Petőfi Népe, 2008. december (63. évfolyam, 280-304. szám)

2008-12-16 / 293. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP PETŐFI NÉPE - 2008. DECEMBER 16., KEDD Átdolgozták a díjemelést, de nem biztos, hogy most az igazi Érdekesen alakulhat a kecske­méti képviselő-testület legköze­lebbi, csütörtöki ülése. Kérdés lesz, hogy miként fogadjak el a helyi tömegközlekedés díjemelé­sét. A legutóbbi testületi ülésen ugyanis egyebek között ezt is le­vették a napirendről, mondván: túlzottan magasak a szolgáltató által 2009-re tervezett díjtételek. A város úgy gondolta, hogy egye­bek között a Kunság Volán Zrt. tervezett béremelését nem kelle­ne beépíteni, és az itt élőket nem szabad az. infláció mértékénél jobban terhelni. Ezek után a Kunság Volán átdolgozta javasla­tát, és most - a korábbihoz ha­sonlóan - újabb négy variáció­val állt elő. A két táblázatot össze­hasonlítva azonban sajátos hely­zet látható. A díjemelések mérté­kére vonatkozó változatok ugyanazok maradtak: 10, 7, 4 vagy nulla százalékkal emelked­ne a viteldíj. Annyi történt, hogy az igényelt önkormányzati támo­gatás mértéke némileg csökkent. Akkor például 10 százalékos vi­teldíjemelés esetében 257 milli­óra tartottak volna igényt, most 238 millióról szól a kérés. Négy- százalékos emelés esetén a ko­rábbi 290 millió forintos igény alig 12 millióval csökkent. Rá­adásul úgy tűnik, hogy a bér­emelés valahogy mégis beépült. A képviselők csütörtökön majd döntenek: így képzelték-e a ja­vaslat átdolgozását. ■ T. V. Feltérképezik a kistérségek r 1 ' I n #/ij értékőrzőit A megyében fellelhető hungari- kumok jelentőségéről tartanak előadást ma 15 órától Jánoshal­mán, a Honvéd Kaszinó Kulturá­lis Egyesület székházában. A he­lyi értékek felkutatására, összeg­zésére indult program keretében Bács-Kiskun megye valamennyi kistérségét feltérképezik. A távlati cél egy olyan telepü­lési, megyei értéktár összeállí­tása, ami minőségben képvisel­heti az adott települést és a me­gyét. A rendezvényre az érdek­lődők mellett várnak minden­kit, akik hungarikumokká mi­nősíthető helyi különlegessé­gekről tudnak. ■ Radó Vili bácsi asztalánál színház Humorára, emberségére emlékeztek barátai Radó Vili bácsiról szívesen mesélt Hámori Zoltán, a Petőfi Népe egykori, a Dunántúli Napló jelenlegi főszerkesztője is. Szellemóriás volt, a hazai színházművészet kiemel­kedő alakja, mégis magá­nyosan távozott az élők világából. Radó Vili bácsi most lenne kilencvenöt éves. Barátai vasárnap délután emléktáblát avat­tak a direktor egykori törzsasztalánál. Takács Valentina Radó Vilmos, a kecskeméti Ka­tona József Színház örökös di­rektora már jóval nyolcvan fe­lett volt, amikor az utcán meglá­tott egy húsz év körüli, rendkí­vül csinos lányt. Szótlanul né­zett utána, majd felsóhajtott: „Ha még egyszer hetvenöt éves lehetnék!” Ilyen és hasonló anekdotákat, történeteket me­séltek tegnap délután a kecske­méti Delikatesse presszóban egymásnak Vili bácsi barátai. A kis társaság az Európa Jövője Egyesület hívására gyűlt össze azzal a céllal, hogy emléktáblát avassanak a legendás szellem­óriás emlékére. Az emléktábla a néhai direktor törzsasztala fölé került. Ott helyezték el Bahget Iskander fotóművész két képét is: az egyiken a Vili bácsi által imádott kecskeméti színház lát­ható, a másikon ő maga nejlon- szatyorral a kezében, olyan egy­szerűen, amilyen mindig is volt. .. ,r Ha élne, most lenne 95 éves - mondta Farkas Gábor, az egyesület elnöke. - Színészle­gendák nevelője volt: innen indult útjára Galambos Er­zsi, Sass József, Moór Marianna. Felsorolni is lehetetlen volna azoknak a nagy művészeknek a nevét, akik itt kezdtek és játszot­tak Kecskeméten, Radó Vili bá­csi direktorsága alatt. A presszó felett, a lordokházában lakott, ablaka a főtérre és a színházra nézett. Mindennap lejárt ide, és egyszerre mindig egy deci bort ivott. Igazi melegszívű ember­ként mindig a színházról és a színészekről mesélt. Ha valaki­ről azt mondta: nálam volt kis- inas, akkor tudni le­hetett, hogy a leg­nagyobb tisztelettel beszél róla. Ennél a törzsasz­talnál sokat beszél­getett Vili bácsival Hámori Zoltán, a Petőfi Népe egykori főszerkesz­tője, aki jelenleg a Dunántúli Napló főszerkesztője.- Mindig anekdotázott, isten­■ Igazi melegszí­vű emberként mindig a szín­házról és a szí­nészekről me­sélt. Háttal ült a színpadnak, a közönséget figyelte ilyen direktor nincs, és nem is lesz többé - mondják Radó Vilmos tisztelői. Annak idején elment Budapestre, és egy tel­jes osztályt leszerződtetett. Az ő igazgatósága alatt került ide Latinovits Zoltán is. Az előadások alatt soha nem a színészeket nézte. Háttal ült a színpadnak, és a közönség reakcióit figyelte. Ha csak egyetlen néző is elhagyta vol­na a termet, abba belebetege­dett volna. áldotta humora volt - emléke­zett vissza. - Ha valakivel talál­kozott az utcán, akkor gyöngy­szemként szórta ezt a humort. A legendákból magam is táp­lálkoztam, sokat írtam. Volt olyan története, amit ha ötöd­szörre hallgattunk, akkor sem untuk meg, mert mindig más volt, csak a tanulsága nem vál­tozott. Az emlékezők között volt Gyólay Viktória primadonna, a Katona József Színház örökös tagja. A színésznő egy házban lakott Vili bácsival. Amikor a direktor magányos volt - fele­sége meghalt, gyermekei el­mentek -, Viktória gondosko­dott róla. Ha kellett, takarított, enni adott neki, beszélgetett vele. Vili bácsi az utolsó napja­it az elfekvőben töltötte. A mű­vésznő elintézte az akkori pol­gármesternél, hogy a direktort átvigyék egy szociális otthon­ba. A költöztetésre azonban már nem került sor. Radó Vil­mos, a hazai színházművészet kiemelkedő alakja 2001. ápri­lis 7-én elhunyt. Magányosan, egy elfekvő sokágyas szobájá­ban. HÍREK A-TÓL Z-IG Bácsalmás IDŐSEK Csütörtökön 15 órai kezdettel rendezik meg az idősek karácsonyát a műve­lődési központban. Fellépnek a Vörösmarty általános iskola 3/b-s tanulói, az újvárosi óvoda nagycsoportosai, a művelődési központ Angels moderntánc- csoport tagjai és a Hunyadi-gim­názium tanulói. Sztárvendégek: Arany Tamás és Szász Kati a Madách Színházból, valamint az Interoperett művészei. (J. J.) Baja KÖZÉLET Csütörtökön dél­előtt 9 órától ülésezik a képvi­selő-testület a városháza dísz­termében. Számos téma mel­lett megvitatják a jövő évi költ­ségvetési koncepciót is a város­atyák. (G. Zs.) Kiskunfélegyháza karácsony­VÁRÁS Mézeskalács-készítésre és -díszítésre várják a gyereke­ket csütörtökön délután 2 órá­tól a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárba. Fog­lalkozásvezető: Baloghné Dévai Katalin. (Sz. A.) Lakitelek közgyűlés Ez évi utolsó ülését tartja szerdán dél­után 3 órakor a képviselő-tes­tület. Döntést hoznak majd töb­bek között a csatornadíj követ­kező évi összegéről, a kötvé­nyek felhasználásának módosí­tásáról, a Kiskunsági Nemzeti Parkkal történő együttműkö­désről. (Sz. T.) Szentkirály sorsolás a Szentkirályért Közalapítvány műsorral egybekötött sorsolást rendez vasárnap délután fél 3- kor a művelődési házban, az alapítvány támogatói között. A műsorban az általános iskola diákjai szórakoztatják az érdek­lődőket. (Sz. T.) Tiszakécske kiállítás a galé­ria képzőművészeti szakkörének műveiből nyílik kiállítás pénte­ken 10 órakor a református ál­talános iskola galériájában. A tárlatot Gergelyfi József tanár nyitja meg, közreműködnek az iskola diákjai. (Sz. T.) • Az MSZP Kecskemét Városi Szervezetének küldöttgyűlése tisztújító gyűlésén a szervezet elnökének dr. Brúszel Lászlót, alelnökeinek dr. Csonka Pétert, Dobos Józsefet és Molnár Ti­bort választották. HIRDETÉS Akció a Szil-Coop (ISS) összes üzletében rggjg} WÁmH. dec. 17-tól dec. Napgyöngye 100 % napraforgó étolaj 1 I 369 Ft/db Egész 499 Ft/kg Csirkecomb farháttal 479 Ft/kg Sertés darálthús, apróhús 659 Ft/kg Sertéstarja 899 Ft/kg Sertéskaraj 999 Ft/kg UHT Tej 2,8% , 1 I 149 Ft/db Féltartós tejszín polytasakos 250 ml 199 Ft/db Felső ruházati termékek végkiárusítása! (pl: női alkalmi felsők 800 Ft/db; női-, lányka szoknya 250 Ft/db; gyerek dzseki 600 Ft/db; női-, lányka nadrág 400 Ft/db) Akció a készlet erejéig érvényes! Találkozzunk mindennap! O VASAS LÁSZLÓ (1946-2008) Vasas László nyugalmazott rend­őr ezredes, a Bács-Kiskun Me­gyei Rendőr-főkapitányság elmúlt évtizedeinek egyik meghatározó egyénisége, 2008. december 5- én a Kecskeméti Megyei Kórház­ban váratlanul elhunyt. Életútja el­ismeréseként a rendőrség saját hallottjának való minősítése, Dá­vid Károly rendőr-dandártábor­nok, Bács-Kiskun megyei főkapi­tányjavaslatára folyamatban van. Katonai tiszteletadással történő búcsúztatása 2008. december 22-én, 11:45-kor lesz a Kecske­méti Köztemetőben. Vasas László 1970-ben alhad­nagyi rendfokozattal végzett a BM tartalékos Tisztképző Isko­lán. Hivatásos szolgálatát vizsgá­lóként kezdte meg a Bács-Kis­kun Megyei Rendőr-főkapitány­ság Bűnügyi Osztályán. A BM Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakát 1976-ban végezte el, majd a főkapitányság Életvédel­mi Alosztálya nyomozója, 1981- től főnyomozó lett. Még ebben az évben a Kecskeméti Rendőrka­pitányság Vizsgálati Alosztálya megbízott, két év múlva pedig ki­nevezett vezetője lett. A Kecske­méti Rendőrkapitányság pártbi­zottságának 1985-87 között a tit­kára volt, majd 1991-ig a Bács- Kiskun MRFK Személyzeti Osz­tálya vezetőjeként, 1991. au­gusztus 01-től november 30-ig a Bács Kiskun MRFK Főkapitányi Hivatal Személyzeti Osztálya osz­tályvezetőjeként dolgozott. Ezt követően tért vissza a bűn­ügyi területre: 1991. december 1-től a főkapitányság Életvédel­mi Alosztálya vezetője, 1993-tól a Bűnügyi osztály megbízott, 1994-től kinevezett osztályveze­tője lett. Alezredesi rendfokozat­tal 1996. novemberben vonult nyugállományba, a Rendőrségi Nyugdíjasok Bács-Kiskun me­gye Egyesületének vezetője lett, 2007. április 24-én pedig a Ma­gyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztere soron kívül előléptette nyugalmazott rendőr ezredessé. Rövidebb ideig úszkálhatunk az ünnepek alatt Karbantartási munkálatok lesznek januárban a kecskemé­ti uszodában. Ezért az intéz­mény január 5-étől 9-éig zárva tart - tudtuk meg a Hírős Sport Kft.-től. Ezenkívül az ünnepek alatt is lesznek változások a megszokott nyitvatartási rend­hez képest. December 24-én már délután egy órakor bezár az uszoda. Karácsony első nap­ján zárva tartanak, másodnap­ján pedig a szokásos 6 órától eltérően csak 8 órakor nyitnak, és ló órakor zárnak. A két ün­nep között marad a megszokott nyitvatartási rend, 31-én azon­ban szintén 13 órakor bezár az uszoda. Január 1-jén ismét szünnap lesz. ■ T. V.

Next

/
Oldalképek
Tartalom