Petőfi Népe, 2008. november (63. évfolyam, 256-279. szám)

2008-11-15 / 267. szám

PETŐFI NÉPE - 2008. NOVEMBER 15., SZOMBAT MEGYEI KÖRKÉP 5 Fölös körök az egyirányú forgalom miatt fórum A város kinőtte, mi történik a túlzsúfolt Széchenyi téri buszpályaudvarral? Jó néhány, megoldásra váró közlekedési problé­ma adott témát egy csü­törtök esti fórumnak. Munkatársunktól Kecskemét közlekedésének hely­zetéről tartott lakossági fórumot a Kecskeméti Lokálpatrióták Egyesülete csütörtök este. A Ká­polna utcai irodában megrende­zett fórumon König István, a pol­gármesteri hivatal városüzemel­tetési osztályának csoportveze­tője tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt és elkövetkező időszak fontosabb változásairól.- A megyeszékhely közleke­dését, útjait a felújítás és fejlesz­tés határozza meg - mondta a Diáktudósok a kecskeméti tanítóképzőben Tehetséges pedagógusjelöltek munkáiból jelent meg tanul­mánykötet a Kecskeméti Főisko­la Tanítóképző Főiskolai Karán. A kiadvány csütörtöki ünne­pélyes bemutatóján részt vett prof. dr. Szendrő Péter egyetemi tanár, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöke. A felsőoktatási tehetséggondo­zás emblematikus alakjának számító tudós előadásában ki­emelte: a hazai főiskolák közül a kecskeméti tanítóképző kar el­sőként jelentette meg a kutatói munkára hajlandóságot mutató hallgatóinak dolgozatait. A kiad­ványban szereplő ló szerző 8 dolgozatát a 28. Országos Tudo­mányos Diákköri Konferencián a tantárgy-pedagógiai szekció­ban kivétel nélkül díjakkal is­merte el a bírálóbizottság. A könyvbemutatón felszólalt prof. dr. Szécsi Gábor egyetemi magántanár, az OTDT alelnöke, a kar oktatója is. A hallgatói munkákról szólva elmondta: a dolgozatok bizonyítják, hogy a tehetséges pedagógusjelöltek képesek az átalakulóban lévő oktatás valamely aktuális prob­lémakörét új szemlélettel, meg­felelő színvonalon feldolgozni. A hallgatói tudományos munka ko­moly szakmai műhelyeket, alko­tó tanár-diák együttműködést feltételez. A Lesku Katalin kari tudomá­nyos és művészeti diákköri el­nök szerkesztette tanulmánykö­tet ékes bizonyítéka annak, hogy a tanítóképzésből is eredménye­sen el lehet indulni a tudomá­nyos pályán. ■ A harag véresen rossz tanácsadó volt Városföldön Haragosába döfte bele kését egy férfi Városföld közelében csütör­tökön. Mint megtudtuk, a rend­őrség életveszélyt okozó testi sértés gyanújával őrizetbe vette a késelőt. A bűncselekmény el­szenvedője 67 éves. A városföldi férfit ágyékán, va­lamint karján érték a szúrások. Mint kiderült: haragosa bántal­mazta. ■ Évtizedek alatt szűk lett a városnak a buszpályaudvar. König István. - Befejezéshez kö­zeledő beruházások az 52-es út mentén, az Auchan áruház kör­nyékén és az Izsáki úton, a Víz­művel szembeni te­rületen elvégzett út­építési munkák - hogy csak a legna­gyobbakat említsük. A sutusfalui körfor­galom megépítésével pedig egy régóta húzódó problémát sike­rült megoldani. A megoldásra váró feladatok közül többet is megemlített a cso­portvezető. így például a tömeg- közlekedést érintő nagy kérdést: mi lesz a Széchenyi téri busz- pályudvar további sorsa. A pá­lyaudvar kétségkívül túlzsúfolt: míg építésekor ó autóbuszvonal­ra tervezték, jelenleg 19 buszjá­ratot kell befogadnia. A belváro­si parkolási lehetőségek bővítése ugyancsak sokakat érintő kér­dés, mint ahogy a kiskörút for­galmi rendjének esetleges megvál­toztatása is. Az egy­irányú körforgalom sok autóst kénysze­rít bele felesleges kerülőkbe. A forgalomszámlálás eredménye szerint a körút egy- egy adott szelvényénél mintegy 30 ezer autó halad át naponta. Bizonyos szakaszok - így példá­ul a Rákóczi út és a Kápolna ut­ca közötti szakasz - kétirányú- sítása csökkenthetné a terhelést. A fórum közönsége több prob­lémát is felvetett, így például a Nagykőrösi utca egyre sürgetőbb felújítását. ■ A Nagykőrösi utca felújítását is sokan sürget' ték a fórumon. HIRDETÉS «9KS» Csokoládés banán 450 g/csomag «Sv mim, i 599 Ft helyett <& Bélszínroló mélyhűtőpultban kapható. 500 g/csomag Mini kréker • szezámmagosll • sós vagy • paprikás 125 g/csomag BELMONT Family cappuccino 500 g/doboz 599 Ft helyett 829 Ft helyett 299 Ft helyett Füstölt, főtt combsonka hűtőpultban kapható, 200 g/csomag 399 Ft helyett 199 Ft helyett ,****%. Búzadara 1 kg/csomag Piskóta- 747,50 Ft/kg tekercs . többféle ízben. 400 g/csomag irt 207,46 Ft/kg Lecsó 670 g/üveg 129 Ft helyett 529 Ft helyett ALDI tájékoztató akció! ■M FAMILY ■ CAPPUCCINO /doboz Gesztenye I. osztály, 500 g Fejes káposzta I. osztály Sárgarépa I. osztály, 1 kg (11.16 -TÍ.22.) Mango I. osztály á mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennel kcsupán elkészítési ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a csomagolásban értékesítünk A termékek műszakilag ill. külsőleg e erejeig etvenyesek. Amennyiben gond nab. úgy ezért kórjuk szives elnézését rwgas kereslet következtében már az értéke: www.aldi-hungary.hu Ajka • Balatonlelle • Bonyhád • Budakeszi • Budaörs • Budapest, XVI. kér. • Cegléd • Debrecen 2x • Ounaföldvár • Gárdony • Gyula Hajdúböszörmény • Halásztelek • Hódmezővásárhely • Jászberény • Új! Kalocsa, Bátyai út 5/A. • Karcag • Kazincbarcika • Keszthely • Mohács Mosonmagyaróvár • Nyíregyháza 3x • Pécs • Piliscsaba • Siklós • Siófok • Székesfehérvár • Szombathely • Törökbálint • Veszprém 2x Épül a Tiszához tartó bicikliút újabb szakasza Lerakták a minap a Kőrös- tetétlen és Jászkarajenő közötti kerékpárút alapkövét. A 210 mil­lió forintos beruházás a közép­magyarországi régió és az Euró­pai Unió támogatásával valósul meg. A két település egyenlő arányban összesen 42 millió fo­rint önerővel járult hozzá. A négy és fél kilométeres szakasz a községek belterületein né- hány.éve megépült bicikliuta- kat köti majd össze. Az Albert- irsától a Tiszáig tervezett kerék­párút része. Várhatóan a jövő év tavaszán gurulhatnak rá a bi­ciklisek. Főleg a tanyán élők ve­szik majd hasznát és azok, akije naponta ingáznak a kétkerekű­vel Tiszakécske, Kara, illetve Tetétlen között. ■ M. J. Másfél millió forint jutott drogmegelőzésre A bajai önkormányzat másfél miUió forintot nyert a szociális minisztériumtól a Kábítószer­ügyi Egyeztető Fórumok megala­kulására, működésük fejleszté­sére, és a drogprobléma kezelé­sét célzó helyi stratégiák megva­lósítására. Amint Czeglédi Anita önkormányzati kapcsolattartó el­mondta, a pályázati pénz rész­ben a KEF folyamatos működé­sét, fejlesztését szolgálja. Célja az intézményekkel, szakemberek­kel, szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás. Másrészt több program megvalósítását szolgál­ja. A Köz-beszéd például eset­megbeszélő konferencia és ta­pasztalatcsere a megelőzésben és a kínálatcsökkentésben részt vevő helyi partnerekkel. Az Alacsony küszöb a szóra­kozóhelyeken megjelenő árta­lomcsökkentő, partiszerviz-szol- gáltatás további népszerűsítésé­re szolgál. A megvalósításért fe­lelős együttműködő partner a Ba­jai Ifjúsági SE lesz. Az Ők is köztünk élnek prog­ramelem keretében a gyermek- védelmi gondoskodásban, neve­lőszülőknél élő, valamint hátrá­nyos, illetve halmozottan hátrá­nyos helyzetű gyermekeket és fi­atalokat vonnak be. ■ R. R.

Next

/
Oldalképek
Tartalom