara­déktalanul eleget teszünk - mondta Sinka Ferenc. Tajdina József pápai káplán és érseki tanácsos 74 éves ko­rában hunyt el. 47 évig volt ál­dozópap, majd hitoktató Ne­mesnádudvaron, Császártölté­sen, Borotán, Dávodon, Akasz­tón, Kecelen, Jánoshalmán, majd végül 1997-től Baján. ■ K.L. VÍZÖNTŐ (1.21-11.20.). A Vízön­tőben a Hold, s önt nagylelkűvé teszi. Ezt meg is érdemlik bará­tai, hiszen eddig ön is mindig számíthatott rájuk. HALAK (II. 21-111. 20.). Kellemes meglepetés, hogy az újhold egész hétre feltölti energiával. Mai napja romantikus hangu­latban telik hosszú, meghitt be­szélgetésekkel. KOS (III. 21—IV. 20.). Reggel jó hí­reket kap, ami ünneplésre ad­hat alkalmat. Anyagi helyzete is javulni látszik. Valakit nagyon boldoggá tehet, ha könnyít ter­hein és vidámabbá teszi napját. BIKA (IV. 21-V. 20.). Romantiká­ban bővelkedő napja lesz, ami mélyen érintheti. Új ismeretsé­geket köthet, akikkel érdekes eszmecserét folytathat. Vélemé­nyét bátran fejtse ki! IKREK (V. 21—VI. 21.). Sok a fel­adata és nincs túl jó passzban. Vigyázzon értékeire és fontos irataira, mert könnyen veszte­ség érheti! RAK (VI. 22—VII. 22.). Megtud va­lamit a barátjáról, s a hír elke­seríti. Egy lehetséges szerelmi partner vagyona inkább taszít­ja, mint csábítja önt. OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.). Rendkívüli izgalommal vár egy utat vagy egy találkozást. Ne kösse magát túl elhamarkodot­tan egy „jótevőjéhez”! SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.). Egy üzlet­fél vagy ügyfél odavetett meg­jegyzése gondolkodóba ejti. Le­het, hogy vezetőváltásra is ha­marosan sor kerülhet, ami lé­nyeges változásokhoz vezethet. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.). Akár tetszik, akár nem, válaszolnia kell a föltett kérdésre. Ezúttal mindenképpen színt kell valla­nia, nincs kibúvó. Az őszinteség jót tehet önbizalmának. SKORPIÓ (X. 24-XI. 22.). Külön­böző lehetőségeken töpreng. Tudja, hogy javítania kell az éle­tén. Lényegében megvannak ehhez a lehetőségei. NYILAS (XI. 23—XII. 21.). Talán családi gondok aggasztják. Meggyőzőképességén múlik, mennyire sikerül az igazi bajt elhárítani. Este legyen kedves azokkal, akik úgy érzik, háttér­be szorultak. BAK (XII. 22-1. 20.). A korábbi megfeszített tempó után jobb, ha egy kicsit lazábban veszi a dolgokat. Furcsa híreket kap­hat, amelyek összezavarják, je­lentésüket nehezen tudja meg­fejteni. Elegáns megjelenésével lenyűgözi kedvesét. VÍZÁLLÁS JELENTES A Tisza tegnap Szolnoknál 312, Csongrádnál 198 centis volt. A dunán Budapestnél 193, Paks- nál 88, Bajánál 205, Mohácsnál 218 centis vízállást mértek. MOTOLLA CSOMAG FELE! KÄLNOKY LÁSZLÓ VERSE M TAMÁS, BECÉZVE ÓKORI Állam BALOLDA Ll ÖKÖR PÁPAI PALOTA l KI NEM ÁLLHAT ► ▼ ▼ ADOGA­TÁS KALCIUM ÉS BÓR BUTA ► ▼ BE­FEKETÍT t ▼ AROMA ► FAGYOS ÉVSZAK ISMERTE­TÖJEGY TÁPLÁL­JA ► ▼ KIABÄL FÖSVÉNY L ▼ EREK! ► * MARIKA HÁNYAT­TATÁS ► ▼ r NEGATÍV ION ► NEMFÉ­MES ELEM ► ANTENNA­TÍPUS ► EGYETE­MI KAR NYUGATON ESŐ Kunszentmiklós 7 °C 1 °C Kiskoros Kalocsa _ ^ '' 2 °C Kecskemét 6 °C 1 X Kiskunfélegyháza Kiskunhalas Baja •Bácsalmás 5 °C Készíttette: zones 2 °C reggeli hőmérséklet + deli felhőzet f 5-C csütörtök Bács-Kiskun megyében ma erős északkeleti szél fúj. Már dél­előtt beborul az ég, és déltájban egyre több helyen ered el, majd válik intenzívebbé az eső. A jellemző hőmérséklet kora dél­utáni csúcsértéke +6 fok körül lesz, szerda reggelre +3 fok köré süllyed. A legvalószínűbb folytatás: jövő hétfőig kisebb lehűlésre, gyakori erős szélre, időszakos esőkre, havas esőre, szombaton havazásra célszerű számíta­nunk. Orvosmeteorológia: gyenge melegfronti hatás várható. Közlekedés-meteorológia: átlagos viszonyok között egy 50 krrv'ó sebességgel haladó személygépkocsi a fékezés megkezdése után száraz úton még 31, esősön 75, havas úton 125 métert tesz meg. Az előrejelzés bizonytalansága: „KICSI”. Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: a T-Mobile-WAP portálján (http://wap.l-zones.hu). 2-C r Vízhőmérséklet Duna Tisza Balaton Velencei-tó Fertő Tisza-tó 1-2 °C 0°C 3 °C 4 °C 3 °C 4 °C Hójelentés Dachstein 0-160 cm Hintertuxer 80-225 cm Kaprun 120-190 cm Ezrek búcsúztak el Tajdina atyától gyász A bajai plébános végrendeletében mindenkitől bocsánatot kért

Next

/
Oldalképek
Tartalom